Các tình huống thiết lập Office 365 PowerShell

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng các tình huống PowerShell để kết nối với dịch vụ Office 365, nhận trợ giúp và thiết lập chính sách thực thi cho kịch bản.

Kết nối với dịch vụ Office 365 sử dụng PowerShell

Để được kết nối với dịch vụ Office 365, bạn phải cài đặt trước tiên hoặc nhập mô-đun PowerShell mới nhất và sau đó tạo kết nối được xác thực.

Kết nối với Azure Active Directory với mô-đun Windows Azure Active Directory

Để cài đặt Windows Azure Active Directory Module và kết nối với một tên tài khoản người dùng và mật khẩu hoặc với multifactor xác thực (MFA), hãy xem kết nối đến Office 365 PowerShell.

Kết nối với Azure Active Directory với mô-đun Azure Active Directory V2

Để cài đặt mô-đun Azure Active Directory V2 và kết nối với một tên người dùng và mật khẩu hoặc với MFA, hãy xem kết nối với mô-đun Azure Active Directory V2 PowerShell.

Kết nối với Exchange Online

Để kết nối với Exchange Online với tài khoản tên người dùng và mật khẩu, hãy xem kết nối với Exchange Online PowerShell.

Để cài đặt Microsoft Exchange Online Remote PowerShell mô-đun và kết nối với MFA, hãy xem kết nối với Exchange Online PowerShell bằng xác thực đa yếu tố.

Kết nối với SharePoint trực tuyến

Để cài đặt SharePoint Online Management Shell và kết nối với một tên tài khoản người dùng và mật khẩu hoặc với MFA, hãy xem kết nối với SharePoint Online PowerShell.

Kết nối với Skype for Business Online

Để kết nối với Skype for Business Online một tài khoản người dùng và mật khẩu, hãy xem kết nối với Skype for Business Online bằng cách dùng Windows PowerShell.

Sử dụng các bước để kết nối với Skype for Business Online với MFA:

 1. Để cài đặt hiện tại Skype for Business Online PowerShell mô-đun, đi tới Skype for Business Online, mô-đun Windows PowerShell, bấm tải xuống, và sau đó chạy tệp đã tải xuống và cài đặt nó.

  Bạn chỉ cần thực hiện điều này một lần trên mỗi máy tính mà bạn đang quản lý Skype for Business Online.

 2. Mở dấu nhắc lệnh Windows PowerShell.

 3. Điền vào tên tài khoản giữa hai-dấu ngoặc kép, loại bỏ văn bản hướng dẫn và các < và > ký tự.

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  Chạy các lệnh của kết quả từ cửa sổ Windows PowerShell.

 4. Nhập mật khẩu tài khoản của bạn trong hộp thoại SkypeForBusinessAuth , sau đó bấm đăng nhập.

 5. Hãy làm theo các hướng dẫn trong hộp thoại SkypeForBusinessAuth cung cấp thông tin xác thực bổ sung, chẳng hạn như mã xác nhận, sau đó bấm đăng nhập.

Kết nối với bảo mật và tuân thủ căn giữa

Để kết nối với bảo mật và tuân thủ căn giữa một tài khoản người dùng và mật khẩu, hãy xem kết nối với Office 365 bảo mật & PowerShell Trung tâm tuân thủ.

Để kết nối với bảo mật & Trung tâm tuân thủ với MFA, hãy xem kết nối với Office 365 bảo mật & PowerShell Trung tâm tuân thủ bằng xác thực đa yếu tố.

Kết nối Azure Active Directory và Exchange Online

Các lệnh PowerShell sẽ kết nối bạn với Azure Active Directory và Exchange Online sau khi bạn đã cài đặt Windows Azure Active Directory mô-đun.

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

Kết nối với tất cả khối lượng công việc Office 365

Để được kết nối với tất cả khối lượng công việc Office 365 trên cùng cửa sổ PowerShell, trước tiên bạn phải nhập hoặc cài đặt mô-đun có liên quan. Lệnh PowerShell khối kết nối với Azure Active Directory, Skype for Business Online, SharePoint Online và Exchange Online.

Điền vào tên của tổ chức và sau đó chạy này đặt lệnh PowerShell khi đăng nhập bằng một tên tài khoản người dùng và mật khẩu:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

#Create a Security & Compliance Center session
$SccSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.compliance.protection.outlook.com/powershell-liveid/ -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Security & Compliance Center session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $SccSession

Điền vào tên tài khoản và sau đó chạy này đặt lệnh PowerShell khi đăng nhập bằng multifactor xác thực:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.com, the organization name is "contoso".
$orgName= "<organization name>"

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

Bạn sẽ được nhắc bốn lần để xác định một tên tài khoản người dùng và mật khẩu và thông tin MFA, chẳng hạn như mã xác nhận.

Cho Exchange Online và bảo mật & Trung tâm tuân thủ, hãy xem các chủ đề sau đây để kết nối bằng xác thực đa yếu tố:

Lưu ý rằng trong cả hai trường hợp, bạn phải kết nối bằng cách dùng các phiên riêng biệt của Exchange Online Remote PowerShell mô-đun.

