Xây dựng một site phát hành SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một site phát hành SharePoint là một trang web được xây dựng bằng cách dùng một mẫu site phát hành. Nó là một trang nơi biên soạn và phát hành được thêm cấu trúc và nội dung quản lý quy trình được áp đặt. Site phát hành thường được sử dụng để tạo enterprise mạng nội bộ, cổng thông tin liên lạc và trang web công cộng.

Phát hành trang có các tính năng duy nhất hợp lý hóa các tác giả, phê duyệt và quy trình phát hành. Các tính năng này được bật tự động khi bạn tạo một site phát hành và bao gồm bố trí trang, các kiểu cột, phần web, danh sách và thư viện.

Ghi chú: Wiki doanh nghiệp cũng là một site phát hành nhưng nhỏ có cấu trúc và nhằm cho biên soạn dễ dàng khi quy trình quản lý nội dung chính thức không được yêu cầu.

Bài viết này giải thích cách tạo một tuyển tập trang phát hành và phát hành trang con, bao gồm site phát hành với dòng công việc.

Đầu trang

Tạo một cổng thông tin phát hành

Cổng thông tin phát hành là mức cao nhất của tuyển tập trang. Bạn phải bật phát hành ở đây trước khi bạn có thể tạo trang con phát hành hoặc kích hoạt phát hành trên trang web hiện có.

Để thiết lập một cổng thông tin phát hành

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Chọn tài nguyên > site. Sau đó chọn Thêm một trang web.

 4. Chọn Thêm site.

  Ghi chú: Ngoài ra, bạn có thể chọn Trung tâm quản trị > SharePoint , sau đó mới.

 5. Trong hộp thoại Tuyển tập Trang Mới, hãy nhập thông tin sau đây:

  • Trong hộp tiêu đề , hãy nhập tiêu đề cho tuyển tập trang.

  • Cho địa chỉ trang Web, chọn tên miền và đường dẫn URL (ví dụ: / sites /) từ danh sách, sau đó nhập tên URL cho tuyển tập trang cổng thông tin phát hành của bạn.

  • Trong chọn mẫu, trong danh sách thả xuống chọn một ngôn ngữ , chọn một ngôn ngữ cho tuyển tập trang. Đó là quan trọng để chọn ngôn ngữ thích hợp cho tuyển tập trang vì sau khi nó được chọn, nó không thể thay đổi. Bạn có thể bật SharePoint nhiều ngôn ngữ giao diện trên site của bạn, nhưng ngôn ngữ chính cho tuyển tập site sẽ giữ nguyên.

  • Trong chọn mẫu, trong phần chọn một mẫu , hãy chọn phát hành > Phát hành cổng thông tinhoặc doanh nghiệp > Cổng thông tin phát hành tùy thuộc vào phiên bản của SharePoint.

   Hộp thoại tuyển tập trang mới nửa đầu với cổng thông tin phát hành tô sáng
  • Trong múi thời gian, hãy chọn múi giờ chuẩn phù hợp với vị trí của tuyển tập trang.

  • Trong người quản trị, hãy nhập tên người dùng của người quản trị tuyển tập trang của bạn. Bạn cũng có thể dùng các nút kiểm tra tên hoặc duyệt để tìm một người dùng để làm cho người quản trị tuyển tập trang.

   Bộ sưu tập hộp thoại trang mới với múi giờ và hạn ngạch phần.
  • Trong hạn ngạch lưu trữ, hãy nhập số lượng MB phân bổ cho tuyển tập trang này. Kiểm tra giá trị MB sẵn dùng để bảo đảm bảo rằng bạn không vượt quá MB sẵn dùng.

  • Trong hạn ngạch tài nguyên máy chủ, hãy nhập hạn ngạch sử dụng phân bổ cho tuyển tập trang.

   Ghi chú: Hạn mức sử dụng tài nguyên là một số liệu tuyển tập trang tự động được biên soạn bởi SharePoint Online. Sử dụng tài nguyên thường bao gồm dữ liệu hiệu năng (chẳng hạn như bộ xử lý thời gian và không được ngoại lệ) liên quan đến mã trong giải pháp hộp cát. Khi mức vượt quá hạn ngạch hàng ngày, hộp cát sẽ bị tắt cho tuyển tập trang. Mục đích chính của hạn ngạch tài nguyên là giới hạn rủi ro mã tùy chỉnh tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến tuyển tập trang.

 6. Bấm OK. Có thể mất vài phút trước khi phát hành tuyển tập trang cổng thông tin mới xuất hiện trong danh sách URL.

Sau khi được tạo cổng thông tin của bạn, bạn sẽ thấy một danh sách nhận được nối kết bắt đầu. Các nối kết tương ứng với các nhiệm vụ cho fleshing xuất tuyển tập site mới của bạn. Không có không có thứ tự cụ thể cho các nhiệm vụ và không có trong đó là bắt buộc. Các tác vụ bạn thực hiện và thứ tự mà bạn thực hiện chúng tùy thuộc vào những gì nghĩa cho tổ chức của bạn.

Cổng thông tin phát hành mới trong danh sách tuyển tập trang

Để bắt đầu, hãy bấm vào tuyển tập trang bạn vừa tạo, và trong hộp thoại thuộc tính tuyển tập trang, bấm địa chỉ trang Web. Điều này sẽ đưa bạn đến trang chủ của trang web mới của bạn.

Trang chủ mới từ tuyển tập trang

Đầu trang

Tạo một trang con phát hành

Một trang con phát hành là một trang nằm bên dưới phát hành tuyển tập trang (hoặc dưới một tuyển tập trang có bật tính năng phát hành) trong một cấu trúc phân cấp. Khi một trang con được tạo bên dưới một tuyển tập trang phát hành, tính năng phát hành được bật tự động.

