Ô

Áp dụng xác thực dữ liệu đối với ô

Áp dụng kiểm soát dữ liệu đối với ô

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng tính năng xác thực dữ liệu để hạn chế loại dữ liệu hoặc giá trị mà người dùng nhập vào một ô. Một trong những mục đích sử dụng phổ biến nhất của tính năng xác thực dữ liệu là để tạo danh sách thả xuống.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tải xuống ví dụ của chúng tôi

Tải xuống sổ làm việc ví dụ với tất cả các ví dụ về kiểm soát dữ liệu trong bài viết này

 1. Chọn cell(s) bạn muốn tạo một quy tắc cho.

 2. Chọn kiểm soát >Data dữ liệu.

  Xác nhận tính hợp lệ Dữ liệu

 3. Trên tab thiết đặt , bên dưới cho phép, hãy chọn một tùy chọn:

  • Số nguyên - để hạn chế ô để chấp nhận chỉ là số nguyên.

  • Số thập phân - để hạn chế ô để chấp nhận chỉ số thập phân.

  • Danh sách - để chọn dữ liệu từ danh sách thả xuống.

  • Ngày - để hạn chế ô để chấp nhận chỉ ngày.

  • Thời gian - để hạn chế ô để chấp nhận chỉ có thời gian.

  • Độ dài văn bản - để hạn chế độ dài của văn bản.

  • Tùy chỉnh – cho công thức tùy chỉnh.

 4.  Bên dưới dữ liệu, hãy chọn một điều kiện:

  • giữa

  • không giữa

  • bằng

  • không bằng

  • lớn hơn

  • nhỏ hơn

  • lớn hơn hoặc bằng

  • nhỏ hơn hoặc bằng

 5. Trên tab thiết đặt , bên dưới cho phép, hãy chọn một tùy chọn:

 6. Thiết lập yêu cầu giá trị nào khác, dựa trên những gì bạn đã chọn để cho phépdữ liệu. Ví dụ, nếu bạn chọn giữa, rồi chọn các tối thiểu:tối đa: giá trị cho các cell(s).

 7. Chọn hộp kiểm bỏ qua trống nếu bạn muốn bỏ qua khoảng trống trắng.

 8. Nếu bạn muốn thêm tiêu đề và thông báo cho quy tắc của bạn, chọn tab Thông báo nhập , sau đó nhập tiêu đề và thông báo nhập.

 9. Chọn hộp kiểm Hiển thị thông báo nhập khi ô được chọn để hiển thị thông báo khi người dùng chọn hay di qua cell(s) đã chọn.

 10. Chọn OK.

  Bây giờ, nếu người dùng cố nhập giá trị không hợp lệ, một cửa sổ bật lên xuất hiện với thông báo, "giá trị này không khớp với các hạn chế xác thực dữ liệu cho ô này."

Nếu bạn đang tạo một trang tính yêu cầu người dùng để nhập dữ liệu, bạn có thể muốn chỉ cho phép nhập một phạm vi nhất định của ngày hoặc số, hoặc đảm bảo rằng chỉ Dương số nguyên được nhập. Excel có thể hạn chế nhập dữ liệu vào các ô nhất định bằng cách dùng xác thực dữ liệu, nhắc người dùng nhập dữ liệu hợp lệ khi chọn một ô, và hiển thị thông báo lỗi khi một người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ.

Hạn chế nhập dữ liệu

 1. Chọn các ô mà bạn muốn hạn chế nhập dữ liệu.

 2. Trên tab dữ liệu , hãy bấm Kiểm soát dữ liệu > Kiểm soát dữ liệu.

  Lưu ý: Nếu lệnh xác thực không sẵn dùng, có thể được bảo vệ trang tính hoặc sổ làm việc có thể được chia sẻ. Bạn không thể thay đổi cài đặt xác nhận tính hợp lệ dữ liệu nếu sổ làm việc được chia sẻ hoặc trang tính được bảo vệ. Để biết thêm thông tin về việc bảo vệ sổ làm việc, hãy xem Bảo vệ sổ làm việc.

 3. Trong hộp cho phép , hãy chọn kiểu dữ liệu bạn muốn cho phép và điền vào các tiêu chí hạn chế và giá trị.

  Lưu ý: Các hộp nơi bạn nhập giá trị hạn chế sẽ được gắn nhãn dựa trên dữ liệu và hạn chế các tiêu chí mà bạn đã chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn ngày dưới dạng kiểu dữ liệu của bạn, bạn sẽ có thể để nhập giá trị hạn chế tối thiểu và tối đa giá trị hộp có nhãn Ngày bắt đầuNgày kết thúc.

