Tiếng dội lại hành động Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro tiếng dội lại để xác định xem hồi báo được bật trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hành động này để ẩn hoặc hiển thị kết quả của một macro trong khi nó thực hiện.

Ghi chú: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Ghi chú: Hành động macro tiếng dội lại không sẵn dùng trong ứng dụng web Access.

Thiết đặt

Hành động macro tiếng dội lại có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Echo trên

Bấm (tắt tiếng dội lại trên) hay không (tắt tiếng dội tắt) trong Tiếng dội lại trên hộp trong phần Hành động đối số của cửa sổ bộ dựng Macro. Mặc định là .

Thanh trạng thái văn bản

Văn bản để hiển thị trong thanh trạng thái khi tiếng dội lại bị tắt. Ví dụ, khi tiếng dội lại bị tắt, trên thanh trạng thái có thể hiển thị "macro đang chạy."

Ghi chú

Khi Access chạy macro, màn hình Cập Nhật thường xuyên hiển thị thông tin không cần thiết để hoạt động macro. Khi bạn đặt tiếng dội lại trên đối số là không, macro sẽ chạy mà không cần Cập Nhật màn hình. Khi kết thúc macro, Access sẽ tự động bật tiếng dội lại và repaints cửa sổ. Thiết đặt không cho Tiếng dội lại trên đối số không ảnh hưởng đến chức năng của macro hoặc kết quả của nó.

Hành động tiếng dội lại không bỏ Hiển thị hộp thoại mô thức , chẳng hạn như thông báo lỗi hoặc biểu mẫu bật lên, chẳng hạn như trang tính thuộc tính. Bạn có thể dùng hộp thoại và biểu mẫu bật lên để thu thập hoặc hiển thị thông tin, ngay cả khi tiếng dội lại bị tắt. Để chặn tất cả các hộp thư hoặc thoại ngoại trừ hộp thông báo lỗi và hộp thoại yêu cầu người dùng để nhập thông tin, hãy dùng hành động SetWarnings .

Bạn có thể chạy hành động tiếng dội lại nhiều lần trong macro. Điều này cho phép bạn thay đổi văn bản thanh trạng thái trong khi chạy macro.

Nếu bạn tắt tiếng dội lại, bạn có thể sử dụng hành động Hourglass để thay đổi con trỏ vào một biểu tượng hourglass (hoặc biểu tượng con trỏ chuột bất cứ điều gì bạn đã đặt cho "Bận") để cung cấp một chỉ báo trực quan macro đang chạy.

Để chạy hành động tiếng dội lại trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp tiếng dội lại của đối tượng DoCmd .

Ví dụ

Đặt giá trị của điều khiển bằng cách sử dụng macro

Macro sau đây sẽ mở ra biểu mẫu thêm sản phẩm từ một nút trên biểu mẫu nhà cung cấp. Sử dụng tiếng dội lại, đóng, OpenForm, SetValue, và GoToControl hành động cho nó. Hành động SetValue thiết đặt điều khiển nhà cung cấp ID trên biểu mẫu sản phẩm hiện tại nhà cung cấp trên biểu mẫu nhà cung cấp. Hành động GoToControl rồi di chuyển tiêu điểm vào trường thể loại ID, nơi bạn có thể bắt đầu để nhập dữ liệu cho sản phẩm mới. Macro này sẽ được gắn với nút Thêm sản phẩm trên biểu mẫu nhà cung cấp.

Hành động

Đối số: thiết đặt

Chú thích

Hồi báo

Tiếng dội lại trên: không

Ngừng việc Cập Nhật màn hình trong khi macro đang chạy.

Đóng

Kiểu đối tượng: biểu mẫu

Tên đối tượng: danh sách sản phẩm

Lưu: không

Đóng biểu mẫu danh sách sản phẩm.

OpenForm

Tên biểu mẫu: sản phẩm

Dạng xem: biểu mẫu

Chế độ dữ liệu: Thêm

Chế độ cửa sổ: thông thường

Mở biểu mẫu sản phẩm.

SetValue

Mục: [biểu mẫu]! [Sản phẩm]! [SupplierID]

Biểu thức: SupplierID

Đặt điều khiển nhà cung cấp ID nhà cung cấp hiện tại trên biểu mẫu nhà cung cấp.

GoToControl

Điều khiển tên: CategoryID

Đi đến thể loại ID điều khiển.

Đồng bộ hóa các biểu mẫu bằng cách sử dụng macro

Macro sau đây sẽ mở ra biểu mẫu danh sách sản phẩm ở góc dưới bên phải của biểu mẫu nhà cung cấp, Hiển thị các sản phẩm của nhà cung cấp hiện tại. Sử dụng tiếng dội lại, MsgBox, GoToControl, StopMacro, OpenForm, và MoveSize hành động cho nó. Nó cũng hiển thị sử dụng một biểu thức có điều kiện với các hành động MsgBox, GoToControl, và StopMacro . Macro này sẽ được gắn với nút xem lại sản phẩm trên biểu mẫu nhà cung cấp.

Điều kiện

Hành động

Đối số: thiết đặt

Chú thích

Hồi báo

Tiếng dội lại trên: không

Ngừng việc Cập Nhật màn hình trong khi macro đang chạy.

IsNull ([nhà cung cấp ID])

MsgBox

Thông báo: di chuyển đến bản ghi nhà cung cấp sản phẩm mà bạn muốn xem, rồi bấm nút xem lại sản phẩm một lần nữa.

Bíp:

Kiểu: không có

Tiêu đề: chọn một nhà cung cấp

Nếu không có nhà cung cấp hiện tại không có trên biểu mẫu nhà cung cấp, Hiển thị một thông báo.

...

GoToControl

Điều khiển tên: CompanyName

Di chuyển tiêu điểm vào điều khiển CompanyName.

...

StopMacro

Ngừng macro.

OpenForm

Tên biểu mẫu: danh sách sản phẩm

Dạng xem: biểu dữ liệu

Tên bộ lọc:

Nơi điều kiện: [nhà cung cấp ID] = [biểu mẫu]! [Nhà cung cấp]! [SupplierID]

Chế độ dữ liệu: chỉ đọc

Chế độ cửa sổ: thông thường

Mở biểu mẫu danh sách sản phẩm và hiển thị các sản phẩm của nhà cung cấp hiện tại.

MoveSize

Bên phải: 0.7799"

Xuống: 1.8"

Vị trí biểu mẫu danh sách sản phẩm trong góc dưới bên phải của biểu mẫu nhà cung cấp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×