Bổ sung về quyền riêng tư đối với Microsoft Skype for Business

Lưu ý: Ứng dụng khách Lync 2013 của máy tính bàn đã được đặt lại thương hiệu thành Skype for Business.

Cập nhật lần cuối: tháng Tư năm 2015

Nội dung

Bổ sung về quyền riêng tư đối với Microsoft Skype for Business

Lưu trữ

Dịch vụ Thử Âm thanh

Ủy quyền Cuộc gọi

Nhật ký Cuộc gọi

Nhận dạng đối tượng gọi trong Bảng phân công Cuộc họp

Ghi nhật ký Phía Máy khách

Thẻ Liên hệ

Lịch sử Hội thoại

Chương trình  Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng

Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng

Điều khiển Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng

Dịch vụ Khẩn cấp (911)

Liên kết

Chia sẻ Vị trí

Chương trình Cải thiện Skype for Business

API được Quản lý của Lync

Bổ trợ VDI của Lync

Phần đính kèm cho Cuộc họp

Quay số ra trong cuộc họp

Tích hợp OneNote

Bổ trợ Họp Trực tuyến cho Outlook

Truyền Tệp Ngang hàng

Trò chuyện Nhóm Liên tục

Ảnh Cá nhân

Bỏ phiếu

Cộng tác trên PowerPoint

Thông tin Hiện diện và Liên hệ

Chế độ Bảo mật

Kết nối IM Công cộng (PIC)

Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE)

Ghi

Tìm kiếm Kỹ năng

Xén Thông minh

Cuộc nói chuyện theo thẻ

Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất

Cải thiện Chất lượng Thoại

Cộng tác qua Bảng trắng

Bổ sung về quyền riêng tư đối với Microsoft Skype for Business

Trang này là bổ sung của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync. Để hiểu được các thông lệ thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan tới một sản phẩm hoặc dịch vụ Microsoft Lync cụ thể, bạn nên đọc cả Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync cũng như phụ lục này.

Bổ sung về quyền riêng tư này trình bày việc triển khai và sử dụng phần mềm truyền thông Microsoft Skype for Business được triển khai trong doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Lync như một phần của giải pháp hoặc dịch vụ trực tuyến (nói cách khác, nếu các máy chủ chạy phần mềm được đặt tại một bên thứ ba [chẳng hạn như Microsoft]), thông tin sẽ được chuyển tới bên thứ ba đó. Để biết thêm về việc sử dụng dữ liệu được truyền tới bên thứ ba đó, vui lòng tham vấn ý kiến của người quản trị doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Lưu trữ

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng lưu trữ giúp cho các tổ chức cần đáp ứng các yêu cầu về lưu giữ thông tin do yêu cầu của ngành hoặc theo luật, hay những tổ chức có các yêu cầu riêng về lưu giữ thông tin, có được một cách thức lưu trữ một số phần liên lạc nhất định, có liên quan đến Skype for Business và việc sử dụng dữ liệu nhằm hỗ trợ việc tuân thủ các yêu cầu đó.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tính năng lưu trữ giúp lưu giữ nội dung của các tin nhắn tức thời ngang hàng và nhiều bên, nội dung hội thảo, bao gồm nội dung được tải lên (ví dụ: bản phân phát) và nội dung có liên quan đến sự kiện (ví dụ: tham gia, rời đi, tải lên, chia sẻ và các thay đổi trong khả năng hiển thị) trên một máy chủ được người quản trị doanh nghiệp cấu hình. Nhưng bạn không thể lưu trữ các lệnh truyền tệp ngang hàng, phần âm thanh/video cho cuộc hội thoại ngang hàng, việc chia sẻ ứng dụng trong cuộc hội thoại ngang hàng, các chú thích và cuộc bỏ phiếu trong hội thảo. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Cho phép tổ chức lưu trữ nội dung để đáp ứng các yêu cầu lưu trữ thông tin của tổ chức, ngành hoặc theo luật.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng lưu trữ bị tắt theo mặc định. Tính năng này không có chức năng điều khiển ở cấp độ người dùng; người quản trị doanh nghiệp có nhiệm vụ quản lý tính năng này cho tổ chức.

Dịch vụ Thử Âm thanh

Tác dụng của Tính năng Này: Dịch vụ Thử Âm thanh cho phép người dùng kiểm tra chất lượng cuộc gọi của họ bằng cách thực hiện một cuộc gọi thử trên Skype for Business, việc này cho phép họ nghe tiếng nói của mình được phát ra như thế nào trong cuộc gọi thực. Khi bạn bấm nút Kiểm tra Chất lượng Cuộc gọi, Dịch vụ Thử Âm thanh sẽ thực hiện một cuộc gọi mô phỏng và nhắc người dùng ghi lại một đoạn thoại mẫu ngắn (khoảng 5 giây) rồi phát lại đoạn thoại mẫu đó cho họ nghe. Nếu hiệu năng mạng không đạt mức gần tối ưu hoặc thiết bị của người dùng không được thiết đặt hay cấu hình đúng cách, thì tình trạng này sẽ được phản ánh trong chất lượng của đoạn thoại mẫu.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tiếng nói của bạn được ghi lại thành một đoạn mẫu ngắn (khoảng 5 giây) trong quá trình thực hiện cuộc gọi của dịch vụ thử âm thanh. Khi cuộc gọi của Dịch vụ Thử Âm thanh kết thúc, đoạn thoại mẫu sẽ bị xóa. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Bạn sử dụng đoạn thoại mẫu để kiểm tra và/hoặc xác nhận chất lượng âm thanh của cuộc gọi trên Skype for Business của bạn, dựa trên chất lượng của bản ghi.

Lựa chọn/Điều khiển: Bạn có thể kiểm tra chất lượng cuộc gọi của mình theo các bước sau:

 1. Ở góc phải trên cùng của cửa sổ chính trong Skype for Business, bấm Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Skype for Business – Tùy chọn, bấm Thiết bị Âm thanh.

 3. Trên tab Thiết bị Âm thanh, bấm nút Kiểm tra Chất lượng Cuộc gọi và làm theo hướng dẫn.

 4. Bấm OK.

Việc dùng tính năng này đòi hỏi bạn phải thu thập đoạn thoại mẫu.

Ủy quyền Cuộc gọi

Tác dụng của Tính năng này: Ứng dụng Ủy quyền Cuộc gọi cho phép người dùng ủy quyền một hay nhiều cá nhân (đại diện) thay mặt cho mình để thực hiện hay nhận cuộc gọi và thiết lập hay tham dự các buổi họp trực tuyến.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi ủy quyền cho Đại diện, người dùng phải cung cấp thông tin liên hệ của người đại diện trong quá trình cấu hình. Những người dùng được thiết lập với tư cách là đại diện sẽ nhận được thông báo cho họ biết rằng ai đó trong tổ chức của họ đã ủy quyền cho họ với tư cách là đại diện. Khi (những) đại diện trả lời cuộc gọi thay mặt cho người đã ủy quyền cho họ với tư cách là đại diện, người đó sẽ nhận được thông báo qua email báo cho họ biết về sự kiện này. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Skype for Business sử dụng thông tin liên hệ của đại diện để cho phép họ thực hiện hoặc nhận cuộc gọi và lên lịch hoặc tham gia cuộc họp thay mặt cho người mà họ đại diện.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng Ủy quyền Cuộc gọi được tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt Tính năng Ủy quyền Cuộc gọi cho doanh nghiệp mình. Nếu kích hoạt Tính năng Ủy quyền Cuộc gọi, người dùng có thể cấu hình các đại diện bằng cách sử dụng những bước sau đây:

 1. Ở góc phải trên cùng của cửa sổ chính trong Skype for Business, bấm Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Skype for Business – Tùy chọn, bấm Chuyển tiếp Cuộc gọi.

 3. Trong Chuyển tiếp Cuộc gọi, chọn Chuyển tiếp cuộc gọi của tôi đến hoặc Đổ chuông Đồng thời, rồi bấm Đại diện của tôi trong danh sách thả xuống.

 4. Nếu không có đại diện nào được cấu hình, trong hộp thoại Chuyển tiếp Cuộc gọi – Đại diện, bấm Thêm, rồi chọn người mà bạn sẽ thiết lập làm đại diện.

 5. Bấm OK trong hộp thoại Đại diện.

 6. Bấm vào OK.

Lưu ý:  Người quản trị doanh nghiệp có thể cấu hình Đại diện Lịch Exchange đồng bộ với Lync Server 2010 hay phiên bản mới hơn. Khi được bật, Đại diện Lịch Exchange với các quyền thích hợp (bằng hoặc lớn hơn quyền Tác giả Không sửa) sẽ được thêm tự động làm đại diện trong Skype for Business. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi thiết đặt Chuyển tiếp Cuộc gọi.

Nhật ký Cuộc gọi

Tác dụng của Tính năng Này: Nhật ký Cuộc gọi giúp người dùng lưu trữ bản ghi cuộc gọi thoại trên Skype for Business của họ trong thư mục Microsoft Outlook.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin về cuộc gọi thoại như: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời lượng và người dự cuộc gọi, sẽ được lưu trong thư mục Lịch sử Hội thoại của Outlook. Bạn cũng có thể ghi lại vị trí và chủ đề của cuộc họp bằng cách chọn Outlook làm trình quản lý thông tin cá nhân trên tab Cá nhân của hộp thoại Tùy chọn. Nhật ký Cuộc gọi không lưu nội dung của cuộc gọi thoại. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người dùng có thể sử dụng Nhật ký Cuộc gọi để theo dõi và xem lịch sử cuộc gọi của họ.

Lựa chọn/Điều khiển: Nhật ký Cuộc gọi được bật theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp của bạn có thể bật và tắt tính năng Nhật ký Cuộc gọi cho doanh nghiệp của bạn. Nếu người quản trị của bạn đã bật tính năng Nhật ký Cuộc gọi, bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này theo các bước sau:

 1. Ở góc phải trên cùng của cửa sổ chính trong Skype for Business, bấm Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Skype for Business – Tùy chọn, bấm Cá nhân.

