Thiết lập và quản lý yêu cầu truy nhập

Thiết lập và quản lý yêu cầu truy nhập

Tính năng yêu cầu truy nhập cho phép mọi người có thể yêu cầu quyền truy nhập vào nội dung mà hiện thời họ không có quyền xem. Là người sở hữu trang, bạn có thể lập cấu hình để tính năng này gửi thư cho bạn khi ai đó yêu cầu truy nhập trang. Sau đó bạn có thể quyết định sẽ phê duyệt hay từ chối yêu cầu của họ. Nếu bạn phê duyệt yêu cầu đó, bạn cũng có thể xác định mức quyền cụ thể mà bạn muốn gán cho người dùng.

Tính năng yêu cầu truy nhập cũng hữu ích cho trang khi kết hợp với lệnh Chia sẻ. Nếu một người không phải là người sở hữu trang (tức là người không có toàn quyền điều khiển trang) dùng lệnh Chia sẻ để mời người khác xem trang, thì hành động đó sẽ tạo yêu cầu truy nhập cho người sở hữu trang. Khi đó, người sở hữu trang có thể phê duyệt hay từ chối yêu cầu, hoặc xác định mức cấp phép sẽ được cấp cho người dùng mới.

Kết hợp cùng nhau, lệnh Chia sẻ và tính năng yêu cầu truy nhập giúp đơn giản hóa quy trình quản lý những người có quyền truy nhập site. Người dùng site có cơ hội mời những người khác cộng tác trên các site (trừ khi bạn tắt tính năng này), trong khi chủ sở hữu site có quyền quyết định cuối cùng đối với việc ai sẽ có quyền truy nhập những site này và mức quyền gán cho người dùng.

Bạn muốn làm gì?

Bật hoặc tắt tính năng chia sẻ với những người không phải là thành viên

Thiết lập yêu cầu truy nhập

Chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu truy nhập site

Quản lý lời mời gửi tới người dùng bên ngoài (chỉ dành cho SharePoint Online)

Rút lại lời mời

Gửi lại lời mời

Các tác vụ liên quan

Bật hoặc tắt tính năng chia sẻ của các thành viên nhóm với những người không phải là thành viên

Trước tiên, bạn có thể muốn quyết định xem thành viên của các nhóm site có thể mời những người không phải là thành viên truy nhập nội dung site không. Bạn có thể bật hoặc tắt khả năng này.

Ghi chú: Việc tắt tùy chọn cho phép chia sẻ không ẩn đi menu Chia sẻ nhưng sẽ hiển thị thông báo lỗi khi có thành viên nhóm tìm cách chia sẻ.

 1. Đi đến Cài đặt Nút Thiết đặt Office 365 > Cài đặt Site.

 2. Dưới phần Người dùng và Quyền, hãy bấm vào Quyền Trang.

 3. Trên tab Quyền, hãy bấm vào Thiết đặt Yêu cầu Truy nhập.

 4. Trong hộp thoại Cài đặt Yêu cầu Truy nhập, chọn hoặc bỏ chọn Cho phép thành viên chia sẻ site và các tệp hoặc thư mục cá nhân. Hộp kiểm nằm dưới nội dung này, Cho phép thành viên mời những người khác vào nhóm thành viên site, Thành viên Site Nhóm. Phải bật cài đặt này để cho phép thành viên chia sẻ site sẽ tự động được chọn hoặc bỏ chọn.

 5. Bấm OK.

Thiết lập yêu cầu truy nhập

Người sở hữu trang có thể thiết lập tính năng yêu cầu truy nhập để tính năng này sẽ gửi email cho người sở hữu trang khi có ai đó yêu cầu truy nhập trang.

 1. Đi đến Cài đặt Nút Thiết đặt Office 365 > Cài đặt Site.

 2. Dưới phần Người dùng và Quyền, hãy bấm vào Quyền Trang.

 3. Trên tab Quyền, hãy bấm vào Thiết đặt Yêu cầu Truy nhập.

 4. Trong hộp thoại Thiết đặt Yêu cầu Truy nhập, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Cho phép yêu cầu truy nhập rồi nhập địa chỉ email cho người mà bạn muốn giao trách nhiệm phê duyệt yêu cầu truy nhập.

 5. Bấm OK.

Đầu Trang

Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu truy nhập trang

 1. Đi đến Cài đặt Nút Thiết đặt Office 365 > Cài đặt Site.

