Các nhóm SharePoint mặc định trong SharePoint Server

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn tạo một trang web, SharePoint tự động tạo nhóm cho trang web và gán mức cấp phép cho các nhóm. Những mục này được gọi là các nhóm SharePoint mặc định. Vì chúng đại diện cho các cấp độ quyền truy nhập mà người dùng cần phổ biến nhất, các nhóm mặc định và mức cấp phép được liên kết là nơi phù hợp để bắt đầu khi bạn thêm người dùng vào một site SharePoint. Để tìm hiểu thêm về mức cấp phép, hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép.

Là người quản trị, bạn có thể thêm các nhóm tùy chỉnh để phù hợp chặt chẽ hơn với các yêu cầu của tổ chức mình. Việc quyết định cách thiết kế và bố trí các nhóm SharePoint là một quyết định quan trọng có tác động đến trang của bạn và sự bảo mật nội dung.

Trong bài viết này

Nhóm SharePoint mặc định

Vai trò cho nhóm SharePoint

Nhóm SharePoint đặc biệt

Người quản trị tuyển tập trang

Nhóm SharePoint mặc định

Các nhóm SharePoint cho phép bạn quản lý quyền truy nhập cho các tập hợp người dùng thay vì người dùng riêng lẻ. Các nhóm SharePoint thường bao gồm nhiều người dùng riêng lẻ, nhưng một nhóm cũng có thể nắm giữ một hoặc nhiều nhóm bảo mật Windows. Ví dụ: bạn có thể thêm nhóm bảo mật Windows cho nhóm của mình vào nhóm SharePoint, để cấp quyền truy nhập cho toàn bộ nhóm cùng một lúc. Khi bạn thêm người dùng hoặc nhóm bảo mật Windows vào nhóm SharePoint, người dùng được thêm vào sẽ được gán mức cấp phép tương tự.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách làm việc với các bảo mật và phân phối nhóm Windows được bao gồm trong dịch vụ miền Active Directory, hãy xem chọn Nhóm bảo mật (SharePoint Server 2010).

SharePoint gán mức cấp phép cho mỗi nhóm SharePoint mặc định sẽ tự động. Mức cấp phép áp dụng cho tất cả các thành viên của nhóm đó. Để tìm hiểu thêm về các quyền cụ thể trong mức cấp phép, hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép.

Bạn có thể tùy chỉnh các nhóm SharePoint mặc định bằng cách gán cho các nhóm đó bất kỳ mức cấp phép nào mà bạn muốn. Bạn cũng có thể tạo nhóm SharePoint và gán cho nhóm đó mức cấp phép mà bạn muốn.

Bảng sau trình bày các nhóm SharePoint mặc định cùng với mức cấp phép được gán của các nhóm đó.

Nhóm SharePoint

Mức cấp phép mặc định

Người phê duyệt

Phê duyệt

Thành viên <tên trang>

Đóng góp hay Chỉnh sửa, tùy thuộc vào mẫu trang

Người sở hữu <tên site>

Toàn quyền Kiểm soát

Khách truy nhập <tên site>

Đọc

Người thiết kế

Thiết kế, Truy nhập Giới hạn

Người quản lý Cấu trúc phân cấp

Quản lý Cấu trúc phân cấp

Người đọc Hạn chế

Đọc có Hạn chế

Người đọc Tài nguyên Kiểu

Truy nhập có Giới hạn

Người xem

Chỉ Xem

Người dùng Triển khai Nhanh

Đóng góp

Nếu bạn đang truy nhập một trang web công khai, bạn sẽ nhìn thấy Thành viên <tên trang> trong danh sách các nhóm SharePoint của bạn. Ví dụ: Contoso Retail là tên của trang web, bạn sẽ nhìn thấy Thành viên Contoso Retail. Điều này cũng đúng nếu bạn đang truy nhập trang con có các quyền duy nhất. Ngoài ra, khi trang phát triển dần, bạn có thể chú ý thấy nhiều Thành viên <tên trang>, Khách truy nhập hoặc Người sở hữu trong khi xem các quyền đối với trang từ gốc tuyển tập trang. Mỗi nhóm sẽ có tên trang đứng trước, ví dụ: Thành viên Contoso và Thành viên Contoso Charities có thể hiển thị cùng lúc.

