Tra cứu trong Công thức Power Pivot.

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một trong những tính năng mạnh mẽ nhất trong Power Pivot là khả năng tạo mối quan hệ giữa các bảng rồi dùng các bảng liên quan để tra cứu hoặc lọc dữ liệu liên quan. Bạn truy xuất các giá trị liên quan từ các bảng bằng cách sử dụng ngôn ngữ công thức được cung cấp cùng với  Power Pivot, Biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX). DAX sử dụng mô hình quan hệ và do đó có thể truy xuất các giá trị có liên quan hoặc tương ứng một cách dễ dàng và chính xác trong bảng hoặc cột khác. Nếu bạn đã quen với VLOOKUP trong Excel, chức năng này trong Power Pivot là tương tự nhưng dễ thực hiện hơn.

Bạn có thể tạo công thức để tra cứu như là một phần của một cột được tính toán hoặc như là một phần của một số đo để sử dụng trong PivotTable hoặc PivotChart. Để biết thêm thông tin, hãy xem các chủ đề sau đây:

Trường được Tính toán trong PowerPivot

Cột được Tính trong Power Pivot

Phần này mô tả hàm DAX được cung cấp để tra cứu, cùng với một số ví dụ về cách sử dụng hàm.

Lưu ý: Tuỳ thuộc vào loại thao tác tra cứu hoặc công thức tra cứu bạn muốn sử dụng, bạn có thể cần phải tạo một mối quan hệ giữa các bảng trước tiên.

Tìm hiểu về Hàm Tra cứu

Khả năng tra cứu dữ liệu phù hợp hoặc liên quan từ một bảng khác đặc biệt hữu ích trong những trường hợp bảng hiện tại chỉ có một mã định danh của một số loại nhưng dữ liệu bạn cần (chẳng hạn như giá sản phẩm, tên hoặc các giá trị chi tiết khác) được lưu trữ trong bảng liên quan. Điều này cũng hữu ích khi có nhiều hàng trong một bảng khác có liên quan đến hàng hiện tại hoặc giá trị hiện tại. Ví dụ: bạn có thể dễ dàng truy xuất tất cả doanh số được liên kết với vùng, cửa hàng hoặc nhân viên bán hàng cụ thể.

Khác với các hàm tra cứu của Excel như VLOOKUP, được dựa trên các mảng hoặc LOOKUP, nhận giá trị đầu tiên trong số nhiều giá trị phù hợp, DAX theo dõi các mối quan hệ hiện có giữa các bảng được kết hợp bởi các khoá để nhận một giá trị có liên quan duy nhất phù hợp một cách chính xác. DAX cũng có thể truy xuất một bảng bản ghi có liên quan đến bản ghi hiện tại.

Lưu ý: Nếu bạn đã quen với cơ sở dữ liệu quan hệ thì bạn có thể xem các tra cứu trong Power Pivot tương tự như câu lệnh chọn riêng lồng nhau trong Transact-SQL.

Truy xuất Giá trị Liên quan Duy nhất

Hàm RELATED trả về giá trị duy nhất từ một bảng khác có liên quan đến giá trị hiện tại trong bảng hiện tại. Bạn chỉ định cột chứa dữ liệu mình muốn và hàm theo dõi mối quan hệ giữa hiện có các bảng để tìm nạp giá trị từ cột được chỉ định trong bảng liên quan. Trong một số trường hợp, hàm phải theo dõi chuỗi các mối quan hệ để truy xuất dữ liệu.

Ví dụ, giả sử bạn có một danh sách giao hàng của ngày hôm nay trong Excel. Tuy nhiên, danh sách chỉ chứa số ID nhân viên, số ID đơn đặt hàng và số ID công ty vận tải, khiến cho báo cáo khó đọc. Để lấy thêm thông tin bạn muốn có, bạn có thể chuyển đổi danh sách đó sang bảng được nối kết Power Pivot rồi tạo các mối quan hệ đến các bảng Employee và Reseller, khớp EmployeeID với trường EmployeeKey và ResellerID với trường ResellerKey.

Để hiển thị thông tin tra cứu trong bảng được liên kết của mình, bạn hãy thêm hai cột tính mới, bằng các công thức sau đây:

= RELATED('Employees'[EmployeeName])
= RELATED('Resellers'[CompanyName])

Hôm nay lô hàng trước khi tra cứu

OrderID

ID Nhân viên

ID Kênh bán lại

100314

230

445

100315

15

445

100316

76

108

Bảng nhân viên

ID Nhân viên

Nhân viên

Kênh bán lại

230

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

15

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

76

Kim Ralls

Associated Bikes

Hôm nay lô hàng với tra cứu

OrderID

ID Nhân viên

ID Kênh bán lại

Nhân viên

Kênh bán lại

100314

230

445

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

100315

15

445

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

100316

76

108

Kim Ralls

Associated Bikes

Hàm sử dụng các mối quan hệ giữa các bảng đã nối kết và nhân viên và bán lại bảng để lấy tên chính xác cho mỗi hàng trong báo cáo. Bạn cũng có thể sử dụng giá trị liên quan cho các phép tính. Để biết thêm thông tin và ví dụ, hãy xem hàm RELATED.

Truy xuất Danh sách Giá trị Liên quan

Hàm RELATEDTABLE theo dõi mối quan hệ hiện có và trả về một bảng chứa tất cả các hàng phù hợp từ bảng được chỉ định. Ví dụ: giả sử bạn muốn tìm hiểu số lượng đơn đặt hàng mà mỗi kênh bán lại đã đặt trong năm nay. Bạn có thể tạo một cột tính mới trong bảng Kênh bán lại bao gồm công thức sau, công thức tra cứu hồ sơ cho từng kênh bán lại trong bảng ResellerSales_USD và đếm số lượng các đơn đặt hàng riêng lẻ được từng kênh bán lại đặt. Những bảng này là một phần của sổ làm việc mẫu DAX. Để biết thêm thông tin về dữ liệu mẫu, hãy xem Nhận dữ liệu mẫu cho hướng dẫn Mẫu Dữ liệu và DAX.

=COUNTROWS(RELATEDTABLE(ResellerSales_USD))

Trong công thức này, hàm RELATEDTABLE trước tiên lấy giá trị ResellerKey cho từng người bán lại trong bảng hiện tại. (Bạn không cần xác định cột ID tại bất kỳ đâu trong công thức do Power Pivot sử dụng mối quan hệ hiện có giữa các bảng). Sau đó, hàm RELATEDTABLE lấy tất cả các hàng từ bảng ResellerSales_USD liên quan đến từng người bán lại và đếm số hàng. Nếu không có mối quan hệ nào (trực tiếp hoặc gián tiếp) giữa hai bảng thì bạn sẽ nhận đưọc tất cả các hàng từ bảng ResellerSales_USD.

Đối với Modular Cycle Systems trong cơ sở dữ liệu mẫu của chúng tôi, có bốn đơn đặt hàng trong bảng bán hàng, do đó hàm trả về 4. Đối với Associated Bikes, kênh bán lại không có doanh số do đó hàm trả về giá trị trống.

Kênh bán lại

Các bản ghi trong bảng doanh số cho kênh bán lại này

Modular Cycle Systems

ID Kênh bán lại

Số Đơn đặt hàng

445

SO53494

445

SO71872

445

SO65233

445

SO59000

ID Kênh bán lại

Số Đơn đặt hàng

Associated Bikes

Lưu ý: Vì hàm RELATEDTABLE trả về một bảng, không phải là một giá trị duy nhất, nó phải được dùng làm một đối số cho hàm thực hiện các thao tác trên bảng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hàm RELATEDTABLE.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×