Thay đổi một kiểu nội dung trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn muốn làm gì?

Kết hợp một mẫu tài liệu với một kiểu nội dung site

Thêm một dòng công việc vào một kiểu nội dung trang

Loại bỏ một dòng công việc từ kiểu nội dung

Thêm cột hiện có vào một kiểu nội dung trang

Thêm cột mới vào một kiểu nội dung trang

Thay đổi thứ tự cột cho một kiểu nội dung site

Thay đổi thiết đặt Pa-nen tài liệu thông tin

Thêm chính sách quản lý thông tin

Quản lý chuyển đổi tài liệu

Một kiểu nội dung trang mô tả các thuộc tính tài liệu, thư mục hoặc mục danh sách. Mỗi trang kiểu nội dung có thể xác định các thao tác sau:

 • Một tập hợp các thuộc tính.

 • Biểu mẫu để sửa các thuộc tính và hiển thị chúng.

 • Dòng công việc sẵn dùng cho tài liệu hoặc mục danh sách.

 • Mẫu tài liệu để sử dụng.

Các thành viên của nhóm người sở hữu tên trang web có thể thay đổi các kiểu nội dung cho trang. Theo mặc định, bất kỳ kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung mà bạn thay đổi cũng được Cập Nhật với các thay đổi.

Liên kết mẫu tài liệu với một kiểu nội dung của site

Lưu ý: Mẫu tài liệu có thể được liên kết chỉ với tài liệu kiểu nội dung, không phải thư mục, danh sách hoặc bảng thảo luận.

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, trên menu Hành động trang , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

 2. Trong phần Bộ sưu tập, hãy bấm Kiểu nội dung trang.

 3. Trên trang Bộ sưu tập kiểu nội dung trang , bấm vào nối kết cho kiểu nội dung trang mà bạn muốn cấu hình.

 4. Trong phần thiết đặt , bấm thiết đặt nâng cao.

 5. Trong phần Mẫu tài liệu , hãy nhập URL của mẫu tài liệu hiện có hoặc tải lên một mẫu tài liệu mới. Bảng sau đây liệt kê các kiểu URL bạn có thể sử dụng. Các ví dụ dựa trên thư mục tài nguyên kiểu nội dung site (nghĩa là thư mục chứa các tệp cho kiểu nội dung trang) là http://contoso/_cts/ContentTypeName/ và mẫu tài liệu là docname.doc.

  Lưu ý: Một thư mục tài nguyên trong biểu mẫu _cts/ContentTypeName (đó ContentTypeName là tên của kiểu nội dung trang) tồn tại ở mức gốc của mỗi trang.

Tên URL

Ví dụ

Máy chủ tương đối

/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Tuyệt đối

http://contoso/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Thư mục tài nguyên tương đối

docname.doc

Trang tương đối

~/site/LibraryName/docname.doc

 1. Dạng chỉ đọc phần, chọn kiểu nội dung này thực hiện sửa đổi hoặc chỉ đọc.

 2. Trong phần Cập nhật trang và danh sách , hãy xác định xem kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung này sẽ được Cập Nhật với thay đổi của bạn.

  Nếu bạn chọn , các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung này (được gọi là kiểu nội dung con) sẽ thừa kế các thay đổi bạn thực hiện.

Đầu trang

Thêm một dòng công việc vào một kiểu nội dung trang

Thêm một dòng công việc vào một kiểu nội dung cho phép người dùng cuối chạy dòng công việc trên tất cả các lần xuất hiện của kiểu nội dung trong một danh sách hoặc thư viện. Dòng công việc có thể được thêm vào tất cả các kiểu nội dung, bao gồm ẩn và tùy chỉnh kiểu nội dung. Khi một kiểu nội dung được thêm vào danh sách hoặc thư viện, tất cả các liên kết dòng công việc của nó cũng được sao chép vào danh sách đó và được liên kết với các mục của loại nội dung đó.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 bao gồm một số mẫu dòng công việc địa chỉ quy trình kinh doanh. Ba dòng công việc được tự động được liên kết với kiểu nội dung tài liệu: phê duyệt, thu thập phản hồi và thu thập chữ ký. Người quản trị hệ thống cũng có thể tạo dòng công việc tùy chỉnh.

