Bổ sung về quyền riêng tư đối với Microsoft Outlook 2010

Cập Nhật gần nhất: Tháng ba 2010

Nối kết đến ảnh và các tài liệu khác

Nếu bạn chọn tạo một nối kết đến hình ảnh, tệp, nguồn dữ liệu hoặc tài liệu khác trên ổ đĩa cứng của bạn hoặc trên máy chủ, đường dẫn đến tệp đó sẽ được lưu trong mục Outlook của bạn. Trong một số trường hợp, liên kết có thể bao gồm tên người dùng hoặc thông tin của bạn về máy chủ trên mạng của bạn. Trong trường hợp của kết nối dữ liệu, bạn có thể chọn lưu tên người dùng hoặc mật khẩu trong liên kết kết nối dữ liệu.

Ngoài ra, khi bạn áp dụng sơ đồ XML vào tài liệu, một đường dẫn đến lược đồ XML mà bạn đã tạo sẽ được lưu vào tài liệu đó. Trong một số trường hợp, đường dẫn đó có thể bao gồm tên người dùng của bạn.

In ấn

Khi bạn in một mục Microsoft Outlook 2010, rồi lưu mục đó, Outlook 2010 sẽ lưu đường dẫn đến máy in của bạn với mục đó. Trong một số trường hợp, đường dẫn có thể bao gồm tên người dùng hoặc tên máy tính.

Site không gian tài liệu

Outlook 2010 cho phép bạn truy nhập vào trang web không gian làm việc tài liệu trên site 2010 Microsoft SharePoint Foundation. Site không gian làm việc tài liệu là một khoảng trắng được chia sẻ, nơi bạn có thể cộng tác với các thành viên nhóm khác trên một hoặc nhiều tài liệu.

Khi bạn truy nhập vào một site không gian làm việc tài liệu, Outlook 2010 sẽ tải xuống dữ liệu từ trang web không gian làm việc của tài liệu để cung cấp cho bạn thông tin về site đó. Dữ liệu này bao gồm:

 • Tên của site SharePoint Foundation

 • URL hoặc địa chỉ của trang

 • Tên, địa chỉ email và mức cấp phép của người dùng trang

 • Danh sách các tài liệu, nhiệm vụ và các thông tin khác có sẵn từ trang web

Outlook 2010 cũng lưu trữ danh sách các site SharePoint Foundation mà bạn đã truy nhập trên máy tính của mình, trong biểu mẫu của cookie. Danh sách này được dùng để cung cấp cho bạn quyền truy nhập nhanh vào các site mà bạn đã truy cập trước đó. Danh sách các site mà bạn đã truy nhập không truy nhập được Microsoft và không được tiếp xúc với Internet trừ khi bạn chọn làm cho danh sách sẵn dùng rộng rãi hơn.

Dịch vụ Fax

Dịch vụ Fax cho phép bạn gửi fax qua Internet và tổ chức Fax mà bạn đã gửi trong Outlook 2010. Để sử dụng dịch vụ Fax, bạn phải đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Fax, tách biệt với Microsoft, những người đã xử lý Fax và gửi chúng qua Internet. Microsoft không thu thập bất kỳ dữ liệu nào bằng dịch vụ Fax.

Khi bạn đăng ký dịch vụ Fax, nhà cung cấp dịch vụ Fax sẽ tạo gói đăng ký được lưu trữ bởi nhà cung cấp dịch vụ fax và Outlook 2010. Gói này bao gồm địa chỉ của website của nhà cung cấp dịch vụ fax và một "mã thông báo" xác nhận quyền truy nhập của bạn với nhà cung cấp dịch vụ Fax. Khi bạn gửi fax từ chương trình Office, gói đăng ký này sẽ được nối vào tài liệu.

Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ fax để tính toán giá của Fax mà không thực sự gửi fax. Nếu bạn chọn tính giá của một Fax, Outlook 2010 sử dụng kết nối được mã hóa để gửi mã thông báo đăng ký của bạn, số điện thoại nơi gửi fax đến và số lượng trang của Fax đến nhà cung cấp dịch vụ Fax. Microsoft không nhận hoặc lưu trữ thông tin này.

