Các định dạng tệp được hỗ trợ trong Excel

Bạn có thể lưu tệp Excel ở định dạng tệp khác bằng cách bấm vào Tệp > Lưu Như. Định dạng tệp sẵn có trong hộp thoại Lưu Như có thể khác nhau, tùy theo loại trang tính hiện hoạt (trang tính, trang tính biểu đồ hoặc một loại trang tính khác).

Lưu ý: Mỗi khi bạn lưu tệp ở định dạng tệp khác, một số định dạng, dữ liệu và tính năng của tệp có thể không được chuyển giao.

Để mở tệp được tạo ở định dạng tệp khác, cả trong phiên bản cũ của Excel hay trong một chương trình khác, bấm Tệp > Mở. Nếu bạn mở sổ làm việc Excel 97-2003, sổ này sẽ tự động mở ở Phương thức Tương thích. Để tận dụng một số tính năng mới của Excel 2010, bạn có thể lưu sổ làm việc thành định dạng tệp Excel 2010. Tuy nhiên, bạn còn có tùy chọn tiếp tục làm việc trong Phương thức Tương thích, phương thức này giúp duy trì định dạng tệp gốc để tương hợp về sau.

Định dạng tệp Excel

Định dạng

Mở rộng

Mô tả

Sổ làm việc Excel

.xlsx

Định dạng tệp nền tảng XML mặc định cho Excel 2010 và Excel 2007. Không thể lưu mã macro Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) hoặc trang tính macro Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Sổ làm việc Excel có Hỗ trợ Macro (mã)

.xlsm

Định dạng tệp nền tảng XML và có hỗ trợ macro cho Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 và Excel 2007. Lưu trữ mã macro VBA hoặc trang tính macro Excel 4.0 (.xlm).

Sổ làm việc Nhị phân Excel

.xlsb

Định dạng tệp nhị phân (BIFF12) cho Excel 2010 và Excel 2007.

Mẫu

.xltx

Định dạng tệp mặc định cho mẫu Excel dành cho Excel 2010 và Excel 2007. Không thể lưu trữ mã macro VBA hoặc trang tính macro Excel 4.0 (.xlm).

Mẫu (mã)

.xltm

Định dạng tệp có hỗ trợ macro cho mẫu Excel dành cho Excel 2010 và Excel 2007. Lưu trữ mã macro VBA hoặc trang tính macro Excel 4.0 (.xlm).

Sổ làm việc Excel 97- Excel 2003

.xls

Định dạng tệp nhị phân Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Mẫu Excel 97- Excel 2003

.xlt

Định dạng tệp nhị phân Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) cho mẫu Excel.

Sổ làm việc Microsoft Excel 5.0/95

.xls

Định dạng tệp nhị phân Excel 5.0/95 (BIFF5).

Bảng tính XML 2003

.xml

Định dạng tệp Bảng tính XML 2003 (XMLSS).

Dữ liệu XML

.xml

Định dạng Dữ liệu XML.

Bổ trợ Excel

.xlam

Định dạng Bổ trợ nền tảng XML và có hỗ trợ macro cho Excel 2010 và Excel 2007. Bổ trợ là một chương trình bổ sung được thiết kế để chạy thêm đoạn mã khác. Hỗ trợ việc sử dụng các dự án VBA và trang tính macro Excel 4.0 (.xlm).

Bổ trợ Excel 97-2003

.xla

Bổ trợ Excel 97-2003, một chương trình bổ trợ được thiết kế để chạy mã bổ sung. Hỗ trợ dùng dự án VBA.

Sổ làm việc Excel 4.0

.xlw

Định dạng tệp Excel 4.0 chỉ lưu trang tính, trang tính biểu đồ và trang tính macro. Bạn có thể mở một sổ làm việc ở định dạng tệp này trong Excel 2010, nhưng bạn không thể lưu tệp Excel ở định dạng tệp này.

Bảng tính Works 6.0-9.0

.xlr

Bảng tính được lưu trong Microsoft Works 6.0-9.0.

Lưu ý: Định dạng này chỉ được hỗ trợ trong Excel Starter.