Nhắc người dùng cho mục nhập hợp lệ

Khi người dùng bấm vào trong một ô có yêu cầu mục nhập dữ liệu, bạn có thể hiển thị một thông báo giải thích những dữ liệu là hợp lệ.

 1. Chọn các ô mà bạn muốn lời nhắc người dùng cho mục nhập hợp lệ dữ liệu.

 2. Trên tab dữ liệu , hãy bấm Kiểm soát dữ liệu > Kiểm soát dữ liệu.

  Lưu ý: Nếu lệnh xác thực không sẵn dùng, có thể được bảo vệ trang tính hoặc sổ làm việc có thể được chia sẻ. Bạn không thể thay đổi cài đặt xác nhận tính hợp lệ dữ liệu nếu sổ làm việc được chia sẻ hoặc trang tính được bảo vệ. Để biết thêm thông tin về việc bảo vệ sổ làm việc, hãy xem Bảo vệ sổ làm việc.

 3. Trên tab Thông báo nhập , hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thông báo nhập khi ô được chọn .

 4. Trong hộp tiêu đề , nhập tiêu đề cho thư của bạn.

 5. Trong hộp thông báo nhập , hãy nhập thư mà bạn muốn hiển thị.

Hiển thị thông báo lỗi khi nhập không hợp lệ dữ liệu

Nếu bạn có hạn chế dữ liệu tại chỗ và người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ vào một ô, bạn có thể hiển thị một thông báo lỗi này giải thích.

 1. Chọn các ô mà bạn muốn hiển thị thông báo lỗi của bạn.

 2. Trên tab dữ liệu , hãy bấm Kiểm soát dữ liệu > Kiểm soát dữ liệu.

  Lưu ý: Nếu lệnh xác thực không sẵn dùng, có thể được bảo vệ trang tính hoặc sổ làm việc có thể được chia sẻ. Bạn không thể thay đổi cài đặt xác nhận tính hợp lệ dữ liệu nếu sổ làm việc được chia sẻ hoặc trang tính được bảo vệ. Để biết thêm thông tin về việc bảo vệ sổ làm việc, hãy xem Bảo vệ sổ làm việc.

 3. Trên tab Cảnh báo lỗi , trong hộp tiêu đề , nhập tiêu đề cho thư của bạn.

 4. Trong hộp thông báo lỗi , hãy nhập thư mà bạn muốn hiển thị nếu không hợp lệ dữ liệu được nhập.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Để

  Trên các kiểu menu bật lên, chọn

  Yêu cầu người dùng để khắc phục lỗi trước khi tiếp tục

  Ngừng

  Cảnh báo người dùng dữ liệu không hợp lệ và yêu cầu họ chọn hoặc không để cho biết nếu họ muốn tiếp tục

  Cảnh báo

  Cảnh báo người dùng dữ liệu không hợp lệ, nhưng cho phép họ tiếp tục sau khi cách loại bỏ thông báo cảnh báo

  Quan trọng

Hạn chế nhập dữ liệu

 1. Chọn các ô mà bạn muốn hạn chế nhập dữ liệu.

 2. Trên tab dữ liệu , bên dưới công cụ, bấm xác thực.

  Tab Dữ liệu, nhóm Công cụ

  Lưu ý: Nếu lệnh xác thực không sẵn dùng, có thể trang tính đã được bảo vệ hoặc sổ làm việc đang được chia sẻ. Bạn không thể thay đổi cài đặt xác nhận tính hợp lệ dữ liệu nếu sổ làm việc được chia sẻ hoặc trang tính được bảo vệ. Để biết thêm thông tin về việc bảo vệ sổ làm việc, hãy xem Bảo vệ sổ làm việc.

 3. Trên menu bật lên cho phép , hãy chọn kiểu dữ liệu bạn muốn cho phép.

 4. Trên menu bật lên dữ liệu , hãy chọn kiểu hạn chế tiêu chí mà bạn muốn, sau đó nhập giá trị hạn chế.

  Lưu ý: Các hộp nơi bạn nhập giá trị hạn chế sẽ được gắn nhãn dựa trên dữ liệu và hạn chế các tiêu chí mà bạn đã chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn ngày dưới dạng kiểu dữ liệu của bạn, bạn sẽ có thể để nhập giá trị hạn chế tối thiểu và tối đa giá trị hộp có nhãn Ngày bắt đầuNgày kết thúc.