SharePoint Foundation

Microsoft SharePoint Foundation 2010 cung cấp các trang không gian làm việc được chia sẻ, nền web, nơi bạn có thể cộng tác trên các tài liệu hoặc cuộc họp.

Khi bạn truy nhập một site SharePoint, bằng cách sử dụng trình duyệt web hoặc chương trình Office bất kỳ, site sẽ lưu cookie vào máy tính của bạn nếu bạn có quyền tạo một site con mới trên site đó. Khi hoạt động cùng nhau, các cookie này tạo nên danh sách các site mà bạn có quyền truy nhập. Danh sách này được một số chương trình Office cung cấp cho bạn quyền truy nhập nhanh vào các site mà bạn đã truy cập trước đó.

Danh sách các site mà bạn đã truy nhập không truy nhập được Microsoft và không được tiếp xúc với Internet trừ khi bạn chọn làm cho danh sách sẵn dùng rộng rãi hơn.

SharePoint Foundation cũng lưu danh sách của năm site không gian cuộc họp mà bạn đã sử dụng gần đây nhất với sổ đăng ký hệ thống của bạn. Mục nhập sổ đăng ký có chứa tên và URL của một trong năm site này, mẫu ID ngôn ngữ, ID mẫu, tên mẫu và tên của người tổ chức cuộc họp. Điều này cho phép bạn dễ dàng theo dõi các site mà bạn thường xuyên sử dụng.

Trong SharePoint Foundation, khi bạn tạo một trang web hoặc danh sách mới hoặc thêm hoặc mời mọi người vào một trang web hoặc danh sách hiện có, thì trang sẽ lưu như sau cho từng người, bao gồm:

 • Họ Tên

 • Địa chỉ email

ID người dùng được thêm vào tất cả các thành phần mà bạn hoặc những người dùng khác của site thêm vào hoặc sửa đổi trên site. Như với tất cả nội dung trên site SharePoint, chỉ những người quản trị và các thành viên của site chính nó sẽ có quyền truy nhập vào thông tin này.

Tất cả các thành phần của site SharePoint bao gồm hai trường: được tạo bởisửa đổi theo. Trường được tạo theo được điền với tên người dùng của người ban đầu đã tạo thành phần tử và ngày khi nó được tạo ra. Trường được sửa đổi theo được điền với tên người dùng của người đã sửa đổi tài liệu Outlook 2010 và ngày tháng khi sửa đổi lần cuối.

Người quản trị của các máy chủ trong đó các site SharePoint được lưu trữ có quyền truy nhập vào một số dữ liệu từ các trang này, được dùng để phân tích các mẫu sử dụng của site và cải thiện tỷ lệ phần trăm của thời gian mà trang đó sẵn dùng. Dữ liệu này chỉ sẵn dùng với người quản trị máy chủ và không được chia sẻ với Microsoft trừ khi Microsoft đang lưu trữ site SharePoint. Dữ liệu được giữ cụ thể bao gồm tên, địa chỉ email và quyền của tất cả mọi người có quyền truy nhập vào site.

Tất cả người dùng có quyền truy nhập tới một site SharePoint cụ thể có thể tìm kiếm và xem mọi nội dung sẵn có ở site này.

Kiểm tra

Microsoft SharePoint Foundation 2010 cung cấp các tính năng kiểm nghiệm cho phép người quản trị giữ đường mòn kiểm tra đáng tin cậy về cách người dùng đang làm việc với nội dung nhất định.

Khi người quản trị SharePoint Foundation bật tính năng kiểm tra, máy chủ sẽ tự động ghi trong cơ sở dữ liệu nội dung SharePoint do người dùng thực hiện. Những hành động này bao gồm xem, sửa, kiểm nhập và kiểm xuất. Đối với mỗi hành động đã ghi, thì bản ghi máy chủ sẽ xác định thông tin về tệp, hành động và ID SharePoint của người dùng. Không có dữ liệu nào được gửi đến Microsoft như là một phần của tính năng này.

