AND (Hàm AND)

Sử dụng hàm AND, một trong các hàm lô-gic, để xác định xem liệu tất cả các điều kiện trong một kiểm tra có là TRUE hay không.

Ví dụ

Các ví dụ về hàm AND

Hàm AND trả về TRUE nếu tất cả các tham đối của hàm là TRUE, trả về FALSE nếu một hoặc nhiều tham đối là FALSE.

Một trong những cách dùng thường gặp của hàm AND là để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm lô-gic. Ví dụ, hàm IF thực hiện kiểm nghiệm lô-gic rồi trả về một giá trị nếu kiểm nghiệm là TRUE và một giá trị khác nếu kiểm nghiệm là FALSE. Bằng cách dùng hàm AND làm đối số logical_test của hàm IF, bạn có thể kiểm nghiệm nhiều điều kiện khác nhau thay vì chỉ một điều kiện.

Cú pháp

AND(biểu_thức_logic1; [biểu_thức_logic2]; ...)

Cú pháp của hàm AND có các tham đối sau đây:

Tham đối

Mô tả

Biểu_thức_logic1

Bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn muốn kiểm nghiệm và có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Biểu_thức_logic2, ...

Tùy chọn. Những điều kiện khác mà bạn muốn kiểm nghiệm, có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE, tối đa 255 điều kiện.

Chú ý

  • Các đối số phải định trị về các giá trị logic, chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc các đối số phải là các mảng hoặc tham chiếu có chứa các giá trị lô-gic.

  • Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, những giá trị này được bỏ qua.

  • Nếu dải ô được chỉ định không chứa giá trị lô-gic nào, hàm AND sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ thường gặp về cách sử dụng AND riêng lẻ và sử dụng kết hợp với hàm IF.

Ví dụ về cách sử dụng hàm IF với AND

Công thức

Mô tả

=AND(A2>1;A2<100)

Hiển thị TRUE nếu A2 lớn hơn 1 nhỏ hơn 100, nếu không sẽ hiển thị FALSE.

=IF(AND(A2<A3;A2<100);A2;"Giá trị nằm ngoài phạm vi")

Hiển thị giá trị trong ô A2 nếu giá trị đó nhỏ hơn A3 nhỏ hơn 100, nếu không thì hiển thị thông báo "Giá trị nằm ngoài phạm vi".

=IF(AND(A3>1;A3<100);A3;"Giá trị nằm ngoài phạm vi")

Hiển thị giá trị trong ô A3 nếu giá trị đó lớn hơn 1 nhỏ hơn 100, nếu không thì hiển thị thông báo. Bạn có thể thay thế nội dung tùy ý cho thông báo.

Tính toán Tiền thưởng

Đây là một kịch bản khá phổ biến khi chúng ta cần tính toán xem nhân viên bán hàng có đủ điều kiện được thưởng hay không bằng cách sử dụng hàm IFAND.

Ví dụ về cách tính toán Tiền thưởng Doanh số với các hàm IF và AND.  Công thức trong ô E14 là =IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)
  • =IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)NẾU Tổng Doanh số lớn hơn hoặc bằng (>=) Doanh số Mục tiêu Số khách hàng lớn hơn hoặc bằng (>=) Số khách hàng Mục tiêu thì nhân Tổng Doanh số với % Thưởng, nếu không thì trả về 0.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Chủ đề Liên quan

Video: Hàm IF Nâng cao
Tìm hiểu cách sử dụng hàm lồng nhau trong công thức
Hàm IF
Hàm OR
Hàm NOT
Tổng quan về các công thức trong Excel
Cách tránh công thức bị lỗi
Sử dụng tính năng kiểm tra lỗi để phát hiện lỗi trong công thức
Phím tắt trong Excel 2016 for Windows
Phím tắt trong Excel 2016 for Mac
Các hàm lô-gic (tham chiếu)
Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)
Các hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×