Lưu ý: Dòng công việc phải được triển khai trên tuyển tập trang của bạn trước khi bạn có thể thêm nó vào một kiểu nội dung trang. Liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn nếu dòng công việc mà bạn muốn thêm không sẵn dùng.

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, trên menu Hành động trang , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

 2. Trong phần bộ sưu tập , bấm kiểu nội dung trang, sau đó chọn kiểu nội dung mà bạn muốn thêm một dòng công việc.

 3. Trên trang Kiểu nội dung trang , trong phần thiết đặt , hãy bấm thiết đặt dòng công việc.

 4. Trên trang Thay đổi dòng công việc thiết đặt , bấm Thêm một dòng công việc.

 5. Trên trang Thêm một dòng công việc , chọn mẫu dòng công việc để sử dụng, sau đó nhập một tên phân biệt dòng công việc cho kiểu nội dung.

  Tên được hiển thị cho người dùng khi bắt đầu một dòng công việc và khi xem trạng thái dòng công việc, vì vậy ngắn tên mô tả quy trình kinh doanh được đề xuất.

 6. Dùng các chỉ dẫn trong chủ đề, thay đổi thiết đặt dòng công việc cho một kiểu nội dung site, cấu hình thiết đặt dòng công việc.

 7. Nếu bạn muốn thêm dòng công việc có một Dòng công việc tùy chỉnh trang, bấm tiếp theo để tiếp tục đến Dòng công việc tùy chỉnh trang, chọn thiết đặt bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Nếu bạn muốn thêm dòng công việc không có Dòng công việc tùy chỉnh trang, hãy bấm OK.

Đầu trang

Loại bỏ một dòng công việc từ kiểu nội dung

Loại bỏ một dòng công việc từ kiểu nội dung chấm dứt mọi trường hợp dòng công việc đang trong tiến độ và xóa bỏ lịch sử và nhiệm vụ của họ. Bạn cũng có thể chọn để cho phép lần xuất hiện trong tiến độ dòng công việc để hoàn tất nhưng ngăn không cho phiên bản mới được bắt đầu.

Khi bạn xóa một dòng công việc liên kết trên một kiểu nội dung từ nào khác (con) kiểu nội dung kế thừa thiết đặt, không chỉ dòng công việc bị xóa khỏi các kiểu nội dung con, nhưng mọi trường hợp dòng công việc từ đó liên kết được đang ngay lập tức chấm dứt và lịch sử và nhiệm vụ của họ cũng sẽ bị xóa.

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, trên menu Hành động trang , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

 2. Trong phần bộ sưu tập , bấm kiểu nội dung trang, sau đó chọn kiểu nội dung mà bạn muốn thêm một dòng công việc.

 3. Trên trang Kiểu nội dung trang , trong phần thiết đặt , hãy bấm thiết đặt dòng công việc.

 4. Trên trang Thay đổi thiết đặt dòng công việc , hãy bấm loại bỏ một dòng công việc.

 5. Trên trang Loại bỏ dòng công việc , tìm dòng công việc bạn muốn loại bỏ và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để loại bỏ một dòng công việc và chấm dứt mọi trường hợp dòng công việc đang trong tiến độ, hãy bấm loại bỏ kế bên dòng công việc.

  • Để cho phép trong tiến độ dòng công việc lần xuất hiện để hoàn tất, nhưng không mới lần xuất hiện, bấm Không có phiên bản mới bên cạnh dòng công việc.

