Thay đổi tỉ lệ của trục ngang (thể loại) trong biểu đồ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trục ngang (thể loại) trục, còn được gọi là trục x, biểu đồ hiển thị văn bản nhãn thay vì số khoảng thời gian và cung cấp các tùy chọn chỉnh tỉ lệ ít hơn sẵn có cho trục dọc (giá trị), còn được gọi là trục y, biểu đồ.

Tuy nhiên, bạn có thể xác định các tùy chọn trục sau đây:

 • Khoảng cách giữa các khấc chia độ và nhãn

 • Vị trí của nhãn

 • Thứ tự mà các thể loại được hiển thị

 • Loại trục (ngày hoặc văn bản trục)

 • Vị trí của khấc chia độ

 • Điểm mà trục ngang thằng cắt trục dọc

Để thay đổi tỉ lệ của các trục trong biểu đồ, hãy xem thay đổi tỉ lệ của trục đứng (giá trị) trong biểu đồ hoặc thay đổi tỉ lệ của trục sâu (chuỗi) trong biểu đồ.

Lưu ý: Thủ tục sau đây áp dụng cho Office 2013 và phiên bản mới hơn. Tìm kiếm các bước Office 2010?

 1. Trong biểu đồ, hãy bấm để chọn trục thể loại mà bạn muốn thay đổi hoặc làm như sau để chọn trục từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này sẽ hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kếĐịnh dạng.

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm Vùng chọn hiện tại , bấm vào mũi tên trong hộp ở phía trên cùng, sau đó bấm trục ngang (thể loại).

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Trong ngăn Định dạng trục , hãy thực hiện như sau:

  Quan trọng: Các tùy chọn chỉnh tỉ lệ sau đây sẵn dùng chỉ khi một trục thể loại được chọn.

  • Để đảo ngược thứ tự của các thể loại, bung rộng Tùy chọn trục, sau đó chọn hộp kiểm của các thể loại theo thứ tự đảo ngược .

  • Để thay đổi loại trục vào trục văn bản hoặc ngày, bung rộng Tùy chọn trục, sau đó bên dưới Loại trục, chọn văn bản trục hoặc ngày trục. Văn bản và dữ liệu điểm đều dãn cách dòng trên một trục văn bản. Trục ngày Hiển thị ngày trong thứ tự thời gian ở khoảng đã đặt trước hoặc đơn vị cơ sở, chẳng hạn như số ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi ngày tháng trên trang tính không theo thứ tự hoặc trong cùng một đơn vị cơ sở.

   Lưu ý: Chọn theo mặc định, chọn tự động dựa trên dữ liệu xác định loại trục có ý nghĩa nhất đối cho kiểu dữ liệu của bạn.

  • Để thay đổi điểm mà bạn muốn trục đứng (giá trị) để chéo trục ngang (thể loại), bung rộng Tùy chọn trục, và sau đó dưới thằng cắt trục dọc, hãy chọn thể loại số và nhập số mà bạn muốn trong hộp văn bản, hoặc chọn tại tối đa các thể loại để xác định rằng trục đứng (giá trị) chéo trục ngang (thể loại) sau khi thể loại cuối cùng trên trục x.

  • Để thay đổi khoảng cách giữa các khấc chia độ, mở rộng Khấc chia độvà sau đó trong hộp khoảng cách giữa các khấc chia độ , nhập số mà bạn muốn.

   Lưu ý: Số mà bạn gõ xác định số lượng các thể loại được hiển thị giữa các dấu khấc chia độ.

  • Để thay đổi vị trí của các khấc chia độ trục, bung rộng Khấc chia độ, sau đó chọn bất kỳ tùy chọn mà bạn muốn trong hộp kiểu chínhphụ kiểu .

  • Để thay đổi khoảng cách giữa các nhãn trục, bung rộng nhãn, và sau đó dưới khoảng cách giữa các nhãn, chọn đơn vị khoảng cách xác định và nhập số bạn muốn trong hộp văn bản.

   Mẹo: Nhập 1 để hiển thị nhãn cho mỗi thể loại, 2 để hiển thị nhãn cho mỗi thể loại khác nhau, 3 để hiển thị nhãn cho mỗi thể loại thứ ba, v.v..