 2. Trong phần Người dùng và Quyền, hãy bấm vào Yêu cầu truy nhập và thư mời.

 3. Trong phần Yêu cầu Đang chờ phê duyệt, hãy tìm yêu cầu bạn muốn cập nhật, bấm vào dấu chấm lửng . . . để mở menu.

 4. Trong phần Quyền, hãy chọn mức cấp phép mà bạn muốn gán cho người dùng (nếu bạn dự định phê duyệt yêu cầu đó). Hoặc bạn cũng có thể nhập một thông báo cho người yêu cầu truy nhập; đây cũng là cách hữu ích để lập tài liệu về quyết định của bạn.

 5. Hãy bấm vào Phê duyệt hoặc Từ chối.

  Mẹo: Để xem các yêu cầu trước đây, hãy bấm Hiện Lịch sử.

Quản lý thư mời gửi tới người dùng bên ngoài (chỉ dành cho SharePoint Trực tuyến)

Nếu bạn là khách hàng Microsoft Office 365 đang dùng SharePoint Trực tuyến, thì bạn cũng có thể dùng trang Yêu cầu Truy nhập để quản lý các thư mời người dùng khách đã được phát hành tới những người không có giấy phép cho gói đăng ký Office 365 của bạn.

Quan trọng:  Chỉ người dùng là Người quản trị Tuyển tập Site, Người Quản trị Công ty hoặc thành viên của nhóm Chủ sở hữu Site mặc định mới có quyền sử dụng trang Yêu cầu Truy nhập. Tuy nhiên, nếu người dùng đã bị loại bỏ khỏi nhóm Chủ sở hữu Site và sau đó được cấp quyền Toàn quyền Kiểm soát đối với site thì người dùng đó sẽ bị từ chối khi truy nhập vào trang Yêu cầu Truy nhập. Để giải quyết tình huống này, hãy xem mục Thông báo "Truy nhập Bị từ chối" khi bạn xem danh sách "Yêu cầu Truy nhập" trong SharePoint Online.

Rút lại thư mời

Nếu bạn muốn rút lại thư mời mà bạn đã gửi tới người dùng bên ngoài, bạn có thể thu hồi thư mời trước khi thư đó được chấp nhận.

 1. Đến phần Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > Thiết đặt Site.

 2. Trong phần Người dùng và Quyền, hãy bấm vào Yêu cầu truy nhập và thư mời.

 3. Trong phần Thư mời Người dùng Khách, hãy tìm người mà bạn muốn hủy mời truy nhập trang và bấm vào dấu chấm lửng . . . để mở menu.

 4. Trong cửa sổ thuộc tính, hãy bấm vào Rút lại.

Nếu người dùng bên ngoài đó đã chấp nhận thư mời và bạn muốn loại bỏ quyền truy nhập của họ, bạn có thể làm điều đó bằng cách loại bỏ họ khỏi nhóm quyền SharePoint mà họ đã được gán. Người quản trị Office 365 hoặc người quản trị SharePoint Trực tuyến cũng có thể loại bỏ họ khỏi danh sách người dùng cho môi trường của bạn.

Gửi lại lời mời

Theo mặc định, tất cả lời mời mà bạn gửi cho người dùng bên ngoài sẽ hết hạn trong 90 ngày. Bạn có thể gửi lại lời mời trong vòng 90 ngày trên nhưng điều đó sẽ không kéo dài thời hạn phản hồi dành cho người được mời. Bạn không thể gửi lại thư mời đã hết hạn.

Ghi chú: Nếu người được mời không chấp nhận lời mời trong vòng 90 ngày và bạn vẫn muốn người đó có quyền truy nhập vào site của mình thì bạn cần gửi lời mời mới.

 1. Đến phần Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > Thiết đặt Site.

 2. Trong phần Người dùng và Quyền, hãy bấm vào Yêu cầu truy nhập và thư mời.

 3. Trong phần Thư mời Người dùng Khách, hãy tìm thư mời bạn muốn gửi lại và bấm vào dấu chấm lửng . . . để mở menu.

 4. Trong phần Quyền, hãy xác nhận rằng nhóm được chọn là nhóm quyền mà bạn muốn thêm người nhận thư mời vào nhóm đó. Nếu bạn muốn chọn nhóm khác so với nhóm trong thư mời ban đầu, bạn có thể làm như vậy ở đây.

 5. Bấm Gửi lại.

Các tác vụ liên quan

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×