Trình hướng dẫn nhập sản phẩm và dịch vụ mục trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dùng trình hướng dẫn này để nhập các mục sản phẩm và dịch vụ từ của bạn hệ thống kế toán hoặc ứng dụng khác.

Chọn tệp để nhập      Nhập đường dẫn đến tệp mà bạn muốn nhập, hoặc bấm duyệt để định vị tệp.

Tùy chọn      Chọn một trong các thao tác sau:

  • Thêm các mục trong tệp này vào danh sách hiện có      Chọn tùy chọn này để thêm mục sản phẩm và dịch vụ vào danh sách mục hiện có.

  • Thay thế các danh sách hiện có với các mục trong tệp này     Chọn tùy chọn này để thay thế danh sách mục hiện có bằng danh sách bạn đang nhập.

Định dạng danh sách các mục sản phẩm và dịch vụ

Để nhập một danh sách các mục sản phẩm và dịch vụ, thông tin phải nằm trong một tệp văn bản bằng dấu phẩy phân tách giá trị (.csv). Mỗi mục mà bạn nhập phải chứa các trường này ba: Tên mục, Mô tả mụcMục giá. Tạo một dòng riêng biệt trong tệp cho mỗi mục mà bạn đang nhập, phân tách bằng dấu phẩy hoặc dấu phân cách danh sách được tìm thấy trong Pa-nen điều khiển, trong tùy chọn ngôn ngữ và khu vực hộp thoại, trên tab Tùy chọn khu vực không chứa khoảng trắng trước hoặc sau dấu phẩy. Cú pháp này được hiển thị trong ví dụ sau đây.

< mục tên 1 >, < mô tả 1 > < đơn giá 1 >

<Tên mục 2> <mô tả 2> <đơn giá 2>

Bạn cũng có thể thêm một trường thứ tư tùy chọn cho Số lượng mục, và bất kỳ giá trị trong trường đó cũng sẽ được nhập.

< mục tên 1 >, < mô tả 1 > < đơn giá 1 >, < mặc định số lượng 1 >

<Tên mục 2> <mô tả 2> <đơn giá 2> <mặc định số lượng 2>

Giá sản phẩm và số lượng không thể bao gồm biểu tượng tiền tệ hoặc dấu chấm câu nội bộ, chẳng hạn như thời gian hoặc dấu phẩy. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng kỳ hoặc dấu phẩy (tùy thuộc vào thiết đặt bản địa của bạn) cho tiền tệ. Ví dụ:

  • Thay vì nhập 10.000, hãy nhập 10000.

  • Thay vì nhập 10.000, hãy nhập 10000.

  • Nhưng bạn có thể nhập 10.50 khi bạn tham chiếu đến giá mười đô-la và năm mươi xu.

Mẹo: Để sửa thiết đặt bản địa của bạn, trong Pa-nen điều khiển, bấm đúp vào tùy chọn ngôn ngữ và khu vực, và sau đó, trên tab Tùy chọn khu vực , dưới tiêu chuẩn và định dạng, bấm bản địa có định dạng tiền tệ bạn muốn dùng.

Lưu ý: Để truy nhập trình hướng dẫn này, trên menu Business Contact Manager , hãy bấm sản phẩm và dịch vụ mục danh sách. Trong hộp thoại dịch vụ và sản phẩm , hãy bấm nhập.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×