 6. Bấm OK.

  Khi được nhắc để áp dụng các thay đổi cho tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung này, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để loại bỏ dòng công việc từ kiểu nội dung này nhưng không từ kiểu nội dung kế thừa từ nó (kiểu nội dungcon ), hãy bấm hủy. Dòng công việc sẽ tiếp tục để sẵn dùng cho kiểu nội dung con.

  • Để loại bỏ liên kết dòng công việc này từ tất cả các kiểu nội dung con và xóa bỏ bất kỳ dòng công việc đang chạy dựa trên liên kết dòng công việc này, hãy bấm OK. Thao tác này có thể mất một thời gian tùy thuộc vào kích cỡ của tuyển tập trang và số lượng chạy dòng công việc.

Đầu trang

Thêm cột hiện có vào một kiểu nội dung trang

Hãy làm theo quy trình này để thêm một cột đã được xác định trên trang web của bạn hoặc trang web mẹ của nó vào một loại nội dung site.

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, trên menu Hành động trang , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần bộ sưu tập , bấm kiểu nội dung trang.

 3. Trong phần Bộ sưu tập, hãy bấm Kiểu nội dung trang.

 4. Trên trang Bộ sưu tập kiểu nội dung trang , hãy bấm vào kiểu nội dung trang mà bạn muốn cấu hình.

 5. Trên trang Kiểu nội dung trang , trong phần cột , bấm Thêm từ cột trang hiện có.

  Trang Thêm cột vào kiểu nội dung trang xuất hiện.

 6. Trong phần Chọn cột , hãy chọn Nhóm mà bạn muốn lọc từ danh sách chọn cột từ .

  Bảng sau đây mô tả các nhóm và các kiểu cột có chứa sẵn dùng theo mặc định.

Chọn tùy chọn này

Để hiển thị này

Tất cả các nhóm

Tất cả các cột có sẵn dùng cho bất kỳ nhóm nào.

Cơ sở cột

Cột có hữu ích trong nhiều kiểu danh sách hoặc thư viện.

Cốt lõi liên hệ và lịch cột

Cột có hữu ích trong danh sách liên hệ và lịch. Cột này thường được sử dụng để đồng bộ hóa siêu dữ liệu từ các chương trình lịch và liên hệ khách hàng, chẳng hạn như Microsoft Office Outlook 2007.

Cốt lõi tài liệu cột

Tài liệu chuẩn cột từ Dublin Core siêu dữ liệu thiết. Nhiều cột này là một phần của bộ Microsoft Office cốt lõi thuộc tính.

Cốt lõi nhiệm vụ và vấn đề cột

Cột có hữu ích trong danh sách nhiệm vụ và các vấn đề. Cột này thường được sử dụng để đồng bộ hóa siêu dữ liệu từ các chương trình nhiệm vụ và vấn đề máy khách, chẳng hạn như Office Outlook 2007.

Mở rộng cột

Một tập hợp các mục đích đặc biệt cột.

 1. Chọn cột mà bạn muốn thêm từ danh sách cột sẵn có , sau đó bấm Thêm.

  Mẹo: Để nhanh chóng thêm nhiều kiểu cột, hãy nhấn CTRL trong khi bạn bấm vào mỗi cột sẵn dùng mà bạn muốn thêm.

 2. Trong phần Cập nhật danh sách và kiểu nội dung trang , xác định xem kiểu trang con nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang này sẽ được Cập Nhật với thay đổi của bạn.

 3. Sau khi hoàn tất việc thêm cột bạn muốn, hãy bấm OK.

Đầu trang

Thêm cột mới vào một kiểu nội dung trang

Hãy làm theo quy trình này để xác định một cột mới và thêm nó vào một kiểu nội dung trang. Lưu ý rằng cột mới mà bạn tạo trở nên sẵn sàng để trang trên mà nó được tạo ra và trang con của nó. Sau khi bạn tạo cột mới, bạn có thể thêm nó vào các kiểu nội dung và cũng có thể vào danh sách và thư viện. Nếu bạn không muốn cột mới của bạn để sử dụng bởi những người khác, bạn có thể ẩn nó bằng cách thêm nó vào một nhóm mới được gọi là "_Hidden."

