Tuyên bố về quyền riêng tư đối với hệ thống Microsoft Office 2007

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối: tháng 2 năm 2007. Dạng xem tuyên bố về quyền riêng tư sẽ tô sáng

Để tìm hiểu về tập dữ liệu và dùng liên quan tới một chương trình Office cụ thể hoặc dịch vụ, bạn nên đọc cả tuyên bố về quyền riêng tư này cho Hệ thống Microsoft Office 2007 và bất kỳ bổ sung thích hợp.

Nội dung chung

Tại Microsoft, chúng tôi đang làm việc khó để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, trong khi thực hiện các sản phẩm đưa bạn hiệu suất, power và tiện lợi mà bạn muốn trong máy tính cá nhân của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích nhiều dữ liệu thu thập và sử dụng những cách thực hành Hệ thống Microsoft Office 2007. Vui lòng đọc thông tin dưới đây và cũng là bất kỳ thông tin bổ sung được liệt kê ở bên phải để biết thêm chi tiết về cụ thể Bản phát hành Office 2007 chương trình và dịch vụ mà bạn có thể sử dụng. Điều này không nhằm mục đích là danh sách đầy đủ. Nó không áp dụng cho các site, sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến hoặc ngoại tuyến khác của Microsoft.

Giống như với tất cả các sản phẩm Microsoft Office hệ thống, Bản phát hành Office 2007 được thiết kế để cho phép bạn nhanh chóng tập hợp, Hiển thị, và chia sẻ dữ liệu của bạn với người khác. Microsoft là cam để giúp bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu của bạn và giúp đảm bảo rằng bạn có toàn quyền kiểm soát cách dữ liệu của bạn được sử dụng và được phân phối.

Ngoại trừ như nếu không được mô tả trong câu lệnh này, thông tin cá nhân mà bạn lưu trong Bản phát hành Office 2007 không được gửi đến Microsoft và thông tin được gửi đến Microsoft không được chia sẻ bên ngoài Microsoft và các công ty con kiểm soát và chi nhánh mà không cần quyền của bạn.

Phần bổ sung

Nối kết liên quan

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Khi chúng tôi cần thông tin cá nhân xác định bạn hoặc cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ rõ ràng yêu cầu bạn cho nó. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được dùng bởi Microsoft và kiểm soát công ty con và công ty con của nó để cung cấp các dịch vụ hoặc thực hiện thời transaction(s) mà bạn yêu cầu hoặc ủy quyền, và cũng có thể dùng để yêu cầu bổ sung thông tin trên phản hồi của bạn cung cấp về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang dùng; để cung cấp các Cập Nhật và thông báo về phần mềm; để cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ, ví dụ, khảo sát và lỗi câu hỏi biểu mẫu, hoặc để cung cấp cho bạn thông báo trước của sự kiện hoặc để thông báo cho bạn về phiên bản sản phẩm mới.

Một số thông tin cá nhân, bạn nhập có thể được bao gồm trong tài liệu Bản phát hành Office 2007 trong biểu mẫu siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu này được dùng bởi các chương trình Office để giúp bạn cộng tác với những người khác trên tài liệu của bạn. Hướng dẫn loại bỏ siêu dữ liệu từ các tài liệu của bạn có thể tìm thấy trong thông tin bổ sung về chương trình Office cụ thể.

Ngoại trừ như được mô tả trong câu lệnh này, bạn cung cấp thông tin cá nhân sẽ không được chuyển đến bên thứ ba mà không đồng ý của bạn. Chúng tôi thỉnh thoảng thuê công ty khác để cung cấp dịch vụ hạn chế thay mặt của chúng tôi, chẳng hạn như xử lý xử lý và chuyển phát thư hoặc cung cấp hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi chỉ sẽ cung cấp các công ty đó những thông tin cá nhân họ cần để cung cấp dịch vụ. Họ cần thiết để giữ nguyên bảo mật thông tin đó và không được phép sử dụng các thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Thông tin cá nhân được thu thập bởi Microsoft như là một phần của cung cấp cho bạn các tính năng này có thể được lưu trữ và xử lý trong Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia/vùng mà Microsoft hoặc công ty con, công ty con của nó, hoặc đại diện duy trì nghi. Bằng cách sử dụng chương trình này, bạn đồng ý sử dụng để bất như truyền thông tin bên ngoài quốc gia của bạn. Microsoft phải tuân theo framework an toàn đề xuất như đã đặt ra bởi bộ phận thương mại Hoa Kỳ về bộ sưu tập, sử dụng và duy trì dữ liệu từ liên minh châu Âu.

