×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Video: Insert online video

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Insert online videos that you can watch right in Word without having to leave the document.

  1. Click Insert > Online Video.

  2. In the Insert Video window, you can search for videos on Bing or insert a video’s embed code. You also have the option to add other providers such as YouTube.

  3. When you find the video you want, just click Insert.

If the Online Video button appears grayed out, make sure you’re not in Compatibility Mode. You know you’re in Compatibility Mode if [Compatibility Mode] appears after the document name in the title bar at the top of the Word window. To convert the document, click File > Info > Convert. To learn more about Compatibility Mode, see Open a document in an earlier version of Word.

If you want to add videos from YouTube and you don’t see it as an option, click the YouTube button at the bottom of the Insert Video window. If you don’t see a YouTube icon, make sure you’re Signed in to Office 2013.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×