Về mạng Yammer và đối tượng thuê Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Như Yammer phát triển từ một dịch vụ độc lập vào một phần của Office 365, vai trò của một mạng Yammer đã phát triển không. Ngoài ra, các Yammer dịch vụ mua sắm và quản lý người dùng cuối trải nghiệm liền mạch được tích hợp với Office 365. Vì vậy, đó là quan trọng đối với khách hàng đã tạo ra độc lập mạng Yammer trong quá khứ để tìm hiểu cách Yammer có thể được quản lý dạng dịch vụ trong Office 365. Ngoài ra, cho người dùng cuối tốt nhất và trải nghiệm quản lý, nên một đối tượng thuê Office 365 được liên kết với chỉ một mạng Yammer - nếu bạn không nằm trong cấu hình này, chúng tôi khuyên bạn hợp nhất của bạn mạng/đối tượng thuê để di chuyển sang trạng thái này.

Lưu ý: Bạn có mới nhận được một liên lạc từ Yammer báo đối tượng thuê Office 365 của bạn được liên kết với hai hoặc nhiều mạng Yammer? Nếu bạn đang tự hỏi gì có nghĩa là, đọc bài viết này cho ngữ cảnh và bài đăng blog từ bộ phận hỗ trợ Yammer chi tiết hơn cho thông tin về những hành động bạn có thể thực hiện.

Thay đổi vai trò của mạng Yammer

Một mạng Yammer đại diện cho những người là một phần của cùng một tổ chức và làm việc cùng nhau chặt chẽ. Một mạng Yammer hoạt động như một ranh giới tổ chức và là một thực thể quản lý. Như Yammer thành một phần của Office 365, Yammer sử dụng các đối tượng thuê Office 365 được liên kết dưới dạng ranh giới phía tổ chức và quản lý các phím chức năng.

Yammer mạng như giới hạn cùng tổ chức    Chỉ người dùng là một phần của cùng một tổ chức có thể gia nhập vào mạng, cung cấp các tin cậy giữa các thành viên của mạng, để họ có thể cộng tác tự do. Khi Yammer thành một phần của Office 365, đường ranh giới tổ chức cho Yammer và Office 365 sẽ trở nên giống nhau; Tất cả người dùng Office 365 ai là một phần của đối tượng thuê Office 365 cùng (với một thuê bao Yammer), có thể truy nhập Yammer. Sau khi tổ chức phát triển, và nói, tên miền mới được thêm vào đối tượng thuê Office 365, tên miền đó được tự động đồng bộ hóa với Yammer, cho phép người dùng tên miền đó để dễ dàng truy nhập Yammer.

Yammer mạng là một thực thể quản lý    Tất cả khía cạnh khác của dịch vụ Yammer được dùng cho việc quản lý ở mức mạng, bao gồm quản lý căn cước, người dùng và tên miền. Khi Yammer thành một phần của Office 365, khóa khía cạnh khác của dịch vụ Yammer có thể được quản lý trong Office 365, bao gồm định danh, tên miền, người dùng và quản lý giấy phép. Điều này cung cấp một tập hợp phổ biến và hiệu quả của công cụ cho người quản trị Office 365 để quản lý tất cả các dịch vụ Office 365, bao gồm Yammer. Chúng tôi khuyên bạn nên người quản trị Yammer chỉ quản lý Yammer cấu hình cụ thể (chẳng hạn như thông báo mặc định hoặc thiết đặt mạng bên ngoài) tại cấp độ mạng.

Làm thế nào Yammer mạng có thể được liên kết với đối tượng thuê Office 365

Một vài khách hàng thông qua Yammer trước khi nó đã được tích hợp chặt chẽ với Office 365, kết quả trong các cấu hình sau đây.