Nhắc người dùng cho mục nhập hợp lệ

Khi người dùng bấm vào trong một ô có yêu cầu mục nhập dữ liệu, bạn có thể hiển thị một thông báo giải thích những dữ liệu là hợp lệ.

 1. Chọn các ô mà bạn muốn lời nhắc người dùng cho mục nhập hợp lệ dữ liệu.

 2. Trên tab dữ liệu , bên dưới công cụ, bấm xác thực.

  Tab Dữ liệu, nhóm Công cụ

  Lưu ý: Nếu lệnh xác thực không sẵn dùng, có thể trang tính đã được bảo vệ hoặc sổ làm việc đang được chia sẻ. Bạn không thể thay đổi cài đặt xác nhận tính hợp lệ dữ liệu nếu sổ làm việc được chia sẻ hoặc trang tính được bảo vệ. Để biết thêm thông tin về việc bảo vệ sổ làm việc, hãy xem Bảo vệ sổ làm việc.

 3. Trên tab Thông báo nhập , hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thông báo nhập khi ô được chọn .

 4. Trong hộp tiêu đề , nhập tiêu đề cho thư của bạn.

 5. Trong hộp thông báo nhập , hãy nhập thư mà bạn muốn hiển thị.

Hiển thị thông báo lỗi khi nhập không hợp lệ dữ liệu

Nếu bạn có hạn chế dữ liệu tại chỗ và người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ vào một ô, bạn có thể hiển thị một thông báo lỗi này giải thích.

 1. Chọn các ô mà bạn muốn hiển thị thông báo lỗi của bạn.

 2. Trên tab dữ liệu , bên dưới công cụ, bấm xác thực.

  Tab Dữ liệu, nhóm Công cụ

  Lưu ý: Nếu lệnh xác thực không sẵn dùng, có thể trang tính đã được bảo vệ hoặc sổ làm việc đang được chia sẻ. Bạn không thể thay đổi cài đặt xác nhận tính hợp lệ dữ liệu nếu sổ làm việc được chia sẻ hoặc trang tính được bảo vệ. Để biết thêm thông tin về việc bảo vệ sổ làm việc, hãy xem Bảo vệ sổ làm việc.

 3. Trên tab Cảnh báo lỗi , trong hộp tiêu đề , nhập tiêu đề cho thư của bạn.

 4. Trong hộp thông báo lỗi , hãy nhập thư mà bạn muốn hiển thị nếu không hợp lệ dữ liệu được nhập.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Để

  Trên các kiểu menu bật lên, chọn

  Yêu cầu người dùng để khắc phục lỗi trước khi tiếp tục

  Ngừng

  Cảnh báo người dùng dữ liệu không hợp lệ và yêu cầu họ chọn hoặc không để cho biết nếu họ muốn tiếp tục

  Cảnh báo

  Cảnh báo người dùng dữ liệu không hợp lệ, nhưng cho phép họ tiếp tục sau khi cách loại bỏ thông báo cảnh báo

  Quan trọng

Thêm xác thực dữ liệu vào một ô hoặc dải ô

Lưu ý: Hai bước đầu tiên trong phần này là để thêm bất kỳ kiểu kiểm soát dữ liệu. Bước 3-7 dành riêng cho việc tạo một danh sách thả xuống. 

 1. Chọn một hoặc nhiều ô để xác thực.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Công cụ Dữ liệu, hãy bấm Kiểm soát dữ liệu.

 3. Trên tab Thiết đặt, trong hộp Cho phép, hãy chọn Danh sách.

 4. Trong hộp Nguồn, hãy nhập giá trị danh sách của bạn, được phân tách bởi dấu phẩy. Ví dụ, nhập thấp, Trung bình, cao.

 5. Hãy đảm bảo chọn hộp kiểm Thả xuống trong ô. Nếu không, bạn sẽ không thấy mũi tên thả xuống bên cạnh ô đó.

 6. Để chỉ rõ cách bạn muốn xử lý các giá trị trống (null), hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Bỏ qua giá trị trống.

 7. Hãy kiểm tra kiểm soát dữ liệu để đảm bảo nó hoạt động đúng. Thử nhập cả dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ vào ô để đảm bảo rằng thiết đặt của bạn đang hoạt động như dự kiến và các thông báo xuất hiện khi bạn mong đợi.