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, trên menu Hành động trang , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần bộ sưu tập , bấm kiểu nội dung trang.

 3. Trên trang Bộ sưu tập kiểu nội dung trang , hãy bấm vào kiểu nội dung trang mà bạn muốn cấu hình.

  Cấu hình trang cho kiểu nội dung trang mà bạn đã chọn xuất hiện.

 4. Trong phần cột , bấm Thêm từ cột trang mới.

 5. Trên trang Cột trang mới , trong phần tên và kiểu , hãy nhập tên cho kiểu cột mới, sau đó chọn loại thông tin có thể được lưu trữ trong cột này.

  Mẹo: Tên cột sẽ không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ, nếu một cột mang tên mô tả đã được xác định trên tuyển tập trang của bạn, bạn không thể tạo một cột mới có tên mô tả.

 6. Trong phần nhóm , hãy chọn một nhóm hiện có hoặc nhập tên của một nhóm mới để lưu trữ cột mới này.

 7. Trong phần Thiết lập cột bổ sung , hãy xác định bất kỳ thiết đặt của cột bổ sung nào mà bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể nhập mô tả cho cột của bạn, hãy xác định xem thông tin được yêu cầu cho cột này, số ký tự mà có thể lưu trữ trong cột này, và một giá trị mặc định cho cột, tối đa.

 8. Trong phần Cập nhật danh sách và kiểu nội dung trang , xác định xem kiểu trang con nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang này sẽ được Cập Nhật với thay đổi của bạn.

 9. Sau khi hoàn tất việc thêm cột bạn muốn, hãy bấm OK.

Đầu trang

Thay đổi thứ tự cột cho một kiểu nội dung site

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, trên menu Hành động trang , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần bộ sưu tập , bấm kiểu nội dung trang.

 3. Trên trang Bộ sưu tập kiểu nội dung trang , bấm vào nối kết cho kiểu nội dung trang mà bạn muốn cấu hình.

  Cấu hình trang cho kiểu nội dung trang mà bạn đã chọn xuất hiện.

 4. Trong phần cột , hãy bấm thứ tự cột.

 5. Sử dụng các danh sách thả xuống trong cột vị trí từ đầu để sắp xếp lại các cột theo cách bạn muốn.

 6. Trong phần Cập nhật trang và danh sách , hãy xác định xem kiểu trang con nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang này sẽ được Cập Nhật với thay đổi của bạn.

Đầu trang

Thay đổi thiết đặt Pa-nen tài liệu thông tin

Ngăn thông tin tài liệu cho phép người dùng cuối cùng để xem và thay đổi thuộc tính kiểu nội dung trực tiếp trong tài liệu Hệ thống Microsoft Office 2007 . Ví dụ, nếu kiểu nội dung tài liệu cho tuyển tập trang của bạn có một cột trạng thái, người dùng cuối cùng có thể xem trạng thái thuộc tính trên Pa-nen thông tin tài liệu, và thay đổi trạng thái bản thảo sang cuối cùng. Khi tài liệu được lưu trở lại vào máy chủ, thay đổi được Cập Nhật trong cột trạng thái.

Ngăn thông tin tài liệu là một biểu mẫu Microsoft Office InfoPath được tạo tự động trong một tài liệu Bản phát hành Office 2007 và phản ánh các thuộc tính có thể sửa tài liệu trên máy chủ. Khi bạn cấu hình một kiểu nội dung, bạn có thể tạo một biểu mẫu InfoPath dựa trên các thuộc tính của kiểu nội dung. Bạn có thể tùy chỉnh, và triển khai biểu mẫu như bạn thường bất kỳ biểu mẫu InfoPath nào khác. Biểu mẫu tùy chỉnh rồi được tham chiếu bởi tài liệu. Người dùng cuối cùng có thể xem hoặc sửa thuộc tính tài liệu dễ dàng bằng cách sử dụng Pa-nen thông tin tài liệu, được hiển thị ở trên cùng của tài liệu Office.