 3. Trong Trình quản lý thông tin cá nhân, bỏ chọn hộp kiểm Lưu nhật ký cuộc gọi trong thư mục Lịch sử Hội thoại email của tôi.

 4. Bấm OK.

Nhận dạng đối tượng gọi trong Bảng phân công Cuộc họp

Tác dụng của Tính năng Này: Nhận dạng đối tượng gọi trong Bảng phân công Cuộc họp sẽ hiển thị nhận dạng đối tượng gọi của tất cả những người dự cuộc họp trong bảng phân công cuộc họp.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nhận dạng đối tượng gọi của người dự cuộc họp được thu thập. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Khi tham dự cuộc họp, nhận dạng đối tượng gọi của người dự được hiển thị trong bảng phân công cuộc họp cho những người dự khác.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng này không có chức năng điều khiển dành cho người dùng cuối; nhận dạng đối tượng gọi được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại phân phối. Một số nhà cung cấp cho phép người dùng có thể tắt tính năng nhận dạng đối tượng gọi. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với người quản trị doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn.

Ghi nhật ký Phía Máy khách

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng ghi nhật ký phía máy khách giúp thu thập thông tin mà nhóm hỗ trợ cấp hai có thể sử dụng để xác định nguyên nhân của vấn đề. Nhật ký Phía Máy khách được lưu cục bộ trên máy tính của người dùng.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi tính năng Ghi nhật ký Phía Máy khách được bật, thông tin sử dụng cụ thể sẽ được ghi nhật ký và lưu trên máy tính của người dùng. Ví dụ: vị trí và chủ đề của cuộc họp; thông báo về giao thức khởi tạo phiên (SIP); trả lời thư mời Skype for Business; thông tin về người gửi và người nhận tin nhắn tức thời và tuyến đường tin nhắn đi qua; danh sách Liên hệ của người dùng và thông tin hiện diện; tên của bất kỳ ứng dụng, phần đính kèm, tệp Microsoft PowerPoint, bảng trắng hoặc bỏ phiếu mà họ chia sẻ để bao gồm mọi câu hỏi bỏ phiếu được chia sẻ và chỉ mục cách họ bỏ phiếu đều được ghi vào nhật ký phía máy khách. Nội dung cuộc hội thoại trên Skype for Business (tin nhắn tức thời, sàn PowerPoint, nội dung trong bảng trắng, ghi chú, chi tiết đợt bỏ phiếu, v.v.) không được lưu trong nhật ký phía máy khách. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin đã thu thập trong nhật ký phía máy khách có thể được bộ phận hỗ trợ khách hàng của người dùng sử dụng hoặc có thể được gửi đến Microsoft để khắc phục sự cố của Skype for Business.

Lựa chọn/Điều khiển: Ghi nhật ký Phía Máy khách được tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt tính năng này đối với doanh nghiệp của họ. Nếu người quản trị đã bật tính năng này, người dùng có thể cấu hình Ghi nhật ký Phía Máy khách theo các bước sau.

 1. Ở góc phải trên cùng của cửa sổ chính trong Skype for Business, bấm Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Skype for Business – Tùy chọn, bấm Chung.

 3. Trong Giúp nhóm hỗ trợ giúp bạn, bấm vào hộp danh sách thả xuống Mức Ghi nhật ký và chọn Đơn giản hoặc Đầy đủ. Người dùng cũng có thể bật chức năng ghi nhật ký sự kiện của windows bằng cách chọn Cũng thu thập thông tin khắc phục sự cố bằng ghi nhật ký của Windows Event.

 4. Bấm OK.

Thẻ Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Thẻ Liên hệ hiển thị thông tin liên hệ, hiện diện và vị trí của bạn và những người khác trong tổ chức của bạn ở cả Skype for Business và các phiên bản mới của Outlook. Thẻ liên hệ cũng cho phép truy nhập nhanh để liên lạc với ai đó. Ví dụ, bạn có thể gửi tin nhắn tức thời, bắt đầu cuộc gọi hay gửi email trực tiếp từ thẻ liên hệ của một ai đó.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin tĩnh trong Thẻ Liên hệ được thu thập từ danh bạ công ty của doanh nghiệp (chẳng hạn như Thư mục Hoạt động). Thông tin động chẳng hạn như thông tin bận/trống của lịch được truy xuất từ Microsoft Exchange Server; thông tin vị trí được truy xuất theo một số cách (xem phần Vị trí); người dùng có thể truy xuất các số điện thoại từ danh bạ công ty hay có thể nhập các số điện thoại theo cách thủ công và Skype for Business quản lý thông tin hiện diện bằng cách sử dụng Lịch Outlook (nếu người dùng đã bật) hay người dùng nhập bằng tay. Máy chủ Lync chia sẻ thông tin này với những người khác trong nội bộ tổ chức. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thẻ Liên Hệ được sử dụng để xem thông tin liên hệ, vị trí và hiện diện của mọi người trong nội bộ tổ chức của người dùng. Có thể kiểm soát khối lượng thông tin được hiển thị cho các liên hệ Skype for Business và Outlook của người dùng bằng cách thiết đặt “mối quan hệ bảo mật" và bật hay tắt Chế độ Quyền riêng tư (xem phần Chế độ Quyền riêng tư).

Lựa chọn/Điều khiển: Quan hệ bảo mật được cấu hình theo các bước sau:

 1. Bấm chuột phải vào liên hệ.

 2. Bấm Thay đổi Quan hệ Bảo mật.

 3. Bấm vào loại thích hợp cho liên hệ đó.

Mặc dù một số thông tin trong Thẻ Liên hệ được thu thập từ danh bạ công ty và do người quản trị cấu hình, nhưng người dùng cũng có thể quản lý một số dữ liệu trong đó. Những dữ liệu ấy là:

 • Thông tin lịch: Bạn có thể kiểm soát xem người dùng có nhìn thấy thông tin lịch của bạn hay không qua “Thay đổi quyền xem thông tin Rảnh/Bận" trong menu tùy chọn của Microsoft Outlook.

 • Vị trí: Xem phần Vị trí của tài liệu này.

 • Hiện diện và Thông tin Liên hệ: Xem phần Hiện diện và Thông tin Liên hệ của tài liệu này.

 • Ảnh Cá nhân: Xem phần Ảnh Cá nhân của tài liệu này.

Lịch sử Hội thoại

Tác dụng của Tính năng này: Lịch sử Hội thoại cho phép bạn lưu những cuộc hội thoại nhắn tin tức thời trước đó, gần đây hay bị nhỡ cũng như thống kê về các cuộc hội thoại của bạn (chẳng hạn như thông tin về ngày tháng, thời gian, thời lượng và người gọi) trong thư mục lịch sử hội thoại của Microsoft Outlook và truy xuất chúng qua thẻ Hội thoại trong Skype for Business.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nội dung của các cuộc hội thoại dạng tin nhắn tức thời và thống kê về các cuộc hội thoại (chẳng hạn như thông tin về ngày tháng, thời gian, thời lượng và người gọi). Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: Có thể xem lịch sử hội thoại trong Skype for Business bằng cách sử dụng thẻ hội thoại trong giao diện người dùng chính cho phép người dùng xem và tiếp tục thực hiện các cuộc hội thoại trước đó của mình.

Lựa chọn/Điều khiển: Lịch sử Hội thoại được tắt theo mặc định. Có thể kiểm soát lịch sử hội thoại theo các bước sau đây:

 1. Ở góc phải trên cùng của cửa sổ chính trong Skype for Business, bấm Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Skype for Business – Tùy chọn, bấm Cá nhân.

 3. Trong Trình quản lý thông tin cá nhân, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Lưu cuộc hội thoại IM trong thư mục Lịch sử Hội thoại email của tôi.

 4. Bấm vào OK.

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng

Tác dụng của Tính năng này: Nếu bạn chọn tham gia, Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng (CEIP) sẽ thu thập thông tin cơ bản về cách bạn sử dụng chương trình, máy tính hay thiết bị của bạn và các thiết bị kết nối. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách thiết đặt và hoạt động của từng thiết bị. Những báo cáo này được gửi tới Microsoft nhằm giúp cải thiện các tính năng mà các khách hàng của chúng tôi thường xuyên sử dụng nhất, đồng thời xây dựng các giải pháp cho các vấn đề chung. CEIP cũng thu thập loại và số lượng lỗi bạn gặp phải, hiệu suất phần mềm và phần cứng cũng như tốc độ dịch vụ. Microsoft không thu thập thông tin về tên, địa chỉ của bạn hay thông tin liên hệ khác.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin CEIP được tự động gửi tới Microsoft khi bật tính năng này. Để biết thêm thông tin về Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi bởi CEIP, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư đối với Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng của Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Microsoft sử dụng thông tin này để cải thiện chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất của phần mềm và các dịch vụ của Microsoft.

Lựa chọn/Điều khiển: CEIP được tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hay tắt ứng dụng CEIP dành cho tổ chức của mình. Nếu người quản trị doanh nghiệp không cấu hình CEIP cho tổ chức của mình, người dùng sẽ được tạo điều kiện đăng nhập trong quá trình cài đặt ban đầu. Nếu người quản trị doanh nghiệp không tắt quyền kiểm soát CEIP, người dùng có thể thay đổi lựa chọn CEIP của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng các bước sau đây:

 1. Ở góc phải trên cùng của cửa sổ chính trong Skype for Business, bấm Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Skype for Business – Tùy chọn, bấm Chung.

 3. Trong Giúp chúng tôi cải tiến, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Đăng ký tham gia Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng

 4. Bấm OK.

Lưu ý:  Nếu người quản trị thay đổi thiết đặt để bật hay tắt CEIP trong khi người dùng đang sử dụng Skype for Business, thì thiết đặt mới sẽ chỉ có hiệu lực sau khi người dùng thoát khỏi Skype for Business và đăng nhập lại.

Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng

Tác dụng của Tính năng Này: Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng cho phép người dùng cộng tác với nhau qua việc trò chuyện bằng video, đồng thời chia sẻ màn hình nền của họ hoặc ứng dụng được chọn với mọi người trong cuộc họp, việc này giúp họ có thể chia sẻ và sửa tệp như thể họ là đồng nghiệp đang làm trong cùng một căn phòng. Người dùng cũng có thể chuyển bản trình bày Microsoft PowerPoint và cộng tác với người khác trên một bảng trắng ảo, đây là một trang trắng dành cho các ghi chú và bản vẽ mà mọi người có thể dùng cùng nhau trong cuộc họp. Khi người dùng chia sẻ màn hình nền hoặc ứng dụng của họ từ đầu, thì họ là người duy nhất có quyền điều khiển. Nếu người dùng chọn, người đó có thể cho phép người dùng khác có quyền điều khiển màn hình nền hoặc ứng dụng được chia sẻ, dẫn hướng và thực hiện thay đổi bằng chính bàn phím và con chuột của họ (xem phần Điều khiển Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu tính năng chia sẻ được khởi chạy, tùy theo nội dung được chia sẻ, tất cả những người dự cuộc hội thoại sẽ có thể nhìn thấy (các) màn hình, toàn bộ màn hình nền hoặc ứng dụng được chọn trên màn hình máy tính của họ. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Bạn có thể dụng Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng để cộng tác với những người dự cuộc hội thoại và cuộc họp.

Lựa chọn/Điều khiển:

Để bắt đầu Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng (từ trong cuộc hội thoại hoặc cuộc họp):

 1. Bấm nút Chia sẻ nội dung và điều khiển hoạt động cuộc họp để mở cửa sổ chia sẻ ra.

 2. Bấm lại Chia sẻ nội dung và điều khiển hoạt động cuộc họp để mở menu.

 3. Trong menu bật lên, trong Hiện diện, bấm Màn hình nền, một màn hình (nếu bạn có nhiều màn hình) hoặc Chương trình.

 4. (Tùy chọn) Nếu bạn bấm Chương trình, chọn chương trình bạn muốn chia sẻ từ danh sách sẵn dùng.

HOẶC

 1. Di chuột lên Chia sẻ nội dung và điều khiển hoạt động cuộc họp để mở menu

 2. Trong menu bật lên, trong Hiện diện, bấm Màn hình nền, một màn hình (nếu bạn có nhiều màn hình) hoặc Chương trình.

 3. (Tùy chọn) Nếu bạn bấm Chương trình, chọn chương trình bạn muốn chia sẻ từ danh sách sẵn dùng.

Để dừng chia sẻ Màn hình nền hoặc Ứng dụng của bạn:

 • Bấm Dừng Chia sẻ từ thanh chia sẻ ở trên đầu màn hình.

QUAN TRỌNG Người khác có thể nhìn thấy tài liệu hoặc hình ảnh được bảo vệ bởi phần mềm Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM), đang mở trên màn hình mà bạn chia sẻ với họ trong cuộc hội thoại Skype for Business.

Điều khiển Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng

Tác dụng của Tính năng Này: Điều khiển Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng cho phép người dùng cấp quyền điều khiển màn hình hoặc ứng dụng được chia sẻ của họ cho người dự cuộc họp hoặc cuộc hội thoại khác cũng đang sử dụng Skype for Business trên máy tính khác.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Sau khi quyền điều khiển đã được cấp, người đó có thể điều khiển màn hình hoặc ứng dụng được chia sẻ và thực hiện thay đổi như thể người đó đang sử dụng trực tiếp máy tính được chia sẻ bằng bàn phím và chuột của mình. Người dùng chia sẻ màn hình nền hoặc ứng dụng của họ và những người dự khác trong cuộc hội thoại hoặc cuộc họp trên Skype for Business sẽ có thể theo dõi những thay đổi này khi chúng được thực hiện. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Điều khiển Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng cho phép người dự cuộc họp hoặc cuộc hội thoại nắm quyền điều khiển màn hình nền hoặc ứng dụng được chia sẻ, trong khi bạn và những người dự cuộc hội thoại khác có thể theo dõi.

Lựa chọn/Điều khiển:

Để chia sẻ quyền điều khiển Màn hình nền & Ứng dụng của bạn (nếu hiện bạn không chia sẻ, vui lòng xem Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng):

 1. Bấm Trao Quyền điều khiển ở trên đầu màn hình.

 2. Chọn người bạn muốn trao quyền điều khiển.

Để lấy lại quyền điều khiển màn hình của bạn từ một bên từ xa, hãy làm như sau:

 1. Bấm Trao Quyền điều khiển ở trên đầu màn hình.

 2. Bấm Lấy Lại Quyền điều khiển.

Dịch vụ Khẩn cấp (911)

Tác dụng của tính năng này: khi đã được thực hiện bởi các dịch vụ khẩn cấp của người quản trị doanh nghiệp cho phép Skype for Business truyền một vị trí cho nhà cung cấp dịch vụ định tuyến bên thứ ba được chọn bởi khách hàng. Sau đó nhà cung cấp dịch vụ định tuyến bên thứ ba sẽ truyền địa điểm đến những người trả lời khẩn cấp khi một số dịch vụ khẩn cấp được quay (như 911 ở Hoa Kỳ). Khi được kích hoạt, thông tin địa điểm được truyền tới nhân viên dịch vụ khẩn cấp chính là địa điểm mà người quản trị doanh nghiệp đã giao cho từng người dùng (ví dụ, số tòa nhà và văn phòng) và đã nhập vào cơ sở dữ liệu vị trí, hoặc nếu không sẵn có vị trí đó, người dùng địa điểm có thể nhập bằng tay vào trường Địa điểm. Nếu người dùng quay số dịch vụ khẩn cấp trong khi sử dụng Skype for Business thông qua kết nối Internet không dây, trong khi vẫn ở vị trí công việc của họ, thông tin địa điểm được truyền đến phản hồi khẩn cấp sẽ chỉ đơn thuần là vị trí gần đúng dựa trên vị trí được gán cho điểm cuối không dây mà máy tính của họ đang giao tiếp. Hơn nữa, thông tin địa điểm của điểm cuối không dây đó do người quản trị doanh nghiệp nhập và do đó, thông tin địa điểm được truyền đến nhân viên dịch vụ khẩn cấp có thể không phải là địa điểm thực của người dùng. Để hoạt động đầy đủ chức năng, tính năng này yêu cầu doanh nghiệp lưu giữ một dịch vụ định tuyến được cung cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp được chứng nhận và dịch vụ chỉ sẵn dùng trong lãnh thổ Hoa Kỳ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin về địa điểm do Skype for Business thu nhận được xác định theo thông tin tự động về địa điểm do Máy chủ Thông tin về địa điểm nhập hoặc theo thông tin do người dùng nhập thủ công trong trường địa điểm. Thông tin này được lưu trong bộ nhớ trên máy tính của người dùng, vì vậy, khi một số dịch vụ khẩn cấp được nhập, thông tin về địa điểm này được truyền cùng với cuộc gọi có mục đích định tuyến đến nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp thích hợp và cung cấp địa điểm gần đúng của người dùng. Địa điểm của người dùng cũng có thể được gửi bằng cách sử dụng tin nhắn tức thời tới bộ phận an ninh tại địa phương. Đối với cuộc gọi khẩn cấp, bản ghi chi tiết cuộc gọi sẽ chứa thông tin địa điểm của họ. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Địa điểm được dùng để định tuyến cuộc gọi đến nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp thích hợp và để điều vận những người trả lời khẩn cấp. Thông tin này cũng có thể được gửi đến bộ phận an ninh của doanh nghiệp dưới dạng thông báo cùng với thông tin địa điểm và thông tin gọi lại của người gọi.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng này được tắt theo mặc định. Người quản trị của doanh nghiệp bật tính năng này. Kiểm tra với người quản trị của doanh nghiệp của bạn để xác định xem liệu tính năng này đã được bật hay chưa. Bạn không thể kiểm soát xem địa điểm đã được thu nhận tự động hoặc truyền đi tới người điều phối khẩn cấp hay chưa khi cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện.

Lưu ý:  Người quản trị của doanh nghiệp có thể giới hạn khả năng gọi khẩn cấp tới địa điểm làm việc của bạn, vì vậy bạn nên kiểm tra cùng với người quản trị của mình về mức độ sẵn dùng của chức năng gọi khẩn cấp.

Liên kết

Tác dụng của Tính năng Này: Liên kết cho phép người dùngSkype for Business trong tổ chức của bạn xem hiện diện, gửi tin nhắn tức thời và thực hiện cuộc gọi thoại giữa các máy tính (giả sử rằng máy tính của bạn được trang bị loa và micrô hoặc tai nghe) với người dùng Skype for Business trong tổ chức khác mà bạn được liên kết.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin trên Thẻ Liên hệ như tên, địa chỉ email và thông tin hiện diện được chia sẻ giữa các liên hệ được liên kết. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Sau khi bật, người dùng trong một tổ chức có thể thêm người dùng từ tổ chức khác vào danh sách liên hệ, gửi tin nhắn tức thời cho họ và xem thông tin hiện diện của họ. Người dùng có thể chọn phương thức liên lạc tốt nhất cho nhiệm vụ—thoại, video và hơn thế nữa—và có thể dễ dàng nâng cấp các phiên giữa hai người thành hội thảo nhiều người.

Lựa chọn/Điều khiển: Liên kết bị tắt theo mặc định và do người quản trị doanh nghiệp điều khiển và cấu hình. Nếu Liên kết được bật, người dùng có thể tìm kiếm và thêm các liên hệ được liên kết theo cùng cách thức họ thêm liên hệ trong tổ chức của mình.

Lưu ý:  Theo mặc định, tất cả các liên hệ bên ngoài, dù mang tính cá nhân hay liên kết, sẽ được gán quan hệ bảo mật là Liên hệ Bên ngoài, theo đó tên, chức danh, địa chỉ email, công ty và hình ảnh của bạn sẽ được chia sẻ. Các liên hệ này sẽ không xem được Ghi chú Hiện diện của bạn. Việc gán liên hệ bên ngoài cho các quan hệ bảo mật khác, ví dụ như Nhóm Làm việc, Bạn bè và Gia đình, v.v. sẽ cho phép họ xem Ghi chú Hiện diện của bạn và có thể vô tình chia sẻ những thông tin không nên được tiết lộ cho họ.