Định dạng tệp văn bản

Định dạng

Mở rộng

Mô tả

Văn bản được Định dạng (Phân cách bằng dấu cách)

.prn

Định dạng được phân cách bằng dấu cách Lotus. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

Văn bản (Phân cách bằng dấu Tab)

.txt

Lưu một sổ làm việc dưới dạng một tệp văn bản được phân cách bằng dấu tab để sử dụng trên một hệ điều hành Microsoft Windows khác và đảm bảo các ký tự tab, ngắt dòng và các ký tự khác được diễn giải đúng. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

Văn bản (Macintosh)

.txt

Lưu một sổ làm việc dưới dạng một tệp văn bản được phân cách bằng dấu tab để sử dụng trên một hệ điều hành Macintosh và đảm bảo các ký tự tab, ngắt dòng và các ký tự khác được diễn giải đúng. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

Văn bản (MS-DOS)

.txt

Lưu một sổ làm việc dưới dạng một tệp văn bản được phân cách bằng dấu tab để sử dụng trên một hệ điều hành MS-DOS và đảm bảo các ký tự tab, ngắt dòng và các ký tự khác được diễn giải đúng. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

Văn bản Unicode

.txt

Lưu sổ làm việc dưới dạng văn bản Unicode, một tiêu chuẩn mã hóa ký tự do Unicode Consortium phát triển.

CSV (phân cách bằng dấu phẩy)

.csv

Lưu một sổ làm việc dưới dạng một tệp văn bản được phân cách bằng dấu phẩy để sử dụng trên một hệ điều hành Windows khác và đảm bảo các ký tự tab, ngắt dòng và các ký tự khác được diễn giải đúng. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

CSV (Macintosh)

.csv

Lưu một sổ làm việc dưới dạng một tệp văn bản được phân cách bằng dấu phẩy để sử dụng trên một hệ điều hành Macintosh và đảm bảo các ký tự tab, ngắt dòng và các ký tự khác được diễn giải đúng. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

CSV (MS-DOS)

.csv

Lưu một sổ làm việc dưới dạng một tệp văn bản được phân cách bằng dấu phẩy để sử dụng trên một hệ điều hành MS-DOS và đảm bảo các ký tự tab, ngắt dòng và các ký tự khác được diễn giải đúng. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

DIF

.dif

Định dạng Chuyển đổi Dữ liệu. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

SYLK

.slk

Định dạng Nối kết Ký hiệu. Chỉ lưu trang tính hiện hoạt.

Lưu ý: Nếu bạn lưu một sổ làm việc dưới bất kỳ định dạng văn bản nào, tất cả định dạng sẽ bị mất.

Các định dạng tệp khác

Định dạng

Mở rộng

Mô tả

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III và IV. Bạn có thể mở những định dạng tệp này bằng Excel, nhưng bạn không thể lưu tệp Excel thành định dạng dBase.

Bảng tính OpenDocument

.ods

Bảng tính OpenDocument. Bạn có thể lưu tệp Excel 2010 để có thể mở bằng ứng dụng bảng tính sử dụng định dạng Bảng tính OpenDocument, như Google Docs và OpenOffice.org Calc. Bạn cũng có thể mở bảng tính bằng định dạng .ods trong Excel 2010. Có thể mất định dạng khi lưu và mở tệp .ods.

PDF

.pdf

Portable Document Format (PDF). Định dạng tệp này giữ nguyên định đạng của tài liệu và cho phép chia sẻ tệp. Khi xem tệp định dạng PDF trực tuyến hoặc in ra, nó vẫn giữ nguyên định dạng như bạn muốn. Không thể dễ dàng thay đổi dữ liệu. Định dạng PDF cũng hữu ích đối với các tài liệu được sao lại bằng các phương pháp in thương mại.

Lưu ý: Định dạng này không được hỗ trợ trong Excel 2007.

Tài liệu XPS

.xps

Thông số giấy XML (XPS). Định dạng tệp này giữ nguyên định đạng của tài liệu và cho phép chia sẻ tệp. Khi xem tệp dạng XPS trực tuyến hoặc in ra, nó vẫn giữ nguyên định dạng như bạn muốn và không thể dễ dàng thay đổi dữ liệu.

Lưu ý: Định dạng này không được hỗ trợ trong Excel 2007.

Định dạng tệp sử dụng Bảng tạm

Bạn có thể dán dữ liệu từ Bảng tạm Microsoft Office vào Excel bằng lệnh Dán hoặc Dán Đặc biệt (tab Trang đầu, nhóm Bảng tạm, nút Dán) nếu dữ liệu Bảng tạm Office thuộc một trong những định dạng sau.

