Báo cáo tình trạng người dùng di chuyển

Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Di chuyển trong trung tâm quản trị Exchange (EAC) để hiển thị thông tin tình trạng di chuyển cho tất cả người dùng trong lô di chuyển. Bạn cũng có thể hiển thị thông tin di chuyển chi tiết cho từng người dùng trong một lô di chuyển. Thông tin này, còn gọi là thống kê người dùng di chuyển, có thể giúp bạn khắc phục các sự cố có thể ngăn chặn quá trình di chuyển hộp thư hoặc các mục trong hộp thư của người dùng. Bạn có thể hiển thị thông tin trạng thái di chuyển này cho các lô di chuyển hiện đang chạy, đã bị ngừng hoặc đã hoàn tất.

Bạn cũng có thể sử dụng Exchange Management Shell để hiển thị thống kê người dùng di chuyển. Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Nội dung   

Báo cáo người dùng di chuyển

Thống kê người dùng di chuyển cho một người dùng cụ thể

Giai đoạn di chuyển

Báo cáo người dùng di chuyển

Để truy nhập vào báo cáo người dùng di chuyển cho một lô di chuyển, hãy chọn Người nhận > Di chuyển, chọn lô di chuyển, sau đó trong ngăn chi tiết, bên dưới Trạng thái hộp thư, bấm vào Xem chi tiết.

Thống kê di chuyển người dùng

Tên lô di chuyển và các lệnh sau đó sẽ hiển thị ở trên đầu cửa sổ.

Lệnh

Mô tả

Xóa Biểu tượng Xóa

Xóa người dùng đã chọn từ danh sách người dùng di chuyển.

Làm mới Biểu tượng Làm mới

Làm mới danh sách người dùng di chuyển để cập nhật thông tin được hiển thị cho những người dùng trong lô di chuyển.

Các cột trong danh sách người dùng di chuyển

Cột

Mô tả

Nhận dạng

Địa chỉ email của người dùng.

Trạng thái

Trạng thái di chuyển của người dùng. Xem các mô tả trạng thái trong bảng ở mục tiếp theo.

Mục Đã đồng bộ

Số mục trong hộp thư tại chỗ của người dùng đã được di chuyển thành công sang hộp thư Office 365.

Mục Đã bỏ qua

Số mục trong hộp thư tại chỗ của người dùng không được di chuyển đến hộp thư Office 365.

Thống kê người dùng di chuyển cho một người dùng cụ thể

Để xem thông tin trạng thái (còn gọi là thống kê người dùng di chuyển) của một hộp thư, liên hệ thư hoặc nhóm phân phối cụ thể, hãy bấm vào hộp thư, liên hệ hoặc nhóm phân phối trong danh sách. Thông tin trạng thái của đối tượng thư đã chọn sẽ được hiển thị trong ngăn chi tiết. Bảng sau đây mô tả từng trường được hiển thị trong ngăn chi tiết.

Trường

Mô tả

Trạng thái

Xác định điểm cụ thể trong quá trình di chuyển đối với từng đối tượng thư trong lô di chuyển. Trạng thái này cụ thể hơn tóm tắt trạng thái cấp cao được hiển thị trong danh sách người dùng di chuyển. Danh sách sau đây mô tả từng trạng thái.

  • Đã xếp hàng    Đối tượng nằm trong lô di chuyển đang chạy, nhưng quá trình di chuyển đối tượng vẫn chưa bắt đầu. Đối tượng thường ở trạng thái Đã xếp hàng    khi tất cả các kết nối trong điểm cuối di chuyển gắn với lô di chuyển đang được sử dụng.

  • Đang cấp phép   Quá trình di chuyển đã bắt đầu với đối tượng thư nhưng vẫn chưa được cấp phép.

  • Đang cập nhật tình trạng cấp phép   Đối tượng thư đã được cấp phép nhưng chưa di chuyển toàn bộ thuộc tính đối tượng. Ví dụ: sau khi một nhóm phân phối được di chuyển, tình trạng này xảy ra khi thành viên của nhóm vẫn chưa được di chuyển hoặc xảy ra sự cố khi di chuyển một người dùng là thành viên của nhóm. Trong trường hợp này, trạng thái sẽ cho biết quá trình di chuyển không thể cập nhật tư cách thành viên nhóm vì không phải tất cả thành viên nhóm đều được di chuyển.

