Thay đổi số điện thoại hoặc số điện thoại trả tiền miễn phí trên cầu hội thảo âm thanh của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn mua giấy phép Hội thảo âm thanh , Microsoft lưu trữ của bạn cầu hội thảo âm thanh cho tổ chức của bạn. Cầu hội thảo âm thanh cho ra số quay số điện thoại từ vị trí khác nhau để tổ chức cuộc họp và người dự có thể dùng chúng để gia nhập Skype for Business hoặc Microsoft Teams cuộc họp bằng điện thoại.

Ngoài số điện thoại đã được gán cho cầu hội thảo của bạn, bạn có thể lấy thêm dịch vụ số (số điện thoại và số miễn phí dùng cho hội thảo âm thanh) từ các vị trí và sau đó gán chúng để hội thảo cầu để bạn có thể Bung rộng bảo hiểm cho người dùng của bạn.

Ghi chú: 

 • Để có thể gán/bỏ gán một số điện thoại cho cầu hội thảo, số điện thoại phải là một số 'dịch vụ'. Bạn có thể nhìn thấy kiểu số đó bằng cách điều hướng tới thoại >số điện thoại và tìm kiếm trong cột Số kiểu .

 • Office 365 liên lạc ghi phải được thiết lập đầu tiên trong thứ tự cho người dùng quay số vào cầu trên một số miễn phí. Hãy xem thiết lập liên lạc ghi.

Các bước khi bạn giao một số điện thoại Dịch vụ mới cho cầu hội thảo của bạn

Bước 1 - gán số điện thoại mới cho cầu hội thảo âm thanh của bạn

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tài khoản cơ quan của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > Trung tâm quản trị > Skype for Business > thoại > số điện thoại.

 3. Chọn số điện thoại từ danh sách, rồi trong ngăn hành động, hãy bấm gán.

 4. Trên trang gán , hãy bấm lưu.

  Chỉ một số điện thoại Dịch vụ có thể được đặt làm mặc định cho cầu hội thảo của bạn; số số miễn phí dịch vụ không được đặt làm mặc định, số cầu hội thảo của bạn. Nếu bạn giao một số điện thoại Dịch vụ và bạn muốn thiết lập nó dưới dạng số mặc định mới cho cầu hội thảo âm thanh của bạn, hãy chọn sử dụng số này làm mặc định.

  Ghi chú: Sau khi một số điện thoại mới đã được gán, ngay cả khi số trở thành số mặc định mới, số mặc định cho người dùng hiện có sẽ không thay đổi. Để thiết lập điện thoại trả tiền mặc định hoặc một số miễn phí mà được thêm vào cuộc họp của người tổ chức mời, hãy xem thiết lập điện thoại hội thảo âm thanh số cho người tổ chức cuộc họp mà được bao gồm trên thư mời.

Bước 2 - thay đổi các số điện thoại mặc định được bao gồm trong cuộc họp mời người dùng (tùy chọn)

Số điện thoại mặc định cho người dùng là mời những người được bao gồm trên cuộc họp của họ khi chúng lên lịch cuộc họp. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết số từ điện thoại hội thảo âm thanh cho cuộc họp người tổ chức mà được bao gồm trên thư mời.

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > Trung tâm quản trị > Skype for Business > hội thảo âm thanh > người dùng và chọn người dùng trong danh sách.

 3. Bấm sửa trong ngăn hành động.

 4. Bên dưới số điện thoại trả tiền mặc định hoặc số miễn phí mặc định, chọn số trong danh sách và bấm lưu.

Sau khi đã lưu các thay đổi, điện thoại mặc định mới số sẽ được bao gồm trên cuộc họp mời của người tổ chức lần sau khi họ lên lịch cuộc họp mới.

Bước 3 - Cập nhật sẵn có họp mời người dùng sử dụng dịch vụ di chuyển cuộc họp (tùy chọn)

Để biết các bước tiếp theo hai, bạn sẽ cần phải khởi động Windows PowerShell. Để xem cách thực hiện điều này, hãy bấm vào đây.