Chia sẻ Vị trí

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Chia sẻ Vị trí sẽ hiển thị vị trí địa lý hiện tại và múi giờ của một người dùng cho những người dùng Skype for Business khác bằng cách dùng chức năng hiện diện của Thẻ Liên hệ (Xem phần Thẻ Liên hệ). Người dùng có thể kiểm soát loại thông tin được chia sẻ với người khác bằng cách bật Chế độ Quyền riêng tư trong menu Tùy chọn. (Xem phần Chế độ Quyền riêng tư).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Vị trí của người dùng được lấy bằng một trong hai cách. Thông tin được thu thập từ Máy chủ Thông tin Vị trí (LIS) của doanh nghiệp do người quản trị doanh nghiệp cấu hình hoặc người dùng đặt thủ công vị trí của họ bằng cách nhập vị trí tùy chỉnh vào phần kiểm soát vị trí trong giao diện người dùng Skype for Business, như: “Nhà riêng”, “Công ty” hoặc “5678 Main St, Buffalo, NY, 98052”. Múi giờ được thu thập trực tiếp từ hệ điều hành trên máy tính của người dùng. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Tùy theo cách người dùng hoặc người quản trị cấu hình thiết đặt quyền riêng tư; thông tin về vị trí và múi giờ được Skype for Business chia sẻ và trở nên khả dụng với người dùng khác qua Thẻ Liên hệ. Địa chỉ được định dạng, hay còn gọi là địa chỉ dân dụng, không được chia sẻ qua hiện diện.

Lựa chọn/Điều khiển: Nếu người quản trị doanh nghiệp đã bật và cấu hình tính năng chia sẻ vị trí để cho phép người dùng truy nhập vào giao diện người dùng vị trí đầy đủ thì họ sẽ có quyền truy nhập vào các mục sau trong trường vị trí và menu xuất hiện trên đầu cửa sổ chính của Skype for Business:

 • Đặt Vị trí: Vị trí có thể được đặt thủ công bằng cách sửa phần văn bản trong hộp văn bản vị trí.

 • Hiện Vị trí của Tôi cho Người khác: Cho phép người dùng kiểm soát xem dữ liệu vị trí của họ có được chia sẻ với người khác hay không. Việc này không ảnh hưởng đến tính năng chia sẻ vị trí cho dịch vụ khẩn cấp, như gọi 911 (xem phần Dịch vụ Khẩn cấp).

Skype for Business Chương trình cải thiện

Tác dụng của Tính năng Này: Chương trình Cải thiện Skype for Business sẽ thu thập thông tin về trải nghiệm Skype for Business của bạn và sẽ gửi thông tin đó đến Microsoft mỗi khi bạn dùng Skype for Business. Microsoft sử dụng thông tin này để tạo ra các giải pháp cho các vấn đề thường gặp và giúp cải thiện Skype for Business cũng như các sản phẩm khác của Microsoft.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin gửi đến Microsoft có thể bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng Skype for Business, hiệu năng và độ tin cậy, cấu hình thiết bị và chất lượng kết nối mạng cũng như các mã lỗi, nhật kí lỗi và dữ liệu ngoại lệ. LIP cũng có thể gửi thông tin về bạn và thiết bị của bạn, chẳng hạn như tên người dùng hoặc địa chỉ IP của bạn, nhưng thông tin này được ẩn danh trước khi được lưu trữ trên các máy chủ Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin sẽ được sử dụng để tạo ra các giải pháp cho các vấn đề thường gặp và cải thiện Skype for Business cũng như các sản phẩm khác của Microsoft. Thông tin này sẽ không được sử dụng để nhận dạng hoặc liên lạc với bạn.

Lựa chọn/điều khiển: Tính năng này được tắt theo mặc định và có thể được quản lý bởi người quản trị doanh nghiệp. Người quản trị có thể chọn luôn gửi hoặc không bao giờ gửi thông tin cải thiện Skype for Business cho Microsoft, hoặc cho phép bạn chọn thiết đặt của mình.

Người dùng có thể thay đổi tùy chọn của họ như sau:

 1. Ở góc phải trên cùng của cửa sổ chính trong Skype for Business, bấm Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Skype for Business – Tùy chọn, bấm Chung.

 3. Trên tab Chung, chọn hoặc bỏ chọn "Tự động gửi Thông tin Chương trình Cải thiện Skype for Business tới Microsoft".

 4. Bấm OK.

Lưu ý: Người quản trị của doanh nghiệp có thể đặt cấu hình tính năng này thay mặt cho những người dùng trong tổ chức của họ bằng cách dùng chính sách nhóm, trong trường hợp này người dùng sẽ không thấy hộp thoại báo đăng nhập thất bại, họ cũng sẽ không bị hỏi liệu họ có muốn gửi báo cáo lỗi đăng nhập cho Microsoft hay không.

API được Quản lý của Lync

Tác dụng của Tính năng Này: API được Quản lý của Lync cho phép các chương trình của bên thứ ba truy nhập và tương tác với máy khách Skype for Business theo cách thức giúp mở rộng trải nghiệm của người dùng Skype for Business. Chương trình của bên thứ ba bao gồm các chương trình do nhà cung cấp hoặc Microsoft xây dựng (ví dụ: Outlook và các ứng dụng khác trong bộ sản phẩm Microsoft Office).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin sẵn dùng cho ứng dụng của bên thứ ba qua API được Quản lý của Lync bao gồm mọi thông tin cá nhân có thể xem được trong giao diện người dùng Skype for Business. Thông tin này có thể bao gồm vị trí của người dùng, số điện thoại, chức danh công việc, danh sách Liên hệ (gồm số điện thoại và các chi tiết khác), ghi chú cá nhân, trạng thái hoạt động, các cuộc hội thoại hiện tại và nội dung của chúng.

Sử dụng Thông tin: Chương trình sử dụng API được Quản lý của Lync khai thác thông tin trong phiên Skype for Business để cung cấp chức năng bổ sung hoặc cải tiến cho người dùng cuối. Tuy nhiên, việc dùng thông tin hoàn toàn thuộc quyền quyết định của chương trình của bên thứ ba, các chương trình này phải có điều khoản quyền riêng tư riêng về cách thức dự định sử dụng thông tin này.

Lựa chọn/Điều khiển: Các chương trình của bên thứ ba sử dụng API được Quản lý của Lync được chia thành ba loại: chương trình trên máy tính (được cài đặt cục bộ); chương trình được lưu trữ trên web và chương trình mở rộng cho Skype for Business (các chương trình được nhúng trong giao diện người dùng của cửa sổ hội thoại Skype for Business). Việc kiểm soát quyền truy nhập của bên thứ ba đối với thông tin của bạn thay đổi cho từng tình huống như sau:

 • Chương trình trên máy tính (được cài đặt cục bộ): Các chương trình trên máy tính do bạn hoặc bất kỳ người quản trị máy tính cục bộ nào cài đặt sẽ có quyền truy nhập vào thông tin của người dùng qua API được Quản lý của Lync. Như thường lệ, đừng cài đặt bất kỳ chương trình nào mà bạn không tin tưởng.

 • Chương trình được lưu trữ trên web: Các chương trình được lưu trữ trên Internet hoặc mạng cục bộ cũng có thể truy nhập vào thông tin của người dùng qua API được Quản lý của Lync. Để ngăn chặn các chương trình không mong muốn giành được quyền truy nhập vào thông tin của bạn mà bạn không biết, những chương trình này phải được lưu trữ trên miền/URL được người quản trị máy tính cục bộ của bạn thêm vào danh sách các Site được Tin cậy trong Internet Explorer của bạn.

 • Chương trình mở rộng cho Skype for Business: Trong Skype for Business, nhà phát triển sẽ có thể mở rộng trải nghiệm Skype for Business bằng cách nhúng một chương trình vào cửa sổ hội thoại Skype for Business. Chương trình này cũng có thể có quyền truy nhập vào thông tin của Skype for Business qua API được Quản lý của Lync. Trong trường hợp này, chương trình mở rộng phải được người quản trị máy tính cục bộ đăng ký với máy khách Skype for Business. Hành động đăng ký này cũng cấp cho chương trình quyền truy nhập vào API được Quản lý của Lync.

Điều khiển đặc biệt cho Tên Vị trí: Có một lưu ý bổ sung là người quản trị hệ thống của bạn có quyền cho phép, chặn hoặc cho phép người dùng cuối (là bạn) quyết định xem các chương trình của bên thứ ba có được quyền truy nhập vào trường Tên Vị trí trong Skype for Business hay không. Theo mặc định, các chương trình của bên thứ ba có quyền truy nhập vào vị trí. Bạn có thể điều khiển thiết đặt này như sau:

 1. Ở góc phải trên cùng của cửa sổ chính trong Skype for Business, bấm Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Skype for Business – Tùy chọn, bấm Cá nhân.

 3. Trong Trình quản lý thông tin cá nhân, thay đổi các hộp kiểm cho phù hợp.

 4. Bấm OK.

Bổ trợ VDI của Lync

Tác dụng của Tính năng Này: Trong các tổ chức sử dụng cấu trúc máy tính từ xa, Bổ trợ VDI của Lync cho phép cả máy khách phụ thuộc (thin client) và máy khách (thick client) kết nối với Skype for Business và khai thác bộ tính năng và chức năng đầy đủ, như thể chúng đang sử dụng trực tiếp các chức năng này trên thiết bị khách.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi sử dụng Skype for Business trong các môi trường máy tính từ xa với Bổ trợ VDI của Lync được cài đặt trên thiết bị truy nhập, thông tin đăng nhập mạng của người dùng (tức là tên người dùng và mật khẩu) được thu thập từ người dùng đã chia sẻ giữa bổ trợ VDI và Skype for Business. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin đăng nhập mạng được Bổ trợ VDI của Lync thu thập và sử dụng để kết nối thiết bị truy nhập của người dùng với bản ứng dụng Skype for Business làm việc từ xa dành cho máy tính để bàn.