 1. Từ tuyển tập site phát hành của bạn, hãy bấm thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay thế vị trí của Thiết đặt Site. > nội dung Site.

 2. Bấm trang con mới.

 3. Trong hộp tiêu đề , hãy nhập tiêu đề cho tuyển tập trang.

 4. Trong mô tả, nhập mô tả ngắn gọn về mục đích của trang.

 5. Trong địa chỉ trang Web, chắp thêm URL hiện có bằng tên mang tính mô tả cho site con mới của bạn.

 6. Trong chọn mẫu, trong danh sách thả xuống chọn một ngôn ngữ , chọn một ngôn ngữ cho site. Đó là quan trọng để chọn ngôn ngữ thích hợp vì sau khi nó được chọn, nó không thể thay đổi. Ngôn ngữ trang web của bạn có thể khác so với ngôn ngữ tuyển tập trang của bạn.

 7. Trong chọn mẫu, trong phần chọn một mẫu , hãy chọn doanh nghiệp > Site phát hành.

 8. Bên dưới Quyền của người dùng, hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Sử dụng cùng một quyền như trang web mẹ nếu bạn muốn chia sẻ một tập hợp các quyền từ trang web mới này, mẹ của nó. Chọn tùy chọn này có nghĩa là bạn không thể lên thay đổi các quyền trên site này, trừ khi bạn là người quản trị trên mẹ.

  • Sử dụng các quyền duy nhất nếu muốn người dùng của trang này có quyền khác nhau hơn trên trang web mẹ hoặc nếu bạn có người dùng không có quyền truy nhập vào trang web mẹ.

 9. Trong kế thừa dẫn hướng, chọn nếu bạn muốn sử dụng cùng một thanh nối kết trên cùng được trình bày trên trang mẹ. Nếu không, chọn không.

 10. Bấm Tạo.

Đầu trang

Tạo một trang con phát hành với dòng công việc phê duyệt

Một dòng công việc phê duyệt phát hành tự động định tuyến nội dung đến chủ đề chuyên gia và bên liên quan để xem xét và phê duyệt. Những điều làm cho dòng công việc phê duyệt phát hành duy nhất là nó được thiết kế đặc biệt để phát hành site nơi phát hành trang web mới và Cập Nhật được kiểm soát chặt chẽ. Trong các loại trang, không có nội dung mới có thể được phát hành cho đến khi nó đã được phê duyệt mọi người phê duyệt trong dòng công việc. Để biết thêm thông tin hãy xem làm việc với một dòng công việc phê duyệt phát hành.

Ghi chú: Dòng công việc phê duyệt phát hành không sẵn dùng để phát hành tuyển tập trang.

Để thiết lập một site phát hành với dòng công việc

 1. Từ tuyển tập site phát hành của bạn, hãy bấm thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay thế vị trí của Thiết đặt Site. > nội dung Site.

 2. Bấm trang con mới.

 3. Trong hộp tiêu đề , hãy nhập tiêu đề cho tuyển tập trang.

 4. Trong mô tả, nhập mô tả ngắn gọn về mục đích của trang.

 5. Trong địa chỉ trang Web, chắp thêm URL hiện có bằng tên mang tính mô tả cho site con mới của bạn.

 6. Trong chọn mẫu, trong danh sách thả xuống chọn một ngôn ngữ , chọn một ngôn ngữ cho site. Đó là quan trọng để chọn ngôn ngữ thích hợp vì sau khi nó được chọn, nó không thể thay đổi. Ngôn ngữ trang web của bạn có thể khác so với ngôn ngữ tuyển tập trang của bạn.

 7. Trong chọn mẫu, trong phần chọn một mẫu , hãy chọn doanh nghiệp > Site phát hành với dòng công việc.

 8. Bên dưới Quyền của người dùng, hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Sử dụng cùng một quyền như trang web mẹ nếu bạn muốn chia sẻ một tập hợp các quyền từ trang web mới này, mẹ của nó. Chọn tùy chọn này có nghĩa là bạn không thể lên thay đổi các quyền trên site này, trừ khi bạn là người quản trị trên mẹ.

  • Sử dụng các quyền duy nhất nếu muốn người dùng của trang này có quyền khác nhau hơn trên trang web mẹ hoặc nếu bạn có người dùng không có quyền truy nhập vào trang web mẹ.

 9. Trong kế thừa dẫn hướng, chọn nếu bạn muốn sử dụng cùng một thanh nối kết trên cùng được trình bày trên trang mẹ. Nếu không, chọn không.

 10. Bấm Tạo.

Kích hoạt tính năng phát hành

Nếu bạn muốn thêm tính năng phát hành vào một trang web hiện có, hãy làm theo các bước sau đây. Bạn phải bật phát hành trên tuyển tập trang mẹ trước khi kích hoạt các tính năng ở mức site. Để biết thêm thông tin, hãy xem tính năng bật trong một site phát hành SharePoint Online.

 1. Từ gốc của tuyển tập trang của bạn, hãy bấm thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay thế vị trí của Thiết đặt Site. > thiết đặt trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới phần Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Tính năng tuyển tập trang.

 3. Trên trang Tính năng Tuyển tập Trang, bên cạnh Cơ sở hạ tầng Phát hành của Máy chủ SharePoint, bấm Kích hoạt.

  kích hoạt tính năng cơ sở hạ tầng phát hành

Các tài nguyên khác

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×