Định dạng

Mở rộng

Bộ nhận diện kiểu Bảng tạm

Ảnh

.wmf hoặc .emf

Ảnh ở Định dạng Siêu tệp Windows (WMF) hoặc Định dạng Siêu tệp Nâng cao Windows (EMF).

Lưu ý    Nếu bạn sao chép ảnh siêu tệp Windows từ một chương trình khác, Excel sẽ dán ảnh dưới dạng siêu tệp nâng cao.

Bitmap

.bmp

Ảnh được lưu dưới dạng Bitmap (BMP).

Định dạng tệp Excel Microsoft

.xls

Định dạng tệp nhị phân cho Excel phiên bản 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) và Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

.slk

Định dạng Nối kết Ký hiệu.

DIF

.dif

Định dạng Chuyển đổi Dữ liệu.

Văn bản (phân cách bằng dấu tab)

.txt

Định dạng văn bản phân cách bằng dấu tab.

CSV (ngăn cách bằng dấu phẩy)

.csv

Định dạng giá trị phân cách bằng dấu phẩy.

Văn bản được định dạng (Phân cách bằng dấu cách)

.rtf

Văn bản Có Định dạng (RTF). Chỉ từ Excel.

Đối tượng nhúng

.gif, .jpg, .doc, .xls, hoặc .bmp

Đối tượng Microsoft Excel, đối tượng từ các chương trình được đăng ký đúng cách hỗ trợ OLE 2.0 (OwnerLink) và Ảnh hoặc định dạng bản trình bày khác.

Đối tượng được nối kết

.gif, .jpg, .doc, .xls, hoặc .bmp

OwnerLink, ObjectLink, Liên kết, Ảnh hoặc định dạng khác.

Đối tượng vẽ trong Office

.emf

Định dạng đối tượng vẽ trong Office hoặc Ảnh (định dạng siêu tệp nâng cao Windows, EMF).

Văn bản

.txt

Văn bản Hiển thị, Văn bản OEM.

Trang Web Tệp Đơn

.mht, .mhtml

Trang Web Tệp Đơn (MHT hoặc MHTML). Định dạng tệp này tích hợp đồ họa trong dòng, tiểu dụng, tài liệu được nối kết và các mục hỗ trợ khác được tham chiếu trong tài liệu.

Lưu ý: Định dạng này không được hỗ trợ trong Excel 2007.

Trang Web

.htm, .html

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML).

Lưu ý: Khi bạn sao chép văn bản từ một chương trình khác, Excel dán văn bản định dạng HTML, bất kể định dạng của văn bản gốc.

Các định dạng tệp không được hỗ trợ trong Excel

Những định dạng tệp sau không còn được hỗ trợ trong Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter và Excel 2007. Bạn không thể mở hoặc lưu tệp ở những định dạng tệp này.

Định dạng

Mở rộng

Bộ nhận diện kiểu Bảng tạm

Biểu đồ Excel

.xlc

Định dạng tệp Excel 2.0, 3.0 và 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Định dạng tệp Lotus 1-2-3 (tất cả phiên bản)

Microsoft Works

.wks

Định dạng tệp Microsoft Works (tất cả phiên bản)

DBF 2

.dbf

Định dạng tệp DBASE II

WQ1

.wq1

Định dạng tệp Quattro Pro dành cho MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 và 7.0 dành cho Windows.

Các định dạng tệp không được hỗ trợ trong Excel Starter

Ngoài ra, những định dạng tệp sau không còn được hỗ trợ trong Excel Starter. Bạn không thể mở hoặc lưu tệp ở những định dạng tệp này.

Định dạng

Mở rộng

Bổ trợ Excel 97-2003

.xla

Bổ trợ Excel

.xlam

Tên nguồn dữ liệu

.dsn

Cơ sở dữ liệu MDE của Access

.mde

Kết nối Dữ liệu Office

.odc

Tệp Liên kết Dữ liệu

.udl

Mở hoặc xem định dạng tệp không được hỗ trợ

Nếu định dạng tệp bạn muốn sử dụng không được hỗ trợ trong Excel, bạn có thể thử những cách sau:

  • Tìm kiếm trên Internet công ty tạo ra bộ chuyển đổi định dạng tệp cho những định dạng tệp không được hỗ trợ trong Excel.

  • Lưu thành định dạng tệp mà một chương trình khác hỗ trợ, rồi từ chương trình đó, xuất thành định dạng tệp mà Excel hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Chủ đề Liên quan

Định dạng và tính năng Excel không được chuyển giao sang định dạng tệp khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×