Toán tử tính toán và mức ưu tiên trong Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Toán tử xác định loại phép tính mà bạn muốn thực hiện trên các thành phần của công thức, như cộng, trừ, nhân hoặc chia. Có một thứ tự mặc định phép tính xảy ra, nhưng bạn có thể thay đổi thứ tự này bằng cách sử dụng dấu ngoặc đơn.

Có bốn dạng toán tử tính toán khác nhau: số học, so sánh, móc nối văn bản và tham chiếu.

Toán tử số học

Để thực hiện phép tính toán học cơ bản như cộng, trừ hay nhân; tổ hợp số; và tạo kết quả số, hãy sử dụng toán tử số học sau:

Toán tử số học

Ý nghĩa

Ví dụ

+ (dấu cộng)

Cộng

3+3

– (dấu trừ)

Trừ
Âm

3–1
–1

* (dấu hoa thị)

Nhân

3*3

/ (dấu sổ chéo)

Chia

3/3

% (dấu phần trăm)

Phần trăm

20%

^ (dấu mũ)

Phép lũy thừa

3^2

Toán tử so sánh

Bạn có thể so sánh hai giá trị với các toán tử sau đây. Khi hai giá trị được so sánh bằng cách sử dụng các toán tử, kết quả là một giá trị lô-gic TRUE hoặc FALSE.

Toán tử so sánh

Ý nghĩa

Ví dụ

= (dấu bằng)

Bằng

A1=B1

> (dấu lớn hơn)

Lớn hơn

A1>B1

< (dấu nhỏ hơn)

Nhỏ hơn

A1<B1

>= (dấu lớn hơn hoặc bằng)

Lớn hơn hoặc bằng

A1>=B1

<= (dấu nhỏ hơn hoặc bằng)

Nhỏ hơn hoặc bằng

A1<=B1

<> (dấu khác)

Khác

A1<>B1

Toán tử móc nối văn bản

Dùng dấu và (&) để kết hợp, hoặc ghép nối, một hoặc nhiều chuỗi văn bản để tạo thành một đoạn văn bản duy nhất.

Toán tử văn bản

Ý nghĩa

Ví dụ

& (dấu "và")

Kết nối hoặc móc nối hai giá trị để tạo thành một giá trị văn bản liên tục

("North" & "wind")

Toán tử tham chiếu

Kết nối các phạm vi ô cho các tính toán với các toán tử sau đây.

Toán tử tham chiếu

Ý nghĩa

Ví dụ

: (dấu hai chấm)

Toán tử phạm vi tạo một tham chiếu đến tất cả các ô giữa hai tham chiếu bao gồm cả hai tham chiếu.

B5:B15

, (dấu phẩy)

Toán tử liên kết, kết hợp nhiều tham chiếu thành một tham chiếu

SUM(B5:B15,D5:D15)

(khoảng trống)

Toán tử giao, tạo trên các tham chiếu đến các ô chung cho hai tham chiếu

B7:D7 C6:C8

Trong một số trường hợp, thứ tự tính toán được thực hiện có thể ảnh hưởng đến giá trị trả về công thức, vì vậy thật quan trọng để hiểu làm thế nào thứ tự được xác định và cách bạn có thể thay đổi thứ tự để lấy kết quả mong muốn.

Thứ tự Tính toán

Công thức tính toán các giá trị theo thứ tự cụ thể. Công thức trong Excel luôn bắt đầu với dấu bằng (=). Dấu bằng cho Excel biết rằng ký tự thành công tạo thành công thức. Sau dấu bằng là các phần tử được tính toán (các toán hạng), vốn được phân tách bằng các toán tử tính toán. Excel tính toán công thức từ trái sang phải, theo một thứ tự cụ thể cho mỗi toán tử trong công thức.

Ưu tiên toán tử

Nếu bạn kết hợp các toán tử một số trong một công thức, Excel sẽ thực hiện các thao tác trong thứ tự hiển thị trong bảng sau đây. Nếu một công thức chứa toán tử với cùng một mức ưu tiên — ví dụ, nếu công thức có chứa một phép nhân và phép chia toán tử — Excel đánh giá các toán tử từ trái sang phải.

Toán tử

Mô tả

: (dấu hai chấm)

(dãn cách đơn)

, (dấu phẩy)

Toán tử tham chiếu

Dạng phủ định (như trong –1)

%

Phần trăm

^

Phép lũy thừa

* và /

Phép nhân và phép chia

+ và –

Phép cộng và phép trừ

&

Kết nối hai chuỗi văn bản (móc nối)

=
< >
<=
>=
<>

So sánh

Dùng dấu ngoặc đơn

Để thay đổi thứ tự đánh giá, hãy đặt trong dấu ngoặc đơn một phần của công thức để tính đầu tiên. Ví dụ, công thức sau đây cho 11 vì Excel tính toán phép nhân trước bổ sung. Công thức nhân 2 bằng 3 và sau đó cộng thêm 5 vào kết quả.

=5+2*3

Ngược lại, nếu bạn sử dụng dấu ngoặc đơn để thay đổi cú pháp, Excel cộng 5 và 2 với nhau và nhân kết quả với 3 ra kết quả là 21.

=(5+2)*3

Trong ví dụ dưới đây, dấu ngoặc đơn xung quanh phần đầu tiên của công thức bắt buộc Excel để tính toán B4 + 25 đầu tiên và sau đó, chia kết quả tổng của các giá trị trong ô D5, E5 và F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Bạn có thể xem video này trên toán tử thứ tự trong Excel để tìm hiểu thêm.

Khi bạn nhập công thức, Excel kỳ vọng nhất định giá trị cho mỗi toán tử. Nếu bạn nhập một loại khác của giá trị hơn những gì được mong muốn, Excel đôi khi có thể chuyển đổi giá trị.

Công thức

Tạo ra

Giải thích

= "1" + "2"

3

Khi bạn dùng dấu cộng (+), Excel sẽ số trong công thức. Ngay cả khi dấu ngoặc kép có nghĩa là "1" và "2" giá trị văn bản, Excel sẽ tự động chuyển đổi các giá trị văn bản thành số.

= 1 + "$4,00"

5

Khi công thức kỳ vọng một số, Excel sẽ chuyển đổi văn bản nếu nó có một định dạng thường sẽ được chấp nhận cho một số.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel diễn giải văn bản như một ngày trong định dạng mm/dd/yyyy, chuyển đổi ngày thành số sê-ri, và sau đó tính toán sự khác biệt giữa chúng.

= SQRT ("8 + 1")

#VALUE!

Excel không thể chuyển đổi văn bản thành một số vì văn bản "8 + 1" không thể được chuyển đổi thành một số. Bạn có thể sử dụng "9" hoặc "8" + "1" thay vì "8 + 1" để chuyển đổi văn bản thành một số và trả về kết quả của 3.

= "A" & ĐÚNG

ATRUE

Khi văn bản được mong muốn, Excel chuyển đổi số và các giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE và FALSE thành văn bản.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể nào không?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Toán học cơ bản trong Excel

Sử dụng Excel như máy tính của bạn

Tổng quan về công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Lối tắt bàn phím trong Excel và phím chức năng

Các hàm Excel (bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×