Tính năng này được tắt theo mặc định và chỉ sẵn có cho người quản trị của site SharePoint trong đó nội dung được lưu trữ.

Nhắn tin tức thời và thông báo

Outlook 2010 cung cấp cho bạn khả năng gửi tin nhắn tức thời từ bên trong chính chương trình và cung cấp cho bạn khả năng được cảnh báo khi mọi người đang trực tuyến hoặc khi các thay đổi nhất định được thực hiện đối với các tài liệu hoặc không gian làm việc được chia sẻ.

Outlook 2010 có thể sử dụng máy khách nhắn tin tức thời để cung cấp cho bạn khả năng xem hiện diện trực tuyến của người khác và gửi tin nhắn cho họ. Outlook 2010 bao gồm một điều khiển web cho phép hiện diện tin nhắn tức thời sẽ được hiển thị trong một trang web. Các trang Microsoft SharePoint Foundation 2010 và các trang Microsoft SharePoint Server 2010 đều tận dụng điều khiển này. Không các kiểu trang truyền dữ liệu hiện diện nào của các trang web. Điều khiển web này có thể được dùng để truyền dữ liệu hiện diện từ chương trình nhắn tin tức thời của bạn đến máy chủ web. Theo mặc định, dữ liệu hiện diện chỉ có thể được gửi đến site intranet, site tin cậy và site trên máy tính cục bộ.

Bản ghi macro

Bản ghi macro cho phép bạn ghi một chuỗi các hành động để bạn có thể tái tạo các hành động sau đó. Nếu bạn chọn ghi macro, tên người dùng của bạn sẽ được lưu dưới dạng chú thích trong mã khi macro được tạo ra ban đầu. Bạn có thể loại bỏ tên người dùng theo cách thủ công khỏi vị trí này.

Các tính năng của Outlook

Là người quản lý thông tin cá nhân, Outlook 2010 lưu trữ email của bạn, các cuộc hẹn của bạn, các mục nhập danh bạ và sổ địa chỉ của bạn, các tác vụ của bạn, bất kỳ ghi chú nào mà bạn thực hiện bằng cách dùng ghi chú Outlook và bất kỳ mục Nhật ký nào được lưu trong tạp chí Outlook.

Theo mặc định, tất cả thông tin này được lưu vào máy tính cá nhân của bạn và chỉ có thể truy nhập bằng bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chọn chia sẻ thông tin này với người khác theo bất kỳ cách nào sau đây:

 • Bạn có thể gửi thông điệp email hoặc yêu cầu họp.

 • Bạn có thể gửi hoặc chia sẻ một liên hệ hoặc tác vụ. Nếu bạn gửi hoặc chia sẻ liên hệ với một người nào đó, tất cả thông tin mà bạn đã lưu trữ trong liên hệ đó được chia sẻ với người kia.

 • Bạn có thể chọn chia sẻ thông tin lịch với những người khác trong doanh nghiệp của bạn hoặc với những người khác trên các mạng khác có thể liên lạc với hệ thống lịch của doanh nghiệp của bạn, ví dụ như với những người đã liên kết Microsoft Exchange Server hoặc Windows Tài khoản ID trực tiếp. Bạn có thể chọn người để chia sẻ lịch của mình và có bao nhiêu thông tin từ lịch của bạn để chia sẻ. Bạn có thể ngừng chia sẻ lịch của bạn bất kỳ lúc nào.

 • Bạn có thể gửi thông điệp email đã mã hóa bằng chữ ký điện tử. Nếu bạn ký điện tử thư, chữ ký đó được lưu trữ với thư. Chữ ký điện tử có chứa chứng chỉ số, có thể bao gồm một địa chỉ email. Nếu bạn đang sử dụng Exchange Server, bạn cũng có thể phát hành các khóa công khai cho máy chủ Exchange đó.

Tích hợp Outlook với Exchange Server

Khi bạn làm việc với một máy chủ bằng Microsoft Exchange Server, Outlook 2010 sẽ thu thập thống kê hiệu suất nhất định về các cuộc gọi thủ tục từ xa mà Outlook đã gửi đến máy chủ đó. Mục đích của tính năng này là để cho phép người quản trị Exchange Server xác định các máy chủ của họ đang thực hiện như thế nào.

