Trang thiết đặt trang ở đâu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chúng tôi đã loại bỏ nối kết cũ đến trang thiết đặt Site SharePoint trong khi chúng tôi làm việc trên một trải nghiệm thiết đặt OneDrive đơn giản hơn.

Trong lúc này, đây là cách bạn có thể tìm cách của bạn để nối kết thiết đặt trang cũ cụ OneDrive. Sử dụng các nối kết mẫu sau đây, nhưng thay thế tên người dùng và đối tượng thuê bằng thông tin của bạn (hãy xem các ghi chú dưới đây):

  • Đối với số liệu lưu trữ: Https://{tenant}-my.sharepoint.com/personal/{user name}/_layouts/15/storman.aspx

  • Thiết đặt ngôn ngữ: Https://{tenant}-my.sharepoint.com/personal/{user name}/_layouts/15/muisetng.aspx

  • Để thiết đặt khu vực: Https://{tenant}-my.sharepoint.com/personal/{user name}/_layouts/15/regionalsetng.aspx

Ghi chú: 

  • Thay thế {đối tượng thuê} với tên của trang SharePoint của tổ chức của bạn.

  • Thay thế {tên người dùng} với địa chỉ email của bạn, nhưng thay thế "@" và"." với một dấu gạch dưới "_" (ví dụ sarahp@contoso.com sẽ trở thành sarahp_contoso_com).

Để biết thông tin về OneDrive thiết đặt, hãy xem OneDrive for Business trong Office 365 - trợ giúp quản trị.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×