Báo cáo Office 365 của mình ở đâu?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là một phần của Cập Nhật và cải tiến, chúng tôi đã thực hiện cho Trung tâm quản trị Office 365, chúng tôi đã cũng cải thiện khả năng báo cáo trong Office 365. Đọc báo cáo tổng quan về chủ đề để biết thêm thông tin và danh sách tất cả các báo cáo mới. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về cách để ánh xạ thông tin mà bạn có trong báo cáo cũ vào thông tin trong báo cáo mới. Chúng tôi đã tiêu chuẩn hoá các báo cáo trên tất cả sản phẩm, giới thiệu báo cáo mới, tổng hợp một vài để giảm sao chép và đã bị gỡ xuống một số báo cáo. Cũng là một số báo cáo mà chúng tôi vẫn đang tiến hành. Đọc các bảng dưới đây để tìm hiểu thêm về báo cáo mà bạn quan tâm.

Người dùng và giấy phép

Trung tâm quản trị cũ

Trung tâm quản trị mới

Ghi chú

Cách dùng cấp phép và hiện hoạt

 • So sánh các giấy phép đã thanh toán, giấy phép bản dùng thử và cách dùng hoạt động cho SharePoint, Yammer, Skype for Business và Exchange.

Nội dung trong báo cáo này sẽ được di chuyển vào báo cáo giấy phép sử dụng.

Giấy phép sử dụng báo cáo sẽ cung cấp một báo cáo tổng hợp tất cả người dùng, theo sản phẩm, cùng với giấy phép được gán ngày của họ, và hoạt động ngày cuối cùng, trong từng sản phẩm. Giấy phép sử dụng báo cáo sẽ có sẵn mắt.

Sử dụng email và hộp thư

Trung tâm quản trị cũ

Trung tâm quản trị mới

Ghi chú

Hộp thư không hoạt động và hiện hoạt

 • Hộp thư hiện hoạt

 • Hộp thư không hoạt động

Nội dung trong báo cáo này đã được di chuyển để Email báo cáo hoạt động.

Báo cáo hoạt động Email cung cấp thông tin về hộp thư người dùng và cấp độ hoạt động của mỗi dựa trên email gửi và đọc hoạt động.

Cách dùng hộp thư

 • Tổng số lượng hộp thư

 • Hộp thư vượt quá hạn ngạch lưu trữ của họ

 • Hộp thư bằng cách dùng nhỏ hơn 25% của họ giới hạn lưu trữ

Nội dung trong báo cáo này đã được di chuyển vào báo cáo sử dụng hộp thư.

Cách dùng hộp thư của báo cáo trong Trung tâm quản trị Office 365 sẽ cung cấp thông tin về tổng số lượng hộp thư, số lượng hộp thư hiện hoạt (dựa vào email gửi và đọc hoạt động) và dung lượng lưu trữ tổng dùng trên tất cả hộp thư. Nó cũng sẽ cung cấp thông tin về số lượng người dùng trên giới hạn hạn ngạch lưu trữ.

Hộp thư mới và đã xóa

 • Hộp thư mới

 • Hộp thư đã xóa

Nội dung trong báo cáo này đã được di chuyển vào báo cáo sử dụng hộp thư.

Cách dùng hộp thư của báo cáo trong Trung tâm quản trị Office 365 sẽ cung cấp thông tin về tổng số lượng hộp thư, số lượng hộp thư hiện hoạt (dựa vào email gửi và đọc hoạt động) và dung lượng lưu trữ tổng dùng trên tất cả hộp thư. Nó cũng sẽ cung cấp thông tin về số lượng người dùng trên giới hạn hạn ngạch lưu trữ.

Các loại hộp thư của kết nối

 • Kết nối hộp thư đến Office 365 từ các dịch vụ (MAPI, OWA, EAS, EWS, IMAP, POP3) và giao thức khác nhau

Nội dung trong báo cáo này sẽ được di chuyển vào báo cáo Office 365 báo cáo trong Trung tâm quản trị - sử dụng ứng dụng Email được dùng.

Office 365 báo cáo trong Trung tâm quản trị - sử dụng ứng dụng Email cung cấp thông tin về ứng dụng khách email và phiên bản kết nối với Office 365.

Hệ điều hành và trình duyệt

Trung tâm quản trị cũ

Trung tâm quản trị mới

Ghi chú

Sử dụng trình duyệt

 • Loại của trình duyệt được dùng để đăng nhập vào Office 365.

Báo cáo này được được không chấp nhận.