  • Để thay đổi vị trí của nhãn trục, bung rộng nhãn, và sau đó trong hộp khoảng cách từ trục , nhập số mà bạn muốn.

   Mẹo: Nhập một số nhỏ hơn để đặt nhãn gần hơn tới trục. Nhập một số lớn hơn nếu bạn muốn thêm khoảng cách giữa nhãn và trục.

 1. Trong biểu đồ, bấm vào trục thể loại mà bạn muốn thay đổi hoặc làm như sau để chọn trục từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm Vùng chọn hiện tại , bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần biểu đồ , sau đó bấm trục ngang (thể loại).

   Ảnh Ribbon

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Trong hộp thoại Định dạng trục , dưới Tùy chọn trục, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  Quan trọng: Các tùy chọn chỉnh tỉ lệ sau đây sẵn dùng chỉ khi một trục thể loại được chọn.

  • Để thay đổi khoảng cách giữa các khấc chia độ, trong hộp khoảng cách giữa các khấc chia độ , hãy nhập số mà bạn muốn.

   Lưu ý: Số mà bạn gõ xác định số lượng các thể loại được hiển thị giữa các dấu khấc chia độ.

  • Để thay đổi khoảng cách giữa các nhãn trục, dưới Khoảng cách giữa các nhãn, bấm Xác định đơn vị khoảng cách, sau đó trong hộp văn bản, nhập số bạn muốn.

   Mẹo: Nhập 1 để hiển thị nhãn cho mỗi thể loại, 2 để hiển thị nhãn cho mỗi thể loại khác nhau, 3 để hiển thị nhãn cho mỗi thể loại thứ ba, v.v..

  • Để thay đổi vị trí của các nhãn trục, trong hộp Khoảng cách nhãn từ trục, nhập số bạn muốn.

   Mẹo: Nhập một số nhỏ hơn để đặt nhãn gần hơn tới trục. Nhập một số lớn hơn nếu bạn muốn thêm khoảng cách giữa nhãn và trục.

  • Để đảo ngược thứ tự của các thể loại, hãy chọn hộp kiểm của các thể loại theo thứ tự đảo ngược .

  • Để thay đổi loại trục vào trục văn bản hoặc ngày, bên dưới Loại trục, bấm trục văn bản hoặc ngày trục. Văn bản và dữ liệu điểm đều dãn cách dòng trên một trục văn bản. Trục ngày Hiển thị ngày trong thứ tự thời gian ở khoảng đã đặt trước hoặc đơn vị cơ sở, chẳng hạn như số ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi ngày tháng trên trang tính không theo thứ tự hoặc trong cùng một đơn vị cơ sở.

   Lưu ý: Chọn theo mặc định, chọn tự động dựa trên dữ liệu xác định loại trục có ý nghĩa nhất đối cho kiểu dữ liệu của bạn.

  • Để thay đổi vị trí của trục khấc chia độ và nhãn, hãy chọn bất kỳ tùy chọn mà bạn muốn trong hộp kiểu khấc chia độ chính đánh dấu, kiểu đánh dấu khấc chia độ phụ, và nhãn trục .

  • Để thay đổi điểm mà bạn muốn trục đứng (giá trị) chéo trục ngang (thể loại), bên dưới thằng cắt trục dọc, hãy bấm vào thể loại số, sau đó nhập số mà bạn muốn trong hộp văn bản, hoặc bấm vào thể loại tối đa để xác định rằng trục đứng (giá trị) chéo trục ngang (thể loại) sau khi thể loại cuối cùng trên trục x.

Mẹo: 

 • Sau khi thay đổi tỉ lệ của trục, bạn cũng có thể muốn thay đổi cách trục được định dạng. Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi hiển thị của trục biểu đồ.

 • Tỷ lệ không thay đổi chuỗi chồng lên nhau hoặc khoảng cách chiều rộng giữa các chuỗi dữ liệu. Để thay đổi chuỗi chồng lên nhau hoặc khoảng cách chiều rộng, bấm chuột phải vào một chuỗi dữ liệu, sau đó bấm Định dạng chuỗi dữ liệu. Dưới Tùy chọn chuỗi, hãy xác định các thiết đặt mà bạn muốn.

