Tính toán tỷ lệ phần trăm cho tổng phụ trong PivotTable

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để hiện tỷ lệ phần trăm như % của Tổng Mẹ, % của Tổng Chính hoặc % Tổng Lũy kế Theo trong PivotTable, hãy chọn từ tùy chọn Hiện Giá trị Như.

Để hiện các tính toán đặt cạnh nhau cùng với các giá trị chúng dựa vào (ví dụ: để hiện % của Tổng Chính bên cạnh tổng phụ), trước tiên bạn cần lặp lại trường giá trị bằng cách thêm nó vào nhiều hơn một lần.

  1. Trong Danh sách Trường, hãy kéo trường bạn muốn lặp lại tới vùng Giá trị và đặt nó ngay bên dưới cùng trường đó.

    Excel sẽ thêm trường giá trị vào PivotTable cùng với một số định danh duy nhất được nối thêm vào tên của nó. Hãy thay đổi tên nếu bạn muốn.

  2. Bấm chuột phải vào trường giá trị trong PivotTable, rồi chọn Hiện Giá trị Như.

  3. Bấm tùy chọn bạn muốn.

Tùy chọn tính toán trường giá trị

Sử dụng c này tùy chọn alculation :

Để hiện hoặc tính toán:

Không Tính toán

Giá trị được nhập vào trường.

% của Tổng Chính

Là các giá trị như tỷ lệ phần trăm của tổng chính của tất cả các giá trị hoặc các điểm dữ liệu trong báo cáo.

% của Tổng Cột

Là tất cả các giá trị trong từng cột hoặc từng chuỗi như tỷ lệ phần trăm của tổng cộng tương ứng với cột hoặc chuỗi.

% của Tổng Hàng

Là giá trị trong mỗi hàng hoặc mỗi thể loại như tỷ lệ phần trăm của tổng tương ứng với hàng hoặc thể loại.

% Của

Là các giá trị như tỷ lệ phần trăm của giá trị của mục Cơ sở đã chọn trong trường Cơ sở của nó.

% của Tổng Hàng Mẹ

Là các giá trị như: (giá trị tương ứng với mục) / (giá trị tương ứng với mục mẹ trong các hàng)

% của Tổng Cột Mẹ

Là các giá trị như: (giá trị tương ứng với mục) / (giá trị tương ứng với mục mẹ trong các cột)

% của Tổng Mẹ

Là các giá trị như: (giá trị tương ứng với mục) / (giá trị tương ứng với mục mẹ trong trường Cơ sở đã chọn)

Chênh lệch

Là các giá trị như sự chênh lệnh của giá trị mục Cơ sở đã chọn trong trường Cơ sở của nó.

% Chênh lệch

Là các giá trị như sự chênh lệnh theo phần trăm của giá trị mục Cơ sở đã chọn trong trường Cơ sở của nó.

Tổng Lũy kế theo

Là giá trị tương ứng với các mục liên tiếp trong trường Cơ sở đã chọn như một tổng lũy kế.

% Tổng Lũy kế theo

Là giá trị như tỷ lệ phần trăm tương ứng với các mục liên tiếp trong trường Cơ sở đã chọn được hiển thị như là một tổng lũy kế.

Sắp xếp từ Nhỏ nhất đến Lớn Nhất

Là việc sắp xếp các giá trị đã chọn trong một trường xác định, liệt kê mục nhỏ nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị lớn hơn có một giá trị sắp xếp cao hơn.

Sắp xếp từ Lớn nhất đến Nhỏ nhất

Là việc sắp xếp các giá trị đã chọn trong một trường xác định, liệt kê mục lớn nhất trong trường là 1 và mỗi một giá trị nhỏ hơn có một giá trị sắp xếp cao hơn.

Chỉ số

Là các giá trị như: ((giá trị trong ô) x (Toàn bộ Tổng Chính)) / ((Tổng Hàng) x (Tổng Cột))

Tìm hiểu thêm về PivotTable

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×