  • Đã đồng bộ   Quá trình di chuyển đã cấp phép thành công hộp thư Office 365 và hoàn tất đồng bộ ban đầu, trong đó tất cả mục của hộp thư đều được sao chép sang hộp thư trên nền điện toán đám mây. Đối với việc di chuyển chuyển giao Exchange và IMAP, trạng thái này còn cho biết mức độ hoàn thành đồng bộ lũy kế.

  • Không thành công      Việc cấp phép hoặc đồng bộ ban đầu của đối tượng thư không thành công. Nếu tạo thành công hộp thư Office 365 cho một người dùng nhưng không thể di chuyển các mục trong hộp thư đó, trạng thái của người dùng sẽ là Không thành công   .

Chi tiết mục đã bỏ qua

Bấm vào Chi tiết mục đã bỏ qua để hiển thị thông tin về từng mục đã bị bỏ qua về người dùng đã chọn. Sẽ hiển thị những thông tin sau đây về từng mục đã bỏ qua:

  • Ngày   Dấu thời gian của mục hộp thư.

  • Chủ đề   Dòng chủ đề của thư.

  • Loại   Loại lỗi đã khiến mục bị bỏ qua.

  • Tên thư mục   Thư mục chứa mục bị bỏ qua.

Đã di chuyển dữ liệu

Tổng lượng dữ liệu (tính theo byte và megabyte (MB)) của các mục trong hộp thư đã được di chuyển đến hộp thư Office 365. Con số này bao gồm các mục đã được di chuyển trong cả lượt đồng bộ ban đầu và lượt đồng bộ lũy kế. Trường này không có giá trị cho di chuyển IMAP.

Tốc độ di chuyển

Tốc độ truyền trung bình (theo byte hoặc MB mỗi phút) của dữ liệu được sao chép sang hộp thư Office 365. Trường này không có giá trị cho di chuyển IMAP.

Lỗi

Nếu quá trình di chuyển của người dùng không thành công, trường này sẽ hiển thị bản mô tả lỗi. Bản mô tả lỗi này cũng được đưa vào báo cáo Lỗi Di chuyển.

Báo cáo

Bấm vào Tải xuống báo cáo cho người dùng này để mở hoặc lưu báo cáo di chuyển chi tiết có chứa thông tin chẩn đoán về trạng thái di chuyển của người dùng. Bạn hoặc bộ phận Hỗ trợ của Microsoft có thể sử dụng thông tin trong báo cáo này để khắc phục sự cố di chuyển không thành công.

Ngày đồng bộ thành công gần nhất

Lần gần nhất bất cứ mục mới nào trong hộp thư tại chỗ được sao chép sang hộp thư trên nền điện toán đám mây.

Bấm vào Chi tiết khác để hiển thị thêm những thông tin sau về người dùng di chuyển đã chọn.

Trường

Mô tả

Thời gian chờ đợi

Khoảng thời gian người dùng ở trạng thái Đã xếp hàng.

Thời gian tiến hành

Khoảng thời gian người dùng được di chuyển chủ động.

Thời gian đồng bộ

Khoảng thời gian người dùng di chuyển ở trạng thái Đã đồng bộ.

Thời gian đình trệ

Khoảng thời gian quá trình di chuyển bị đình trệ với người dùng.

Giai đoạn di chuyển

Để hiểu trạng thái di chuyển được mô tả trong các phần trước, bạn nên làm quen với các giai đoạn trong quá trình di chuyển. Bảng sau đây mô tả các giai đoạn và cho biết giai đoạn có được bao gồm trong mỗi loại di chuyển không.

Giai đoạn di chuyển

Di chuyển chuyển giao Exchange

Di chuyển theo giai đoạn của Exchange

Di chuyển IMAP

Cấp phép      Quá trình di chuyển tạo hộp thư Office 365 mới.

Có (bao gồm các nhóm phân phối và liên hệ thư)

Có (bao gồm liên hệ thư)

Không

Đồng bộ ban đầu      Sau khi hộp thư Office 365 được cấp phép, quá trình di chuyển sẽ chuyển các mục trong hộp thư đến hộp thư trên nền điện toán đám mây mới được cấp phép.

Có (bao gồm thời gian lịch và liên hệ)

Có (bao gồm thời gian lịch và liên hệ)

Đồng bộ lũy kế      Quá trình di chuyển sẽ đồng bộ hộp thư tại chỗ và hộp thư Office 365 tương ứng 24 giờ một lần.

Không

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×