Lưu ý: 

 • Sau khi bạn tạo danh sách thả xuống, hãy đảm bảo danh sách hoạt động theo cách bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể muốn kiểm tra xem nếu ô được đủ rộng để hiển thị tất cả các mục nhập của bạn.

 • Loại bỏ kiểm soát dữ liệu - chọn một hoặc nhiều ô chứa xác nhận bạn muốn xóa, rồi đi tới dữ liệu > kiểm soát dữ liệu và trong hộp thoại kiểm soát dữ liệu nhấn vào nút Xóa tất cả , rồi bấm OK.

Bảng sau đây liệt kê các kiểu kiểm soát dữ liệu khác và cho bạn biết cách thêm nó vào trang tính.

Để thực hiện điều này:

Hãy làm theo các bước sau:

Giới hạn mục nhập dữ liệu ở số nguyên nằm trong giới hạn.

 1. Hãy làm theo các bước 1-2 ở trên.

 2. Từ danh sách Cho phép, hãy chọn Số nguyên.

 3. Trong hộp Dữ liệu, hãy chọn kiểu hạn chế bạn muốn. Ví dụ, để đặt các giới hạn trên và giới hạn dưới, hãy chọn giữa.

 4. Nhập giá trị tối thiểu, tối đa hoặc cụ thể để cho phép.

  Bạn cũng có thể nhập công thức trả về giá trị số.

  Ví dụ, giả sử bạn đang xác thực dữ liệu ở ô F1. Để đặt giới hạn khấu trừ tối thiểu bằng hai lần số con trong ô đó, hãy chọn lớn hơn hoặc bằng trong hộp Dữ liệu và nhập công thức, =2*F1, trong hộp Tối thiểu.

Giới hạn mục nhập dữ liệu ở số thập phân nằm trong giới hạn.

 1. Hãy làm theo các bước 1-2 ở trên.

 2. Trong hộp Cho phép, hãy chọn Thập phân.

 3. Trong hộp Dữ liệu, hãy chọn kiểu hạn chế bạn muốn. Ví dụ, để đặt các giới hạn trên và giới hạn dưới, hãy chọn giữa.

 4. Nhập giá trị tối thiểu, tối đa hoặc cụ thể để cho phép.

  Bạn cũng có thể nhập công thức trả về giá trị số. Ví dụ: để đặt giới hạn tối đa cho tiền hoa hồng và tiền thưởng là 6% tiền lương của nhân viên bán hàng trong ô E1, hãy chọn nhỏ hơn hoặc bằng trong hộp Dữ liệu và nhập công thức, =E1*6% vào hộp Tối đa.

  Lưu ý: Để cho phép người dùng nhập tỷ lệ phần trăm, ví dụ 20%, chọn số thập phân trong hộp cho phép , chọn kiểu hạn chế bạn muốn trong hộp dữ liệu , hãy nhập giá trị tối thiểu, tối đa hoặc cụ thể là một số thập phân, ví dụ .2, sau đó Hiển thị ô kiểm soát dữ liệu dưới dạng tỉ lệ phần trăm bằng cách chọn ô, bấm Kiểu phần trăm Ảnh nút trong nhóm số trên tab trang đầu .

Giới hạn mục nhập dữ liệu ở một ngày trong phạm vi ngày.

 1. Hãy làm theo các bước 1-2 ở trên.

 2. Trong hộp Cho phép, hãy chọn Ngày.

 3. Trong hộp Dữ liệu, hãy chọn kiểu hạn chế bạn muốn. Ví dụ, để cho phép các ngày sau một ngày nhất định, hãy chọn lớn hơn.

 4. Nhập bắt đầu, ngày kết thúc hoặc ngày cụ thể để cho phép.

  Bạn cũng có thể nhập công thức trả về ngày. Ví dụ: để đặt khung thời gian giữa ngày hôm nay và 3 ngày từ ngày hôm nay, chọn giữa trong hộp Dữ liệu, hãy nhập =TODAY() vào hộp Ngày bắt đầu và nhập = TODAY()+3 vào hộp Ngày kết thúc.

Giới hạn mục nhập dữ liệu ở thời gian trong một khung thời gian.

 1. Hãy làm theo các bước 1-2 ở trên.

 2. Trong hộp Cho phép, hãy chọn Thời gian.

 3. Trong hộp Dữ liệu, hãy chọn kiểu hạn chế bạn muốn. Ví dụ, để cho phép các thời gian trước một thời điểm nhất định trong ngày, hãy chọn nhỏ hơn.

