Các kiểu thông tin nhạy cảm trong SharePoint Server 2016 tìm kiếm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ngăn mất dữ liệu (DLP) trong SharePoint Server 2016 bao gồm mười kiểu thông tin nhạy cảm có sẵn sàng để bạn dùng trong các chính sách DLP của bạn. Chủ đề này liệt kê tất cả các loại thông tin nhạy cảm và hiển thị gì chính sách DLP tìm khi nó phát hiện từng kiểu. Một kiểu thông tin nhạy cảm được xác định bằng một mẫu hình có thể được xác định bởi một hàm hoặc một biểu thức thông thường. Ngoài ra, cung cấp chứng cứ corroborative chẳng hạn như từ khóa và khả có thể được dùng để xác định một kiểu thông tin nhạy cảm. Mức độ tin cậy và sự lân cận cũng được dùng trong quy trình đánh giá.

Định dạng

chữ số 9 mà có thể trong một mẫu hình đã định dạng hoặc các

Mẫu hình

Định dạng:

 • Bốn chữ số bắt đầu bằng 0, 1, 2, 3, 6, 7 hoặc 8

 • Dấu gạch nối

 • Bốn chữ số

 • Dấu gạch nối

 • Một chữ số

Định dạng:

 • 9 chữ số lần liên tiếp, bắt đầu bằng 0, 1, 2, 3, 6, 7 hoặc 8

Kiểm tra

Không

Định nghĩa

Chính sách DLP là 75% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_aba_routing tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_ABA_Routing .

<!-- ABA Routing Number -->
<Entity id="cb353f78-2b72-4c3c-8827-92ebe4f69fdf" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_aba_routing" />
    <Match idRef="Keyword_ABA_Routing" />
   </Pattern>
 </Entity>

Từ khóa

Keyword_ABA_Routing

ABA

ABA #

ABA định tuyến #

ABA định tuyến số

ABA #

abarouting #

ABA số

abaroutingnumber

liên kết Mỹ Ngân hàng định tuyến #

Ngân hàng thương mại Hoa Kỳ liên kết định tuyến số

americanbankassociationrouting #

americanbankassociationroutingnumber

số định tuyến ngân hàng

bankrouting #

bankroutingnumber

định tuyến chuyển số

RTN

Định dạng

16 chữ số mà có thể được định dạng hoặc các (dddddddddddddddd) và phải qua việc kiểm tra Luhn.

Mẫu hình

Mẫu hình rất phức tạp và mạnh mẽ phát hiện thẻ từ tất cả thương hiệu lớn trên toàn, bao gồm thị thực, Mastercard, khám phá thẻ, JCB, Express thương mại Hoa Kỳ, thẻ quà tặng và ăn tối thẻ.

Kiểm tra

Có, kiểm tra Luhn

Định nghĩa

Chính sách DLP là 85% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_credit_card tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Một trong các thao tác sau đây là đúng:

  • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_cc_verification .

  • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_cc_name .

  • Hàm Func_expiration_date tìm một ngày trong định dạng ngày đúng.

 • Kiểm tra cấp độ truyền.

Chính sách DLP là 65% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_credit_card tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Kiểm tra cấp độ truyền.

<!-- Credit Card Number -->
<Entity id="50842eb7-edc8-4019-85dd-5a5c1f2bb085" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_credit_card" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_cc_verification" />
     <Match idRef="Keyword_cc_name" />
     <Match idRef="Func_expiration_date" />
    </Any>
 </Pattern>
 <Pattern confidenceLevel="65">
    <IdMatch idRef="Func_credit_card" />
 </Pattern>
</Entity>