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, bấm Hành động trang, trỏ tới Thiết đặt trang, và sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần bộ sưu tập , bấm kiểu nội dung trang.

 3. Trên trang Bộ sưu tập kiểu nội dung Site , hãy bấm vào nối kết cho loại nội dung site mà Pa-nen thông tin tài liệu được liên kết.

 4. Trên trang Kiểu nội dung trang , trong phần thiết đặt , bấm thiết đặt ngăn thông tin tài liệu.

 5. Trên trang Thiết đặt Pa-nen thông tin tài liệu , hãy xác định mẫu mà bạn muốn dùng cho ngăn thông tin tài liệu.

  • Nếu bạn chưa có một, bạn có thể tạo một mẫu tùy chỉnh trong InfoPath bằng cách bấm vào tạo một mẫu tùy chỉnh mới.

  • Để sử dụng một mẫu tùy chỉnh bạn hiện có, bạn có thể tải lên bằng cách bấm duyệt, hoặc bạn có thể tham chiếu từ một vị trí được chia sẻ chẳng hạn như đường dẫn UNC. Đường dẫn được đặt trong tài liệu và sau đó được tham chiếu để hiển thị Pa-nen thông tin tài liệu khi mở tài liệu.

  • Để tiếp tục sử dụng mẫu mặc định được tạo tự động, hoặc quay lại nó, chọn sử dụng mẫu mặc định cho ứng dụng Microsoft Office.

   Mẫu mặc định đối với Microsoft Office liệt kê các cột đã được xác định kiểu nội dung.

 6. Trong phần Luôn hiện, hãy chọn hộp kiểm để hiển thị Pa-nen thông tin tài liệu cho mỗi tài liệu được tạo bằng kiểu nội dung.

  Thiết đặt này đảm bảo rằng Pa-nen thông tin tài liệu được hiển thị khi mở một tài liệu hiện có của kiểu nội dung này và khi đó trước tiên sẽ được lưu. Theo mặc định, Pa-nen thông tin tài liệu luôn hiển thị khi một tài liệu mới được tạo ra từ bên trong tuyển tập trang hoặc khi đổi tên tài liệu và lưu nó vào cùng vị trí.

 7. Bấm OK để cho phép các thay đổi Pa-nen thông tin tài liệu.

Đầu trang

Thêm chính sách quản lý thông tin

Thêm chính sách quản lý thông tin vào kiểu nội dung giúp dễ dàng liên kết các tính năng chính sách có nhiều danh sách hoặc thư viện. Bạn có thể chọn thêm chính sách quản lý thông tin hiện có vào một kiểu nội dung hoặc tạo một chính sách duy nhất dành riêng cho một kiểu nội dung riêng lẻ.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm chính sách quản lý thông tin vào kiểu nội dung cụ thể cho danh sách. Điều này có hiệu lực của việc áp dụng chính sách chỉ cho mục trong danh sách đó được sử dụng kiểu nội dung.

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, bấm Hành động trang, trỏ tới Thiết đặt trang, và sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần bộ sưu tập , bấm kiểu nội dung trang.

 3. Trên trang Bộ sưu tập kiểu nội dung trang , hãy chọn kiểu nội dung mà bạn muốn thêm chính sách.

 4. Trên trang Kiểu nội dung trang , trong phần thiết đặt , hãy bấm thiết đặt chính sách quản lý thông tin.

 5. Trên trang Thiết đặt chính sách quản lý thông tin , hãy xác định chính sách nào mà bạn muốn sử dụng:

  • Để áp dụng một chính sách hiện có cho kiểu nội dung, chọn sử dụng một chính sách tuyển tập trang, chọn tên chính sách từ danh sách và sau đó bấm OK.