Lựa chọn/Điều khiển: Người dùng bắt buộc phải cung cấp thông tin đăng nhập mạng để đăng nhập vào Skype for Business trên máy tính từ xa của họ. Người dùng có quyền chọn nhập thông tin đăng nhập của họ mỗi khi đăng nhập hoặc nhập thông tin này một lần và lưu chúng lại bằng cách chọn tùy chọn “Lưu Mật khẩu” trên hộp thoại thông tin đăng nhập.

Phần đính kèm cho Cuộc họp

Tác dụng của Tính năng Này: Phần đính kèm cho Cuộc họp cho phép người tổ chức cuộc họp tải lên và chia sẻ tệp với người dự cuộc họp bằng cách hiển thị chúng trong cuộc họp hoặc để tải xuống sau.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Phần đính kèm cho cuộc họp được người tổ chức cuộc họp tải lên và được lưu trong Lync Server. Thời gian tồn tại của phần đính kèm trên máy chủ là do người quản trị doanh nghiệp cấu hình. Chúng sẵn có để người tổ chức và người dự cuộc họp tải xuống cho đến khi người tổ chức cuộc họp xóa chúng hoặc khi thời gian lưu giữ do người quản trị cấu hình kết thúc. Lúc đó, phần đính kèm cho cuộc họp sẽ bị xóa. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Phần đính kèm đã tải lên cho cuộc họp được chia sẻ cho người dự cuộc họp và họ có thể tải chúng xuống. Tính khả dụng của phần đính kèm có thể bị hạn chế theo vai trò của người dự cuộc họp (người tổ chức, diễn giả, mọi người). Nếu phần đính kèm bị hạn chế truy nhập đối với một vai trò cụ thể, thì phần này sẽ không hiển thị trong danh sách phần đính kèm của họ.

Lựa chọn/Điều khiển:

 1. Từ cửa sổ hội thoại, di chuột lên nút Chia sẻ nội dung và điều khiển hoạt động cuộc họp.

 2. Chọn tab Phần đính kèm.

 3. Bấm Thêm Phần đính kèm.

 4. Duyệt đến phần đính kèm cần thêm, chọn tệp đó.

 5. Bấm vào Mở.

Người sở hữu cuộc họp có thể giới hạn tính khả dụng cho việc tải xuống theo vai trò của người dự (người tổ chức, diễn giả, mọi người) bằng cách làm như sau:

 1. Di chuột lên Chia sẻ nội dung và điều khiển hoạt động cuộc họp.

 2. Trong tab Phần đính kèm, bấm Quản lý Phần đính kèm.

 3. Trong hộp thoại Phần đính kèm, trong Quyền, chọn tùy chọn bạn muốn dùng từ danh sách thả xuống.

 4. Bấm OK.

Lưu ý:  Nếu phần đính kèm bị hạn chế đối với một số vai trò nhất định thì phần đính kèm đó sẽ không hiển thị trong danh sách nội dung của họ và họ không thể lưu nó về máy tính của mình.

Quay số ra trong cuộc họp

Tác dụng của Tính năng Này: Quay số Mời họp cho phép người dùng Skype for Business hiện đang có mặt trong một cuộc họp có thể thêm một số mạng chuyển mạch điện thoại công cộng (PSTN) vào một cuộc họp hoặc hội thoại âm thanh - video (AV). Bạn có thể thêm người dùng PSTN bằng cách gọi đến số PSTN từ bàn phím số của Skype for Business. Người dùng PSTN sẽ được thêm khi họ trả lời cuộc gọi.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Người dùng PSTN sẽ nhìn thấy nhận dạng đối tượng gọi của người tổ chức cuộc họp hoặc người dự cuộc họp khi họ nhận cuộc gọi mời họp.

Sử dụng Thông tin: Nhận dạng đối tượng gọi được sử dụng để xác định người gọi cho người nhận cuộc gọi.

Lựa chọn/Điều khiển: Không có điều khiển của người quản trị doanh nghiệp hoặc người dùng nào dành cho tính năng này.

Tích hợp OneNote

Tác dụng của Tính năng này: Tích hợp OneNote cho phép người dùng Skype for Business chia sẻ sổ ghi chép OneNote với những người dự họp hoặc xem và đóng góp vào sổ ghi chép OneNote mà những người dự họp khác chia sẻ bằng Lync 2010 hoặc máy khách mới hơn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi người dự họp dùng Lync 2010 hoặc máy khách mới hơn để chia sẻ sổ ghi chép Microsoft OneNote, thì những người dùng khác của Skype for Business và Lync Web App có thể xem và đóng góp vào sổ ghi chép OneNote. Tất cả người dự họp đều có thể xem và dùng tất cả nội dung được chèn vào sổ tay.

Sử dụng Thông tin: Tính năng này cho phép người dùng Skype for Business chia sẻ, xem và tham gia vào cộng tác trên OneNote.

Lựa chọn/Điều khiển:

 1. Từ Cửa sổ Hội thoại, hãy di chuột lên biểu tượng Chia sẻ

 2. Từ tab Trình bày, hãy bấm ONENOTE.

 3. Chọn sổ ghi chép OneNote cần mở.

Lưu ý:  Người sở hữu cuộc họp có thể hạn chế tính sẵn dùng theo vai trò của người dự (người tổ chức, diễn giả, mọi người). Nếu sổ ghi chép OneNote bị hạn chế đối với một số vai trò nhất định thì sổ ghi chép sẽ không hiển thị trong danh sách nội dung của họ, vì vậy họ sẽ không thể mở hoặc lưu nó vào máy tính của mình.

Bổ trợ Họp Trực tuyến cho Outlook

Tác dụng của Tính năng Này: Bổ trợ Họp Trực tuyến cho Outlook (còn gọi là Bổ trợ Hội thảo cho Outlook) là phần bổ trợ mà khi được cài đặt với Skype for Business sẽ cho phép người dùng thực hiện một số tác vụ có liên quan đến Skype for Business từ trong Microsoft Outlook. Các tác vụ được liệt kê bên dưới.

 • Lên lịch cuộc họp trực tuyến

 • Đặt các tùy chọn họp

 • Lên lịch cuộc gọi hội thảo

 • Bắt đầu chia sẻ thông tin bằng Skype for Business

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền: thông tin được liệt kê dưới đây sẽ được lưu trữ trên máy tính của người dùng trong ứng dụng khách Microsoft Outlook. Thông tin và thống kê sử dụng bổ sung cũng có thể được đăng nhập tùy thuộc vào thiết đặt ghi nhật ký phía máy khách của người dùng. (Xem mục ghi nhật ký phía máy khách.) Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

 • Tên người tổ chức

 • Tên người dự

 • Tên diễn giả

 • Danh sách địa chỉ email

 • Chủ đề của cuộc họp và các thông tin khác về cuộc họp (như thời gian bắt đầu/kết thúc, ID hội thảo, mã truyền và thông tin về tổng đài tự động tham dự hội thảo/nhà cung cấp dịch vụ hội thảo âm thanh cho người dùng)

 • Tất cả địa chỉ proxy cho người dùng trong Microsoft Exchange (địa chỉ X400-X500, địa chỉ Exchange Unified Messaging (UM) và SIP và URI điện thoại/thư thoại Exchange UM)

 • Thông tin về địa điểm cuộc họp

Sử dụng Thông tin: Thông tin liệt kê ở trên chỉ được sử dụng để lên lịch cuộc họp hoặc cuộc gọi hội thảo. Thông tin này được lưu cục bộ trên máy tính của người dùng và được chia sẻ với Lync Server. Ngoài ra, thông tin về cuộc họp và cuộc gọi hội thảo cũng được chia sẻ với Lync Server

Lưu ý:  Thông tin này cũng được chia sẻ với API được Quản lý của Lync (xem phần AIP được Quản lý của Lync).

Lựa chọn/Điều khiển: Không có điều khiển của người dùng cuối nào đối với thông tin được tạo, thu thập, lưu hoặc truyền khi sử dụng Bổ trợ Họp Trực tuyến cho Outlook. Tuy nhiên, người dùng có thể chọn xóa bỏ hoặc tắt bổ trợ này.

Truyền Tệp Ngang hàng

Tác dụng của Tính năng Này: Truyền Tệp Ngang hàng cho phép người dùng Skype for Business truyền tệp đến một người dùng khác trong các hội thoại nhắn tin tức thời ngang hàng (hai bên).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tệp được truyền trực tiếp giữa người sở hữu tệp và người còn lại trong hội thoại. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người dùng chọn khởi chạy truyền tệp và chọn tệp cần truyền. Người nhận tệp phải đồng ý nhận tệp một cách rõ ràng. Các tệp được chia sẻ bằng Truyền Tệp Ngang hàng không được lưu trên Lync Server.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng truyền tệp Ngang hàng được bật theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt tính năng này đối với bất kỳ người dùng nào trong tổ chức của họ.

Trò chuyện Nhóm Liên tục

Tác dụng của Tính năng Này: Trò chuyện liên tục cho phép người dùng cộng tác bằng cách đăng tin nhắn vào phòng trò chuyện liên tục. Dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ và thành viên của phòng trò chuyện có thể truy nhập vào dữ liệu này, gồm cả dữ liệu lịch sử. Trò chuyện Nhóm Liên tục cho phép người dùng tổ chức các hội thoại nhóm, tìm kiếm và tham gia hội thoại trò chuyện nhóm, tìm kiếm nội dung trong và giữa các phòng và tạo bộ lọc để theo dõi hội thoại về những chủ đề cụ thể.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Trò chuyện Nhóm Liên tục lưu nội dung của các hội thoại trò chuyện nhóm trên máy chủ do người quản trị doanh nghiệp cấu hình. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Trò chuyện Nhóm Liên tục là một kiểu trò chuyện liên tục khá giống với "phòng trò chuyện", nơi hội thoại thực sự không bao giờ chấm dứt với các thành viên tham gia và rời khỏi cuộc hội thoại. Để làm được điều này, việc trò chuyện phải diễn ra liên tục.

