×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Adjust indents and spacing in Word

Change paragraph indents and spacing

 1. Select one or more paragraphs that you want to adjust.

 2. Go to Home and then select the Paragraph dialog box launcher Button image .

 3. Choose the Indents and Spacing tab.

 4. Choose your settings, and then select OK.

The Paragraph dialog box options are described in Adjust indents and spacing.

 1. Select the text you want to adjust.

 2. Go to Home and select Line and Paragraph Spacing > Line Spacing Options at the bottom of the menu.

  On the Home tab, Line Spacing is hightlighted

  The Paragraph dialog box opens.

  Paragraph dialog box

 3. On the Indents and Spacing tab, select the options you want, and click OK.

  The Paragraph dialog box options are described in Adjust indents and spacing.

You can quickly adjust indents and spacing in Word for the web.

 1. If you’re not already in Editing View, select Edit Document > Edit in Word for the web. The doc will switch from Reading View to Editing View.

  Image of Edit in Word Online command

 2. Select Page Layout and notice the Indent left and right and Spacing before and after options.

  Image of Indent and Spacing options on Page Layout tab

 3. Place your cursor at the beginning of the paragraph you want to adjust.

 4. To indent the paragraph, type the distance you want in the Left or Right box under Page Layout.

  For example, type 0.1 to indent the paragraph one tenth of an inch.

 5. To change the amount of space before or after the paragraph, type a number in the Before or After box.

Tip:  To change the indents for an entire document, it’s much faster to adjust the margins. Under Page Layout, select Margins, and choose the margin settings you want.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×