Xuất và nhập các thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người quản trị SharePoint Online, bạn có thể xuất và nhập các thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh giữa người thuê, tuyển tập trang và các trang. Các thiết đặt mà bạn xuất và nhập bao gồm tất cả các quy tắc truy vấn tùy chỉnh, nguồn kết quả, kiểu kết quả, mô hình xếp hạng và thiết đặt tìm kiếm trang. Cũng có thể xuất các thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh từ một ứng dụng dịch vụ Tìm kiếm và nhập các thiết đặt tới người thuê, tuyển tập trang hoặc các trang. Bạn không thể xuất các thiết đặt cấu hình mặc định.

Trong bài viết này

Tổng quan

Điều kiện có thể làm cho thao tác nhập

Xuất thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh từ một người thuê

Xuất thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh từ một trang

Xuất thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh từ một tuyển tập trang

Nhập thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh tới một người thuê

Nhập thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh vào một site

Nhập thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh vào tuyển tập trang

Ký tự không hợp lệ khiến cho việc nhập không thành công

Tổng quan

Khi bạn xuất các thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh, SharePoint sẽ tạo một tệp cấu hình tìm kiếm ở định dạng XML. Tệp cấu hình tìm kiếm này bao gồm tất cả các thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh có thể xuất được ở cấp độ người thuê, tuyển tập trang hoặc trang mà từ đó bạn bắt đầu xuất. Tệp cấu hình tìm kiếm cho một tuyển tập trang không chứa các thiết đặt cấu hình tìm kiếm từ các trang riêng lẻ trong tuyển tập trang đó.

Khi bạn nhập một tệp cấu hình tìm kiếm, SharePoint Online tạo và bật từng thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh ở người thuê, tuyển tập trang hoặc trang nơi mà bạn bắt đầu việc nhập từ đó.

Bảng này cho thấy các thiết đặt mà bạn có thể xuất hoặc nhập. Đối với mỗi thiết đặt, bạn sẽ nhận thấy sự phụ thuộc vào các thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh khác. Nếu các thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh phụ thuộc vào một thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh ở một cấp độ khác, ví dụ như nếu một quy tắc truy vấn trang phụ thuộc vào một nguồn kết quả ở cấp tuyển tập trang, thì bạn phải xuất và nhập các thiết đặt ở tất cả các cấp thích hợp.

Thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh

Sự phụ thuộc vào các thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh khác

Quy tắc truy vấn. Những quy tắc này bao gồm khối kết quả, kết quả được tăng cấp và phân khúc người dùng.

Nguồn kết quả, kiểu kết quả, lược đồ tìm kiếm, mô hình xếp hạng.

Nguồn kết quả

Sơ đồ tìm kiếm

Kiểu kết quả

Sơ đồ tìm kiếm, nguồn kết quả, mẫu hiển thị

Sơ đồ tìm kiếm

Không có

Kiểu xếp hạng

Sơ đồ tìm kiếm

Tình trạng khiến không thể thực hiện thao tác nhập

Nếu tệp cấu hình tìm kiếm và đích cho thao tác nhập của bạn có cùng tên thiết đặt, bạn sẽ không thể nhập tệp cấu hình tìm kiếm khi gặp phải thiết đặt này. Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ:

 • Nếu bạn nhập lại tệp cấu hình tìm kiếm, các thiết đặt có cùng tên trong tệp cấu hình tìm kiếm và trên đích sẽ làm cho thao tác nhập thực hiện được.

 • Các thuộc tính được quản lý có cùng tên sẽ làm cho thao tác nhập thực hiện được nếu thiết đặt thuộc tính được quản lý cá nhân giống như trên thuộc tính trong tệp cấu hình tìm kiếm và trên thuộc tính đích.

 • Thuộc tính được quản lý có cùng tên sẽ không làm cho thao tác nhập không thực hiện được nếu biệt danh và ánh xạ đến các thuộc tính được tìm kéo khác nhau trên thuộc tính được quản lý trong tệp cấu hình tìm kiếm và trên thuộc tính được quản lý đích. Thao tác nhập sẽ thêm biệt danh và ánh xạ trên thuộc tính được quản lý trong tệp cấu hình tìm kiếm vào biệt danh và ánh xạ trên thuộc tính được quản lý đích.