Chúng tôi đang làm việc trên một máy khách được sử dụng báo cáo, cho mỗi sản phẩm, mà sẽ giúp người quản trị hiểu cấu hình cách dùng máy khách ở các theo từng sản phẩm cấp độ. Báo cáo này sẽ không sẵn dùng dụng.

Hệ điều hành được dùng

 • Loại hệ điều hành được dùng để đăng nhập vào Office 365.

Báo cáo này được được không chấp nhận.

Chúng tôi đang làm việc trên một máy khách được sử dụng báo cáo, cho mỗi sản phẩm, mà sẽ giúp người quản trị hiểu cấu hình cách dùng máy khách ở các theo từng sản phẩm cấp độ. Báo cáo này sẽ không sẵn dùng dụng.

Skype for Business

Trung tâm quản trị cũ

Trung tâm quản trị mới

Ghi chú

Người dùng hiện hoạt

 • Người dùng Office 365 sử dụng Skype for business (SFB) cho ít nhất một phiên ngang hàng hoặc hội thảo.

Báo cáo này đã được di chuyển vào báo cáo Skype for Business Web App hoạt động .

Báo cáo SFB cung cấp cho bạn thông tin về cách dùng SFB, bao gồm chi tiết về phút trong một Skype hoạt động cuộc họp, ngang hàng chẳng hạn như im và cuộc gọi, cuộc họp được sắp xếp và tham dự cuộc họp. Kiểm tra báo cáo Skype for Business Web App hoạt động .

Skype for business âm thanh và phút.

 • Tổng số phút được dùng trong phiên ngang hàng âm thanh và video và hội thảo (quay số trong/quay số-xuất)

Tổng số phút được dùng trong phiên ngang hàng âm thanh và video đã được di chuyển vào báo cáo Skype for Business Online ngang hàng hoạt động .

Tổng số phút được dùng trong hội thảo quay số trong/quay số-xuất đã được di chuyển vào các báo cáo Skype for Business Online hoạt động người dự hội thảoSkype for Business Online hội thảo tổ chức hoạt động .

Báo cáo Skype for Business Online ngang hàng hoạt động cho bạn cách người dùng của bạn đang sử dụng Skype for business để liên lạc bằng IM, cuộc gọi âm thanh, cuộc gọi video, ứng dụng chia sẻ và tệp chuyển.

Các báo cáo Skype for Business Online hoạt động người dự hội thảoSkype for Business Online hội thảo tổ chức hoạt động Hiển thị cho bạn thông tin về việc làm thế nào người tổ chức Hội thảo và người dự dùng để liên lạc bằng Skype for business dưới dạng IM, cuộc gọi âm thanh, cuộc gọi video, chia sẻ ứng dụng, web và hội thảo quay số nhập/xuất (PSTN) được sắp xếp.

Hoạt động người dùng

 • Skype for business hoạt động người dùng cụ thể tham gia

Báo cáo này đã được di chuyển vào báo cáo Skype for Business Web App hoạt động .

Báo cáo SFB cung cấp cho bạn thông tin về cách dùng SFB, bao gồm chi tiết về phút trong một Skype hoạt động cuộc họp, ngang hàng chẳng hạn như im và cuộc gọi, cuộc họp được sắp xếp và tham dự cuộc họp. Kiểm tra báo cáo Skype for Business Web App hoạt động .

Các phiên ngang hàng

 • Các phiên ngang hàng bao gồm âm thanh, video, chia sẻ ứng dụng và tệp chuyển.

Báo cáo này đã được di chuyển vào báo cáo Skype for Business Online ngang hàng hoạt động .

Báo cáo Skype for Business Online ngang hàng hoạt động cho bạn cách người dùng của bạn đang sử dụng Skype for business để liên lạc bằng IM, cuộc gọi âm thanh, cuộc gọi video, ứng dụng chia sẻ và tệp chuyển.

Cách dùng PTSN

 • Cách dùng gọi PSTN

Báo cáo này đã được di chuyển vào báo cáo sử dụng PSTN

Bạn có thể đến báo cáo sử dụng bộ PSTN trong danh sách thả trên báo cáo bảng điều khiển. Nếu bạn có PSTN được bật cho tổ chức của bạn, nối kết mở báo cáo nằm trong Trung tâm quản trị Skype.

Hội thảo

 • Tổng số hội thảo bao gồm IM, chia sẻ ứng dụng âm thanh, video, truyền tệp và quay số trong/quay số-xuất.