Theo mặc định, các giá trị tối thiểu và tối đa tỉ lệ của mỗi trục trong biểu đồ được tính toán tự động. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh tỉ lệ tốt hơn đáp ứng nhu cầu của bạn. Ví dụ, nếu tất cả các điểm dữ liệu trong bảng dữ liệu của bạn nằm giữa 60 và 90, bạn có thể muốn trục giá trị (y) để có một dãy 50 đến 100 thay vì 0 đến 100. Khi một trục giá trị bao gồm một phạm vi rất lớn, bạn cũng có thể thay đổi trục thành tỷ lệ lôgarit (còn được gọi là Thang đo Nhật ký).

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word cho Mac: trên menu dạng xem , bấm Bố trí in.

 2. Bấm vào biểu đồ.

 3. Trên tab định dạng , bấm trục ngang (thể loại) trong danh sách thả xuống và sau đó bấm Ngăn định dạng.

 4. Trong ngăn Định dạng trục , hãy thực hiện như sau:

  Quan trọng: Các tùy chọn chỉnh tỉ lệ sau đây sẵn dùng chỉ khi một trục thể loại được chọn.

  • Để đảo ngược thứ tự của các thể loại, bung rộng Tùy chọn trục, sau đó chọn hộp kiểm của các thể loại theo thứ tự đảo ngược .

  • Để thay đổi loại trục vào trục văn bản hoặc ngày, bung rộng Tùy chọn trục, sau đó bên dưới Loại trục, chọn văn bản trục hoặc ngày trục. Văn bản và dữ liệu điểm đều dãn cách dòng trên một trục văn bản. Trục ngày Hiển thị ngày trong thứ tự thời gian ở khoảng đã đặt trước hoặc đơn vị cơ sở, chẳng hạn như số ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi ngày tháng trên trang tính không theo thứ tự hoặc trong cùng một đơn vị cơ sở.

   Lưu ý: Chọn theo mặc định, chọn tự động dựa trên dữ liệu xác định loại trục có ý nghĩa nhất đối cho kiểu dữ liệu của bạn.

  • Để thay đổi điểm mà bạn muốn trục đứng (giá trị) để chéo trục ngang (thể loại), bung rộng Tùy chọn trục, và sau đó dưới thằng cắt trục dọc, hãy chọn thể loại số và nhập số mà bạn muốn trong hộp văn bản, hoặc chọn tại tối đa các thể loại để xác định rằng trục đứng (giá trị) chéo trục ngang (thể loại) sau khi thể loại cuối cùng trên trục x.

  • Để thay đổi khoảng cách giữa các khấc chia độ, mở rộng Khấc chia độvà sau đó trong hộp khoảng cách giữa các khấc chia độ , nhập số mà bạn muốn.

   Lưu ý: Số mà bạn gõ xác định số lượng các thể loại được hiển thị giữa các dấu khấc chia độ.

  • Để thay đổi vị trí của các khấc chia độ trục, bung rộng Khấc chia độ, sau đó chọn bất kỳ tùy chọn mà bạn muốn trong hộp kiểu chínhphụ kiểu .

  • Để thay đổi khoảng cách giữa các nhãn trục, bung rộng nhãn, và sau đó dưới khoảng cách giữa các nhãn, chọn đơn vị khoảng cách xác định và nhập số bạn muốn trong hộp văn bản.

   Mẹo: Nhập 1 để hiển thị nhãn cho mỗi thể loại, 2 để hiển thị nhãn cho mỗi thể loại khác nhau, 3 để hiển thị nhãn cho mỗi thể loại thứ ba, v.v..

  • Để thay đổi vị trí của nhãn trục, bung rộng nhãn, và sau đó trong hộp khoảng cách từ trục , nhập số mà bạn muốn.

   Mẹo: Nhập một số nhỏ hơn để đặt nhãn gần hơn tới trục. Nhập một số lớn hơn nếu bạn muốn thêm khoảng cách giữa nhãn và trục.

  • Để định vị nhãn, nhãnbung rộng và chọn một tùy chọn trong hộp danh sách thả xuống.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×