Tên trang sẽ được thêm vào tên nhóm vài lần. Bao gồm:

  • Khi bạn ngắt kế thừa quyền trên trang con đã thừa kế quyền trước đó

  • Khi bạn tạo nhóm mới cho một trang cụ thể

  • Khi bạn tạo các trang mới.

Trong tất cả mọi trường hợp, tên trang trước tên nhóm SharePoint biểu thị tên trang chứa nhóm đó, vậy Thành viên Contoso Charities thuộc trang Contoso Charities.

Mẹo:  Bạn có thể thay đổi tên mà SharePoint tự động gán cho các nhóm này bất kỳ lúc nào.

Vai trò đối với các nhóm SharePoint

Bảng sau cho biết các gợi ý về cách dùng các nhóm SharePoint mặc định

Tên nhóm

Mức cấp phép)

Sử dụng nhóm này cho những người

Người phê duyệt

Phê duyệt

Phê duyệt tài liệu, các trang và các mục danh sách.

Người sở hữu

Toàn quyền Kiểm soát

Quản lý các quyền đối với trang, thiết đặt và hình thức của trang.

Thành viên

Đóng góp hay Chỉnh sửa

Sửa nội dung trang.

Khách

Đọc

Xem nội dung trang, nhưng không sửa nội dung.

Người thiết kế

Thiết kế

Xem, thêm, cập nhật, xóa, phê duyệt và tùy chỉnh trang.

Người quản lý Cấu trúc phân cấp

Quản lý Cấu trúc phân cấp

Tạo các trang và sửa trang, mục danh sách và tài liệu.

Người đọc Hạn chế

Đọc có Hạn chế

Xem trang và tài liệu nhưng không xem được phiên bản hay các quyền.

Người đọc Tài nguyên Kiểu

Đọc có Hạn chế

Chỉ cần Truy nhập Giới hạn tới Thư viện Kiểu và Tuyển tập Trang Chính.

Người xem

Chỉ Xem

Cần xem nội dung nhưng không sửa hoặc tải nội dung xuống.

Người dùng Triển khai Nhanh

Đóng góp

Lên lịch công việc Triển khai Nhanh.

Lưu ý: Nhóm Người đọc Tài nguyên Kiểu chứa nhóm bảo mật Windows có tên là Người dùng đã Xác thực/Quyền NT. Điều này có nghĩa là mọi người dùng đã xác thực có thể hiển thị các trang chính SharePoint và kiểu cho các trang trên trang của bạn.

Đầu trang

Nhóm SharePoint đặc biệt

Nhóm SharePoint đặc biệt hỗ trợ các nhiệm vụ quản trị cấp độ cao, chẳng hạn như gán mức cấp phép cho nhóm.

Quan trọng: Để đảm bảo chức năng của toàn bộ trang, hãy chắc chắn rằng luôn có nhóm người dùng có Toàn quyền Kiểm soát đối với tuyển tập trang. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng những người dùng này xuất hiện trên danh sách người quản trị tuyển tập trang.

Đầu trang

Người quản trị tuyển tập trang

Người quản trị Tuyển tập Trang không phải là nhóm Sharepoint. Tuy nhiên, vì họ có Toàn quyền Kiểm soát đối với mọi trang trong tuyển tập trang, nên họ được đề cập đến ở đây.

Trang SharePoint có thể có người quản trị tuyển tập trang chính và phụ. Nếu bạn là người quản trị tuyển tập trang, bạn cũng có thể chỉ định thêm người quản trị tuyển tập trang. Những người dùng này là liên hệ chính cho toàn bộ tuyển tập trang. Người quản trị tuyển tập trang có toàn quyền kiểm soát mọi trang trong tuyển tập trang và có thể kiểm tra mọi nội dung trang. Ngoài ra, họ còn nhận được thông báo quản trị về hoạt động của trang, chẳng hạn như trang có đang hoạt động không.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×