Một cuộc gọi thủ tục từ xa là một cuộc gọi từ Outlook 2010 đến máy chủ Exchange, yêu cầu máy chủ Exchange thực hiện một nhiệm vụ và trả về kết quả cho Outlook. Ví dụ, Outlook 2010 là một cuộc gọi thủ tục từ xa đến máy chủ Exchange khi yêu cầu máy chủ Exchange cung cấp bất kỳ thông điệp email mới nào.

Outlook 2010 thu thập thống kê về số lượng cuộc gọi thủ tục từ xa được thực hiện, số cuộc gọi thành công và không thành công, số lượng cuộc gọi thủ tục từ xa đã bị hủy bỏ và khoảng thời gian mà mỗi cuộc gọi thủ tục từ xa đã được thực hiện. Dữ liệu này được lưu vào một tệp có tên là Nhật ký sự kiện. Không có thông tin cá nhân nào được lưu trong các Nhật ký này. Theo mặc định, Nhật ký chỉ sẵn dùng trên máy tính của người dùng, nhưng người quản trị mạng có thể thực hiện việc đăng nhập này sẵn dùng với người quản trị Exchange Server.

Cấu hình tự động của tài khoản

Outlook 2010 cung cấp cho bạn một tùy chọn để tự động cấu hình hộp thư Outlook của bạn để gửi và nhận email từ máy chủ. Để tự động đặt cấu hình tài khoản của bạn, bạn cần cung cấp tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email trong hộp thoại Thêm tài khoản email mới trong quá trình chạy trước. Để sửa đổi các giá trị này, hãy thực hiện như sau:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm thiết đặt tài khoản.

 3. Bấm thiết đặt tài khoản, rồi chọn tài khoản để thay đổi.

Theo mặc định, tên người dùng và mật khẩu của bạn được gửi qua Internet đến một máy chủ tại tên miền của địa chỉ email mà bạn cung cấp. Ngoài ra, bạn có thể chọn cấu hình thiết đặt máy chủ email theo cách thủ công bằng cách bấm Tùy chọn cấu hình thiết đặt máy chủ theo cách thủ công trong hộp thoại Thêm tài khoản email mới trong quá trình chạy trước. Để sửa đổi các giá trị này, hãy thực hiện như sau:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm thiết đặt tài khoản.

 3. Bấm thiết đặt tài khoản, rồi chọn tài khoản để thay đổi.

Gửi và theo dõi thư email

Outlook 2010 cung cấp cho bạn một tùy chọn để áp dụng cờ theo dõi (khi soạn thư mới, hãy bấm theo dõi trong dải băng) vào thư email của bạn. Những lá cờ này được sử dụng để theo dõi và theo dõi cả thư email đã gửi và nhận. Dữ liệu cờ được lưu trữ như là một phần của thông điệp email và trong một số trường hợp có thể sẵn dùng cho những người khác mà bạn chuyển tiếp thư. Theo mặc định, một máy chủ Microsoft Exchange sẽ loại bỏ dữ liệu cờ trước khi gửi thư đến người nhận.

Quản lý Quyền Thông tin

Quản trị quyền thông tin (IRM) cho phép bạn cung cấp cho người dùng hoặc nhóm nhất định quyền truy nhập và sửa đổi một mục. Mặc dù một số điểm tương tự, IRM không giống như bảo vệ tài liệu. IRM cho phép bạn đặt quyền cho toàn bộ mục cho các hành động cụ thể, chẳng hạn như in mục hoặc chuyển tiếp mục đó cho người khác, cũng như để đọc hoặc chỉnh sửa mục đó.

Khi bạn lưu trữ một mục với khả năng IRM được bật, Outlook 2010 sẽ lưu vào mục danh sách của mọi người dùng có quyền đối với mục đó và quyền của họ. Thông tin này được mã hóa để chỉ chủ sở hữu mục có thể truy nhập thông tin này.