Sử dụng dịch vụ di chuyển cuộc họp, bạn có thể hoặc bạn có thể cập nhật thư mời cuộc họp đã được gửi đến người dùng trong tổ chức của bạn trước khi số điện thoại mặc định của họ được thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết lập dịch vụ di chuyển cuộc họp (MMS).

 • Chạy dịch vụ di chuyển cuộc họp (MMS) dành cho người dùng có các số điện thoại mặc định đã thay đổi trong bước 2. Để thực hiện điều này, hãy chạy lệnh sau đây:

	Start-CsExMeetingMigration user@contoso.com

 • Bạn cũng có thể xem cuộc họp trạng thái di chuyển. Tất cả cuộc họp sẽ được dời sau khi không có không hoạt động trong trạng thái đang chờ hoặc Đang tiến hành .

	Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Các bước khi bạn đang unassigning một số điện thoại Dịch vụ cho cầu hội thảo

Khi bạn bỏ gán một số điện thoại từ cầu hội thảo, người dùng sẽ không thể gia nhập bất kỳ cuộc họp bằng cách dùng số điện thoại đó nữa. Vì thay đổi số điện thoại, điều quan trọng là để cập nhật tất cả người dùng có thể có một số điện thoại với số mặc định của họ (nếu có) và Cập Nhật hiện có của cuộc họp thư mời trước khi số điện thoại là chưa được gán từ cầu hội thảo âm thanh.

Nếu số điện thoại sẽ bị loại bỏ mà không cần cập nhật người dùng và cuộc họp của họ, hiện có của họ thư mời cuộc họp có thể chứa một số điện thoại sẽ không hoạt động để gia nhập cuộc họp của họ nữa.

Cho các ba bước đầu tiên, bạn sẽ cần phải khởi động Windows PowerShell. Để xem cách thực hiện điều này, hãy bấm vào đây.

Bước 1 - Cập Nhật người dùng có số điện thoại có chưa được gán làm một trong số mặc định của họ

Thay thế điện thoại trả tiền mặc định hoặc số miễn phí cho tất cả người dùng có số được chưa được gán dưới dạng số mặc định và bắt đầu quy trình cấu lại cuộc họp của họ. Để thực hiện điều này, hãy chạy lệnh sau đây:

Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber <Number to be removed> -ToNumber <Number to be set as new default> -NumberType <"Toll" or "Toll-Free"> -RescheduleMeetings

Ghi chú: Tùy thuộc vào kích cỡ của tổ chức của bạn, điều này có thể mất một thời gian để hoàn tất.

Bạn cũng có thể thay đổi số điện thoại mặc định hoặc số miễn phí của người dùng trong Skype for Business Trung tâm quản trị. Tuy nhiên, điều này sẽ tự động sẽ lập lịch lại cuộc họp của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết số từ điện thoại hội thảo âm thanh cho cuộc họp người tổ chức mà được bao gồm trên thư mời.

Bước 2 - xem cuộc họp trạng thái di chuyển bằng cách dùng Windows PowerShell

Tất cả cuộc họp sẽ được dời sau khi không có không hoạt động trong trạng thái đang chờ hoặc Đang tiến hành .

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Để biết thêm thông tin về dịch vụ di chuyển cuộc họp, hãy xem thiết lập dịch vụ di chuyển cuộc họp (MMS).

Bước 3 - bỏ gán số điện thoại cũ khỏi cầu hội thảo âm thanh

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > Trung tâm quản trị > Skype for Business > thoại > số điện thoại.

 3. Chọn số điện thoại từ danh sách, rồi trong ngăn hành động, hãy bấm Unassign.

 4. Trong cửa sổ xác nhận, bấm .

Quan trọng: Sau khi một số điện thoại chưa được gán từ một cầu hội thảo âm thanh, số điện thoại sẽ không còn có sẵn dùng cho người dùng để gia nhập cuộc họp mới hoặc hiện có.