Lựa chọn/Điều khiển: Trò chuyện Nhóm Liên tục phải được người quản trị doanh nghiệp bật. Nếu bật tính năng này, người quản trị có thể kiểm soát thời gian lưu giữ, máy chủ lưu thông tin này, liệu lịch sử Trò chuyện Nhóm có được lưu trữ cho mục đích tuân thủ hoặc mục đích khác hay không và quản lý/thay đổi bất kỳ thuộc tính nào trong phòng. Người dùng có vai trò khác nhau sẽ có quyền truy nhập khác nhau vào dữ liệu được lưu trữ, như được tóm tắt trong danh sách dưới đây.

 • Người quản trị có thể xóa nội dung cũ hơn (ví dụ: nội dung đã đăng trước một ngày nhất định) khỏi bất kỳ phòng trò chuyện nào để tránh cho kích cỡ của cơ sở dữ liệu không tăng quá nhiều. Hoặc họ có thể xóa hay thay các tin nhắn được xem là không phù hợp đối với một phòng trò chuyện cho trước (hoặc được xem là không đúng chỗ).

 • Người dùng cuối, kể cả người viết tin nhắn, không thể xóa nội dung khỏi bất kỳ phòng trò chuyện nào.

 • Người quản lý phòng trò chuyện có thể tắt, nhưng không thể xóa phòng. Chỉ người quản trị là có thể xóa phòng trò chuyện sau khi phòng được tạo.

Ảnh Cá nhân

Tác dụng của Tính năng Này: Ảnh Cá nhân cho phép người dùng hiển thị ảnh cá nhân của mình cho người khác trong tổ chức của họ trên Thẻ Liên hệ. Nếu người dùng chọn hiển thị ảnh cá nhân của mình trong thẻ liên hệ, những người dùng khác của Skype for Business có thể nhìn thấy ảnh đó trong danh sách liên hệ Skype for Business của họ bằng cách sử dụng tùy chọn “Hiện ảnh liên hệ". Nếu người dùng chọn hiển thị ảnh cá nhân của mình với những người dùng khác, họ có thể chọn hiển thị ảnh mặc định được tổ chức của mình sử dụng nếu kích hoạt khả năng này đối với doanh nghiệp hay họ có thể tải ảnh lên từ máy tính của mình.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tùy chọn chia sẻ Ảnh Cá nhân và bất kỳ ảnh tùy chỉnh nào đã được tải lên. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được lưu trên máy chủ Lync và được dùng để tùy chỉnh trải nghiệm của người dùng và chia sẻ với người khác.

Lựa chọn/Điều khiển:

 1. Ở góc phải trên cùng của cửa sổ chính trong Skype for Business, bấm Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Skype for Business – Tùy chọn, bấm Ảnh của Tôi.

 3. Trong Ảnh của Tôi, chọn Hiển thị ảnh của tôi hoặc Ẩn ảnh của tôi.

 4. Bấm OK.

Bạn có thể đặt ảnh tùy chỉnh bằng cách bấm nút Sửa hoặc Loại bỏ Ảnh.

Lưu ý:  Người quản trị doanh nghiệp có thể xác định kiểu ảnh và kích cỡ ảnh tối đa được phép tải lên và liệu ảnh có được chia sẻ theo mặc định hay không, tuy nhiên thiết đặt này có thể bị người dùng ghi đè.

Bỏ phiếu

Tác dụng của Tính năng Này: Bỏ phiếu cho phép người tổ chức cuộc họp nhanh chóng tập hợp thông tin hoặc tổng hợp lựa chọn của người dự cuộc họp và hội thoại. Thông tin này cũng có thể được lưu và phân tích sau cuộc họp.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Các phiếu bầu cá nhân đều ẩn danh. Tất cả các diễn giả đều nhìn thấy kết quả bỏ phiếu tổng hợp và kết quả này có thể hiển thị cho tất cả người dự. Bỏ phiếu được lưu trên Máy chủ Lync theo các chính sách hết hạn nội dung cuộc họp như được người quản trị doanh nghiệp quy định. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Tính năng bỏ phiếu tăng cường khả năng cộng tác bằng cách giúp các diễn giả nhanh chóng xác định được tùy chọn ưu tiên của người dự.

Lựa chọn/Điều khiển:

 1. Từ Cửa sổ Hội thoại, bấm chuột phải vào nút Chia sẻ nội dung và điều khiển hoạt động cuộc họp để mở menu

 2. Từ tab Trình bày, bấm Bỏ phiếu.

 3. Nhập Tên đợt bỏ phiếu, Câu hỏiLựa chọn.

 4. Bấm Tạo đợt bỏ phiếu.

Lưu ý:  Từ trong Đợt bỏ phiếu, diễn giả có thể hạn chế tính sẵn dùng của Đợt bỏ phiếu theo vai trò của người dự (người tổ chức, diễn giả, mọi người). Nếu đợt bỏ phiếu không khả dụng đối với một người, thì người này sẽ không nhìn thấy đợt bỏ phiếu đó trong danh sách nội dung của mình khi nó không được chia sẻ và không thể lưu đợt bỏ phiếu vào máy tính cục bộ của họ. Ngoài ra, Diễn giả có thể mở hoặc đóng một đợt bỏ phiếu và xóa kết quả bỏ phiếu vào bất kỳ lúc nào.

Cộng tác trên PowerPoint

Tác dụng của Tính năng Này: Cộng tác trên PowerPoint cho phép người dùng hiển thị, xem và ghi chú thích cho bản trình bày PowerPoint trong một cuộc họp hoặc cuộc hội thoại trực tuyến.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Hành động của người dùng cuối xác định tất cả các cách sử dụng tính năng này - tải lên, dẫn hướng hoặc ghi chú thích cho bản trình bày PowerPoint. Mọi tệp được trình bày trong hội thoại hoặc cuộc họp sẽ được truyền tới tất cả người dự cuộc họp và họ có thể truy xuất tệp trực tiếp từ một thư mục trên máy tính của họ. Chủ sở hữu tệp hoặc diễn giả có thể hạn chế người khác lưu tệp, nhưng việc đó không hạn chế họ truy xuất hoặc xem tệp. Các tệp PowerPoint được lưu trên Lync Server theo các chính sách hết hạn nội dung cuộc họp như được định nghĩa bởi người quản trị doanh nghiệp. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Cộng tác với PowerPoint giúp những người dự cuộc hội thoại trình bày một cách hiệu quả và nhận phản hồi.

Lựa chọn/Điều khiển:

 1. Từ cửa sổ hội thoại, di chuột lên nút Chia sẻ nội dung và điều khiển hoạt động cuộc họp để mở menu

 2. Từ tab Trình bày, bấm PowerPoint.

 3. Duyệt đến bản trình bày PowerPoint cần thêm rồi chọn tệp đó.

 4. Bấm Mở.

Diễn giả có thể hạn chế đặc quyền ghi chú thích theo vai trò của người dự (chỉ diễn giả, mọi người, không người nào) bằng cách làm như sau:

 1. Di chuột lên Xem Người dự.

 2. Bấm Tùy chọn Khác (…).

 3. Bấm Tùy chọn Cuộc họp Trực tuyến.

 4. Trong hộp thoại Tùy chọn Cuộc họp Trực tuyến, trong Ai có thể dùng chú thích?, chọn tùy chọn bạn muốn dùng từ danh sách thả xuống.

 5. Bấm OK.

Diễn giả có thể hạn chế người dự tự xem bản chiếu theo vai trò của người dự (chỉ diễn giả, mọi người, không người nào) bằng cách làm như sau:

 1. Di chuột lên Xem người dự.

 2. Bấm Tùy chọn Khác (…).

 3. Bấm Tùy chọn Cuộc họp Trực tuyến.

 4. Trong hộp thoại Tùy chọn Cuộc họp Trực tuyến, trong Ai có thể tự xem nội dung, chọn tùy chọn bạn muốn dùng từ danh sách thả xuống.

 5. Bấm OK.

Diễn giả có thể giới hạn tính khả dụng cho việc tải xuống theo vai trò của người dự (người tổ chức, diễn giả, mọi người) bằng cách làm như sau:

 1. Di chuột lên Chia sẻ nội dung và điều khiển hoạt động cuộc họp.

 2. Bấm Quản lý Nội dung có thể Trình bày.

 3. Trong hộp thoại Quản lý Nội dung có thể Trình bày, trong Quyền, chọn tùy chọn bạn muốn dùng từ danh sách thả xuống.

 4. Bấm OK.

Lưu ý:  Nếu bản trình bày PowerPoint bị hạn chế đối với một số vai trò nhất định thì bản trình bày này sẽ không hiển thị trong danh sách nội dung của họ và họ không thể lưu nó về máy tính của mình.

Thông tin Hiện diện và Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Hiện diện và Thông tin Liên hệ cho phép người dùng xem hiện diện và thông tin liên hệ về những người dùng khác (cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức), đồng thời chia sẻ thông tin được công bố riêng của họ chẳng hạn như hiện diện, trạng thái, chức danh, số điện thoại, địa điểm và ghi chú. Người quản trị doanh nghiệp cũng có thể cấu hình tích hợp với Microsoft Outlook và Microsoft Exchange Server để hiển thị các thông báo vắng mặt và các thông tin tình trạng khác của người dùng (ví dụ: khi một người dùng đã được lên lịch họp trong lịch Outlook của họ).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Địa chỉ đăng nhập và mật khẩu của người dùng để đăng nhập và xác thực. Bất kỳ số điện thoại bổ sung nào mà họ có thể muốn cung cấp, những thông tin chẳng hạn như thông báo vắng mặt và các thông tin về trạng thái khác nếu người quản trị đã cấu hình tích hợp Microsoft Outlook và Microsoft Exchange Server và chúng được bật trong Outlook; bao gồm bất kỳ ghi chú hay tính sẵn sàng nào có thể được người dùng cung cấp theo cách thủ công trong Thẻ Liên hệ. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Địa chỉ và mật khẩu đăng nhập được dùng để đăng nhập vào Skype for Business và kết nối với máy chủ Lync. Dựa trên cách thức người dùng cấu hình thiết đặt quyền riêng tư của họ, người dùng Skype for Business khác và các chương trình sẽ có thể truy nhập vào hiện diện, liên hệ và thông tin trạng thái, nếu được công bố, để người dùng có thể liên lạc tốt hơn với nhau.