Ngoài ra, các mục có khả năng cho phép IRM chứa giấy phép nội dung. Giấy phép nội dung chứa một địa chỉ email, quyền và thông tin xác thực. Mỗi khi bất kỳ ai cố gắng mở một mục với khả năng IRM được bật, Outlook 2010 sẽ kiểm tra các giấy phép nội dung được lưu trong mục đối với danh tính của người dùng. Nếu người dùng chưa bao giờ mở tài liệu trước đó, Outlook 2010 liên hệ với máy chủ IRM, hãy xác nhận định danh của người dùng, tải giấy phép nội dung mới cho người dùng (mà người dùng đó có quyền cần thiết) và lưu giấy phép nội dung đó vào mục đó.

Chủ sở hữu mục có tùy chọn để tránh lưu các giấy phép nội dung vào mục đó. Tuy nhiên, nếu giấy phép nội dung này không được lưu vào mục, Outlook 2010 phải liên hệ với máy chủ IRM mỗi khi mục được mở. Nếu Outlook 2010 không được kết nối với mạng hoặc không thể liên hệ với máy chủ IRM, mục này không thể mở được.

Bổ trợ đồng nghiệp SharePoint Server

Phần bổ trợ nhập đồng nghiệp Microsoft SharePoint Server sẽ giúp khám phá các đồng nghiệp và đối tượng mà bạn thường thảo luận trong Outlook 2010 và liệt kê chúng trên site tin cậy của tôi trên trang web Microsoft SharePoint Server 2010. Để tạo danh sách các đồng nghiệp có thể có của bạn, các phần bổ trợ sẽ quét thư mục email đã gửi của bạn để tìm tên và từ khóa cùng với tần suất của các tên và từ khóa đó. Danh sách được Cập Nhật theo định kỳ và được lưu trữ dưới hồ sơ của người dùng trên máy tính cục bộ của bạn. Danh sách đồng nghiệp có thể được truy nhập bởi trang thêm đồng nghiệp của site của tôi, nơi bạn có thể chọn đồng nghiệp mà bạn muốn thêm vào trang web của tôi tin cậy của bạn. Bổ trợ này được bật theo mặc định khi bạn cài đặt Outlook 2010. Bạn có thể chọn tắt bổ trợ đồng nghiệp SharePoint và ngăn bổ trợ từ quét thư mục email mục đã gửi của bạn cũng như tải lên thông tin vào site của tôi bằng cách thực hiện như sau:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Nâng cao.

 4. Bên dưới khác, hãy xóa phân tích cho phép các email đã gửi để xác định những người mà bạn thường xuyên gửi email và các đối tượng mà bạn thường thảo luận và tải lên thông tin này vào site của tôi trên Microsoft SharePoint Server .

Chia sẻ thông tin qua nhiều tài khoản

Bạn có thể truy nhập nhiều tài khoản với Outlook 2010. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Outlook 2010 để truy nhập nhiều tài khoản Microsoft Exchange hoặc tài khoản Windows Live Hotmail của bạn bằng cách sử dụng trình kết nối Outlook. Theo mặc định, các tài khoản này lưu trữ dữ liệu của họ một cách riêng biệt nhưng chúng chia sẻ một số thông tin cấu hình, chẳng hạn như cài đặt được lưu trữ trong các tùy chọn Outlook. Ngoài ra, dữ liệu được lưu trữ riêng biệt có thể được kết hợp thành một dạng xem trong Outlook 2010, ví dụ như danh sách liên hệ mà bạn gửi email đến hầu hết thường là lưu trữ riêng biệt nhưng trực quan hóa trong một danh sách.

Bạn có thể dừng Outlook 2010 từ việc chia sẻ bất kỳ thông tin nào giữa các tài khoản bằng cách cấu hình hồ sơ Outlook cho từng tài khoản mà bạn truy nhập.