Nếu tệp cấu hình tìm kiếm chứa tên hoặc biệt danh trên thuộc tính được quản lý có các ký tự không hợp lệ thì bạn sẽ không thể nhập khi gặp tên hoặc biệt danh đó trên thuộc tính được quản lý.

Tên và biệt danh trên thuộc tính được quản lý của sơ đồ tìm kiếm phải là duy nhất đối với trang và tuyển tập trang mẹ của trang đó. Điều này có nghĩa là:

 • Nếu tệp cấu hình tìm kiếm của bạn có thuộc tính được quản lý có cùng tên với biệt danh cho thuộc tính được quản lý trên trang đích hoặc tuyển tập trang mẹ của trang đích thì bạn sẽ không thể nhập được.

 • Nếu tệp cấu hình tìm kiếm của bạn có thuộc tính được quản lý có biệt danh cùng tên với thuộc tính được quản lý trên trang đích hoặc tuyển tập trang mẹ của trang đích thì bạn sẽ không thể nhập được.

Lưu ý:  Bất cứ cài đặt tìm kiếm tùy chỉnh nào được SharePoint tạo và cho phép trước khi không thể thực hiện được thao tác nhập vẫn sẽ được cho phép.

Nếu nhập không thành công, loại bỏ điều kiện gây ra sự thất bại và nhập lại tệp cấu hình tìm kiếm. Ví dụ, nếu thì cột ghi chú cho biết là đã có một quy tắc truy vấn có cùng tên quy tắc truy vấn mà bạn đang tìm cách nhập, sau đó bạn nên loại bỏ quy tắc truy vấn đó từ mục tiêu hoặc từ tệp nhập, và sau đó nhập lại vào tệp. Hãy xem các ký tự không hợp lệ trong thuộc tính được quản lý tên hoặc bí danh ở phần sau của bài viết này.

Đầu trang

Xuất thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh từ một người thuê

 1. Đăng nhập Trung tâm Quản trị Office 365 với tư cách là người quản trị tìm kiếm.

 2. Chọn Quản trị > SharePoint. Bây giờ thì bạn đã ở trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Hãy chọn tìm kiếm.

 4. Chọn Xuất Cấu hình Tìm kiếm.

 5. Trong hộp thoại, hãy bấm Lưu.

Đầu trang

Xuất thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh từ một trang

 1. Trên trang của bạn, trong menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, trong phần Tìm kiếm, hãy bấm Xuất Cấu hình.

 3. Trong hộp thoại, bấm Lưu.

Đầu trang

Xuất thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh từ một tuyển tập trang

 1. Trong tuyển tập trang, trên menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, trong phần Quản trị Tuyển tập Trang, hãy bấm Xuất Cấu hình Tìm kiếm.

 3. Trong hộp thoại, bấm Lưu.

Đầu trang

Nhập thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh tới một người thuê

 1. Đăng nhập Trung tâm Quản trị Office 365 với tư cách là người quản trị tìm kiếm.

 2. Chọn Quản trị > SharePoint. Bây giờ thì bạn đã ở trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Hãy chọn tìm kiếm.

 4. Trên trang Nhập Cấu hình Tìm kiếm, hãy duyệt đến tệp mà bạn muốn nhập.

 5. Bấm Nhập.

 6. Trên trang Danh sách Cấu hình Tìm kiếm, hãy xác nhận rằng:

 7. Tệp cấu hình tìm kiếm mà bạn đã nhập nằm trong danh sách, và rằng trạng thái của nó là Đã nhập Thành công.

  Nếu tệp đó chưa được nhập thành công, thì cột Ghi chú sẽ cung cấp thêm chi tiết về vấn đề đã xảy ra.

 8. Cột Phạm vi cho thấy rằng các thiết đặt mà bạn nhập vào nằm ở cấp thích hợp, tức là cấp mà bạn dự định nhập tệp vào đó. Ví dụ, nếu bạn nhập các thiết đặt của mình ở cấp tuyển tập trang thay vì ở cấp trang, thì bạn sẽ thấy thông tin này trong cột Phạm vi. Cột Phạm vi cho thấy các thiết đặt cấu hình tìm kiếm được bật ở cấp nào. Có các cấp: người thuê (Tenant), tuyển tập trang (SPSite), hoặc cấp trang (SPWeb).