Microsoft có thể truy nhập và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân, nếu được yêu cầu làm như vậy luật hoặc sự tin tưởng rằng những hành động là cần thiết để: (a) phù hợp với sắc lệnh của pháp luật hoặc tuân thủ với quá trình pháp của Microsoft; (b) bảo vệ và bảo vệ quyền lợi hay tài sản của Microsoft và gia đình của trang web; hoặc (c) hành động trong các trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của nhân viên Microsoft, người dùng của Microsoft sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc các thành viên của công chúng.

Thu thập và sử dụng thông tin về máy tính của bạn

Bản phát hành Office 2007 bao gồm một số tính năng truy nhập Internet để cung cấp cho bạn thông tin bổ sung hoặc có thể chia sẻ dữ liệu với người khác. Các tính năng này sẵn dùng bất kỳ lúc nào bạn có kết nối hoạt động với Internet. Từng tính năng sẽ được giải thích chi tiết ở phần sau của điều khoản này.

Bất kỳ lúc nào Bản phát hành Office 2007 liên hệ với máy chủ Microsoft, địa chỉ IP của bạn được gửi cùng với yêu cầu. Ngôn ngữ, phiên bản hệ điều hành, trình duyệt thông tin, phiên bản máy khách Office và tùy chọn quốc gia/khu vực cũng có thể đi kèm với yêu cầu ("thông tin máy tính chuẩn"). Chúng tôi thu thập thông tin trợ giúp này cung cấp cho bạn với các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Sau khi Bản phát hành Office 2007 đã cài đặt, trong tương lai Internet yêu cầu từ máy tính đó có thể chứa thông tin bao gồm tên của sản phẩm phần mềm của bạn và số phiên bản. Thông tin này được dùng bởi các trang Web để cung cấp cho bạn tài liệu tương thích với Bản phát hành Office 2007. Thông tin này không chứa thông tin cá nhân.

Thời gian, Microsoft có thể thay đổi một số các địa chỉ Web (URL) của các dịch vụ Web nó cung cấp. Để đảm bảo không bị gián đoạn dịch vụ, Microsoft có thể tải xuống tệp để hệ thống của bạn chứa các địa chỉ Web mới Bản phát hành Office 2007 cần truy nhập để cho phép bạn dùng dịch vụ Web.

Khi bạn trước tiên hãy chọn một tính năng yêu cầu phần mềm để kết nối với dịch vụ Web, phần mềm sẽ gửi yêu cầu để tải xuống tệp XML, cùng với tên của chương trình của bạn, vị trí và ngôn ngữ bạn đã chọn, và phiên bản của chương trình mà bạn có. Dựa trên thông tin đó, Microsoft sẽ gửi cho khách hàng của bạn một tệp XML có chứa danh sách các URL cho dịch vụ Microsoft Office Web.

Cookie

Một số tính năng Bản phát hành Office 2007 dùng cookie. Các tính năng làm điều này được mô tả chi tiết về phần sau trong điều khoản.

Cookie là một tệp văn bản nhỏ sẽ được đặt trên ổ đĩa cứng của bạn bằng máy chủ Web. Microsoft không sử dụng cookie để chạy chương trình trên máy tính của bạn. Cookie duy nhất được gán cho bạn và chỉ có thể đọc bởi máy chủ Web trong tên miền phát hành cookie cho bạn.

Một trong các mục đích chính của cookie là cung cấp một tính năng tiện lợi để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Ví dụ, một cookie được dùng bởi Bản phát hành Office 2007 giúp Office cần nhớ Microsoft Windows SharePoint Services site mà bạn đã truy cập. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình tìm kiếm trang một lần nữa và cung cấp nội dung liên quan.

