Bật thiết đặt biến thể để bạn có thể tạo các biến thể của trang web của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người quản trị tuyển tập trang, bạn bắt đầu quy trình tạo một trang web biến thể bằng cách chỉ định trang mức cao nhất cho cấu trúc phân cấp biến thể của bạn và thiết lập các biến thể tính năng sẽ hoạt động như thế và kiểm soát số lượng người dùng đó sẽ không có cập nhật nó hoặc quản lý nội dung trên trang đích.

Bạn chỉ định các thiết đặt trên trang thiết đặt biến thể.

Lưu ý: Chỉ tuyển tập người quản trị trang có thể cấu hình tính năng biến thể để những người sở hữu trang con và người dùng có thể dùng nó.

Trong bài viết này

Mở trang thiết đặt biến thể

Xác định URL cho trang mức cao nhất trong cấu trúc phân cấp biến thể của bạn

Chọn có để tạo bản sao của tất cả các trang web và trang từ nguồn trên trang web biến thể

Chọn có để tạo lại trang đã bị xóa trên trang đích

Chọn có gửi thông báo của trang web mới hoặc Cập Nhật hoặc trang

Chọn tài nguyên nào để dùng cho các biến thể trang đích

Mở trang thiết đặt biến thể

Lưu ý: Bạn có thể xem các tùy chọn quản trị tuyển tập trang trên trang thiết đặt trang để hoàn tất các thủ tục trong chủ đề này-có nghĩa là, bạn phải là người sở hữu tuyển tập site.

  1. Ở trang mức đỉnh của tuyển tập trang, bấm Hành động trang, sau đó bấm Thiết đặt trang.

  2. Trên Trang thiết đặt trang, dưới Quản trị tuyển tập trang, hãy bấm biến thể.

Trang thiết đặt biến thể mở ra.

Xác định URL cho trang mức cao nhất trong cấu trúc phân cấp biến thể của bạn

  • Trên trang thiết đặt biến thể, trong phần Biến thể trang đầu , nhập / để xác định trang mức đỉnh của tuyển tập trang của bạn. Hoặc, nếu bạn chỉ cần tạo biến thể cho một trang web con, bấm duyệt và sau đó dẫn hướng đến site con bạn muốn dùng làm gốc của cấu trúc phân cấp biến thể.

Chọn có để tạo bản sao của tất cả các trang web và trang từ nguồn trên trang web biến thể

Trên trang thiết đặt biến thể, trong phần Tạo tự động , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn tự động tạo một bản sao của tất cả các trang mới và trang, hãy bấm tự động tạo trang web và trang biến thể.

  • Nếu bạn muốn người sở hữu trang hoặc trang để xác định khi một trang web hoặc trang được tạo ra và trên trang web biến thể đích nào, hãy bấm không tự động tạo trang web và trang biến thể. (Nếu bạn chọn tùy chọn này, sau đó trong tương lai bạn phải xác định nhãn đích nào để tạo trang đích mới trên một lần cho mỗi nhãn đích. Có nghĩa là, nếu bạn có nhãn đích năm và bạn chỉ muốn tạo trang trên bốn nào, bạn phải sử dụng Các biến thể tạo bốn lần.

Chọn có để tạo lại trang đã bị xóa trên trang đích

Trong trang thiết đặt biến thể, trong phần Tạo lại xóa đích trang , hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Nếu bạn không muốn một trang đích mới được tạo khi trang nguồn được phát hành lại trong, hãy bấm không tạo lại trang đích mới khi trang nguồn được phát hành lại trong.

  • Để tạo lại trang đích mới khi trang nguồn được phát hành lại trong nếu trang đích trước đã bị xóa, hãy bấm tạo lại trang đích mới khi trang nguồn được phát hành lại trong.

Chọn có gửi thông báo của trang web mới hoặc Cập Nhật hoặc trang

Trong trang thiết đặt biến thể, trong phần thông báo , xác định xem để gửi email thông báo rằng trang con mới hoặc trang của trang đích được tạo ra hoặc khi một trang đích được Cập Nhật có các chỉnh sửa từ biến thể nguồn.

Nếu một trang con được tạo ra, một thông điệp email được gửi đến người sở hữu trang con mẹ trang con mới được tạo ra. Nếu một trang đích được cập nhật do thay đổi đã thực hiện biến thể nguồn, thư được gửi đến người sở hữu trang danh sách trang tồn tại.

Chọn tài nguyên nào để dùng cho các biến thể trang đích

Trong trang thiết đặt biến thể, trong phần tài nguyên , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng tài nguyên hiện có, hãy bấm tham khảo tài nguyên hiện có.

  • Để sao chép các tài nguyên, hãy bấm sao chép tài nguyên.

Bấm OK để đóng trang thiết đặt biến thể.

Bước tiếp theo là tạo cấu trúc phân cấp biến thể và thêm trang đích bằng cách thêm nhãn biến thể mới. Để thực hiện điều này, bạn trở về thiết đặt Quản trị tuyển tập trang . Hãy xem tạo một trang web biến thể.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×