Các hàm Var, VarP

Ước tính trả về phương sai cho một dân số hoặc mẫu tổng thể được biểu thị dưới dạng một tập giá trị chứa trong một trường đã xác định trên một truy vấn.

Cú pháp

Var ( expr )

Varp ( expr )

Chỗ dành sẵn expr đại diện cho một biểu thức chuỗi xác định trường có chứa dữ liệu số bạn muốn đánh giá hoặc biểu thức thực hiện phép tính bằng cách sử dụng dữ liệu trong trường đó. Operands trong expr có thể bao gồm tên của trường bảng, hằng số hoặc hàm (có thể là nội bộ hoặc do người dùng xác định nhưng không phải là một trong các hàm tổng hợp SQL khác).

Chú thích

Hàm Varp đánh giá một số và hàm var đánh giá một mẫu dân số.

Nếu truy vấn tiềm ẩn chứa ít hơn hai bản ghi, hàm varvarp trả về giá trị null, cho biết không thể tính toán phương sai.

Bạn có thể sử dụng các hàm varvarp trong một biểu thức truy vấn hoặc trong một câu lệnh SQL.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN var (UnitPrice) là var, VarP (UnitPrice) là VarP từ productSales;

Tính toán phương sai của "UnitPrice" xem xét dữ liệu đã cho là mẫu và phương sai của "UnitPrice" sẽ xem xét dữ liệu đã cho như toàn bộ tổng thể và hiển thị kết quả trong var và VarP tương ứng.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Tính toán các trường trong các hàm SQL

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×