  • Để tạo một chính sách duy nhất cho kiểu nội dung, hãy làm theo các bước sau đây:

   1. Chọn xác định một chính sách, sau đó bấm OK.

   2. Trên trang Sửa chính sách , hãy nhập tên và mô tả cho chính sách, và sau đó viết một câu lệnh chính sách ngắn gọn giải thích cho người dùng chính sách dành cho. Một câu lệnh chính sách có thể dài tối đa 512 ký tự.

   3. Sử dụng thông tin trong chủ đề, cấu hình tính năng của chính sách quản lý thông tin, thiết lập các tính năng mà bạn muốn liên kết với chính sách.

Đầu trang

Quản lý chuyển đổi tài liệu

Người quản trị trang có thể bật chuyển đổi tài liệu để người dùng cuối cùng có thể chuyển đổi tài liệu của một kiểu tệp thành định dạng khác. Chuyển đổi tài liệu cho kiểu nội dung trang cũng cho phép người quản trị site để cấu hình kiểu nội dung để lưu thiết đặt xác định những bộ chuyển đổi sẵn và làm thế nào những bộ chuyển đổi làm việc trên tài liệu của loại nội dung đó. Một số bộ chuyển đổi tài liệu nào đi kèm với Office SharePoint Server 2007và tổ chức của bạn có thể phải bổ sung, tùy chỉnh bộ chuyển đổi không. Sau khi chuyển đổi tài liệu được bật trong Trung tâm quản trị, những bộ chuyển đổi sẵn dùng theo mặc định cho tất cả kiểu nội dung trang có thể được dùng trong thư viện tài liệu. Điều này bao gồm các kiểu nội dung sau đây:

 • Kiểu nội dung tài liệu, chẳng hạn như trang cơ bản, tài liệu, biểu mẫu và hình ảnh

 • Kiểu nội dung, chẳng hạn như trang bài viết, chuyển hướng trang và trang Chào mừng

Bộ chuyển đổi đã được kích hoạt sẵn dùng cho người dùng cuối cùng khi họ chọn tài liệu của kiểu nội dung đã cho, sau đó bấm chuyển đổi tài liệu từ menu ngữ cảnh. Chỉ chuyển đổi hoặc bộ chuyển đổi cụ thể cho các loại tệp của tài liệu (ví dụ, .docx) được liệt kê.

Khi có nhiều bộ chuyển đổi cho một kiểu tệp, chẳng hạn như XML, bạn có thể muốn sửa danh sách của bộ chuyển đổi để đảm bảo rằng người dùng chỉ nhìn thấy bộ chuyển đổi liên quan đối với các tài liệu của kiểu nội dung này. Ngoài ra, bạn có thể muốn thay đổi tùy chọn cấu hình cho một bộ chuyển đổi. Đối với một trong các tình huống này, bạn có thể dùng các bước sau đây để thực hiện thay đổi đối với bộ chuyển đổi tài liệu.

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, trên menu Hành động trang , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần bộ sưu tập , bấm kiểu nội dung trang.

 3. Trên trang Bộ sưu tập kiểu nội dung trang , hãy chọn kiểu nội dung mà bạn muốn quản lý chuyển đổi tài liệu.

 4. Trên trang Kiểu nội dung trang , trong phần thiết đặt , bấm quản lý chuyển đổi tài liệu cho kiểu nội dung này.

  Lưu ý: Bộ chuyển đổi tài liệu sẵn dùng cho kiểu nội dung tài liệu.

 5. Xóa hộp kiểm cho bất kỳ bộ chuyển đổi mà bạn không muốn hiển thị cho người dùng cuối. Hãy đảm bảo rằng tất cả các bộ chuyển đổi bạn muốn dùng được chọn, sau đó bấm áp dụng.

 6. Nếu bộ chuyển đổi mà bạn muốn dùng có một tùy chọn cấu hình bên cạnh đó, bạn có thể bấm để xác định thiết đặt chuyển đổi mới.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×