Lựa chọn/Điều khiển: Người dùng có thể chọn thông tin nào được phát hành về họ hoặc người quản trị doanh nghiệp có thể thay mặt họ cấu hình thông tin được phát hành. Nếu người quản trị không vô hiệu khả năng kiểm soát thông tin được phát hành của người dùng, thì họ có thể thay đổi thiết đặt của mình bất kỳ lúc nào theo các bước sau:

 1. Ở góc phải trên cùng của cửa sổ chính trong Skype for Business, bấm Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Skype for Business – Tùy chọn:

  1. Trên tab Cá nhân, nhập Địa chỉ đăng nhập của bạn. Dùng nút Nâng cao để nhập tên máy chủ cần kết nối. Người quản trị doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin về máy chủ.

  2. Trên tab Cá nhân, bạn cũng có thể chọn mức độ tích hợp với Outlook mà bạn muốn để cho phép những người dùng khác nhìn thấy thông tin cập nhật về hiện diện, tin nhắn vắng mặt, chủ đề và địa điểm cuộc họp của bạn.

  3. Trên tab Trạng thái, nếu người quản trị doanh nghiệp bật Chế độ Quyền riêng tư (Xem phần Chế độ Quyền riêng tư), bạn có thể chia sẻ hiện diện của mình với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của bạn bằng những lựa chọn thích hợp.

  4. Trên tab Điện thoại, bạn có thể xem các số điện thoại mà người quản trị đã công bố thay mặt cho bạn và thêm bất kỳ số nào bạn muốn hiển thị cho người dùng khác.

 3. Bấm OK.

Người dùng cũng có thể cập nhật thủ công trạng thái và thông tin vị trí bằng các menu trạng thái và vị trí, cũng như nhập ghi chú tùy chỉnh trên giao diện người dùng chính của Skype for Business.

Chế độ Bảo mật

Tác dụng của Tính năng này: Chế độ Bảo mật là một thiết đặt cho phép người dùng quyết định thông tin hiện diện (như Rảnh, Bận, Không Làm Phiền v.v.) mà họ muốn chia sẻ với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của họ.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền: bật chế độ quyền riêng tư sẽ gây ra Skype for Business để nhập một chế độ mà người dùng có thể điều chỉnh thiết đặt người dùng để thông tin hiện diện của họ chỉ được chia sẻ với các liên hệ trong danh sách liên hệ của họ. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: Thiết đặt cho phép người dùng quyết định cách thức chia sẻ dữ liệu hiện diện của họ.

Lựa chọn/Điều khiển: Nếu người quản trị doanh nghiệp đã bật Chế độ Quyền riêng tư cho doanh nghiệp của họ, thì người dùng có thể chọn xem họ muốn để mọi người trong tổ chức nhìn thấy hiện diện của họ (Chế độ Tiêu chuẩn) hay chỉ các liên hệ của họ (Chế độ Quyền riêng tư).

 1. Ở góc phải trên cùng của cửa sổ chính trong Skype for Business, bấm Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Skype for Business – Tùy chọn, bấm Trạng thái.

 3. Trong Trạng thái, chọn tùy chọn mong muốn.

 4. Bấm OK

Lưu ý:  Nếu người quản trị doanh nghiệp đã bật Chế độ Tiêu chuẩn cho tổ chức của họ, thì người dùng sẽ không thể chuyển sang Chế độ Quyền riêng tư. Tuy nhiên, họ có thể "bỏ chọn trước" Chế độ Quyền riêng tư bằng cách chọn một trong những tùy chọn sẵn có để nếu sau này người quản trị bật Chế độ Quyền riêng tư cho tổ chức thì thiết đặt của họ sẽ không bị thay đổi khi đăng nhập vào Skype for Business.

Kết nối IM Công cộng (PIC)

Tác dụng của Tính năng này: Kết nối IM Công cộng (PIC) cho phép người dùng Skype for Business thêm những người dùng của các dịch vụ nhắn tin tức thời công cộng (IM) khác như Microsoft Live Messenger vào để họ có thể liên lạc nhanh chóng và hiệu quả cũng như chia sẻ thông tin về sự hiện diện và liên hệ của họ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin trên Thẻ Liên hệ như tên, địa chỉ email và thông tin hiện diện được chia sẻ giữa các liên hệ PIC. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Khi được bật, người dùng có thể thêm liên hệ của họ từ các nhà cung cấp dịch vụ IM công cộng vào danh sách liên hệ Skype for Business, gửi tin nhắn tức thời cho họ và xem thông tin hiện diện của họ. Người dùng có thể chọn phương thức liên lạc tốt nhất cho nhiệm vụ thông qua thoại, video và hơn thế nữa, và có thể dễ dàng nâng cấp các phiên giữa hai người thành hội thảo nhiều người.

Lựa chọn/Điều khiển: Khi được người quản trị doanh nghiệp bật, Kết nối IM Công cộng (PIC) có thể kiểm soát quyền truy nhập vào các kết nối IM công cộng theo người dùng hoặc theo nhóm, chọn nhà cung cấp dịch vụ IM công cộng mà người dùng có thể kết nối, ghi nhật ký và lưu trữ tin nhắn được gửi đến người dùng dịch vụ IM công cộng.

Lưu ý:  Theo mặc định, tất cả các liên hệ bên ngoài, dù mang tính cá nhân hoặc liên kết, sẽ được gán quan hệ bảo mật là Liên hệ Bên ngoài, theo đó tên, chức danh, địa chỉ email, công ty và hình ảnh của bạn sẽ được chia sẻ. Các liên hệ này sẽ không xem được Ghi chú Hiện diện của bạn. Việc gán liên hệ bên ngoài vào các quan hệ bảo mật khác, ví dụ như Nhóm Làm việc, Bạn bè và Gia đình, v.v. sẽ cho phép họ xem Ghi chú Hiện diện của bạn và có thể vô tình chia sẻ những thông tin không nên được tiết lộ cho họ.

Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE)

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE) thu thập và báo cáo chất lượng phương tiện của các liên lạc và cuộc họp ngang hàng bằng cách dùng Skype for Business. Các số liệu thống kê này gồm có địa chỉ IP, mức độ hao phí, thiết bị được sử dụng, các tình trạng chất lượng kém đã xảy ra trong cuộc gọi, v.v....

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyềnđi: nếu người quản trị doanh nghiệp cho phép qoe, dữ liệu chất lượng phương tiện của Skype for Business liên lạc ngang hàng và các cuộc họp được ghi trong cơ sở dữ liệu qoe. Khả năng này không ghi lại nội dung của Skype for Business. Dữ liệu QoE được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phụ trợ Giám sát đã triển khai trong doanh nghiệp và báo cáo trong tập hợp các báo cáo máy chủ giám sát tiêu chuẩn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người quản trị doanh nghiệp có quyền truy nhập vào thông tin này và có thể dùng thông tin này để thu thập phản hồi về chất lượng của phương tiện đang chạy trong hệ thống. Thông tin này chứa địa chỉ IP của người dùng.

Lựa chọn/Điều khiển: QoE được bật theo mặc định nhưng người quản trị doanh nghiệp phải cài đặt một Máy chủ Theo dõi, được kết nối với một cơ sở dữ liệu nền của Máy chủ Theo dõi, để thu thập dữ liệu QoE. Người quản trị doanh nghiệp có thể triển khai các báo cáo chuẩn của Máy chủ Theo dõi hoặc tạo ra báo cáo tùy chỉnh bằng cách truy vấn cơ sở dữ liệu của Máy chủ Theo dõi.

Ghi

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Ghi cho phép người dự cuộc họp ghi lại mọi thông tin âm thanh, video, nhắn tin tức thời (IM), chia sẻ ứng dụng, bản trình bày Microsoft PowerPoint, bảng trắng và bỏ phiếu xuất hiện trong cuộc họp để lưu trữ hoặc phát lại.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu những người tham dự cuộc họp chọn ghi một phiên, tính năng ghi sẽ được lưu cục bộ trên máy tính của họ. Nếu những người tham dự chia sẻ nội dung trong cuộc họp đang được ghi, nội dung đó sẽ được bao gồm trong bản ghi cuộc họp. Khi một người tham dự bắt đầu ghi, một thông báo cho biết quá trình ghi đã bắt đầu sẽ được phát tới tất cả những người tham dự với máy khách và thiết bị tương thích. Những người tham dự trong phiên đã ghi là người đang sử dụng máy khách hay thiết bị không tương thích sẽ được ghi nhưng không nhận được thông báo ghi. Dưới đây là danh sách máy khách và thiết bị không tương thích. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Máy khách không tương thích bao gồm:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (Bản phát hành 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (Bản phát hành 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Thiết bị không tương thích bao gồm:

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Lync 2010

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Office Communicator 2007

Lưu ý:  Bất kể thiết bị được sử dụng, người tham dự sử dụng video ở chế độ toàn màn hình trong suốt cuộc họp hay hội thoại sẽ không được phát tín hiệu rằng quá trình ghi đã bắt đầu cho đến khi người đó quay trở về cửa sổ hội thoại.

Sử dụng Thông tin: Bản ghi được lưu cục bộ trên máy của người dùng và có thể được người sở hữu dùng hoặc chia sẻ giống như bất kỳ loại tệp nào khác. Nếu xảy ra lỗi trong giai đoạn xuất bản của bản ghi, dữ liệu được chụp ở trạng thái tạm dừng ghi có thể vô tình được đưa vào bản ghi. Nếu bất kỳ phần nào của giai đoạn xuất bản gặp lỗi (Xem phần Trình quản lý Ghi để biết về trạng thái "Cảnh báo.."), thì bạn không nên phân phối các bản ghi cho những người khác ngay cả khi chúng có thể được phát lại ở một số dạng thức.

Lựa chọn/Điều khiển: Theo mặc định, khả năng ghi bị tắt và phải được người quản trị doanh nghiệp bật. Nếu chức năng ghi được bật, bất kỳ người dự cuộc họp nào cũng có thể bắt đầu ghi. Bạn có thể bắt đầu ghi theo các bước sau.

