Xem lại dữ liệu sử dụng tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn chạy báo cáo sử dụng, bạn cần phải cấu hình các báo cáo trên trang thông tin quản lý chính sách báo cáo sử dụng. Để bật và cấu hình chính sách báo cáo sử dụng:

  1. Trên thanh khởi động nhanh, bấm theo dõi.

  2. Trên trang giám sát, bên dưới báo cáo, bấm Xem lại thông tin quản lý chính sách báo cáo sử dụng.

  3. Trên trang báo cáo sử dụng thông tin quản lý chính sách, trong phần Ứng dụng Web , nếu ứng dụng Web mà bạn muốn cấu hình không được hiển thị, bung rộng menu ứng dụng Web , sau đó bấm Thay đổi ứng dụng Web. Trong hộp thoại Chọn ứng dụng Web , hãy bấm vào ứng dụng Web mà bạn muốn cấu hình.

  4. Trên trang báo cáo sử dụng thông tin quản lý chính sách, trong phần Lịch biểu lặp lại báo cáo , nếu bạn muốn SharePoint để tạo báo cáo sử dụng chính sách, chọn bật báo cáo sử dụng chính sách lặp lại, và sau đó cấu hình một lịch biểu hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng cho báo cáo tạo.

    Để tạo các báo cáo ngay lập tức, hãy bấm Tạo báo cáo bây giờ.

  5. Trong phần Vị trí tệp báo cáo , trong hộp vị trí tệp báo cáo , hãy nhập URL mà các báo cáo được lưu. Bạn có thể bấm Kiểm tra URL để xác nhận rằng bạn đã nhập vào vị trí chính xác.

  6. Trong phần Mẫu báo cáo , chọn sử dụng mẫu báo cáo mặc định để sử dụng mẫu báo cáo mặc định. Để sử dụng một mẫu báo cáo tùy chỉnh, chọn sử dụng mẫu tùy chỉnh báo cáo, và sau đó, trong hộp tùy chỉnh mẫu URL , nhập đường dẫn tệp cùng tên của mẫu báo cáo tùy chỉnh mà bạn muốn dùng. Bấm Kiểm tra URL để xác nhận rằng bạn đã nhập đường dẫn chính xác.

  7. Bạn có thể bấm Kiểm tra mẫu để xác nhận rằng mẫu báo cáo tùy chỉnh là hợp lệ.

  8. Bấm OK.

Để đặt hiện tại và toàn diện nội dung liên quan đến sản phẩm này, hãy xem http://technet.microsoft.com.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×