Từ khóa

Keyword_cc_verification

Keyword_cc_name

xác thực thẻ

số định danh thẻ

CVN

Cid

cvc2

CVV2

ghim khối

Mã bảo mật

bảo mật số

bảo mật không

vấn đề số

vấn đề không

cryptogramme

numéro de sécurité

Numero de securite

kreditkartenprüfnummer

kreditkartenprufnummer

prüfziffer

prufziffer

sicherheits Code

sicherheitscode

sicherheitsnummer

verfalldatum

Codice di verifica

cá tuyết. sicurezza

cá tuyết sicurezza

n autorizzazione

Código

codigo

cá tuyết. SEG

cá tuyết seg

Código de segurança

codigo de seguranca

codigo de segurança

Código de seguranca

cód. Segurança

cá tuyết. seguranca cá tuyết. Segurança

cód. seguranca

cód segurança

cá tuyết seguranca cá tuyết segurança

cód seguranca

Número de verificação

Numero de verificacao

ablauf

gültig bis

gültigkeitsdatum

gultig bis

gultigkeitsdatum

scadenza

dữ liệu ngân

Fecha de expiracion

Fecha de venc

vencimiento

válido hasta

valido hasta

VTO

dữ liệu de expiração

dữ liệu de expiracao

dữ liệu nối dài que expira

validade

Valor

vencimento

Venc

Amex

thương mại Hoa Kỳ express

americanexpress

Thị thực

Mastercard

cái thẻ

MC

mastercards

cái thẻ

câu lạc bộ của ăn tối

câu lạc bộ thực

dinersclub

khám phá thẻ

discovercard

khám phá thẻ

JCB

tiếng Nhật thẻ Cục

carte blanche

carteblanche

thẻ tín dụng

CC #

cc #:

ngày hết hạn

Exp ngày

ngày hết hạn

Ngày d'expiration

Ngày d'exp

ngày hết hạn

Ngân hàng thẻ

Bankcard

số thẻ

thẻ num

cardnumber

cardnumbers

số thẻ

thẻ tín dụng

thẻ tín dụng

CreditCards

CÇn

hộp đựng thẻ

thẻ

thẻ

chủ thẻ

kiểm tra thẻ

checkcard

kiểm tra thẻ

checkcards

thẻ ghi nợ

Debitcard

thẻ ghi nợ

debitcards

thẻ ATM

atmcard

thẻ ATM

atmcards

Tháng

định tuyến en

loại thẻ

carte bancaire

carte de crédit

carte de tín dụng

numéro de carte

Numero de carte

Nº de món

Nº de carte

kreditkarte

karte

karteninhaber

karteninhabers

kreditkarteninhaber

kreditkarteninstitut

kreditkartentyp

eigentümername

kartennr

kartennummer

kreditkartennummer

kreditkarten-nummer

Carta di credito

Carta credito

n. carta

n carta

Nr. Carta

Nr carta

Numero carta

Numero della carta

Numero di carta

tarjeta credito

tarjeta de credito

tarjeta crédito

tarjeta de crédito

tarjeta de atm

tarjeta atm

tarjeta debito

tarjeta de debito

tarjeta débito

tarjeta de débito

Nº de tarjeta

Không. de tarjeta

không có tarjeta de

Numero de tarjeta

Número de tarjeta

tarjeta không

tarjetahabiente

cartão de crédito

cartão de credito

cartao de crédito

cartao de credito

cartão de débito

cartao de débito

cartão de debito

cartao de debito

débito automático

debito automatico

Número làm cartão

Numero làm cartão

Número làm cartao

Numero làm cartao

Número de cartão

Numero de cartão

Número de cartao

Numero de cartao

Nº làm cartão

Nº làm cartao

Nº. thực hiện cartão

không làm cartão

không làm cartao

Không. thực hiện cartão

Không. thực hiện cartao

Định dạng

16 chữ số

Mẫu hình

Mẫu hình rất phức tạp và mạnh mẽ

Kiểm tra

Định nghĩa

Chính sách DLP là 85% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_eu_debit_card tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Ít nhất một trong các thao tác sau là đúng:

  • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_eu_debit_card .

  • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_card_terms_dict .

  • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_card_security_terms_dict .

  • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_card_expiration_terms_dict .

  • Hàm Func_eu_date1 tìm một ngày trong định dạng ngày đúng.

  • Hàm Func_eu_date2 tìm một ngày trong định dạng ngày đúng.

 • Kiểm tra cấp độ truyền.

