Yêu cầu giấy phép của Outlook cho các tính năng Exchange

Những tính năng sau đây cần giấy phép cụ thể của Outlook và tài khoản Microsoft Exchange Online hoặc Giấy phép Microsoft Exchange Servercùng với Giấy phép Truy nhập Máy khách Microsoft Exchange Server (CAL):

  • Lưu trữ Tại chỗ

  • Chính sách duy trì

  • Áp dụng Quản trị Quyền Thông tin (IRM)

  • Hộp thư của site

  • Mẹo Chính sách của DLP

Giấy phép bán lẻ Outlook

Các giấy phép này khả dụng thông qua mua bán lẻ. Mặc dù các phiên bản giấy phép bán lẻ của Outlook không bao gồm Exchange Server hoặc Exchange Online, một số giấy phép có thể kết nối với Exchange để bật các tính năng nhất định.

Lưu trữ Tại chỗ 1

Chính sách duy trì

Áp dụng IRM 2

Hộp thư của site 3

Mẹo Chính sách của DLP 4

Outlook 2013 độc lập

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Standard 2013

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Professional 2013

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Home và Business 2013

Outlook 2010 độc lập

Outlook 2010 bao gồm trong Đăng ký Microsoft Office Professional Plus

Outlook 2010 bao gồm trong Microsoft Office Home và Business 2010

Outlook 2010 bao gồm trong Microsoft Office Professional 2010

Outlook 20075 độc lập

Outlook 20075 bao gồm trong Microsoft Office Ultimate 2007

Giấy phép số lớn cho Outlook

Giấy phép này chỉ sẵn dùng thông qua việc cấp phép số lớn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương trình Cấp phép Số lớn của Microsoft.

Lưu trữ Tại chỗ 1

Chính sách duy trì

Áp dụng IRM 2

Hộp thư của site 3

Mẹo Chính sách của DLP 4

Outlook 2013 độc lập

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Professional Plus 2013

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Standard 2013

Outlook 2010 độc lập

Outlook 2010 bao gồm trong Microsoft Office Professional Plus 2010

Outlook 2010 bao gồm trong Microsoft Office 20106

Outlook 20075 độc lập

Outlook 20075 bao gồm trong Microsoft Office Professional Plus 2007

Outlook 20075 bao gồm trong Microsoft Office Enterprise 2007

Outlook 20075 bao gồm trong Microsoft Office 2007

Outlook trong đăng ký Office 365

Những đăng ký này khả dụng thông qua mua bán trực tuyến và các kênh chọn lọc. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mô tả Dịch vụ Office 365.

Lưu trữ Tại chỗ 1

Chính sách duy trì

Áp dụng IRM 2

Hộp thư của site 3

Mẹo Chính sách của DLP 4

Outlook trong Office 365 ProPlus

Outlook trong Office 365 Enterprise E3

Outlook trong Office 365 Midsize Business

Outlook trong Office 365 Small Business Premium

1 Lưu trữ Tại chỗ và chính sách duy trì cần có Exchange Server 2013, Exchange Online Archiving (EOA), Exchange Online hoặc Office 365. Hãy xem Mô tả Dịch vụ Exchange Online để biết gói đăng ký trực tuyến nào bao gồm những chức năng này.

2 Áp dụng IRM cần có Dịch vụ Quản lý Quyền Active Directory (AD RMS). Hãy xem Mô tả Dịch vụ Exchange Online để biết gói đăng ký trực tuyến nào bao gồm những chức năng này.

3 Hộp thư của site cần có Exchange Server 2013 + SharePoint Server 2013, Exchange Online + SharePoint Online, hoặc Office 365. Hãy xem Mô tả Dịch vụ Exchange Online và Mô tả Dịch vụ SharePoint Online để biết gói đăng ký trực tuyến nào gồm chức năng này.

4 Mẹo Chính sách DLP cần có Exchange Server 2013, Exchange Online hoặc Office 365. Hãy xem Mô tả Dịch vụ Exchange Online để biết gói đăng ký nào gồm chức năng này.

5 Chính sách lưu trữ không xuất hiện trong giao diện người dùng Outlook 2007. Chính sách này chỉ có thể được người quản trị Exchange Server triển khai hay thay đổi, người dùng Outlook 2007 có thể xem hoặc thay đổi chính sách chỉ trong Outlook Web App (OWA) và chỉ khi bật OWA.

Nếu không có chính sách lưu trữ, những việc sau có thể thực hiện được:

  • Kéo và thả thư vào và ra khỏi Lưu trữ Tại chỗ

  • Sao chép và dán thư vào và ra khỏi Lưu trữ Tại chỗ

  • Dùng menu Di chuyển để di chuyển hoặc sao chép thư tới Lưu trữ Tại chỗ

  • Tạo quy tắc phía máy khách để di chuyển hoặc sao chép thư tới Lưu trữ Tại chỗ

Người dùng chỉ có thể thực hiện tìm kiếm trong thư mục đã chọn trong Lưu trữ Tại chỗ. Đồng thời, bất kỳ tìm kiếm nào được thực hiện bằng cách dùng Tìm kiếm Tức thời trong thư mục ở tài khoản Exchange Server chính — thậm chí cả khi Tất cả Mục Thư được xác định — sẽ không trả về các mục trong Lưu trữ Tại chỗ.

6 Người dùng Microsoft Office Standard 2010 có thể truy nhập Lưu trữ Tại chỗ bằng Outlook Web App (OWA).

Áp dụng Cho: Outlook 2013, Outlook 2007, Outlook 2010Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