Xóa thư

Xóa thư mà bạn không còn cần hoặc muốn xem trong Hộp thư đến hoặc các thư mục thư.

  • Trong danh sách thư, khi bạn trỏ tới hoặc chọn một bức thư, biểu tượng Biểu tượng Xóa sẽ xuất hiện. Để xóa thư, hãy nhấn Biểu tượng Xóa.

Lệnh Xóa thư trong danh sách thư

  • Nếu thư đang mở trong cửa sổ riêng, hãy bấm Thư > Xóa.

Lệnh xóa trên ruy-băng

Khi xóa thư trong Outlook 2013, nó sẽ được chuyển vào thư mục Mục đã Xóa.

Nếu bạn muốn bỏ qua thư mục Mục đã Xóa và xóa hẳn một thư, nhấn Shift+Delete hoặc Shift+Biểu tượng Xóa. Bạn sẽ không thể đổi ý và khôi phục lại thư đó sau này.

Chờ chút! Tôi muốn đổi ý

Nếu thư bạn muốn giữ vẫn ở trong thư mục Mục đã Xóa, kéo thư đó từ thư mục Mục đã Xóa sang một thư mục khác. Khi thư mục được làm trống cho các tài khoản POP3, Giao thức Truy nhập Thông điệp Internet (Internet Message Access Protocol, IMAP) và Microsoft Hotmail, thư sẽ bị xóa hẳn.

Có trường hợp ngoại lệ đối với một số tài khoản Microsoft Exchange Server. Nếu được cho phép, bạn có thể truy lục các thư đã xóa trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian này sẽ do người quản trị Exchange thiết lập.

Áp dụng Cho: Office 365 End User, Outlook 2016 Preview, Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