Đầu trang

Nhập thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh tới một trang

 1. Trên trang của bạn, trong menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, trong phần Tìm kiếm, hãy bấm Nhập Cấu hình.

 3. Trên trang Nhập Cấu hình Tìm kiếm, hãy duyệt đến tệp mà bạn muốn nhập.

 4. Bấm Nhập.

 5. Trên trang Danh sách Cấu hình Tìm kiếm, hãy xác nhận rằng:

 6. Tệp cấu hình tìm kiếm mà bạn đã nhập nằm trong danh sách, và rằng trạng thái của nó là Đã nhập Thành công.

  Nếu tệp đó chưa được nhập thành công, thì cột Ghi chú sẽ cung cấp thêm chi tiết về vấn đề đã xảy ra.

 7. Cột Phạm vi cho thấy rằng các thiết đặt mà bạn nhập vào nằm ở cấp thích hợp, tức là cấp mà bạn dự định nhập tệp vào đó. Ví dụ, nếu bạn nhập các thiết đặt của mình ở cấp tuyển tập trang thay vì ở cấp trang, thì bạn sẽ thấy thông tin này trong cột Phạm vi. Cột Phạm vi cho thấy các thiết đặt cấu hình tìm kiếm được bật ở cấp nào. Có các cấp: người thuê (Tenant), tuyển tập trang (SPSite), hoặc cấp trang (SPWeb).

Đầu trang

Nhập thiết đặt cấu hình tìm kiếm tùy chỉnh tới một tuyển tập trang

 1. Trong tuyển tập trang, trong menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, trong phần Quản trị Tuyển tập Trang, hãy bấm Nhập Cấu hình Tìm kiếm.

 3. Trên trang Nhập Cấu hình Tìm kiếm, hãy duyệt đến tệp mà bạn muốn nhập.

 4. Bấm Nhập.

 5. Trên trang Danh sách Cấu hình Tìm kiếm, hãy xác nhận rằng:

 6. Tệp cấu hình tìm kiếm mà bạn đã nhập nằm trong danh sách, và trạng thái của nó là Đã nhập Thành công.

  Nếu tệp đó chưa được nhập thành công, thì cột Ghi chú sẽ cung cấp thêm chi tiết về vấn đề đã xảy ra.

 7. Cột Phạm vi cho thấy rằng các thiết đặt mà bạn nhập vào nằm ở cấp thích hợp, tức là cấp mà bạn dự định nhập tệp vào đó. Ví dụ, nếu bạn nhập các thiết đặt của mình ở cấp tuyển tập trang thay vì ở cấp trang, thì bạn sẽ thấy thông tin này trong cột Phạm vi. Cột Phạm vi cho thấy các thiết đặt cấu hình tìm kiếm được bật ở cấp nào. Có các cấp: người thuê (Tenant), tuyển tập trang (SPSite), hoặc cấp trang (SPWeb).

Đầu trang

Các ký tự không hợp lệ khiến cho việc nhập không thành công

Nếu các biệt danh hoặc thuộc tính được quản lý chứa bất kỳ ký tự được liệt kê nào, thì việc nhập sơ đồ tìm kiếm tùy chỉnh chứa những thuộc tính này sẽ thất bại.

Ký tự

Tên

(khoảng trống)

:

dấu hai chấm

;

dấu chấm phẩy

,

dấu phẩy

(

dấu mở ngoặc đơn

)

dấu đóng ngoặc đơn

[

dấu mở ngoặc vuông

]

dấu đóng ngoặc vuông

{

dấu mở ngoặc nhọn

}

dấu đóng ngoặc nhọn

%

dấu phần trăm

$

dấu đô-la

_

dấu gạch chân

+

dấu cộng

!

dấu chấm than

*

dấu sao

=

dấu bằng

&

dấu và

?

dấu hỏi

@

chữ a móc

#

ký hiệu số

\

dấu xuyệc ngược

~

dấu ngã

<

dấu mở ngoặc góc

>

dấu đóng ngoặc góc

|

dấu sổ thẳng

`

dấu huyền

^

dấu mũ

\'

chuỗi thoát

\"

chuỗi thoát

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×