Trong trường hợp này, đối tượng thuê Office 365 của bạn được liên kết với một mạng Yammer duy nhất. Ví dụ:

 • Xác nhận tên miền trên đối tượng thuê Office 365:    contoso.onmicrosoft.com contoso.com, fabrikam.com

 • Tên miền trên mạng Yammer:    contoso.onmicrosoft.com contoso.com, fabrikam.com

Minh họa sau đây cho thấy này mối quan hệ một đối tượng thuê Office 365 được liên kết với một mạng Yammer:

Một đối tượng thuê Office 365 ánh xạ tới một mạng Yammer

Làm thế nào khách hàng lấy được cấu hình này: vì Yammer bật theo mặc định trong Office 365, bất cứ khi nào một đối tượng thuê Office 365 mới được tạo ra, một mạng Yammer mới được tạo tự động, và tên miền khỏi Office 365 sẽ được thêm vào Yammer. Ngoài ra, như là một phần của hình sóng kích hoạt Yammer, chúng tôi đang kích hoạt Yammer cho tất cả đối tượng thuê đối với một thuê bao Yammer. Bất cứ khi nào tên miền được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi đối tượng thuê Office 365, các tên miền tiếp tục được đồng bộ hóa với mạng Yammer.

Điều này là cấu hình phổ biến nhất, và cấu hình đề xuất. Dưới đây là danh sách các phím lợi ích của cấu hình này.

 • Giảm Yammer chi phí quản trị:    Bạn có thể quản lý một dịch vụ Yammer duy nhất, chứ không phải quản lý mạng Yammer riêng lẻ.

 • Liền mạch quản lý Yammer từ Office 365:    Bạn có thể quản lý Dịch vụ Yammer liền mạch từ Office 365, tương tự như cách bạn muốn quản lý các dịch vụ Office 365. Ví dụ, bạn có thể quản lý vòng đời của tất cả người dùng Yammer tập trung trong Office 365, và bạn có thể quản lý vòng đời của tên miền Yammer từ Office 365.

 • Giảm bệ phóng thông tin trong tổ chức của bạn:    Có một dịch vụ Yammer tổng hợp được chia sẻ tất cả người dùng của bạn, giúp chúng để kết nối và làm việc với tất cả mọi người trong tổ chức của bạn.

Dưới đây là danh sách các phím chức năng (liên quan đến việc quản lý Yammer trong Office 365) được hỗ trợ trong cấu hình này.

Chức năng

Hỗ trợ trong đối tượng thuê 1: cấu hình mạng 1

Đăng nhập

Đăng nhập đơn

Quản lý dòng đời người dùng

Người quản trị quản lý dòng đời

Quản lý giấy phép

Quản lý vòng đời của tên miền

Hợp nhất miễn phí mạng Yammer cơ bản

Trong tương lai Yammer-Office 365 nhóm tích hợp

Tích hợp Yammer-Office 365 trong tương lai khác

Yammer-Office 365 nhóm tích hợp:    Khi thông báo trong Yammer blog, chúng tôi đang làm việc trên tích hợp nhóm Yammer với cơ sở hạ tầng nhóm Office 365. Tính năng này sẽ sẵn có cho khách hàng trong đối tượng thuê 1: cấu hình mạng 1.

Tích hợp tương lai Yammer-Office 365:    Trong tương lai, chúng tôi có thể giới thiệu về các tính năng tích hợp Yammer-Office 365 khác. Các tính năng này sẽ sẵn có cho khách hàng trong đối tượng thuê 1: cấu hình mạng 1.

Trong trường hợp này, đối tượng thuê Office 365 của bạn liên kết với hai hoặc nhiều mạng Yammer. Ví dụ:

 • Xác nhận tên miền trên đối tượng thuê Office 365:    contoso.onmicrosoft.com contoso.com, fabrikam.com

 • Tên miền trên Yammer network1:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Tên miền trên Yammer network2:    fabrikam.com

Hình minh họa sau đây Hiển thị mối quan hệ một đối tượng thuê Office 365 được liên kết với nhiều mạng Yammer này:

Một đối tượng thuê Office 365 ánh xạ tới nhiều mạng Yammer

Làm thế nào khách hàng lấy được cấu hình này: thông thường, lớn khách hàng tìm thấy bản thân họ trong trường hợp này. Một tổ chức lớn (contoso.com) có thể có một số công ty con (nói fabrikam.com là một số). Trong khi bản thân tổ chức có một đối tượng thuê chính thức Office 365 và một mạng Yammer chính thức (mạng contoso.com), người dùng trong công ty có thể có một cách độc lập đăng ký của riêng họ mạng Yammer với tên miền email của họ (fabrikam.com mạng). Cho các công ty lớn thực sự, điều này có thể là hàng chục mạng Yammer, và hầu hết các mạng con được nhẹ sử dụng hoặc chỉ là không sử dụng - có thể do chúng riêng biệt mạng lớn hơn hiện hoạt. Chúng tôi khuyên nên rằng tổ chức hợp nhất các mạng nhỏ hơn vào mạng mẹ lớn hơn bằng cách thực hiện di chuyển mạng. Sau khi tổng hợp, tổ chức có thể tận dụng lợi ích khóa liệt kê ở trên cho tổ chức trong đối tượng thuê 1: cấu hình mạng 1.

Ngay cả sau khi hợp nhất, bạn có thể trong tình huống nơi vì lý do mạnh doanh nghiệp, một đối tượng thuê Office 365 có thể cần kết nối với một vài mạng Yammer. Đây là một cấu hình được hỗ trợ, nhưng với các hạn chế. Dưới đây là danh sách các phím hạn chế của việc cấu hình này.

 • Tăng Yammer chi phí quản trị:    Bạn có quản lý nhiều mạng Yammer, theo đó tăng chi phí quản trị.

 • Không có khả năng cộng tác với mọi người trong tổ chức:    Tất cả nhân viên của tổ chức của bạn sẽ không trên cùng một mạng Yammer, vì vậy người dùng sẽ không thể kết nối với mọi người trong tổ chức sử dụng Yammer. Một số ví dụ dưới đây.

  • Thông báo toàn bộ công ty: Nếu Giám đốc điều hành công ty đã giao tiếp một thông báo cho mọi người trong tổ chức, cô ấy phải thực hiện trong mỗi mạng riêng lẻ và phản ứng nhân viên thông báo sẽ không sẵn dùng cho tất cả mọi người trong tổ chức.

  • Khám phá kết cấu thông tin: nếu nhân viên trong một mạng đang làm việc trên dự án và cần tham chiếu đến một dự án tương tự như đã xảy ra trong công ty con khác, họ không thể dễ dàng truy nhập. Điều này sẽ khiến ma sát bổ sung có thể dẫn đến mất kết cấu cộng tác.

 • Nhầm lẫn gây ra do ranh giới tổ chức được khác nhau trong Yammer v/s Office 365:    Trong cấu hình này, ranh giới phía tổ chức trong Office 365 lớn hơn mạng Yammer riêng lẻ, gây ra lỗi tiềm năng nhầm lẫn. Một số ví dụ dưới đây.

  • Yammer chú thích trên Office 365 nội dung: một Office 365 video có thể được chia sẻ với mọi người trong tổ chức. Người dùng mạng contoso.com có thể Thêm chú thích Yammer vào video - nhưng chú thích này sẽ chỉ nhìn thấy được người dùng khác trong mạng contoso.com. Sau đó cộng thêm người dùng mạng fabrikam.com khác chú thích tương tự với do người dùng contoso.com, nhưng chú thích này sẽ không hiển thị cho người dùng contoso.com (Sin chúng trên mạng khác nhau).

  • Yammer hội thoại trong quá trình phát rộng cuộc họp Skype: bạn có thể Thêm nguồn cấp Yammer vào bất kỳ phát rộng cuộc họp Skype. Thông thường bạn chọn một nhóm trong Yammer để bao gồm trong cuộc họp quảng bá, và nhóm thuộc một mạng Yammer cụ thể. Nhưng cuộc họp quảng bá chính có thể bao gồm bất kỳ ai trong đối tượng thuê Office 365. Vậy, có thể có một tình huống khi người dùng được đăng nhập để phát rộng cuộc họp Skype, nhưng không phải là thành viên của nhóm Yammer được liên kết, và để không thể tham dự cuộc hội thoại.

 • Yammer-Office 365 nhóm tích hợp không sẵn dùng:    Khi thông báo trong Yammer blog, chúng tôi đang làm việc trên tích hợp nhóm Yammer với cơ sở hạ tầng nhóm Office 365. Tính năng này sẽ không sẵn dùng cho các khách hàng trong đối tượng thuê 1: nhiều mạng cấu hình. Đây cũng là do sự khác biệt trong tổ chức ranh giới giữa Office 365 và Yammer. Một tình huống ví dụ dưới đây.