<!-- EU Debit Card Number -->
<Entity id="0e9b3178-9678-47dd-a509-37222ca96b42" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_eu_debit_card" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_eu_debit_card" />
     <Match idRef="Keyword_card_terms_dict" />
     <Match idRef="Keyword_card_security_terms_dict" />
     <Match idRef="Keyword_card_expiration_terms_dict" />
     <Match idRef="Func_expiration_date" />
     <Match idRef="Func_eu_date" />
     <Match idRef="Func_eu_date1" />
     <Match idRef="Func_eu_date2" />
    </Any>
 </Pattern>
</Entity>

Từ khóa

Keyword_eu_debit_card

Keyword_card_terms_dict

Keyword_card_security_terms_dict

Keyword_card_expiration_terms_dict

Mã số tài khoản

số thẻ

thẻ không.

bảo mật số

CC #

acct nbr

acct num

acct không

thương mại Hoa Kỳ express

americanexpress

Americano cà phê

Amex

thẻ ATM

thẻ ATM

ATM kaart

atmcard

atmcards

atmkaart

atmkaarten

Bancontact

Ngân hàng thẻ

bankkaart

hộp đựng thẻ

thẻ

thẻ num

số thẻ

số thẻ

loại thẻ

Cardano numerico

thẻ

chủ thẻ

cardnumber

cardnumbers

Carta bianca

Carta credito

Carta di credito

cartao de credito

cartao de crédito

cartao de debito

cartao de débito

carte bancaire

carte blanche

carte bleue

carte de tín dụng

carte de crédit

carte di credito

carteblanche

cartão de credito

cartão de crédito

cartão de debito

cartão de débito

CB

CÇn

kiểm tra thẻ

kiểm tra thẻ

checkcard

checkcards

chequekaart

ti

ti edc maestro

controlekaart

controlekaarten

thẻ tín dụng

thẻ tín dụng

thẻ tín dụng

CreditCards

debetkaart

debetkaarten

thẻ ghi nợ

thẻ ghi nợ

Debitcard

debitcards

debito automatico

câu lạc bộ thực

dinersclub

khám phá

khám phá thẻ

khám phá thẻ

discovercard

discovercards

débito automático

EDC

eigentümername

thẻ ghi nợ châu Âu

hoofdkaart

hoofdkaarten

trong viaggio

tiếng Nhật thẻ Cục

japanse kaartdienst

JCB

kaart

kaart num

kaartaantal

kaartaantallen

kaarthouder

kaarthouders

karte

karteninhaber

karteninhabers

kartennr

kartennummer

kreditkarte

kreditkarten-nummer

kreditkarteninhaber

kreditkarteninstitut

kreditkartennummer

kreditkartentyp

Maestro

cái thẻ

cái thẻ

Mastercard

mastercards

MC

Mister tiền

n carta

n. carta

không có tarjeta de

không làm cartao

không làm cartão

Không. de tarjeta

Không. thực hiện cartao

Không. thực hiện cartão

Nr carta

Nr. Carta

numeri di scheda

Numero carta

Numero de cartao

Numero de carte

Numero de cartão

Numero de tarjeta

Numero della carta

Numero di carta

Numero di scheda

Numero làm cartao

Numero làm cartão

numéro de carte

Nº carta

Nº de carte

Nº de món

Nº de tarjeta

Nº làm cartao

Nº làm cartão

Nº. thực hiện cartão

Número de cartao

Número de cartão

Número de tarjeta

Número làm cartao

scheda dell'assegno

scheda dell'atmosfera

scheda dell'atmosfera

scheda della banca

scheda di controllo

scheda di debito

scheda matrice

schede dell'atmosfera

schede di controllo

schede di debito

schede matrici

scoprono la scheda

scoprono le schede

chỉ

supporti di scheda

supporto di scheda

chuyển đổi

tarjeta atm

tarjeta credito

tarjeta de atm

tarjeta de credito

tarjeta de debito

tarjeta debito

tarjeta không

tarjetahabiente

Tipo della scheda

ufficio giapponese della

scheda

thanh toán v

thanh toán v

thị thực

thị thực dấu cộng

thị thực điện tử

Visto

visum

VPay

số định danh thẻ

xác thực thẻ

cardi la verifica

Cid

cá tuyết seg

cá tuyết seguranca

cá tuyết segurança

cá tuyết sicurezza

cá tuyết. SEG

cá tuyết. seguranca

cá tuyết. Segurança

cá tuyết. sicurezza

Codice di sicurezza

Codice di verifica

codigo

codigo de seguranca

codigo de segurança

crittogramma

loại ẩn hoa

cryptogramme

cv2

CVC

cvc2

CVN

mã CVV

CVV2

cód seguranca

cód segurança

cód. seguranca

cód. Segurança

Código

Código de seguranca

Código de segurança

de kaart controle

geeft nr Truong DH CNTT

vấn đề không

vấn đề số

kaartidentificatienummer

kreditkartenprufnummer

kreditkartenprüfnummer

kwestieaantal

Không. dell'edizione

sicurezza di không.