Bất cứ khi nào Bản phát hành Office 2007 liên hệ với máy chủ Microsoft, nó có khả năng có thể lưu hoặc truy nhập cookie. Bao gồm các cookie cờ để cho biết liệu bạn có bất kỳ sản phẩm Hệ thống Microsoft Office được cài đặt trên hệ thống của bạn và ngôn ngữ và bản địa bạn đã chọn cho tùy chọn Internet của bạn, có thể riêng biệt với các ngôn ngữ và bản địa bạn có chọn cho các chương trình của bạn. Chúng tôi cũng có thể dùng cookie để hỗ trợ trong việc thu thập thông tin về những trang khách hàng của chúng tôi truy cập trong Microsoft Office Online. Dữ liệu thăm viếng site này được xác định chỉ với một số ID duy nhất, và nó không bao giờ được nối kết với thông tin cá nhân, trừ khi bạn đồng ý sử dụng như được mô tả bất kỳ nơi nào trong tuyên bố về quyền riêng tư.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách thay đổi tùy chọn Internet của bạn trong Windows Internet Explorer. (Trong Internet Explorer, trên menu công cụ , bấm Tùy chọn Internet, sau đó bấm tab quyền riêng tư .) Microsoft Office sẽ tuân theo các thiết đặt quyền riêng tư, bạn chọn trong Internet Explorer và sẽ không tải xuống cookie nếu bạn đã chọn không để cho phép cookie để tải xuống. Các tính năng được mô tả ở phần sau của câu lệnh này, mà sử dụng cookie có thể không hoạt động đúng cách với thiết đặt này tại chỗ. Cookie đã lưu vào ổ đĩa cứng của bạn có thể vẫn được đọc Bản phát hành Office 2007 trừ khi bạn sử dụng các tùy chọn Internet trong Internet Explorer để loại bỏ cookie lưu trước đó.

Kích hoạt Microsoft Office

Kích hoạt nhằm làm giảm phần mềm vi phạm bản quyền cũng như giúp để đảm bảo rằng khách hàng Microsoft nhận chất lượng phần mềm họ mong đợi. Kích hoạt có nghĩa là một khóa sản phẩm cụ thể trở thành liên kết với phần cứng được cài đặt trên. Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft cho trạng thái Bản phát hành Office 2007 số lần khóa sản phẩm của bạn có thể dùng để kích hoạt. Một lần bạn đã sử dụng khóa sản phẩm cho số lượng thời gian trên máy tính khác hoặc cùng, khóa sản phẩm không còn có thể được dùng để kích hoạt trên máy tính khác. Kích hoạt không yêu cầu bất kỳ thông tin cá nhân.

Kích hoạt là bắt buộc. Sau khi giai đoạn ân hạn hết hạn, bạn phải kích hoạt phần mềm có thể tiếp tục sử dụng nó.

Trong khi kích hoạt, ID sản phẩm, thông tin về nhà sản xuất của phần cứng của bạn, và một phần cứng không duy nhất định danh được gửi đến Microsoft. ID sản phẩm được tạo từ khóa sản phẩm được dùng để cài đặt phần mềm và một mã chung đại diện cho các phiên bản và ngôn ngữ của Office đang được kích hoạt. Định danh không duy nhất phần cứng đại diện cho cấu hình của PC của bạn vào lúc kích hoạt. Phần cứng định danh không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân hoặc bất kỳ thông tin về các phần mềm hoặc dữ liệu có thể xuất hiện trên PC của bạn. Nó không thể được dùng để xác định cụ thể làm hoặc mô hình của PC. Phần cứng định danh được sử dụng chỉ cho mục đích kích hoạt. Bản sao của Office có thể phát hiện và chấp nhận thay đổi để cấu hình máy tính của bạn. Các bản nâng cấp phụ không yêu cầu tái kích hoạt. Nếu bạn dỡ cài đặt Bản phát hành Office 2007, bạn có thể được yêu cầu kích hoạt sản phẩm của bạn một lần nữa.