  • Nhóm quản lý tư cách thành viên: sau khi nhóm Yammer được tích hợp với cơ sở hạ tầng nhóm Office 365, giả sử một nhóm sẽ được tạo trong mạng contoso.com và sẽ chứa chỉ người dùng có thể là một phần của mạng contoso.com. Nhưng khi nhóm tích hợp này được quản lý trong Office 365, một người dùng với tên miền fabrikam.com có thể được thêm vào nhóm. Bây giờ người dùng fabrikam.com này không thể thêm vào nhóm trong Yammer.

 • Tích hợp tương lai Yammer-Office 365 không sẵn dùng:    Trong tương lai, chúng tôi có thể giới thiệu về các tính năng tích hợp Yammer-Office 365 khác. Các tính năng này có thể không sẵn dùng cho các khách hàng trong đối tượng thuê 1: cấu hình mạng nhiều.

Dưới đây là danh sách các phím chức năng (liên quan đến việc quản lý Yammer trong Office 365) được hỗ trợ trong cấu hình này.

Chức năng

Hỗ trợ trong đối tượng thuê 1: cấu hình mạng nhiều

Đăng nhập

Có (sắp ra mắt)

Đăng nhập đơn

Có (sắp ra mắt)

Quản lý dòng đời người dùng

Có (sắp ra mắt)

Người quản trị quản lý dòng đời

Có (sắp ra mắt)

Quản lý giấy phép

Quản lý vòng đời của tên miền

Có (sắp ra mắt)

Hợp nhất miễn phí mạng Yammer cơ bản

Trong tương lai Yammer-Office 365 nhóm tích hợp

Không

Tích hợp Yammer-Office 365 trong tương lai khác

Không

Đăng nhập (sắp ra mắt):    Ngay cả khi một đối tượng thuê Office 365 được liên kết với nhiều mạng Yammer, một người dùng Office 365 được liên kết với chỉ một mạng Yammer. Sau khi người dùng truy nhập Yammer, họ sẽ đất trong mạng bên phải.

 • Linda và John là người dùng cùng đối tượng thuê Office 365, nhưng các thành viên của mạng khác nhau. Nói, linda@contoso.com sẽ cố gắng truy nhập vào Yammer - bằng cách bấm vào lát xếp Yammer hoặc ghi nhật ký trong lúc www.yammer.com. Linda sẽ được nhắc cho thông tin đăng nhập Office 365 của họ, và sẽ đất trên mạng contoso.com. Tương tự john@fabrikam.com có thể truy nhập Yammer, đăng nhập với thông tin đăng nhập Office 365 của mình, và sẽ đất trên mạng fabrikam.com. Nếu Linda hoặc John đã là người dùng Yammer trước đó, tài khoản Office 365 của họ sẽ được liên kết với người dùng Yammer hiện có đã đó (không có người dùng mới sẽ được tạo ra).

 • Dorena là người dùng của đối tượng thuê Office 365, với nhiều email tương ứng với nhiều mạng. Ví dụ, dorena@contoso.com cố gắng truy nhập vào Yammer. Email của người đó chính là dorena@contoso.com, nhưng cô ấy cũng có một proxy email dorena@fabrikam.com. Trong trường hợp này, Dorena sẽ được nhắc cho thông tin đăng nhập Office 365 của họ, và sẽ đất trên mạng contoso.com (cô ấy sẽ được liên kết với chỉ một trong các mạng Yammer)

  • Nếu email chính của người dùng phù hợp với một mạng, người dùng sẽ được đăng nhập vào mạng đó.

  • Khác, nếu người dùng không phải chính email khớp với mạng, người dùng sẽ được đăng nhập vào mạng đó. Nếu có nhiều hơn một kết quả khớp-chính email, một trong chúng sẽ được chọn.