Numero de securite

Numero de verificacao

Numero dell'edizione

Numero di identificazione della

scheda

Numero di sicurezza

Numero van veiligheid

numéro de sécurité

Nº autorizzazione

Número de verificação

Perno il blocco

ghim khối

prufziffer

prüfziffer

Mã bảo mật

bảo mật không

bảo mật số

sicherheits Code

sicherheitscode

sicherheitsnummer

speldblok

veiligheid nr

veiligheidsaantal

veiligheidscode

veiligheidsnummer

verfalldatum

ablauf

dữ liệu de expiracao

dữ liệu de expiração

dữ liệu del exp

dữ liệu di exp

dữ liệu di scadenza

dữ liệu nối dài que expira

dữ liệu ngân

dữ liệu scadenza

Ngày de validité

đo lường afloop

đo lường van exp

de afloop

Espira

Espira

Exp ngày

EXP đo lường

hết hạn

hết hạn

hết hạn

hết hạn

Fecha de expiracion

Fecha de venc

gultig bis

gultigkeitsdatum

gültig bis

gültigkeitsdatum

La scadenza

scadenza

valable

validade

valido hasta

Valor

venc

vencimento

vencimiento

verloopt

vervaldag

vervaldatum

VTO

válido hasta

Định dạng

Bốn ký tự theo sau là chữ số hoặc chữ cái 5-31

Mẫu hình

Bốn ký tự theo sau là chữ số hoặc chữ cái 5-31:

 • Mã bốn chữ cái ngân hàng (không phải chữ hoa chữ thường nhạy cảm)

 • Một không gian tùy chọn

 • 4-28 chữ cái hoặc chữ số (các cơ sở tài khoản ngân hàng số (BBAN))

 • Một không gian tùy chọn

 • 1-3 chữ cái hoặc chữ số (số dư của BBAN)

Kiểm tra

Không

Định nghĩa

Chính sách DLP là 75% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Biểu thức thông thường Regex_swift tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_swift .

<Entity id="cb2ab58c-9cb8-4c81-baf8-a4e106791df4" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
<Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Regex_swift" />
    <Match idRef="Keyword_swift" />
  </Pattern>
</Entity>

Từ khóa

Keyword_swift

Quốc tế trong tổ chức tiêu chuẩn 9362

ISO 9362

iso9362

nhanh chóng #

swiftcode

swiftnumber

swiftroutingnumber

nhanh chóng mã

nhanh chóng số #

nhanh chóng định tuyến số

BIC số

BIC mã

BIC #

BIC #

Ngân hàng mã định danh mã

標準化9362

迅速 #

SWIFTコード

SWIFT番号

迅速なルーティング番号

BIC番号

BICコード

銀行識別コードのための国際組織

Tổ chức quốc tế de normalisation 9362

Rapide #

mã nhanh chóng

nhanh chóng de numéro Le

nhanh chóng numéro d'acheminement

Le numéro BIC

# BIC

Mã identificateur de banque

Định dạng

ký tự 7 hoặc 9 ký tự phân tách bằng dấu cách hoặc dấu gạch ngang

Mẫu hình

Hai mẫu có thể xảy ra:

 • Hai chữ cái (hợp lệ NINOs dùng chỉ có các ký tự trong này tiền tố, mẫu hình này xác thực; không phân biệt chữ hoa chữ thường)

 • Sáu chữ số

 • Một trong hai ' A', 'B', 'C', hoặc có ' (chẳng hạn như tiền tố, chỉ các ký tự được phép trong hậu tố; không phân biệt chữ hoa chữ thường)

HOẶC

 • Hai chữ cái

 • Một khoảng trống hoặc dấu gạch ngang

 • Hai chữ số

 • Một khoảng trống hoặc dấu gạch ngang

 • Hai chữ số

 • Một khoảng trống hoặc dấu gạch ngang

 • Hai chữ số

 • Một khoảng trống hoặc dấu gạch ngang

 • Một trong hai 'A', 'B', 'C', hoặc có '

Kiểm tra

Không

Định nghĩa

Chính sách DLP là 85% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_uk_nino tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_uk_nino .

