Báo cáo của Office 365 trong Trung tâm Quản trị - Báo cáo hoạt động Yammer

Là người quản trị Office 365, bảng điều khiển Báo cáo hiển thị cho bạn biết dữ liệu về mức sử dụng các sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Xem mục Báo cáo Hoạt động trong Trung tâm Quản trị Office 365. Với Báo cáo Hoạt động Yammer, bạn có thể hiểu mức độ gắn kết giữa tổ chức của bạn với Yammer bằng cách xem số lượng người dùng đơn nhất sử dụng Yammer để đăng, thích hoặc đọc thông điệp và số lượng hoạt động được tạo trong tổ chức.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị toàn cầu trong Office 365 hoặc người quản trị Exchange, SharePoint, Skype for Business hoặc người đọc báo cáo mới có thể xem được báo cáo Office 365.

Cách nhận báo cáo hoạt động Yammer

 1. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Báo cáo > Mức sử dụng.

 2. Chọn tiện ích Hoạt động Yammer trên bảng điều khiển Báo cáo.

  Ảnh chụp màn hình của tiện ích báo cáo Hoạt động Yammer trong bảng điều khiển Báo cáo Office 365

  Hoặc chọn Hoạt động Yammer từ danh sách thả xuống Chọn báo cáo.

  Ảnh chụp màn hình của menu Chọn một báo cáo trong bảng điều khiển Báo cáo Office 365

Diễn giải báo cáo hoạt động Yammer

Bạn có thể xem hoạt động Yammer của người dùng bằng cách xem biểu đồ Hoạt động và Người dùng.

Ảnh chụp màn hình báo cáo Hoạt động Yammer hiển thị một đồ thị về hoạt động và bảng chi tiết người dùng cho hoạt động đó.

Báo cáo hoạt động có chứa các thông tin sau đây.

 • Sử dụng các tab ngày để xem xu hướng báo cáo Hoạt động Yammer trong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày qua. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào một ngày cụ thể trong báo cáo, bảng sẽ hiển thị dữ liệu trong tối đa 28 ngày tính từ ngày hiện tại (không phải ngày đã tạo báo cáo).

 • Mỗi báo cáo đều có ngày tạo báo cáo. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

 • Bạn có thể xem biểu đồ Hoạt động để hiểu rõ xu hướng của số lượng hoạt động Yammer đang diễn ra trong tổ chức của mình. Bạn có thể hiểu ý nghĩa cho việc phân tách thông điệp đã đăng, đã đọc hoặc đã thích.

  Ảnh chụp màn hình của chế độ xem Hoạt động trong báo cáo hoạt động Yammer của Office 365
  • Trên biểu đồ Hoạt động, trục Y là số lượng hoạt động đã đăng, đọc hoặc thích thông điệp.

 • Bạn có thể xem biểu đồ Người dùng để hiểu rõ xu hướng về số lượng người dùng đơn nhất đang tạo hoạt động Yammer. Bạn có thể xem xu hướng người dùng đăng, đọc hoặc thích những thông điệp Yammer.

  Ảnh chụp màn hình của chế độ xem Người dùng trong báo cáo hoạt động Yammer của Office 365
  • Trên biểu đồ hoạt động Người dùng, trục Y là người dùng đăng, đọc hoặc thích thông điệp Yammer.

  • Trục X trên cả hai biểu đồ là phạm vi ngày được chọn cho báo cáo cụ thể này.

 • Bạn có thể lọc những chuỗi bạn thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Ví dụ: ở biểu đồ Hoạt động, bấm hoặc nhấn vào Đã đăng, Đã đọc hoặc Đã thích để chỉ xem phần thông tin liên quan đến từng mục.

  Ảnh chụp màn hình của các tùy chọn Đã đăng, Đã đọc và Đã thích cho báo cáo Hoạt động Yammer

  Việc thay đổi lựa chọn này không làm thay đổi thông tin trong bảng lưới.

 • Bảng dưới biểu đồ hiển thị cho bạn thấy phân tích các hoạt động Yammer ở mức người dùng.

  Bạn có thể sử dụng menu để lọc và sắp xếp dữ liệu.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn menu cho báo cáo Yammer

  Bạn cũng có thể thêm và loại bỏ cột. Các cột có sẵn là:

  • Tên người dùng    là địa chỉ email của người dùng. Bạn có thể hiển thị địa chỉ email thật sự hoặc đặt ẩn danh trường này.

   Lưới này hiển thị những người dùng đã đăng nhập vào Yammer bằng tài khoản Office 365 hoặc đã đăng nhập vào mạng bằng cách sử dụng đăng nhập một lần.

  • Tên hiển thị    là tên đầy đủ của người dùng. Bạn có thể hiển thị địa chỉ email thật sự hoặc đặt ẩn danh trường này.

  • Trạng thái người dùng    là một trong ba giá trị: Đã kích hoạt, Đã xóa, hoặc Đã tạm ngừng.

   Các báo cáo này hiển thị dữ liệu cho những người dùng hiện hoạt, đã tạm dừng và đã xóa. Báo cáo không phản ánh người dùng đang chờ xử lý, vì người dùng đang chờ xử lý không thể đăng, đọc hoặc thích một thông điệp.

  • Ngày thay đổi trạng thái (UTC)    là ngày mà trạng thái của người dùng đã được thay đổi trong Yammer.

  • Ngày hoạt động gần nhất (UTC)    đề cập ngày gần nhất mà người dùng đã đăng, đọc hoặc thích một thông điệp.

  • Đã đăng    là số lượng thông điệp mà người dùng đã đăng trong khoảng thời gian bạn chỉ định.

  • Đã đọc    là số lượng cuộc hội thoại mà người dùng đã đọc trong khoảng thời gian bạn chỉ định.

  • Đã thích    là số lượng thông điệp mà người dùng đã thích trong khoảng thời gian bạn chỉ định.

  • Sản phẩm được gán là các sản phẩm Office 365 được gán cho người dùng này.

  Nếu các chính sách của tổ chức bạn ngăn bạn xem báo cáo chứa thông tin có thể nhận dạng người dùng, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư đối với tất cả các báo cáo này. Xem qua mục Làm thế nào để tôi ẩn chi tiết mức người dùng? trong mục Báo cáo Hoạt động trong Trung tâm Quản trị Office 365.

 • Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel bằng cách bấm hoặc nhấn vào liên kết Xuất Báo cáo Office 365 - xuất dữ liệu của bạn vào một tệp Excel . Thao tác này sẽ xuất dữ liệu của tất cả người dùng đồng thời cho phép bạn thực hiện sắp xếp và lọc đơn giản để phân tích thêm. Nếu bạn có dưới 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc ngay bên trong bảng của báo cáo. Nếu bạn có hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần phải xuất dữ liệu.

Trong những báo cáo này có dữ liệu gì?

 • Tất cả máy khách    Những báo cáo này tổng hợp dữ liệu trong tất cả máy khách, bao gồm cả việc sử dụng Yammer trong một trình duyệt hoặc trên một ứng dụng iOS hoặc Android.

 • Không có dữ liệu mạng bên ngoài    Dữ liệu mạng bên ngoài không được đưa vào những báo cáo này.

 • Mạng đã kích hoạt    Những báo cáo này hiển thị dữ liệu về mạng Yammer thuộc đăng ký Office 365 của bạn. Biểu đồ tập hợp mức sử dụng của tất cả người dùng đã đăng nhập vào mạng Yammer, bất kể là bằng Office 365 hay Yammer.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×