Bảo vệ bằng mật khẩu cho bản trình bày trong PowerPoint

Mật khẩu sẽ giúp ngăn không cho người khác mở hoặc sửa đổi bản trình bày.

Thận trọng: Khi bạn tạo mật khẩu cho bản trình bày, ghi lại mật khẩu và giữ nó ở vị trí bảo mật. Nếu bạn mất mật khẩu, bạn không thể truy xuất được và bạn sẽ không thể mở hoặc truy nhập được vào bản trình bày.

Thêm bảo vệ bằng mật khẩu cho tệp

 1. Chọn Tệp > Thông tin.

 2. Chọn bảo vệ bản trình bày > mã hóa bằng mật khẩu.

 3. Trong hộp mật khẩu , hãy nhập mật khẩu mà bạn muốn sử dụng. Chọn OK.

 4. PowerPoint nhắc bạn xác nhận mật khẩu bằng cách nhập một lần nữa.

 5. Lưu tệp để đảm bảo mật khẩu sẽ có hiệu lực.

Bảo vệ bằng mật khẩu không được hỗ trợ trongPowerPoint cho ODP (mở tệp bản trình bày tài liệu). 

Loại bỏ mật khẩu khỏi tệp

Loại bỏ mật khẩu khỏi tài liệu là quá trình đơn giản nhưng bạn phải biết mật khẩu gốc.

 1. Mở bản trình bày có mật khẩu mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Chọn Tệp > Thông tin.

 3. Chọn bảo vệ bản trình bày > mã hóa bằng mật khẩu.

 4. Xóa mật khẩu trong hộp mật khẩu , rồi bấm OK.

Đồng tác giả một tệp được bảo vệ bằng mật khẩu

Nếu bạn tìm cách mở một tệp được bảo vệ bằng mật khẩu mà người khác đang làm việc, bạn sẽ có thể mở tệp đó, nhưng bạn sẽ không thể sửa được. Bạn sẽ thấy tệp ở chế độ chỉ đọc.

Xem thêm

Thêm hoặc loại bỏ bảo vệ trong tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày

Thận trọng: Khi bạn tạo mật khẩu cho bản trình bày, ghi lại mật khẩu và giữ nó ở vị trí bảo mật. Nếu bạn mất mật khẩu, bạn không thể truy xuất được và bạn sẽ không thể mở hoặc truy nhập được vào bản trình bày.

Yêu cầu mật khẩu để mở bản trình bày

 1. Bấm tệp > mật khẩu.

 2. Bên dưới mật khẩu để mở, hãy chọn hộp kiểm mã hóa bản trình bày này và yêu cầu mật khẩu để mở .

 3. Trong hộp mật khẩu mới , hãy nhập mật khẩu.

  Lưu ý: Để tạo mật khẩu mạnh, hãy dùng ít nhất bảy ký tự và bao gồm kết hợp các chữ cái viết hoa và chữ thường, số và các ký tự không dấu đầu chẳng hạn như!, $, # và%. Không bao gồm tên tài khoản hoặc thông tin cá nhân khác của bạn.

 4. Trong hộp xác nhận, hãy nhập lại mật khẩu, rồi bấm vào đặt mật khẩu.

 5. Bấm OK, rồi lưu bản trình bày của bạn.

  Mẹo: Để loại bỏ mật khẩu, hãy xóa hộp kiểm mã hóa bản trình bày này và yêu cầu mật khẩu để mở , bấm OK, rồi lưu bản trình bày của bạn.

Yêu cầu mật khẩu để sửa đổi bản trình bày

Bạn có thể thêm mật khẩu để chỉ người dùng ủy quyền có thể sửa đổi bản trình bày. Người dùng trái phép vẫn có thể mở bản trình bày và sau đó lưu nó bằng cách sử dụng tên tệp khác.

 1. Bấm tệp > mật khẩu.

 2. Bên dưới mật khẩu để sửa đổi, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu mật khẩu để sửa đổi bản trình bày .

 3. Trong hộp mật khẩu mới , hãy nhập mật khẩu.

  Lưu ý: Để tạo mật khẩu mạnh, hãy dùng ít nhất bảy ký tự và bao gồm kết hợp các chữ cái viết hoa và chữ thường, số và các ký tự không dấu đầu chẳng hạn như!, $, # và%. Không bao gồm tên tài khoản hoặc thông tin cá nhân khác của bạn.

 4. Trong hộp xác nhận, hãy nhập lại mật khẩu, rồi bấm vào đặt mật khẩu.

 5. Bấm OK, rồi lưu bản trình bày của bạn.

Mẹo: Để loại bỏ mật khẩu, hãy xóa hộp kiểm yêu cầu mật khẩu để sửa đổi bản trình bày , bấm OK, rồi lưu bản trình bày của bạn.

Thay đổi mật khẩu để mở hoặc sửa đổi bản trình bày

 1. Bấm tệp > mật khẩu.

 2. Bên dưới mật khẩu để mở hoặc mật khẩu để sửa đổi, hãy bấm thay đổi mật khẩu.

 3. Trong hộp mật khẩu mới , hãy nhập mật khẩu mới.

  Lưu ý: Để tạo mật khẩu mạnh, hãy dùng ít nhất bảy ký tự và bao gồm kết hợp các chữ cái viết hoa và chữ thường, số và các ký tự không dấu đầu chẳng hạn như!, $, # và%. Không bao gồm tên tài khoản hoặc thông tin cá nhân khác của bạn.