Chính sách DLP là 75% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_uk_nino tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Không có từ khóa từ Keyword_uk_nino được tìm thấy.

<!-- U.K. NINO -->
<Entity id="16c07343-c26f-49d2-a987-3daf717e94cc" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_uk_nino" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_uk_nino" />
    </Any>
  </Pattern>  
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_uk_nino" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Keyword_uk_nino" />
    </Any>
  </Pattern>
</Entity>

Từ khóa

Keyword_uk_nino

Quốc gia bảo hiểm số

đóng góp của quốc gia bảo hiểm

bảo vệ hành động

bảo hiểm

số an sinh xã hội

ứng dụng bảo hiểm

ứng dụng y tế

bảo hiểm xã hội

sự chú ý y tế

an sinh xã hội

Anh

bảo hiểm

Định dạng

Chữ số chín

Mẫu hình

Chín chữ số lần liên tiếp

Kiểm tra

Không

Định nghĩa

Chính sách DLP là 75% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_usa_uk_passport tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_passport .

<Entity id="178ec42a-18b4-47cc-85c7-d62c92fd67f8" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_usa_uk_passport" />
    <Match idRef="Keyword_passport" />
  </Pattern>
</Entity>

Từ khóa

Keyword_passport

Chiếu số

Chiếu không

Chiếu #

Chiếu #

PassportID

Passportno

passportnumber

パスポート

パスポート番号

パスポートのNum

パスポート #

Numéro de passeport

Passeport n °

Passeport không

Passeport #

Passeport #

PasseportNon

Passeportn °

Định dạng

4-17 chữ số

Mẫu hình

4-17 chữ số lần liên tiếp

Kiểm tra

Không

Định nghĩa

Chính sách DLP là 75% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Biểu thức thông thường Regex_usa_bank_account_number tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_usa_Bank_Account .

<!-- U.S. Bank Account Number -->
<Entity id="a2ce32a8-f935-4bb6-8e96-2a5157672e2c" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Regex_usa_bank_account_number" />
    <Match idRef="Keyword_usa_Bank_Account" />
  </Pattern>
</Entity>

Từ khóa

Keyword_usa_Bank_Account

Kiểm tra tài khoản số

Kiểm tra tài khoản

Kiểm tra tài khoản #

Kiểm tra Acct số

Kiểm tra Acct #

Kiểm tra Acct không.

Kiểm tra tài khoản không.

Tài khoản ngân hàng số

Tài khoản ngân hàng #

Ngân hàng Acct số

Ngân hàng Acct #

Ngân hàng Acct không.

Tài khoản ngân hàng không.

Số tiền gửi tài khoản

Tài khoản tiền gửi.

Tài khoản tiết kiệm #

Tiết kiệm Acct số

Tiết kiệm Acct #

Tiết kiệm Acct không.

Tài khoản tiết kiệm không.

Thẻ ghi nợ mã số tài khoản

Thẻ ghi nợ tài khoản

Ghi nợ tài khoản #

Thẻ ghi nợ Acct số

Ghi nợ Acct #

Thẻ ghi nợ Acct không.

Thẻ ghi nợ tài khoản không.

Định dạng

Tùy thuộc vào trạng thái

Mẫu hình

Tùy thuộc vào trạng thái--ví dụ, New York:

 • Chín chữ số được định dạng như ddd ddd ddd sẽ khớp với.

 • Các chữ số chín như ddddddddd sẽ không khớp.

Kiểm tra

Không

Định nghĩa

Chính sách DLP là 75% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_new_york_drivers_license_number tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_[state_name]_drivers_license_name .

 • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_us_drivers_license .

Chính sách DLP là 65% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_new_york_drivers_license_number tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_[state_name]_drivers_license_name .

 • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_us_drivers_license_abbreviations .

 • Không có từ khóa từ Keyword_us_drivers_license được tìm thấy.