Không có thông tin được thu thập sẽ được dùng để nhận dạng cá nhân của bạn và không có thông tin này được chia sẻ với đối tác bên ngoài Microsoft. Thông tin chỉ được dùng để xác nhận rằng bạn có một bản sao được cấp phép phần mềm.

Để biết thêm thông tin về việc kích hoạt, hãy xem các chương trình kích hoạt Microsoft Office.

Bộ trợ giúp kích hoạt Microsoft Office

Trợ lý kích hoạt Microsoft Office cho phép bạn truy xuất khóa dùng thử cho phép bạn tìm cách chương trình sẵn dùng Bản phát hành Office 2007 60 ngày. Sau khi 60 ngày tới, bạn có thể chọn để kích hoạt Office bằng một khóa sản phẩm mua hoặc có được các thông tin bổ sung về các tùy chọn mua khác bằng cách bấm vào tab kích hoạt và hoặc mua Microsoft Office trong trợ lý kích hoạt Office. Bạn cần kết nối với Internet để truy xuất khóa dùng thử. Trong các Office kích hoạt bộ trợ giúp khi bạn bấm địa chỉ IP liên kết, một mã giao dịch, Bấm vào đây để yêu cầu khóa kích hoạt bản dùng thử của bạn trực tuyến , và thiết đặt ngôn ngữ và khu vực trong trình duyệt của bạn sẽ được gửi đến một dịch vụ của bên thứ ba. Dịch vụ sẽ tự động hiển thị một khóa dùng thử trong trợ lý kích hoạt Office. Sau khi bạn nhận được khóa dùng thử, bạn có thể bấm vào nút khuyên dùng trong các kích hoạt Office trợ lý để có một bản sao của khóa dùng thử của bạn được gửi cho bạn bằng email cho bản ghi của bạn, nhận miễn phí Microsoft Office Mẹo và bí quyết và truy nhập miễn phí đào tạo trực tuyến và hỗ trợ. Sau khi nhận được khóa dùng thử, bạn có thể bấm lối tắt bây giờ, hãy bấm vào đây để khởi động Microsoft Office và nhập khóa dùng thử của bạn vào Microsoft Office và hoàn thành quy trình thiết lập và kích hoạt để bắt đầu sử dụng phiên bản dùng thử Microsoft Office.

Tìm kiếm trợ giúp

Khi bạn được kết nối với Internet, nếu bạn chọn tìm kiếm trợ giúp, mẫu, clip art, đa phương tiện, hoặc hình dạng cho cụ thể từ hoặc cụm từ, Bản phát hành Office 2007 có thể sử dụng đó từ hoặc cụm từ để tìm Microsoft Office Online. Điều này cho phép bạn phải có quyền truy nhập vào một tập hợp lớn và linh động nội dung, bao gồm các phiên bản mới nhất của nội dung đó. Nếu Microsoft Office trợ giúp trực tuyến được bật, các tính năng như mẫu sẽ tự động tải xuống thông tin trợ giúp mới nhất có liên quan đến tính năng này.

Khi bạn chọn để tìm kiếm một cụm từ, Bản phát hành Office 2007 sẽ gửi cụm từ đó vào Microsoft Office Online, cùng với thông tin khác, chẳng hạn như chương trình hiện trong sử dụng, phần của phần mềm bạn đang sử dụng khi bạn hỏi câu hỏi và phạm vi tìm kiếm mà bạn đã yêu cầu. Nếu bạn đang dùng một mẫu tài liệu, Bản phát hành Office 2007 cũng sẽ gửi ID cho mẫu đó nhận dạng duy nhất mẫu nhưng không phải là tài liệu cá nhân của bạn. Microsoft sử dụng thông tin này để trả về các bản ghi mà bạn đã yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin này để giúp cải thiện sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn muốn bật hoặc tắt tính năng trợ giúp trực tuyến, hãy xem các thao tác sau: nhận trợ giúp, mẫu, và nội dung trực tuyến bổ sung trong cửa sổ trợ giúp.

