Bạn không đăng nhập như người sở hữu cơ sở dữ liệu hoặc như một người dùng là thành viên của vai trò db_owner. Bạn sẽ không thể lưu các thay đổi bảng mà bạn không sở hữu.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Vì bạn không đăng nhập như người quản trị hệ thống, chủ sở hữu cơ sở dữ liệu hoặc một người dùng là thành viên của vai trò db_owner, bạn có hạn chế đặc quyền cơ sở dữ liệu. Các đặc quyền, bạn có được xác định bởi các quyền cấp phép cho ID đăng nhập của bạn và các đặc quyền cấp phép cho các vai trò ID đăng nhập của bạn là thành viên của.

Mặc dù bạn không phải là chủ sở hữu cơ sở dữ liệu, bạn sẽ vẫn có thể dùng bất kỳ bảng mà bạn có quyền để xem. Ví dụ, bạn có thể tạo sơ đồ cơ sở dữ liệu bằng cách dùng như bảng. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thực hiện tất cả chỉnh sửa. Chỉnh sửa các yêu cầu quyền SQL Server tạo bảng, cung cấp cho bạn quyền để tạo bảng mới và thay đổi bảng mà bạn sở hữu.

Ngay cả khi bạn có quyền tạo bảng, không có các hạn chế để sửa đổi, bạn có thể thực hiện. Hãy nhớ, khi bạn sửa đổi sẵn có một bảng hoặc thiết kế mới, làm việc của bạn có thể gây ra các sửa đổi tổng đài trong các bảng khác. Ví dụ, nếu bạn thay đổi loại dữ liệu của cột khóa ngoại, thì cột tương ứng trong bảng chính-khóa sẽ được tự động sửa đổi bởi Microsoft Access. Nếu bạn không sở hữu chính-khóa bảng, và bạn không đăng nhập như người quản trị hệ thống, chủ sở hữu cơ sở dữ liệu hoặc một người dùng là thành viên của vai trò db_owner, sửa đổi của bạn sẽ không thành công.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×