  • Khác, nếu của người dùng (UPN) (tên tài khoản, chẳng hạn như user@domain.com) khớp với mạng, người dùng sẽ được đăng nhập vào mạng đó

  • Nếu người dùng này đã là người dùng Yammer trước, tài khoản Office 365 sẽ được liên kết với người dùng Yammer hiện có đã đó (không có người dùng mới sẽ được tạo ra).

  Để truy nhập vào mạng khác, Dorena có thể làm như sau.

  • Nhận được mời là người dùng dành cho khách từ fabrikam.com mạng khác. Nếu cả hai mạng được cấu hình để sử dụng cấu hình 'bắt buộc Office 365 căn cước', đây là tùy chọn duy nhất.

  • Tạo một tài khoản mới trong các mạng khác, và đăng nhập với email và mật khẩu.

Sau khi tất cả người dùng trong đối tượng thuê có thể đăng nhập vào mạng với tài khoản Office 365 của họ, bạn có thể quản lý vòng đời của tất cả người dùng trong Office 365 và cũng có thể thiết lập Office 365 đăng nhập đơn.

Người quản trị quản lý dòng đời (sắp ra mắt):    Người quản trị thêm vào vai trò quản trị toàn cục trong đối tượng thuê Office 365 sẽ được thêm dưới dạng Xác nhận người quản trị Yammer (các) mạng khớp nhau; sau khi vai trò quản trị toàn cục được loại bỏ khỏi tài khoản người dùng của họ, họ sẽ không còn là xác nhận người quản trị trên Yammer. Trong ví dụ ở trên, nếu người quản trị toàn cầu có 2 email, admin@contoso.com và admin@fabrikam.com, người quản trị này sẽ được thêm vào contoso.com mạng và fabrikam.com mạng là người quản trị đã xác nhận. Nhưng như giải thích trong phần đăng nhập, họ có thể đăng nhập vào chỉ một trong các mạng với thông tin đăng nhập Office 365 của họ.

Vòng đời quản lý tên miền (sắp ra mắt):    Khi một đối tượng thuê Office 365 được liên kết với nhiều mạng Yammer, bạn vẫn có thể quản lý tên miền Yammer qua vòng đời của họ trong Office 365.

 • Khi tên miền được thêm vào trong Office 365, nó sẽ được thêm vào mạng được chỉ định làm mạng chính cho quản lý vòng đời của tên miền. Tại thời điểm Yammer đã được kích hoạt trong đối tượng thuê Office 365, mạng với số lớn nhất của người dùng kích hoạt được chỉ định làm mạng chính cho quản lý vòng đời của tên miền. Đây là sao cho bất kỳ tên miền mới được thêm vào mạng lớn nhất. Lưu ý rằng các. tên miền onmicrosoft.com trên đối tượng thuê Office 365 (tên miền mà không thể loại bỏ từ đối tượng thuê) sẽ được thêm vào mạng chính này.

 • Khi tên miền sẽ bị loại bỏ trong Office 365, nó sẽ bị loại bỏ từ mạng tương ứng. Nếu đây là tên miền cuối cùng trên mạng, mạng sẽ bị vô hiệu hóa.

Bạn có các tùy chọn sau đây để di chuyển đến một đối tượng thuê 1: cấu hình mạng 1:

 • Tổng hợp mạng nhỏ hơn vào mạng lớn hơn bằng cách thực hiện di chuyển mạng. Trong ví dụ ở trên, hãy làm như sau. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng Yammer được kích hoạt trên đối tượng thuê Office 365 của bạn. Nếu bạn vẫn làm, thực hiện việc kích hoạt Yammer Enterprise và kích hoạt Yammer trên tên miền được liên kết với mạng mẹ lớn hơn (trong trường hợp này, contoso.com). Sau đó, dẫn hướng đến phần di chuyển mạng (đó là một phần của trang quản trị Yammer) và di chuyển mạng fabrikam.com nhỏ hơn vào mạng contoso.com; bạn cần phải Yammer xác nhận người quản trị và người quản trị toàn cầu Office 365 để thực hiện thao tác này. Khi kết thúc, bạn sẽ đến được trạng thái sau đây:

  Tên miền trên đối tượng thuê Office 365

  Tên miền trên mạng Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Nếu công ty con đã được đồng hóa đầy đủ với tổ chức mẹ, hoặc có được tách ra - tên miền công ty có thể bị loại bỏ khỏi đối tượng thuê Office 365. Trong ví dụ ở trên, bạn sẽ loại bỏ fabrikam.com từ đối tượng thuê Office 365. Khi kết thúc, bạn sẽ đến được trạng thái sau đây:

  Tên miền trên đối tượng thuê Office 365

  Tên miền trên mạng Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

Ngay cả sau khi bạn di chuyển vào một đối tượng thuê 1: cấu hình mạng 1, bạn có thể vô tình di chuyển trở lại một đối tượng thuê 1: cấu hình mạng nhiều. Ví dụ, contoso.com tiếp nhận một công ty tailspin.com có một mạng Yammer cơ bản miễn phí. Contoso rồi thêm tailspin.com đối tượng thuê Office 365, sẽ gây ra mạng tailspin.com nâng cấp lên Enterprise, và bây giờ các đối tượng thuê được kết nối với mạng Yammer 2. Chúng tôi khuyên trong tình huống như vậy, bạn sử dụng hướng dẫn ở trên để quay lại đối tượng thuê 1 được đề xuất: 1 mạng cấu hình và lấy lại quyền tất cả các lợi ích.

Bạn có thể có hai hoặc nhiều tượng thuê Office 365 được liên kết với một mạng Yammer duy nhất. Ví dụ:

 • Xác nhận tên miền vào Office 365 tenant1:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Xác nhận tên miền vào Office 365 tenant2:    fabrikam.onmicrosoft.com, fabrikam.com

 • Tên miền trên mạng Yammer:    contoso.com, fabrikam.com

Minh họa sau đây cho thấy này mối quan hệ nhiều đối tượng thuê Office 365 được liên kết với một mạng Yammer:

Đối tượng thuê Office 365 nhiều ánh xạ tới một mạng Yammer

Làm thế nào khách hàng lấy được cấu hình này: thông thường, lớn khách hàng tìm thấy bản thân họ trong trường hợp này. Một tổ chức lớn (contoso.com) có thể có một số công ty con (nói fabrikam.com là một số). Tổ chức này có một mạng Yammer và có thể đã thêm tất cả các tên miền trong công ty vào mạng Yammer. Trong khi bản thân tổ chức có một đối tượng thuê chính thức Office 365, công ty có thể có một cách độc lập tạo đối tượng thuê Office 365 khác (fabrikam.com).

Đây không phải là một cấu hình được hỗ trợ. Đăng bài kích hoạt Yammer, chỉ một trong các đối tượng thuê được liên kết với mạng cho quản lý và đăng nhập. Dưới đây là danh sách các phím chức năng (liên quan đến việc quản lý Yammer trong Office 365) được hỗ trợ trong cấu hình này. Để biết thêm thông tin về những chức năng này, hãy đọc bài viết về quản lý Dịch vụ Yammer trong Office 365.

Chức năng

Hỗ trợ trong nhiều đối tượng thuê: cấu hình mạng 1

Chi tiết

Đăng nhập

Không

Người dùng từ chỉ một trong các đối tượng thuê Office 365 có thể đăng nhập vào Yammer với đăng nhập Office 365 của họ. Người dùng đầu tiên đăng nhập với thông tin đăng nhập Office 365 của họ sẽ xác định đối tượng thuê Office 365 được liên kết với mạng Yammer để đăng nhập. Nếu mạng đã được cấu hình với Yammer SSO đó không có người dùng có thể đăng nhập vào mạng với thông tin đăng nhập Office 365 của họ và vì vậy không có đối tượng thuê sẽ được liên kết với mạng cho đăng nhập.

Đăng nhập đơn

Không

Vì không phải tất cả người dùng có thể đăng nhập vào Yammer với thông tin đăng nhập Office 365 của họ, bạn không thể thực thi các căn cước office 365 trong Yammer, và thực hiện đăng đơn Office 365 dựa trên các giải pháp. Yammer SSO sẽ không chấp nhận bắt đầu từ ngày 1 tháng mười hai 2016, và giải pháp thay thế là lựa chọn đăng nhập giải pháp, không thể được thực hiện trong nhiều đối tượng thuê đơn Office 365 trên nền tảng: cấu hình mạng 1.