 4. Nhập thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc hoặc thời gian cụ thể để cho phép. Nếu bạn muốn nhập thời gian cụ thể, hãy dùng định dạng thời gian hh:mm.

  Ví dụ: chẳng hạn như bạn thiết lập ô E2 với thời gian bắt đầu (8:00 SA) và ô F2 với thời gian kết thúc (5:00 CH) và bạn muốn giới hạn thời gian họp giữa những thời điểm đó, rồi chọn giữa trong hộp Dữ liệu, nhập =E2 vào hộp Thời gian bắt đầu, rồi nhập =F2 vào hộp Thời gian kết thúc.

Giới hạn mục nhập dữ liệu văn bản ở độ dài được chỉ định.

 1. Hãy làm theo các bước 1-2 ở trên.

 2. Trong ô Cho phép, hãy chọn Độ dài Văn bản.

 3. Trong hộp Dữ liệu, hãy chọn kiểu hạn chế bạn muốn. Ví dụ: để cho phép tối đa một số lượng ký tự nhất định, hãy chọn nhỏ hơn hoặc bằng.

 4. Trong trường hợp này, chúng tôi muốn giới hạn mục nhập này để 25 ký tự, vì vậy hãy chọn nhỏ hơn hoặc bằng trong hộp dữ liệu và nhập vào hộp tối đa25 .

Tính toán những gì được phép dựa trên nội dung của một ô khác.

 1. Hãy làm theo các bước 1-2 ở trên.

 2. Trong hộp Cho phép hãy chọn kiểu dữ liệu mà bạn muốn.

 3. Trong hộp Dữ liệu, hãy chọn kiểu hạn chế bạn muốn.

 4. Trong một hoặc nhiều ô dưới ô Dữ liệu, hãy bấm vào ô bạn muốn dùng để xác định các giá trị được phép.

  Ví dụ: để chỉ cho phép các mục nhập cho tài khoản nếu kết quả sẽ không vượt quá ngân sách trong ô E1, hãy chọn ho phép >Số nguyên, Dữ liệu, nhỏ hơn hoặc bằng và Tối đa >= = E1.

Lưu ý: 

 • Các ví dụ sau sử dụng tùy chọn Tùy chỉnh nơi bạn viết công thức để đặt điều kiện. Bạn không cần phải lo lắng về việc hộp Dữ liệu hiển thị bất kỳ nội dung nào vì hộp đã bị vô hiệu hóa với tùy chọn Tùy chỉnh.

 • Ảnh chụp màn hình trong bài viết này đã được thực hiện trong Excel 2016; nhưng các chức năng là giống nhau trong Excel Online.

Để đảm bảo rằng

Hãy nhập công thức này

Ô có chứa một ID sản phẩm (C2) luôn bắt đầu bằng tiền tố chuẩn của "ID-" và ít nhất có 10 ký tự (lớn hơn 9).

=AND(left(C2,3)="ID-",len(C2)>9)

Ví dụ 6: Công thức trong xác thực dữ liệu

Ô có chứa tên sản phẩm (D2) chỉ chứa văn bản.

=ISTEXT(D2)

Ví dụ 2: Công thức trong xác thực dữ liệu

Ô có chứa sinh nhật của người đó (B6) phải lớn hơn số năm đặt trong ô B4.

=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)

Ví dụ xác thực dữ liệu để giới hạn một mục nhập ở một độ tuổi tối thiểu

Mọi dữ liệu trong dải ô A2:A10 đều chứa dữ liệu duy nhất.

=COUNTIF($A$2:$A$10,A2)=1

Ví dụ 4: Công thức trong xác thực dữ liệu

Lưu ý: Bạn phải nhập công thức xác thực dữ liệu cho ô A2 trước tiên, sau đó sao chép ô A2 sang A3:A10 sao cho tham đối thứ hai tới COUNTIF sẽ khớp với ô hiện tại. Nghĩa là phần A2)=1 sẽ thay đổi thành A3)=1, A4)=1 v.v.

Để biết thêm chi tiết

Đảm bảo rằng mục nhập địa chỉ email trong ô B4 có chứa ký hiệu @.

=ISNUMBER(FIND("@",B4))

Ví dụ xác thực dữ liệu đảm bảo rằng địa chỉ email có chứa ký hiệu @

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Thêm vào kiểm soát dữ liệu

Thêm hoặc loại bỏ các mục từ danh sách thả xuống

Loại bỏ danh sách thả xuống

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×