Báo cáo này đã được di chuyển vào báo cáo Skype for Business Online hội thảo tổ chức hoạt động .

Báo cáo Skype for Business Online hội thảo tổ chức hoạt động Hiển thị cho bạn thông tin về việc làm thế nào người tổ chức Hội thảo và người dự sử dụng Skype for business để liên lạc bằng như IM, cuộc gọi âm thanh, cuộc gọi video, chia sẻ, hội thảo web ứng dụng và Hội thảo quay số nhập/xuất (PSTN) được sắp xếp.

Người dùng bị chặn

 • Người dùng bị chặn cấm cho Skype for business

Báo cáo này đã được di chuyển đến Trung tâm quản trị Skype.

Báo cáo này sẵn dùng trong Trung tâm quản trị Skype.

Thiết bị máy khách

 • Số lượng người dùng bằng cách dùng một thiết bị cụ thể, chẳng hạn như Windows, Windows Phone, Android, iPhone hoặc iPad.

Nội dung trong báo cáo này đã được di chuyển vào Skype for business máy khách được sử dụng báo cáo.

Skype for Business máy khách sử dụng báo cáo cho phép bạn xem các thiết bị, bao gồm các hệ điều hành dựa trên Windows và thiết bị di động có Skype for Business ứng dụng được cài đặt và dùng nó cho IM và cuộc họp.

Thiết bị khách cho mỗi người dùng

 • Đếm các thiết bị khách được dùng bởi người dùng Office 365

Nội dung trong báo cáo này đã được di chuyển vào Skype for business máy khách được sử dụng báo cáo.

Skype for Business máy khách sử dụng báo cáo cho phép bạn xem các thiết bị, bao gồm các hệ điều hành dựa trên Windows và thiết bị di động có Skype for Business ứng dụng được cài đặt và dùng nó cho IM và cuộc họp.

OneDrive for business

Trung tâm quản trị cũ

Trung tâm quản trị mới

Ghi chú

OneDrive cho doanh nghiệp trang được triển khai

 • Đếm OneDrive for Business site được triển khai

Báo cáo này đã được di chuyển vào OneDrive for Business cách dùng báo cáo.

Báo cáo OneDrive cho doanh nghiệp sử dụng cho bạn lưu trữ và chia sẻ hoạt động trên OneDrive for Business, bao gồm số và kích cỡ tệp được lưu trữ, nhập tổng hợp và cho mỗi người dùng.

SkyDrive Pro storage

 • Dung lượng lưu trữ được dùng cho OneDrive for Business site

Báo cáo này đã được di chuyển vào OneDrive for Business cách dùng báo cáo.

Báo cáo OneDrive cho doanh nghiệp sử dụng cho bạn lưu trữ và chia sẻ hoạt động trên OneDrive for Business, bao gồm số và kích cỡ tệp được lưu trữ, nhập tổng hợp và cho mỗi người dùng.

Sử dụng SharePoint

Trung tâm quản trị cũ

Trung tâm quản trị mới

Ghi chú

Số liệu lưu trữ người thuê

 • Dung lượng lưu trữ được sử dụng cho toàn bộ người thuê

 • Dung lượng lưu trữ được dùng cho OneDrive for Business

 • Dung lượng lưu trữ được dùng cho các trang nhóm

Báo cáo này đã được di chuyển vào báo cáo sử dụng site SharePoint .

Báo cáo sử dụng site SharePoint cung cấp cho bạn lưu trữ tiêu thụ chi tiết trên tất cả các site SharePoint của bạn. Báo cáo sẽ giúp bạn xem hoạt động trên trang web, bao nhiêu dung lượng lưu trữ sẵn dùng trên mỗi trang và cách các site được dùng để lưu trữ tệp.

Dung lượng lưu trữ site nhóm

 • Dung lượng lưu trữ được dùng cho các trang nhóm

Báo cáo này đã được di chuyển vào báo cáo sử dụng site SharePoint .

Báo cáo sử dụng site SharePoint cung cấp cho bạn lưu trữ tiêu thụ chi tiết trên tất cả các site SharePoint của bạn. Báo cáo sẽ giúp bạn xem hoạt động trên trang web, bao nhiêu dung lượng lưu trữ sẵn dùng trên mỗi trang và cách các site được dùng để lưu trữ tệp.

Bảo mật và tuân thủ

Trung tâm quản trị cũ

Trung tâm quản trị mới

Ghi chú

Truy nhập hộp thư bằng không phải người sở hữu

 • Chủ sở hữu không truy nhập bởi người dùng bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn

Báo cáo này sẵn dùng trong tab bảo mật & tuân thủ trong phần báo cáo.