  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_new_york_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_new_york_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_us_drivers_license" />
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="65">
    <IdMatch idRef="Func_new_york_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_new_york_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_us_drivers_license_abbreviations" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Keyword_us_drivers_license" />
    </Any>
  </Pattern>

Từ khóa

Keyword_us_drivers_license_abbreviations

Keyword_us_drivers_license

Keyword_ [state_name] _drivers_license_name

DL

DLS

CDL

CDLS

ID

ID

DL #

DLS #

CDL #

CDLS #

ID #

ID #

ID số

ID số

LIC

LIC #

DriverLic

DriverLics

DriverLicense

DriverLicenses

Trình điều khiển Lic

Trình điều khiển Lics

Trình điều khiển giấy phép

Trình điều khiển giấy phép

DriversLic

DriversLics

DriversLicense

DriversLicenses

Trình điều khiển Lic

Trình điều khiển Lics

Trình điều khiển giấy phép

Trình điều khiển giấy phép

Driver'Lic

Driver'Lics

Driver'License

Driver'Licenses

Trình điều khiển ' Lic

Trình điều khiển ' Lics

Trình điều khiển ' giấy phép

Trình điều khiển ' giấy phép

Driver'sLic

Driver'sLics

Driver'sLicense

Driver'sLicenses

Trình điều khiển của Lic

Trình điều khiển của Lics

Giấy phép của trình điều khiển

Giấy phép của trình điều khiển

số định danh

số nhận dạng

nhận dạng #

CMND

thẻ

thẻ

nhận dạng thẻ

DriverLic #

DriverLics #

DriverLicense #

DriverLicenses #

Trình điều khiển Lic #

Trình điều khiển Lics #

Trình điều khiển giấy phép #

Trình điều khiển giấy phép #

DriversLic #

DriversLics #

DriversLicense #

DriversLicenses #

Trình điều khiển Lic #

Trình điều khiển Lics #

Trình điều khiển giấy phép #

Trình điều khiển giấy phép #

Driver'Lic #

Driver'Lics #

Driver'License #

Driver'Licenses #

Trình điều khiển ' Lic #

Trình điều khiển ' Lics #

Trình điều khiển ' giấy phép #

Trình điều khiển ' giấy phép #

Driver'sLic #

Driver'sLics #

Driver'sLicense #

Driver'sLicenses #

Trình điều khiển của Lic #

Trình điều khiển của Lics #

Trình điều khiển của giấy phép #

Trình điều khiển của giấy phép #

ID thẻ #

thẻ #

thẻ #

nhận dạng thẻ #

Tiểu bang viết tắt (ví dụ, "NY")

Tiểu bang tên (ví dụ, "New York")

Định dạng

Chữ số chín bắt đầu bằng "9" và chứa một "7" hoặc "8" dưới dạng chữ số thứ tư, hoặc bạn có thể định dạng bằng dấu cách hoặc dấu gạch ngang

Mẫu hình

Định dạng:

 • Chữ "9"

 • Hai chữ số

 • Một khoảng trống hoặc dấu gạch ngang

 • "7" hoặc "8"

 • Một chữ số

 • Một khoảng trống hoặc dấu gạch ngang

 • Bốn chữ số

Định dạng:

 • Chữ "9"

 • Hai chữ số

 • "7" hoặc "8"

 • Năm chữ số

Kiểm tra

Không

Định nghĩa

Chính sách DLP là 85% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_formatted_itin tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Ít nhất một trong các thao tác sau là đúng:

  • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_itin .

  • Hàm Func_us_address tìm một địa chỉ trong định dạng ngày đúng.

  • Hàm Func_us_date tìm một ngày trong định dạng ngày đúng.

  • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_itin_collaborative .

Chính sách DLP là 75% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_unformatted_itin tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Ít nhất một trong các thao tác sau là đúng:

  • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_itin_collaborative .

  • Hàm Func_us_address tìm một địa chỉ trong định dạng ngày đúng.

  • Hàm Func_us_date tìm một ngày trong định dạng ngày đúng.

