Thiết lập thư thoại hệ thống điện thoại - trợ giúp quản trị

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này dành cho người quản trị Office 365 người nào đó để thiết lập tính năng thư thoại hệ thống điện thoại cho tất cả mọi người trong doanh nghiệp.

Ghi chú: Điện thoại hệ thống thư thoại hỗ trợ vŕo thư thoại thư chỉ trong một hộp thư Exchange và không hỗ trợ bất kỳ hệ thống email bên thứ ba. Dưới dạng cơ chế dự phòng, thư thoại hệ thống điện thoại có thể gửi lại thư bằng cách dùng SMTP, có nghĩa là người dùng với một hộp thư trên hệ thống email bên thứ ba sẽ nhận được thông báo thư thoại của họ với thời gian hoạt động dịch vụ đảm bảo không hoặc các tính năng thư thoại khác, chẳng hạn như thay đổi lời chào của họ và các thiết đặt.

Môi trường chỉ điện toán đám mây: thiết lập thư thoại hệ thống điện thoại

Cho Skype for Business Online và gọi gói người dùng, thư thoại hệ thống điện thoại tự động được thiết lập và được cung cấp cho người dùng sau khi bạn gán giấy phép Hệ thống điện thoại và số điện thoại cho họ.

  1. Nếu tính năng hệ thống điện thoại mà không có trong gói của bạn, bạn có thể cần mua giấy phép bổ trợ Hệ thống điện thoại . Bạn cũng có thể cần mua một giấy phép Exchange Online. Hãy xem Skype for Business và Microsoft nhóm cấp phép bổ trợ.

  2. Gán giấy phép Office 365, hệ thống điện thoại giấy phépvà giấy phép Exchange Online để mọi người trong doanh nghiệp của bạn. Sau khi bạn thực hiện điều này, chúng sẽ có thể nhận được thông báo thư thoại!

  3. Hỗ trợ cho bản phiên âm thư thoại đã được thêm theo tháng 3 2017 và được bật theo mặc định cho tất cả các tổ chức và người dùng. Bạn có thể vô hiệu hóa bản phiên âm cho tổ chức của bạn bằng cách dùng Windows PowerShell và thực hiện theo các bước dưới đây.

Hệ thống điện thoại với môi trường tại chỗ

Thông tin sau đây là về cấu hình hệ thống điện thoại thư thoại để làm việc với môi trường tại chỗ gọi lập kế hoạch.

  1. Nếu tính năng hệ thống điện thoại mà không có trong gói của bạn, bạn có thể cần mua giấy phép bổ trợ Hệ thống điện thoại . Bạn cũng cần mua một giấy phép Exchange Online. Hãy xem Skype for Business và Microsoft nhóm cấp phép bổ trợ.

  2. Gán giấy phép Office 365, hệ thống điện thoại giấy phépvà giấy phép Exchange Online để mọi người trong doanh nghiệp của bạn.

  3. Hãy làm theo các hướng dẫn trong phần cho phép người dùng cho hệ thống điện thoại thoại và dịch vụ thư thoạiCấu hình Skype for Business điện toán đám mây đường kết nối phiên bản hướng dẫn.

  4. Hỗ trợ cho bản phiên âm thư thoại đã được thêm theo tháng 3 2017 và được bật theo mặc định cho tất cả các tổ chức và người dùng. Bạn có thể vô hiệu hóa bản phiên âm cho tổ chức của bạn bằng cách dùng Windows PowerShell và thực hiện theo các bước dưới đây.

  5. Bạn cũng có thể nhìn thấy thư thoại Azure PBX hỗ trợ đối với máy chủ Exchange để tìm hiểu cách cấu hình chuyển phát thư thoại Azure thư cho người dùng hệ thống điện thoại đã có một hộp thư tại cơ sở.

Thiết đặt chính sách thư thoại trong tổ chức của bạn

Bản phiên âm thư thoại được bật theo mặc định cho tất cả các tổ chức và người dùng này, Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát nó bằng cách sử dụng các lệnh ghép ngắn Set-CsOnlineVoicemailPolicyCấp quyền-CsOnlineVoicemailPolicy .

Quan trọng: Bạn không thể tạo một thực thể chính sách mới cho bản phiên âm bằng cách dùng lệnh ghép ngắn New-CsOnlineVoiceMailPolicy , và bạn không thể loại bỏ một thực thể chính sách hiện có bằng cách dùng lệnh ghép ngắn Remove-CsOnlineVoiceMailPolicy .

Bạn có thể quản lý các thiết đặt bản phiên âm cho người dùng của bạn bằng cách sử dụng chính sách thư thoại. Để xem tất cả các lần xuất hiện chính sách sẵn có thư thoại, bạn có thể sử dụng Get-CsOnlineVoicemailPolicy lệnh ghép ngắn.

PS C:\ > Get-CsOnlineVoicemailPolicy

Get-CsOnlineVoiceMailPolicy kết quả cửa sổ.

Vì thiết đặt mặc định cho bản phiên âm trên tổ chức của mình, bạn có thể vô hiệu hóa nó bằng cách dùng Bộ-CsOnlineVoicemailPolicy. Để thực hiện điều này, hãy chạy:

Set-CsOnlineVoicemailPolicy -EnableTranscription $false

Người dùng chính sách được đánh giá trước khi thiết đặt mặc định tổ chức. Ví dụ, nếu bản phiên âm thư thoại được bật cho tất cả người dùng của bạn, bạn có thể gán chính sách tắt bản phiên âm cho người dùng cụ thể bằng cách dùng lệnh ghép ngắn Cấp CsOnlineVoicemailPolicy .

Để vô hiệu hóa bản phiên âm cho một người dùng, chạy:

Grant-CsOnlineVoicemailPolicy -PolicyName TranscriptionDisabled -Identity sip:amosmar@contoso.com

Quan trọng: Dịch vụ thư thoại trong Office 365 lưu trữ chính sách thư thoại và Cập Nhật bộ đệm ẩn mỗi giờ 4. Vậy, thay đổi chính sách bạn thực hiện có thể mất đến 4 giờ để áp dụng.

Trợ giúp người dùng của bạn, tìm hiểu các tính năng thư thoại Skype for Business

Chúng tôi có thông tin đào tạo và bài viết này để giúp người dùng của bạn là thành công với Skype for Business thư thoại. Hãy trỏ chúng đến các bài viết sau đây:

Chủ đề Liên quan

Thiết lập Skype for Business Online
dưới đây là những gì bạn nhận được với hệ thống điện thoại trong Office 365

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×