Trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager: tệp để nhập

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn đã chọn kiểu tệp để nhập vào Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể phải xác định dữ liệu nào để nhập, tùy thuộc vào kiểu tệp.

Hành động

Mô tả

Áp dụng cho

Tệp để nhập

Nhập tên của tệp, hoặc bấm duyệt để định vị tệp bạn muốn nhập.

Dữ liệu Business Contact Manager (.bcm)

Tùy chỉnh Business Contact Manager (.bcmx)

Email tiếp thị dịch vụ liên hệ (.bcm)

Giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv)

Cơ sở dữ liệu Access (.mdb, .accdb)

Excel * sổ làm việc (.xls, .xlsx)

Thư mục liên hệ Outlook

Đầu mối bán hàng Microsoft (.bcm)

Nhập dữ liệu trùng lặp

Chọn tùy chọn này để đưa vào bản ghi trùng lặp trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Dữ liệu Business Contact Manager (.bcm)

Email tiếp thị dịch vụ liên hệ (.bcm)

Giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv)

Cơ sở dữ liệu Access (.mdb, .accdb)

Excel * sổ làm việc (.xls, .xlsx)

Thư mục liên hệ Outlook

Đầu mối bán hàng Microsoft (.bcm)

Không nhập các mục trùng lặp

Chọn tùy chọn này để nhập bản ghi chỉ chứ không phải là tất cả các mục trùng lặp.

Dữ liệu Business Contact Manager (.bcm)

Email tiếp thị dịch vụ liên hệ (.bcm)

Giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv)

Cơ sở dữ liệu Access (.mdb, .accdb)

Excel * sổ làm việc (.xls, .xlsx)

Thư mục liên hệ Outlook

Đầu mối bán hàng Microsoft (.bcm)

Cập nhật dữ liệu trùng lặp

Chọn tùy chọn này để Cập Nhật bản ghi hiện có với dữ liệu trong các bản ghi trùng lặp. (Hãy xem quy tắc mà được áp dụng khi nội dung trùng lặp sẽ được Cập Nhật)

Dữ liệu Business Contact Manager (.bcm)

Bao gồm lịch sử liên lạc

Chọn hộp kiểm này để bao gồm lịch sử giao tiếp của các bản ghi mà bạn nhập.

Dữ liệu Business Contact Manager (.bcm)

Bao gồm tùy chỉnh

Chọn hộp kiểm này để đưa dữ liệu trong các trường đã xác định người dùng đã được tạo ra người sở hữu cơ sở dữ liệu để tùy chỉnh biểu mẫu và bản ghi.

Ghi chú: Chỉ chủ sở hữu cơ sở dữ liệu có thể nhập các trường do người dùng xác định và dữ liệu có chứa. Người dùng không phải là chủ sở hữu cơ sở dữ liệu có thể nhập dữ liệu trong các trường, không phải là các trường tùy chỉnh bản thân họ.

Dữ liệu Business Contact Manager (.bcm)

Chuyển đổi dữ liệu

Mở Business Contact Manager dữ liệu công cụ chuyển đổi và dùng nó để chuyển đổi dữ liệu.

Ghi chú: Phiên bản tiếng Anh của Business Contact Manager cho Outlook chỉ có thể chuyển đổi ACT! dữ liệu được tạo bằng cách dùng Hoa Kỳ Phiên bản của ACT!.

ACT!. DBF, .pad).

Ghi chú: ACT! Phiên bản bao gồm ACT! 2007/9, ACT! 2006/8, ACT! 2005/7, ACT! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. Tải xuống và cài đặt gói dịch vụ 1 cho Office 2007 bao gồm hỗ trợ cho việc nhập dữ liệu nghiệp vụ từ ACT! 2007/9 và được cải tiến bộ phận hỗ trợ cho ACT! 2006/8. Phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager bao gồm này hỗ trợ.

QuickBooks (.iif)

*Có thể sử dụng phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager cùng với Excel 2007 hoặc Excel 2003.

Quy tắc được áp dụng khi nội dung trùng lặp sẽ được Cập Nhật

Khi bạn chọn Các mục trùng lặp Cập Nhật khi bạn nhập Business Contact Manager cho Outlook dữ liệu trong một định dạng tệp .bcm, bạn thay thế dữ liệu Business Contact Manager cho Outlook hiện có bằng dữ liệu từ tệp nhập, bên dưới các điều kiện sau đây:

Thuộc tính thời gian sửa đổi cho bản ghi trong tệp nhập là mới hơn với cho bản ghi dữ liệu hiện có của bạn.

- và -

Bản ghi trong tệp được nhập khớp với các bản ghi dữ liệu hiện có của bạn.

Khớp xảy ra khi:

ID duy nhất trong cả hai bản ghi là giống nhau.

- hoặc -

Tên bản ghi là giống nhau. tên Tài khoản và Cơ hội dựa trên tên và chủ đề, trong khi Liên hệ Công việc tên dựa trên đầu tiên và cuối cùng tên hoặc tên đầy đủ.

Ghi chú: Trang này là một phần của trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager cho Outlook. Để truy nhập trình hướng dẫn này, trên menu tệp , trỏ tới nhập và xuất, sau đó bấm Business Contact Manager cho Outlook.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×