Để bắt đầu ghi:

 1. Từ trong cuộc họp, bấm nút Tùy chọn khác.

 2. Bấm Bắt đầu Ghi và quá trình ghi sẽ bắt đầu.

Để ngừng ghi:

 1. Từ trong cuộc họp, bấm nút Tùy chọn khác.

 2. Bấm Ngừng Ghi và quá trình ghi sẽ ngừng lại.

Lưu ý:  Một số khu vực pháp lý yêu cầu bạn có được sự đồng ý rõ ràng của tất cả các bên trong hội thoại trước khi ghi. Người dùng có trách nhiệm hiểu biết và nắm rõ các nghĩa vụ pháp lý của mình.

Tìm kiếm Kỹ năng

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Tìm kiếm Kỹ năng cho phép người dùng tìm kiếm người trong doanh nghiệp của mình bằng cách sử dụng thuộc tính bất kỳ được liệt kê trong dịch vụ Microsoft SharePoint (ví dụ, tên, email, kỹ năng, lĩnh vực chuyên môn v.v.) Tính năng này chỉ sẵn dùng nếu người quản trị doanh nghiệp đã triển khai SharePoint và bật tích hợp Skype for Business và SharePoint.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyềnđi: truy vấn tìm kiếm được nhập vào Skype for Business sẽ được gửi đến máy chủ SharePoint của doanh nghiệp. Phản hồi từ SharePoint được xử lý bởi Skype for Business và kết quả tìm kiếm và thông tin liên quan được hiển thị. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin do người dùng nhập được gửi đến SharePoint để nhận kết quả tìm kiếm, kết quả này được hiển thị trong Skype for Business.

Lựa chọn/Điều khiển: Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt Tìm kiếm Kỹ năng cho tổ chức của họ. Nếu bật tính năng Tìm kiếm Kỹ năng, tìm kiếm kỹ năng có thể được thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhập kỹ năng bạn muốn tìm kiếm vào hộp tìm kiếm.

 2. Bấm vào tab Kỹ năng.

 3. Xem kết quả.

Xén Thông minh

Tác dụng của Tính năng Này: Khi người dùng chia sẻ video trong hội thảo video, Xén Thông minh sẽ xác định vị trí đầu của người dùng trong tầm ngắm của webcam của họ bằng chức năng dò tìm khuôn mặt. Khi đã xác định được vị trí của đầu người dùng, máy khách Skype for Business sẽ diễn giải thông tin đó thành các tọa độ và thêm các tọa độ đó vào dòng bit video mà máy khách đó đang gửi. Máy khách nhận Skype for Business sẽ sử dụng thông tin đó để xén dòng bit video đến, từ tỷ lệ khung hình gốc (hướng ngang) theo các tọa độ hình chữ nhật để đặt đầu người dùng vào giữa video bị xén. Xén Thông minh là một chức năng thời gian thực, liên tục theo dõi các chuyển động của người dùng bằng cách điều chỉnh các tọa độ được đặt trong dòng bit video để máy khách nhận Skype for Business có thể điều chỉnh mức xén video, giữ cho đầu của người dùng được đặt ở giữa màn hình video.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tọa độ của đầu người dùng trong trường xem của camera của họ được thêm vào luồng truyền phát bit video. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Tọa độ sẽ được dùng để xén chính xác phần video đến.

Lựa chọn/Điều khiển: Bạn không thể tắt tính năng này.

Lưu ý:  Người dùng máy khách Lync kế thừa và Lync cho thiết bị di động sẽ nhìn thấy video được gửi với tỷ lệ khung ảnh đầy đủ.

Hội thoại chia theo tab

Tác dụng của Tính năng Này: Hội thoại được chia theo tab cho phép người dùng xem và quản lý nhiều cuộc hội thoại đang diễn ra cùng lúc trên một cửa sổ hội thoại được chia theo tab.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Bạn có thể dùng tính năng này để xem tất cả các cuộc hội thoại đang diễn ra của bạn trên một cửa sổ hội thoại.

Lựa chọn/Điều khiển: Cuộc nói chuyện theo thẻ bị tắt theo mặc định và phải được người dùng bật.

Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất

Tác dụng của Tính năng Này: Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất gồm có ba tính năng chính:

 • Phối tìm kiếm – Tính năng này phối danh sách Địa chỉ Toàn cầu (GAL) với danh bạ Outlook cá nhân của người dùng để khi người dùng tìm kiếm liên hệ, sẽ chỉ có một mục nhập trong kết quả tìm kiếm.

 • Phối liên hệ – Tính năng này tổng hợp thông tin liên hệ giữa các mục nhập của Outlook và GAL dựa trên các email và/hoặc mã định danh đăng nhập khớp nhau. Khi một kết quả khớp được xác định, Skype for Business sẽ tổng hợp dữ liệu từ ba nguồn dữ liệu (Outlook, GAL và hiện diện). Dữ liệu tổng hợp này được hiển thị trên nhiều cấu phần giao diện người dùng, bao gồm kết quả tìm kiếm, danh sách Liên hệ của bạn và thẻ liên hệ.

 • Tạo liên hệ Outlook cho liên hệ Skype for Business (đồng bộ hóa liên hệ) – Skype for Business sẽ tạo liên hệ Outlook cho tất cả các liên hệ của người dùng trong thư mục liên hệ mặc định, nếu người dùng có hộp thư trên Microsoft Exchange Server 2010 hoặc mới hơn. Nhờ có liên hệ Outlook cho mọi liên hệ Skype for Business, người dùng có thể truy nhập thông tin liên hệ Skype for Business từ Outlook, Outlook Web Access và các thiết bị di động có đồng bộ hóa liên hệ với Exchange.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Skype for Business tổng hợp thông tin liên hệ từ hiện diện, Thư mục Hoạt động và Outlook. Thông tin này được Skype for Business sử dụng nội bộ. Khi tạo các liên hệ Outlook, Skype for Business sẽ ghi thông tin liên hệ trong hiện diện, Thư mục Hoạt động và Outlook vào Exchange. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin liên hệ từ Hiện diện, Thư mục Hoạt động và Outlook được hiển thị trong giao diện người dùng Skype for Business (Danh sách liên hệ, thẻ liên hệ, kết quả tìm kiếm, v.v.). Thông tin này cũng có thể được ghi vào Exchange bằng chức năng đồng bộ hóa liên hệ (mục thứ ba trong danh sách trước).

Lựa chọn/Điều khiển: Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng đồng bộ hóa liên hệ như sau:

 1. Ở góc phải trên cùng của cửa sổ chính trong Skype for Business, bấm Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Skype for Business – Tùy chọn, bấm Cá nhân.

 3. Trong Trình quản lý thông tin cá nhân, thay đổi các hộp kiểm cho phù hợp.

 4. Bấm OK.

Tùy chọn người dùng – Tùy chọn người dùng cho Microsoft Exchange hoặc Microsoft Outlook sẵn dùng trong Trình quản lý thông tin cá nhân, trong hộp thoại Skype for Business - Tùy chọn.

Cải thiện Chất lượng Thoại

Tác dụng của Tính năng Này: Skype for Business cung cấp thông báo cho người dùng để giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi của họ nếu chương trình phát hiện thấy có vấn đề về thiết bị, mạng hoặc máy tính trong cuộc gọi.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin về thiết lập thiết bị âm thanh, mạng và các kết nối phương tiện khác của người dùng cuối được Skype for Business thu thập để xác định chất lượng âm thanh. Nếu Skype for Business xác định rằng có điều gì đó đang tác động xấu đến chất lượng âm thanh trong khi liên lạc thoại, thì người dùng cuối sẽ được thông báo rằng có vấn đề về chất lượng thoại. Người dự cuộc gọi khác chỉ được hiển thị thông báo rằng người dùng cuối đang dùng một thiết bị tạo ra chất lượng âm thanh kém. Họ không biết người dùng cuối đang sử dụng thiết bị gì. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được gửi đến những người khác trong cuộc gọi sẽ giúp họ cải thiện chất lượng của cuộc gọi.

Lựa chọn/Điều khiển: Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt thông báo về chất lượng cuộc gọi.

Cộng tác qua Bảng trắng

Tác dụng của Tính năng Này: Cộng tác qua Bảng trắng cho phép người dùng tạo và chia sẻ bảng trắng ảo để người dự phiên có thể tạo ghi chú, bản vẽ và nhập hình ảnh nhằm làm việc cùng nhau trong cuộc họp và cuộc hội thoại.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tất cả người dự sẽ nhìn thấy chú thích được tạo trên bảng trắng. Khi lưu bảng trắng, bảng trắng cùng tất cả chú thích sẽ được lưu trên Lync Server. Dữ liệu này sẽ được lưu giữ trên máy chủ tuân theo chính sách hết hạn nội dung cuộc họp do người quản trị đặt. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Tính năng Bảng trắng tăng cường khả năng cộng tác bằng cách cho phép người dự cuộc họp thảo luận các ý tưởng, động não, ghi chú, v.v.

Lựa chọn/Điều khiển:

 1. Từ cửa sổ hội thoại, di chuột lên nút Chia sẻ nội dung và điều khiển hoạt động cuộc họp.

 2. Từ tab Trình bày, bấm Bảng trắng.

Người sở hữu cuộc họp có thể giới hạn tính khả dụng cho việc tải xuống theo vai trò của người dự (người tổ chức, diễn giả, mọi người) bằng cách làm như sau:

 1. Di chuột lên Chia sẻ nội dung và điều khiển hoạt động cuộc họp.

 2. Trong tab Trình bày, bấm Quản lý Nội dung có thể Trình bày.

 3. Từ hộp thoại Nội dung có thể Trình bày, trong Quyền, chọn tùy chọn bạn muốn dùng từ danh sách thả xuống.

 4. Bấm OK.

Lưu ý:  Nếu Bảng trắng bị hạn chế đối với một số vai trò nhất định thì bảng trắng này sẽ không hiển thị trong danh sách nội dung của họ và họ không thể lưu nó về máy tính của mình.

Đầu Trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×