Trước tiên, họ hàm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một giá trị trường từ bản ghi đầu tiên hoặc cuối cùng trong tập kết quả trả về bởi một truy vấn.

Cú pháp

Thứ nhất ( expr )

Cuối cùng ( expr )

Chỗ dành sẵn expr đại diện cho một biểu thức chuỗi xác định trường có chứa dữ liệu mà bạn muốn sử dụng hoặc biểu thức thực hiện một phép tính bằng cách dùng dữ liệu trong trường đó. Toán hạng trong expr có thể bao gồm tên của một trường bảng, hằng số hoặc một hàm (mà có thể là nội tại hoặc người dùng xác định nhưng không phải là một trong các SQL tổng hợp các hàm khác).

Ghi chú

Các hàm trả về giá trị đã xác định trường trong bản ghi đầu tiên hoặc cuối cùng, mỗi lần, của tập kết quả trả về bởi một truy vấn. Nếu truy vấn không bao gồm một thứ TỰ THEO mệnh đề, các giá trị trả về các hàm này sẽ có tùy ý vì bản ghi được trả về thường theo thứ tự cụ thể không có.Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×