 4. Trong hộp xác nhận, hãy nhập lại mật khẩu, rồi bấm vào đặt mật khẩu.

 5. Bấm OK, rồi lưu bản trình bày của bạn.

Yêu cầu mật khẩu để mở bản trình bày

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn thêm mật khẩu vào đó.

 2. Trên tab xem lại , bên dưới bảo vệ, hãy bấm mật khẩu.

  Tab Xem lại trong PowerPoint, nhóm Bảo vệ

 3. Bên dưới mật khẩu để mở, hãy chọn hộp kiểm mã hóa bản trình bày này và yêu cầu mật khẩu để mở .

 4. Trong hộp mật khẩu mới , hãy nhập mật khẩu.

  Lưu ý: Để tạo mật khẩu mạnh, hãy dùng ít nhất bảy ký tự và bao gồm kết hợp các chữ cái viết hoa và chữ thường, số và các ký tự không dấu đầu chẳng hạn như!, $, # và%. Không bao gồm tên tài khoản hoặc thông tin cá nhân khác của bạn.

 5. Trong hộp xác nhận, hãy nhập lại mật khẩu, rồi bấm vào đặt mật khẩu.

 6. Bấm vào OK.

 7. Bấm lưu Nút Lưu .

  Mẹo: Để loại bỏ mật khẩu, hãy xóa hộp kiểm mã hóa bản trình bày này và yêu cầu mật khẩu để mở , bấm OK, rồi bấm lưu.

Yêu cầu mật khẩu để sửa đổi bản trình bày

Bạn có thể thêm mật khẩu để chỉ người dùng ủy quyền có thể sửa đổi bản trình bày. Người dùng trái phép vẫn có thể mở bản trình bày và sau đó lưu nó bằng cách sử dụng tên tệp khác.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn thêm mật khẩu vào đó.

 2. Trên tab xem lại , bên dưới bảo vệ, hãy bấm mật khẩu.

 3. Bên dưới mật khẩu để sửa đổi, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu mật khẩu để sửa đổi bản trình bày này .

 4. Trong hộp mật khẩu mới , hãy nhập mật khẩu.

  Lưu ý: Để tạo mật khẩu mạnh, hãy dùng ít nhất bảy ký tự và bao gồm kết hợp các chữ cái viết hoa và chữ thường, số và các ký tự không dấu đầu chẳng hạn như!, $, # và%. Không bao gồm tên tài khoản hoặc thông tin cá nhân khác của bạn.

 5. Trong hộp xác nhận, hãy nhập lại mật khẩu, rồi bấm vào đặt mật khẩu.

 6. Bấm vào OK.

 7. Bấm lưu Nút Lưu .

  Mẹo: Để loại bỏ mật khẩu, hãy xóa hộp kiểm yêu cầu mật khẩu để sửa đổi bản trình bày này , bấm OK, rồi bấm lưu.

Thay đổi mật khẩu bản trình bày

Thận trọng: Khi bạn thay đổi mật khẩu cho bản trình bày, ghi lại mật khẩu và giữ nó ở vị trí bảo mật. Rất tiếc, nếu bạn đã đặt sai chỗ hoặc quên mật khẩu cho một ứng dụng Office, không có cách nào để Microsoft phục hồi nó. Microsoft không lưu trữ các mật khẩu này. Bạn sẽ không thể mở hoặc thu được quyền truy nhập vào bản trình bày.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn thay đổi mật khẩu.

 2. Trên tab xem lại , bên dưới bảo vệ, hãy bấm mật khẩu.

 3. Bên dưới mật khẩu để mở hoặc mật khẩu để sửa đổi, hãy bấm thay đổi mật khẩu.

 4. Trong hộp mật khẩu mới , hãy nhập mật khẩu.

 5. Trong hộp xác nhận, hãy nhập lại mật khẩu, rồi bấm thay đổi mật khẩu.

 6. Bấm vào OK.

 7. Bấm lưu Nút Lưu .

Xem thêm

Giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Hạn chế quyền đối với nội dung trong một tệp

Giới hạn quyền truy nhập bằng quản lý quyền thông tin

Để mở một bản trình bày được bảo vệ bằng mật khẩu:

 • Nhập mật khẩu cho tệp trong hộp.

  Mật khẩu có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Hãy đảm bảo rằng bạn không vô tình có Caps Lock bật.

  Bạn có thể thử lại nếu bạn nhập mật khẩu không đúng.

Không thể mở được tệp mà không cần mật khẩu. Nếu bạn không biết mật khẩu, bạn sẽ phải kiểm tra với người đã mã hóa tệp. 

Nếu bạn tìm cách mở một tệp được bảo vệ bằng mật khẩu mà người khác đang làm việc, bạn sẽ có thể mở tệp đó, nhưng bạn sẽ không thể sửa được. Bạn sẽ thấy tệp ở chế độ chỉ đọc.

Đối với ODP (mở tài liệu bản trình bày) các tệp, bảo vệ bằng mật khẩu không được hỗ trợ trong PowerPoint cho web.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×