Xóa thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Xóa thư mà bạn không còn cần hoặc muốn xem trong Hộp thư đến hoặc các thư mục thư.

  • Trong danh sách thư, khi bạn trỏ tới hoặc chọn một bức thư, biểu tượng Biểu tượng Xóa sẽ xuất hiện. Để xóa thư, hãy nhấn Biểu tượng Xóa .

Lệnh Xóa thư trong danh sách thư

  • Nếu thư đang mở trong cửa sổ riêng, hãy bấm Thư > Xóa.

Lệnh xóa trên ruy-băng

Khi xóa thư trong Outlook 2013, nó sẽ được chuyển vào thư mục Mục đã Xóa.

Nếu bạn muốn bỏ qua thư mục Mục đã Xóa và xóa hẳn một thư, nhấn Shift+Delete hoặc Shift+ Biểu tượng Xóa . Bạn sẽ không thể đổi ý và khôi phục lại thư đó sau này.

Chờ chút! Tôi muốn đổi ý

Nếu thư mà bạn muốn giữ vẫn còn trong thư mục Khoản mục đã xóa , hãy kéo thư khỏi thư mục Khoản mục đã xóa đến thư mục khác. Khi thư mục khoản mục đã xóa rỗng cho POP3, IMAP, và Outlook.com hoặc tài khoản Exchange ActiveSync khác, thư có biến mất vĩnh viễn.

Không có ngoại lệ cho một số tài khoản Microsoft Exchange Server. Nếu được bật, bạn có thể truy xuất thư đã xóa bỏ một kỳ hạn chế thời gian. Hãy xem làm thế nào. Khoảng thời gian được đặt bởi người quản trị. Exchange của bạn

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×