Nhận trợ giúp với PowerShell

Đôi khi bạn cần có thêm trợ giúp cho PowerShell. May mắn, PowerShell có nội dung Trợ giúp dựng sẵn để giúp hướng dẫn bạn.

Hiển thị tệp trợ giúp cho lệnh ghép ngắn PowerShell

Để biết thêm thông tin trên một lệnh ghép ngắn cụ thể, ví dụ: Get-quy trình, bạn có thể chạy các thao tác sau.

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

Hiển thị bài viết TechNet cho lệnh ghép ngắn PowerShell

Để mở tham chiếu cú pháp trực tuyến trên TechNet cho lệnh ghép ngắn cụ thể, ví dụ: Get-quy trình, hãy chạy lệnh sau đây.

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

Lưu ý: Điều này yêu cầu truy nhập Internet để hoạt động đúng cách.

Ví dụ hiển thị cho lệnh PowerShell

Để hiển thị ví dụ về cú pháp cho lệnh ghép ngắn cụ thể trong cửa sổ PowerShell, ví dụ: Get-quy trình, hãy chạy lệnh sau đây.

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

Cập nhật tệp trợ giúp PowerShell của bạn

Nội dung Trợ giúp PowerShell được cập nhật thường xuyên. Để nhận nội dung Trợ giúp mới nhất, bạn có thể chạy lệnh Trợ giúp Cập Nhật . Bạn có thể thấy thông báo sau sau khi chạy lệnh này: "lệnh trợ giúp Cập nhật các bản tải xuống tệp trợ giúp mới nhất cho mô-đun Windows PowerShell, và cài đặt chúng trên máy tính của bạn." Nhấn Y và cho phép mô-đun để cập nhật tệp trợ giúp của bạn. Điều này sẽ chỉ mất vài phút để hoàn tất.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

Thiết lập chính sách thực thi script

Script PowerShell là lệnh PowerShell được chạy từ một hoặc nhiều tệp văn bản. Kịch bản cho phép bạn tự động hóa tác vụ phổ biến trong Windows, ứng dụng Microsoft và dịch vụ khóa Office 365. Vì script độc hại tiềm ẩn có thể gây hại cho máy tính của bạn bằng cách thực hiện lệnh không mong đợi, Microsoft đã bảo vệ bạn bằng cách tắt script PowerShell theo mặc định. Bạn phải thiết lập chính sách thực thi PowerShell theo nhu cầu của bạn. Thiết đặt chính sách thực thi là như sau:

 • Hạn chế

  Không tải các tệp cấu hình hoặc chạy script. "Bị hạn chế" là chính sách thực thi mặc định.

 • Thành RemoteSigned

  Yêu cầu script và các tệp cấu hình tải xuống từ Internet được ký bởi một người phát hành tin cậy.

 • AllSigned

  Yêu cầu mà script và cấu hình các tệp được ký bởi một người phát hành tin cậy, bao gồm script mà bạn viết trên máy tính cục bộ.

 • Không hạn chế

  Tải tất cả các tệp cấu hình và chạy script tất cả. Nếu bạn chạy một script chưa được ký đã được tải xuống từ Internet, bạn có lời nhắc phép trước khi nó thực hiện.

 • Bỏ qua

  Không có gì bị chặn và không có cảnh báo hoặc lời nhắc.

 • Không xác định

  Loại bỏ chính sách hiện đang được phân công thực thi từ phạm vi hiện tại. Tham số này sẽ không loại bỏ một chính sách thực hiện được đặt trong một phạm vi chính sách nhóm.

Lưu ý: Điều quan trọng mà bạn chỉ tải xuống hoặc dùng Script PowerShell từ một nguồn đáng tin cậy đặc biệt là khi thiết đặt chính sách như 'Unrestricted' là. Cũng nên vì lý do bảo mật bạn chuyển đổi bất kỳ thay đổi để hạn chế, trừ khi bạn cần một đang diễn ra để chạy script.

Cách thực hiện lệnh Bộ-ExecutionPolicy chỉ có thể được thực hiện trong một cửa sổ PowerShell mở bằng cách dùng "Chạy là người quản trị." Đây là cũng được gọi là một phiên làm việc PowerShell mức cao.

Thiết lập chính sách thực hiện như từ xa trạng thái đăng nhập

Lệnh này sẽ yêu cầu script và các tệp cấu hình tải xuống từ Internet được ký bởi một người phát hành tin cậy. Bạn có thể thay thế thành RemoteSigned với tên chính sách của bạn mong muốn thực hiện để thay đổi chính sách được áp dụng.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Thiết lập chính sách thực hiện dưới dạng bị hạn chế

Lệnh này sẽ thiết lập chính sách thực thi để thiết đặt mặc định cho PowerShell.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

Xem Thêm

PowerShell cho người quản trị Office 365

Các kịch bản của Office 365 PowerShell

Báo cáo kịch bản cho Office 365 PowerShell

Các kịch bản quản lý người dùng cho Office 365 PowerShell

Thêm chức năng kịch bản cho Office 365 PowerShell

Tài nguyên cộng đồng Office 365 PowerShell

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×