Phát hiện thư rác

 • Thư rác phát hiện trong gửi hoặc nhận email được nhóm theo kiểu lọc thư rác:

  • Nội dung được lọc, SMTP bị chặn, IP bị chặn và thư mục bị chặn

Báo cáo này sẵn dùng trong tab bảo mật & tuân thủ trong phần báo cáo.

Phần mềm độc hại trên cùng cho thư

 • Phần mềm độc hại Top 10 trong nhận và gửi email

Báo cáo này sẵn dùng trong tab bảo mật & tuân thủ trong phần báo cáo.

Gửi và nhận thư

 • Nhóm theo lưu lượng kiểu:

  • Tốt thư – thư nhận và không xác định là thư rác hoặc phần mềm độc hại.

  • Thư rác – thư xác định là thư rác.

  • Phần mềm độc hại – thư chứa phần mềm độc hại.

  • Quy tắc truyền dẫn – thư khớp ít nhất một quy tắc

Báo cáo này sẵn dùng trong tab bảo mật & tuân thủ trong phần báo cáo.

Phần mềm độc hại phát hiện

 • Đã gửi hoặc nhận được email trước khi hành động phần mềm độc hại đã được áp dụng

Báo cáo này sẵn dùng trong tab bảo mật & tuân thủ trong phần báo cáo.

Kết quả khớp quy tắc trên cùng cho thư

 • 10 trên hầu hết các quy tắc truyền dẫn phù hợp cho nhận và gửi email

Báo cáo này sẵn dùng trong tab bảo mật & tuân thủ trong phần báo cáo.

Kết quả khớp quy tắc cho thư

 • Số lượng các kết quả khớp quy tắc truyền dẫn, được nhóm theo mức độ nghiêm trọng quy tắc

Báo cáo này sẵn dùng trong tab bảo mật & tuân thủ trong phần báo cáo.

Dữ liệu trên cùng lỗ ngăn (DLP) kết quả khớp chính sách cho thư

 • Top 10 chính sách DLP phù hợp nhất cho nhận và gửi thư

Báo cáo này sẵn dùng trong tab bảo mật & tuân thủ trong phần báo cáo.

Khớp với dữ liệu trên cùng lỗ ngăn (DLP) quy tắc cho thư

 • Top 10 quy tắc DLP phù hợp nhất để nhận và gửi thư

Báo cáo này sẵn dùng trong tab bảo mật & tuân thủ trong phần báo cáo.

Chính sách DLP khớp theo mức độ nghiêm trọng cho thư

 • Khớp với số lượng DLP chính sách quy tắc cho thư, nhóm theo mức độ nghiêm trọng

Báo cáo này sẵn dùng trong tab bảo mật & tuân thủ trong phần báo cáo.

Kết quả khớp chính sách DLP, ghi đè và giả cho thư

 • Số lượng ghi đè kết quả khớp chính sách DLP (người dùng đã gửi thư cho dù có khớp DLP), và tích cực false (báo cáo người dùng phù hợp với một DLP đã không chính xác).

Báo cáo này sẵn dùng trong tab bảo mật & tuân thủ trong phần báo cáo.

Nhóm Office 365

Trung tâm quản trị cũ

Trung tâm quản trị mới

Ghi chú

Nhóm mới và đã xóa

 • Nhóm mới

 • Xóa nhóm

Báo cáo này được được không chấp nhận.

Báo cáo Office 365 báo cáo trong Trung tâm quản trị - nhóm Office 365 cung cấp cho bạn thông tin vào hoạt động của nhóm Office 365 trong tổ chức của bạn và xem số lượng các nhóm Office 365 đang tạo và sử dụng.

Kích hoạt Office 365

Trung tâm quản trị cũ

Trung tâm quản trị mới

Ghi chú

Kích hoạt Office

Báo cáo kích hoạt Office trong Trung tâm quản trị Office 365

Báo cáo kích hoạt Office trong Trung tâm quản trị Office 365 cung cấp cho bạn một dạng xem của mà người dùng đã kích hoạt thuê bao Office của họ trên ít nhất một thiết bị. Nó cung cấp chi tiết của Office 365 Proplus, dự án, và Visio Pro cho Office 365 gói đăng ký kích hoạt, cũng như nhánh kích hoạt trên thiết bị và máy tính để bàn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×