<!-- U.S. Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) -->
<Entity id="e55e2a32-f92d-4985-a35d-a0b269eb687b" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_formatted_itin" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_itin" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Keyword_itin_collaborative" />
    </Any>
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_unformatted_itin" />
    <Match idRef="Keyword_itin" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_itin_collaborative" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
     <Match idRef="Func_us_date" />
    </Any>
  </Pattern>
</Entity>

Từ khóa

Keyword_itin

Keyword_itin_collaborative

đóng thuế

id thuế

nhận dạng thuế

ITIN

SSN

điền

an sinh xã hội

người nộp tiền thuế

itins

taxid

riêng lẻ đóng thuế

Giấy phép

DL

DOB

Ngày sinh

Sinh Nhật

Ngày sinh

Định dạng

chữ số 9, có thể trong một mẫu hình đã định dạng hoặc các

Lưu ý: Nếu đưa ra trước mid 2011, một SSN có mạnh mẽ định dạng nơi các phần của số phải nằm trong phạm vi nhất định là hợp lệ (nhưng không có kiểm tra không).

Mẫu hình

Bốn chức năng tìm kiếm SSNs trong bốn mẫu khác nhau:

 • Func_ssn tìm SSNs với ngày trước-2011 mạnh định dạng được định dạng với dấu gạch ngang hoặc dấu cách (ddd-dd-dddd OR ddd dd dddd)

 • Func_unformatted_ssn tìm SSNs với ngày trước-2011 mạnh định dạng được định dạng dưới dạng chữ số chín lần liên tiếp (ddddddddd)

 • tìm thấy Func_randomized_formatted_ssn SSNs 2011 Bài đăng được định dạng với dấu gạch ngang hoặc dấu cách (ddd-dd-dddd OR ddd dd dddd)

 • tìm thấy Func_randomized_unformatted_ssn SSNs 2011 Bài đăng được định dạng dưới dạng chữ số chín lần liên tiếp (ddddddddd)

Kiểm tra

Không

Định nghĩa

Chính sách DLP là 85% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_ssn tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Ít nhất một trong các thao tác sau là đúng:

  • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_ssn .

  • Hàm Func_us_date tìm một ngày trong định dạng ngày đúng.

  • Hàm Func_us_address tìm một địa chỉ trong định dạng ngày đúng.

Chính sách DLP là 75% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_unformatted_ssn tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_ssn .

 • Ít nhất một trong các thao tác sau là đúng:

  • Hàm Func_us_date tìm một ngày trong định dạng ngày đúng.

  • Hàm Func_us_address tìm một địa chỉ trong định dạng ngày đúng.

Chính sách DLP là 65% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_randomized_formatted_ssn tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Hàm Func_ssn không tìm thấy nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Ít nhất một trong các thao tác sau là đúng:

  • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_ssn .

  • Hàm Func_us_date tìm một ngày trong định dạng ngày đúng.

  • Hàm Func_us_address tìm một địa chỉ trong định dạng ngày đúng.

Chính sách DLP là 55% tự tin rằng nó đã phát hiện kiểu thông tin nhạy cảm này nếu, trong một sự lân cận 300 ký tự:

 • Hàm Func_randomized_unformatted_ssn tìm kiếm nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Tìm thấy một từ khóa từ Keyword_ssn .

 • Hàm Func_unformatted_ssn không tìm thấy nội dung phù hợp với mẫu hình.

 • Ít nhất một trong các thao tác sau là đúng:

  • Hàm Func_us_date tìm một ngày trong định dạng ngày đúng.

  • Hàm Func_us_address tìm một địa chỉ trong định dạng ngày đúng.

<!-- U.S. Social Security Number (SSN) -->
<Entity id="a44669fe-0d48-453d-a9b1-2cc83f2cba77" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_ssn" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_ssn" />
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
    </Any>
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_unformatted_ssn" />
    <Match idRef="Keyword_ssn" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
    </Any>
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="65">
    <IdMatch idRef="Func_randomized_formatted_ssn" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Func_ssn" />
    </Any>
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_ssn" />
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
    </Any>
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="55">
    <IdMatch idRef="Func_randomized_unformatted_ssn" />
    <Match idRef="Keyword_ssn" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Func_unformatted_ssn" />
    </Any>
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
    </Any>
  </Pattern>
</Entity>

Từ khóa

Keyword_ssn

An sinh xã hội

An sinh xã hội #

Soc Sec

SSN

SSNS

SSN #

SS#

SSID

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×