Dịch vụ Outlook Mobile

Dịch vụ di động Outlook (OMS) cho phép bạn gửi thông điệp dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) hoặc dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS) qua Internet bằng cách dùng Outlook 2010. Nếu bạn sử dụng Outlook 2010 với tài khoản Microsoft Exchange 2010 hỗ trợ tin nhắn SMS/MMS, thư sẽ được gửi qua tài khoản Exchange. Nếu bạn sử dụng Outlook 2010 mà không có tài khoản Exchange hoặc máy chủ Exchange của bạn không hỗ trợ SMS/MMS, bạn phải đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để gửi tin nhắn SMS và tin nhắn MMS. Microsoft không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ tính năng này. Nhà cung cấp dịch vụ của bạn xử lý tin nhắn SMS và tin nhắn MMS và gửi chúng qua Internet thay mặt cho bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về các chính sách về quyền riêng tư hoặc quy định của nhà cung cấp dịch vụ SMS hoặc bên thứ ba.

Trong quá trình thiết lập tài khoản OMS, bạn có thể xem danh sách nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao thức OMS và cung cấp dịch vụ nhắn tin trong khu vực của bạn. Sau khi chọn một nhà cung cấp dịch vụ, bạn sẽ được chuyển hướng đến website của nhà cung cấp dịch vụ để hoàn tất việc thiết lập tài khoản OMS của bạn. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ SMS và MMS cung cấp các dịch vụ của họ với một khoản phí, và họ xử lý tất cả thông tin thanh toán.

Outlook 2010 lưu trữ địa chỉ dịch vụ web cho SMS hoặc nhà cung cấp dịch vụ MMS được dùng để gửi tin nhắn. Outlook cũng có thể lưu trữ tên người dùng và mật khẩu của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn được sử dụng để kết nối với dịch vụ. Khi sử dụng các tính năng OMS trong Outlook 2010, thư (SMS và MMS) sẽ được gửi qua Internet đến địa chỉ dịch vụ web được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ với tên người dùng và mật khẩu cho các mục đích nhận dạng, thông qua kết nối một tầng ổ cắm bảo mật (SSL). Các tin nhắn đi (SMS và MMS) được lưu trữ trong thư mục mục đã gửi trong Outlook 2010.

Trình kết nối Xã hội Outlook

Trình kết nối xã hội Outlook cho phép bạn cài đặt phần bổ trợ để kết nối với các mạng xã hội. Theo mặc định, Outlook cho phép bạn kết nối với các tính năng mạng xã hội trong Microsoft SharePoint Server 2010. Bạn có thể sử dụng trình kết nối xã hội Outlook đến:

 • Lưu tên người dùng và mật khẩu của bạn để kết nối dễ dàng hơn với các mạng xã hội. Nếu bạn lưu tên người dùng và mật khẩu của mình, chúng sẽ được lưu trữ trên máy tính của bạn.

 • Tự động đồng bộ hóa liên hệ giữa Outlook và mạng xã hội. Để vô hiệu hóa việc đồng bộ các liên hệ từ các mạng xã hội đến Outlook, hãy thực hiện như sau:

  1. Trên tab dạng xem , trong nhóm ngăn mọi người , bấm thiết đặt tài khoản.

  2. Bấm vào mạng xã hội mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm thay đổi.

  3. Trong hộp thoại thiết đặt cho mạng xã hội mà bạn đã chọn, hãy bấm tùy chọn.

  4. Xóa hộp kiểm tải xuống các liên hệ từ mạng xã hội .

 • Xem nguồn cấp dữ liệu hoạt động trong Outlook và lưu trữ các nguồn cấp dữ liệu trong Outlook để xem ngoại tuyến. Theo mặc định, bạn có thể xem các mục nguồn cấp tin tức trong chế độ ngoại tuyến trong 30 ngày. Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian của các mục được giữ lại để xem ngoại tuyến và xóa các mục hoạt động bằng cách làm như sau:

  1. Trên tab dạng xem , trong nhóm ngăn mọi người , bấm thiết đặt tài khoản.

  2. Bấm thiết đặt.

  3. Xóa hộp kiểm tự động xóa các mục hoạt động từ thư mục nguồn cấp sau: 30 ngày , hoặc thay đổi số ngày thành thứ gì đó không phải là 30.

Đầu trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×