Val Function

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về các số trong một chuỗi dưới dạng giá trị số thuộc kiểu thích hợp.

Cú pháp

Val ( chuỗi )

Yêu cầu chuỗitham đối là bất hợp lệ biểu thức chuỗi.

Chú ý

Hàm Val dừng đọc chuỗi ký tự đầu tiên, nó không nhận ra như một phần của một số. Biểu tượng và các ký tự thường được xem là phần của giá trị số, chẳng hạn như dấu đô-la và dấu phẩy, không nhận ra. Tuy nhiên, chức năng nhận ra cơ số tiền tố &O (cho số bát phân) và &H (cho thập lục phân). Giá trị trống, tab và linefeed ký tự được tách ra khỏi đối số.

Các thao tác sau đây trả về giá trị 1615198:

Val("    1615 198th Street N.E.")

Trong phần mã dưới đây, Val trả về giá trị thập phân -1 đối với giá trị thập lục phân Hiển thị:

Val("&HFFFF")

Ghi chú: Hàm Val nhận ra chỉ dấu chấm (.) dưới dạng một dấu thập phân hợp lệ. Khi dấu tách thập phân khác nhau được sử dụng, như trong ứng dụng quốc tế, dùng CDbl thay vào đó để chuyển đổi một chuỗi thành một số.

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Val để trả về số chứa trong một chuỗi.

Dim MyValue
MyValue = Val("2457") ' Returns 2457.
MyValue = Val(" 2 45 7") ' Returns 2457.
MyValue = Val("24 and 57") ' Returns 24.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×