Quản lý dòng đời người dùng

Không

Vòng đời người dùng có thể được quản lý chỉ dành cho người dùng có thể đăng nhập vào Yammer với thông tin đăng nhập Office 365 của họ. Vậy, bạn không thể quản lý tất cả người dùng Yammer qua vòng đời của họ trong Office 365.

Người quản trị quản lý dòng đời

Không

Chỉ người quản trị toàn cục của một trong các đối tượng thuê sẽ được thêm làm người quản trị đã xác nhận trong Yammer. Vậy, bạn không thể quản lý vòng đời của tất cả người quản trị Yammer qua vòng đời của họ trong Office 365.

Quản lý giấy phép

Không

Giấy phép được quản lý chỉ dành cho người dùng có thể đăng nhập vào Yammer với thông tin đăng nhập Office 365 của họ. Ngoài ra, vì bạn không thể ràng buộc căn cước office 365, bạn không thể chặn người dùng Office 365 mà không có giấy phép Yammer.

Quản lý vòng đời của tên miền

Không

Cấu hình này không được hỗ trợ để quản lý vòng đời của tên miền, vì vậy bạn không thể quản lý Yammer domains qua vòng đời của họ trong Office 365.

Hợp nhất miễn phí mạng Yammer cơ bản

Bạn có thể đăng nhập vào Yammer và tổng hợp mạng Yammer cơ bản vào đối tượng thuê Office 365 liên kết với mạng Yammer để quản lý.

Trong tương lai Yammer-Office 365 nhóm tích hợp

Không

Tích hợp Yammer-Office 365 trong tương lai khác

Không

Bạn có các tùy chọn sau đây để di chuyển ra khỏi cấu hình này không được hỗ trợ:

 • Thêm tất cả các tên miền liên quan đến một đối tượng thuê bằng cách dùng Trung tâm quản trị Office 365.  Trong ví dụ ở trên, bạn sẽ đảm bảo rằng cả contoso.com và fabrikam.com nằm trong cùng đối tượng thuê. Khi kết thúc, bạn sẽ đến được trạng thái sau đây:

  Tên miền trên đối tượng thuê Office 365

  Tên miền trên mạng Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Tạo mạng Yammer riêng biệt, một cho mỗi người thuê. Trong ví dụ ở trên, bạn sẽ loại bỏ contoso.com hoặc fabrikam.com từ mạng Yammer, và tạo một mạng mới với tên miền đó. Để loại bỏ tên miền Yammer từ mạng của bạn, hãy liên hệ với nhóm Hỗ trợ Yammer . Trước khi loại bỏ tên miền từ mạng, bạn sẽ cần xóa bỏ tất cả các tài khoản người dùng có chứa tên miền đó. Nếu cần thiết, những người dùng sau này có thể được mời tư cách là khách từ mạng mới được tạo. Khi kết thúc, bạn sẽ đến được trạng thái sau đây:

  Tên miền vào Office 365 tenant1

  Tên miền trên mạng Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Tên miền vào Office 365 tenant2

  Tên miền trên mạng Yammer

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

Ngay cả sau khi bạn di chuyển vào một đối tượng thuê 1: cấu hình mạng 1, bạn có thể vô tình di chuyển trở lại một đối tượng thuê nhiều: cấu hình mạng 1. Nói, do một số lý do contoso.com mạng có một tên miền bổ sung tailspin.com, mà đã không được thêm vào đối tượng thuê Office 365. Trong tình huống này, một đối tượng thuê Office 365 mới được tạo cho tailspin.com. Bây giờ hai đối tượng thuê (contoso.com và tailspin.com) được kết nối với cùng một mạng Yammer. Để tránh đi vào tình huống này, chúng tôi khuyên bạn thêm tất cả các tên miền trong mạng Yammer của bạn vào đối tượng thuê Office 365 của bạn. Nếu bạn nhận được vào tình huống này, bạn có thể sử dụng hướng dẫn ở trên để quay lại đối tượng thuê 1 được đề xuất: 1 mạng cấu hình và lấy lại quyền tất cả các lợi ích.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×