Xác thực Windows Live ID

Một số tính năng của Bản phát hành Office 2007 có thể yêu cầu Windows Live ID để cung cấp dịch vụ đăng nhập và đăng ký. Để đăng nhập bằng Windows Live ID, bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email và mật khẩu. Này cùng chiếu đăng nhập cho phép bạn truy nhập nhiều trang chiếu tham gia và dịch vụ khác. Nếu bạn tạo một chiếu tại trang web này, bạn đồng thời được đăng ký với Bản phát hành Office 2007 và mở một tài khoản Windows Live ID. Tất cả thông tin đăng ký mà bạn cung cấp sẽ được lưu trữ bằng dịch vụ trực tuyến của Microsoft Office, và một số hoặc tất cả các rằng thông tin cũng sẽ được lưu trữ bằng Windows Live ID trong hồ sơ Windows Live ID của bạn. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ Windows Live ID, thông tin được lưu trữ trong hồ sơ Windows Live ID, và cách dùng Windows Live ID và giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, hãy đọc tuyên bố về quyền riêng tư Windows Live ID.

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng

Bạn có thể chọn tham gia chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng để cải thiện chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất của phần mềm Microsoft và dịch vụ.

Nếu bạn gia nhập, Microsoft sẽ thu thập các thông tin ẩn danh về cấu hình phần cứng của bạn và cách bạn sử dụng phần mềm và dịch vụ của chúng tôi để xác định xu hướng và cách dùng mẫu. Tính năng này không thu thập tên, địa chỉ hoặc bất kỳ thông tin liên hệ nào khác.

Để biết thêm thông tin và một tuyên bố về quyền riêng tư đầy đủ đối với chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng, hãy truy cập site trang Web chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng. Để tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng, hãy xem các thao tác sau: tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Trợ giúp Cải thiện Công cụ Soát lỗi

Tính năng giúp cải thiện công cụ kiểm lỗi thu thập dữ liệu về sử dụng các công cụ soát lỗi và gửi nó đến Microsoft. Nếu bạn chọn tham gia thông qua Chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng, sau đó hành động soát lỗi của bạn, chẳng hạn như bổ sung nào vào từ điển tùy chỉnh, sẽ được lưu trữ trên máy tính của bạn và gửi đến Microsoft ba lần trong tháng sáu đầu tiên sau khi bạn cài đặt Bản phát hành Office 2007. Sau khi khoảng 6 tháng tính năng ngừng gửi dữ liệu đến Microsoft và xóa bỏ tệp tuyển tập dữ liệu có chứa hành động soát lỗi của bạn từ máy tính của bạn.

Mặc dù tính năng này không cố ý thu thập thông tin cá nhân, một số nội dung có thể được gửi có thể bao gồm các mục đã được đánh dấu là kiểm tra chính tả hoặc lỗi ngữ pháp, chẳng hạn như tên đúng và số tài khoản. Tuy nhiên bất kỳ số chẳng hạn như tài khoản số, địa chỉ đường phố, và số điện thoại được chuyển đổi thành số không khi được thu thập dữ liệu. Microsoft sử dụng thông tin này chỉ để cải thiện sản phẩm của chúng tôi, không để xác định người dùng. Nếu bạn đang quan tâm báo cáo có thể chứa thông tin cá nhân hoặc bí mật, không gửi báo cáo.

Trước khi bất kỳ dữ liệu được gửi đến Microsoft, một hộp thoại sẽ xuất hiện để yêu cầu quyền của bạn. Lúc đó, bạn có thể xóa bỏ một vài hoặc tất cả các mục nhập trước khi gửi thông tin. Bạn cũng có thể chọn không gửi bất kỳ dữ liệu cho Microsoft này.

Chẩn đoán Office

Bạn có thể theo định kỳ tải xuống một tệp nhỏ máy tính của bạn cho phép Microsoft cung cấp bạn trợ giúp nếu bạn nhận một số thông báo lỗi thường cao. Khi sẵn sàng, thông tin trợ giúp mới về thông báo lỗi sẽ cũng được tự động tải về. Tính năng này không thu thập tên, địa chỉ, hoặc bất kỳ thông tin liên hệ khác ngoại trừ địa chỉ IP được dùng để gửi tệp cho bạn. Để bật hoặc tắt chẩn đoán Office, hãy xem các thao tác sau: Diagnose và sửa chữa chương trình Office bằng cách dùng chẩn đoán Office gặp sự cố.