Bạn muốn biết cách quản lý với Windows PowerShell?

Để xác nhận rằng Windows PowerShell sẵn sàng để gửi

Kiểm tra để chắc chắn bạn đang chạy Windows PowerShell phiên bản 3.0 trở lên

 1. Để xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản 3.0 trở lên: Menu Bắt đầu > Windows PowerShell.

 2. Kiểm tra phiên bản bằng cách nhập Get-Host vào cửa sổ Windows PowerShell.

 3. Nếu bạn chưa có phiên bản 3.0 trở lên thì bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho Windows PowerShell. Xem Windows Management Framework 4.0 để tải xuống và cập nhật Windows PowerShell lên phiên bản 4.0. Khởi động lại máy tính của bạn khi được nhắc.

 4. Bạn cũng sẽ cần cài đặt mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online nhằm cho phép bạn tạo phiên Windows PowerShell từ xa kết nối với Skype for Business Online. Bạn có thể tải xuống mô-đun chỉ được hỗ trợ trên máy tính 64 bit này từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft tại Mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online. Khởi động lại máy tính của bạn nếu được nhắc.

Nếu bạn cần biết thêm, hãy xem mục Kết nối tới tất cả các dịch vụ Office 365 trong một cửa sổ Windows PowerShell duy nhất.

Để bắt đầu Windows PowerShell

Bắt đầu phiên Windows PowerShell

 1. Từ Menu Bắt đầu > Windows PowerShell.

 2. Trong cửa sổ Windows PowerShell, hãy kết nối với tổ chức Office 365 của bạn bằng cách chạy:

  Ghi chú: Bạn chỉ phải chạy lệnh Import-Module trong lần đầu tiên sử dụng mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc bắt đầu Windows PowerShell, hãy xem mục Kết nối tới tất cả các dịch vụ Office 365 trong một cửa sổ Windows PowerShell duy nhất hoặc Kết nối tới Skype for Business Online bằng Windows PowerShell.

Tiết kiệm thời gian hoặc tự động hóa

Để tiết kiệm thời gian hoặc tự động hóa quy trình này, bạn có thể sử dụng Bộ-CsOnlineDialInConferencingUser hoặc các lệnh ghép ngắnSet-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber .

 • Sử dụng lệnh ghép ngắn Set-CsOnlineDialInConferencingUser để thay đổi số điện thoại mặc định hoặc số miễn phí cho người dùng cụ thể.

  • Để thay đổi số miễn phí mặc định cho người dùng, chạy:

   Set-CsOnlineDialinConferencingUser –Identity amos.marble@Contoso.com -TollFreeServiceNumber  80045551234
 • Sử dụng lệnh ghép ngắn Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber để thay đổi số điện thoại mặc định hoặc số miễn phí của người dùng dựa trên số mặc định ban đầu của họ hoặc vị trí của chúng.

  Ghi chú: Lưu ý:để tìm BridgeID, sử dụng Get-CsOnlineDialInConferencingBridge.

  • Để thiết lập số miễn phí mặc định cho tất cả người dùng không có một để 8005551234, chạy:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber $null -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> 
  • Để thay đổi số miễn phí mặc định của tất cả người dùng đã 8005551234 dưới dạng số miễn phí mặc định của họ để 8005551239 và tự động lập lịch lại cuộc họp của họ, chạy:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber 8005551234 -ToNumber 8005551239 NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings
  • Để đặt số miễn phí mặc định của tất cả người dùng nằm ở US để 8005551234 và tự động lập lịch lại cuộc họp của họ, chạy:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -Country US -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings

   Ghi chú: Vị trí được sử dụng ở phía trên nhu cầu để khớp với thông tin liên hệ của người dùng không được đặt trong Trung tâm quản trị Office 365.

Tìm hiểu thêm

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×