Công cụ Báo lỗi Microsoft

Công cụ báo lỗi Microsoft cho phép người dùng báo cáo thông báo lỗi đến Microsoft bằng cách sử dụng Internet. Khi một thông báo lỗi xuất hiện, người dùng nào có kết nối Internet có thể ngay lập tức báo cáo thông báo cho Microsoft. Nếu báo cáo lỗi cho biết rằng một hoặc nhiều bên thứ ba sản phẩm được liên quan trong gây ra vấn đề, Microsoft có thể gửi báo cáo cho các bên thứ ba. Người phát triển phần mềm hoặc phần cứng sử dụng bởi Microsoft hoặc các đối tác của nó sẽ phân tích dữ liệu lỗi và tìm cách nhận dạng và sửa vấn đề. Mặc dù công cụ không cố ý thu thập thông tin cá nhân, có thể như thông tin có thể được ghi lại trong bộ nhớ hoặc trong dữ liệu thu thập được từ mở tệp. Microsoft sẽ không sử dụng thông tin này để xác định người dùng. Để biết thêm thông tin về công cụ báo lỗi Microsoft, bao gồm một tuyên bố về quyền riêng tư đầy đủ, hãy xem Tuyên bố về quyền riêng tư báo cáo của Microsoft lỗi.

Microsoft Update

Các dịch vụ Microsoft Update cho phép bạn nhận được bảo mật và cập nhật quan trọng cho Microsoft Windows và các sản phẩm Microsoft, bao gồm Bản phát hành Office 2007. Để tìm hiểu cách bạn có thể đăng ký nhận bản Cập Nhật từ Microsoft Update, hãy xem Microsoft Update.

Khi bạn truy cập trang web Microsoft Update hoặc nhận bản cập nhật tự động, Microsoft thu thập thông tin máy tính chuẩn với mỗi ghé, sao cho bạn nhận được các bản Cập Nhật hoạt động tốt nhất với máy tính của bạn. Thông tin cũng được dùng để tạo tổng hợp số liệu thống kê về cách sử dụng trang web Microsoft Update và hệ thống nào cần hỗ trợ, sao cho dịch vụ có thể được cải thiện. Để biết thêm thông tin về dịch vụ Microsoft Update, bao gồm một tuyên bố về quyền riêng tư đầy đủ, hãy xem câu hỏi thường gặp Cập Nhật Microsoft trên Microsoft Update.

Bảo mật

Microsoft cam kết hỗ trợ bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và tiến trình bảo mật khác nhau nhằm hỗ trợ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi các truy nhập, sử dụng và tiết lộ trái phép.

Thay đổi về tuyên bố về quyền riêng tư

Microsoft có thể thỉnh thoảng Cập Nhật tuyên bố về quyền riêng tư này. "Cập Nhật lần cuối" ngày ở phía trên cùng của tuyên bố về quyền riêng tư sẽ được cập nhật tất cả chỉnh sửa. Tuyên bố về quyền riêng tư đã sửa đổi sẽ được đưa vào một gói dịch vụ tương lai của Bản phát hành Office 2007. Chúng tôi khuyến khích bạn theo định kỳ xem lại điều khoản về quyền riêng tư này để được thông báo của Microsoft bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Cách thức để liên hệ với chúng tôi

Microsoft chào đón chú thích của bạn về tuyên bố về quyền riêng tư này. Nếu bạn có câu hỏi về điều khoản này hoặc tin rằng chúng tôi không có tôn trọng để nó, thông tin về cách sử dụng mẫu của chúng tôi Web tại liên hệ với chúng tôi: phản hồi về quyền riêng tư.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Để tìm công ty con của Microsoft tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy xem https://www.microsoft.com/worldwide/.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×