Thay đổi hàm tổng hợp hoặc phép tính tùy chỉnh cho một trường trong báo cáo PivotTable

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dữ liệu trong khu vực giá trị tóm tắt dữ liệu nguồn cơ sở (không phải giá trị Hiển thị) trong báo cáo PivotChart theo cách sau: giá trị số sử dụng hàm SUM và giá trị văn bản sử dụng hàm COUNT. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hàm tổng hợp. Hoặc bạn có thể bạn cũng có thể tạo một tính toán tùy chỉnh.

 1. Chọn một trường trong khu vực giá trị mà bạn muốn thay đổi hàm tổng hợp của báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab phân tích , trong nhóm Trường hiện hoạt , bấm Trường hiện hoạt, sau đó bấm Thiết đặt trường.

  Hộp thoại Thiết đặt trường giá trị được hiển thị.

  Tên nguồn là tên trường trong nguồn dữ liệu.

  Tùy chỉnh tên Hiển thị tên hiện tại trong báo cáo PivotTable hoặc tên nguồn nếu không có không có tên tùy chỉnh. Để thay đổi Tên tùy chỉnh, bấm vào văn bản trong hộp sửa tên.

 3. Bấm vào Giá trị tổng kết theo tab.

 4. Trong hộp Summarize trường giá trị bằng , hãy bấm vào hàm tổng hợp mà bạn muốn dùng.

  Bạn có thể sử dụng hàm tổng hợp

  Hàm

  Tóm tắt

  Sum

  Tổng các giá trị. Đây là hàm mặc định cho giá trị số.

  Count

  Số lượng giá trị. Hàm Count tóm tắt hoạt động giống như hàm COUNTA trang tính. Đếm là hàm mặc định cho các giá trị không phải là số.

  Average

  Tính trung bình của các giá trị.

  Max

  Giá trị lớn nhất.

  Min

  Giá trị nhỏ nhất.

  Product

  Tích của các giá trị.

  Đếm Số

  Số lượng giá trị số. Hàm tổng hợp đếm Nums hoạt động giống như hàm COUNT trang tính.

  StDev

  Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  StDevp

  Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả các giá trị cần được tóm tắt.

  Var

  Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  Varp

  Phương sai của tập hợp, khi tập hợp là tất cả các giá trị cần được tóm tắt.

  Ghi chú: Đối với một số loại dữ liệu nguồn, chẳng hạn như dữ liệu OLAP và các trường được tính toán và trường với các mục được tính toán, bạn không thể thay đổi hàm tổng hợp.

 5. Hoặc bạn có thể, bạn có thể sử dụng một phép tính tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Bấm vào tab Hiển thị giá trị như .

  2. Bấm tính toán mà bạn muốn trong hộp Hiển thị các giá trị như .

   Sử dụng tính toán này

   Để

   Không tính toán

   Tắt tính năng tính toán tùy chỉnh.

   % của Tổng Chính

   Hiển thị một giá trị như tỷ lệ phần trăm của tổng cộng của tất cả các giá trị hay dữ liệu điểm trong báo cáo.

   % của Tổng Cột

   Hiển thị tất cả các giá trị trong từng cột hoặc từng chuỗi như tỷ lệ phần trăm của Tổng cột hoặc chuỗi.

   % của Tổng Hàng

   Hiển thị giá trị trong mỗi hàng hoặc thể loại dưới dạng tỉ lệ phần trăm của tổng hàng hoặc thể loại.

   % Của

   Hiển thị một giá trị như tỷ lệ phần trăm của giá trị của cơ sở cho mục trong trường cơ sở.

   % của Tổng Hàng Mẹ

   Tính toán (giá trị cho mục) / (giá trị mục mẹ trong các hàng).

   % của Tổng Cột Mẹ

   Tính toán (giá trị cho mục) / (giá trị mục mẹ trong cột).

   % của Tổng Mẹ

   Tính toán (giá trị cho mục) / (giá trị với mục mẹ trong trường cơ sở đã chọn).

   Chênh lệch

   Hiển thị một giá trị như sự chênh lệnh giá trị của cơ sở cho mục trong trường cơ sở.

   % Chênh lệch

   Hiển thị một giá trị như sự chênh lệnh tỷ lệ phần trăm của giá trị của cơ sở cho mục trong trường cơ sở.

   Tổng Lũy kế theo

   Hiển thị giá trị cho các mục liên tiếp trong trường cơ sở dưới dạng một tổng lũy kế.

   % Tổng Lũy kế theo

   Hiển thị giá trị như tỷ lệ phần trăm cho các mục liên tiếp trong trường cơ sở dưới dạng một tổng lũy kế.

   Sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất

   Hiển thị thứ hạng của giá trị đã chọn trong một trường cụ thể, liệt kê mục nhỏ nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị lớn hơn với một giá trị xếp hạng cao hơn.

   Thứ hạng lớn nhất đến nhỏ nhất

   Hiển thị thứ hạng của giá trị đã chọn trong một trường cụ thể, liệt kê mục lớn nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị nhỏ hơn với một giá trị xếp hạng cao hơn.

   Chỉ mục

   Tính một giá trị như sau:

   ((value in cell) x (tổng cuối tổng của tổng chính)) / ((Grand Row Total) x (Tổng cột))

  3. Chọn một cơ sở cho trườngcơ sở cho mục, nếu các tùy chọn sẵn có cho phép tính mà bạn đã chọn.

   Ghi chú: Trường cơ sở sẽ không có cùng một trường mà bạn đã chọn trong bước 1.

 6. Để thay đổi cách số được định dạng, bấm Định dạng số, trong tab số của hộp thoại Định dạng ô , hãy chọn định dạng số, và sau đó bấm OK.

 7. Nếu báo cáo có nhiều giá trị trường, hãy lặp lại các bước trước đó cho từng mà bạn muốn thay đổi.

Ghi chú: Để sử dụng nhiều hơn một hàm tổng hợp cho cùng một trường, thêm lại trường từ danh sách trường PivotTable và sau đó lặp lại các bước bằng cách chọn hàm khác mà bạn muốn.

 1. Chọn một trường trong khu vực giá trị mà bạn muốn thay đổi hàm tổng hợp của báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm Trường hiện hoạt , bấm Trường hiện hoạt, sau đó bấm Thiết đặt trường.

  Hộp thoại Thiết đặt trường giá trị được hiển thị.

  Tên nguồn là tên trường trong nguồn dữ liệu.

  Tùy chỉnh tên Hiển thị tên hiện tại trong báo cáo PivotTable hoặc tên nguồn nếu không có không có tên tùy chỉnh. Để thay đổi Tên tùy chỉnh, bấm vào văn bản trong hộp sửa tên.

 3. Bấm vào Giá trị tổng kết theo tab.

 4. Trong hộp Summarize trường giá trị bằng , hãy bấm vào hàm tổng hợp mà bạn muốn dùng.

  Hàm

  Tóm tắt

  Sum

  Tổng các giá trị. Đây là hàm mặc định cho giá trị số.

  Count

  Số lượng giá trị. Hàm Count tóm tắt hoạt động giống như hàm COUNTA trang tính. Đếm là hàm mặc định cho các giá trị không phải là số.

  Average

  Tính trung bình của các giá trị.

  Max

  Giá trị lớn nhất.

  Min

  Giá trị nhỏ nhất.

  Product

  Tích của các giá trị.

  Đếm Số

  Số lượng giá trị số. Hàm tổng hợp đếm Nums hoạt động giống như hàm COUNT trang tính.

  StDev

  Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  StDevp

  Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả các giá trị cần được tóm tắt.

  Var

  Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  Varp

  Phương sai của tập hợp, khi tập hợp là tất cả các giá trị cần được tóm tắt.

  Ghi chú: Đối với một số loại dữ liệu nguồn, chẳng hạn như dữ liệu OLAP và các trường được tính toán và trường với các mục được tính toán, bạn không thể thay đổi hàm tổng hợp.

 5. Hoặc bạn có thể, bạn có thể sử dụng một phép tính tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Bấm vào tab Hiển thị giá trị như .

  2. Bấm tính toán mà bạn muốn trong hộp Hiển thị các giá trị như .

   Sử dụng tính toán này

   Để

   Không tính toán

   Tắt tính năng tính toán tùy chỉnh.

   % của Tổng Chính

   Hiển thị một giá trị như tỷ lệ phần trăm của tổng cộng của tất cả các giá trị hay dữ liệu điểm trong báo cáo.

   % của Tổng Cột

   Hiển thị tất cả các giá trị trong từng cột hoặc từng chuỗi như tỷ lệ phần trăm của Tổng cột hoặc chuỗi.

   % của Tổng Hàng

   Hiển thị giá trị trong mỗi hàng hoặc thể loại dưới dạng tỉ lệ phần trăm của tổng hàng hoặc thể loại.

   % Của

   Hiển thị một giá trị như tỷ lệ phần trăm của giá trị của cơ sở cho mục trong trường cơ sở.

   % của Tổng Hàng Mẹ

   Tính toán (giá trị cho mục) / (giá trị mục mẹ trong các hàng).

   % của Tổng Cột Mẹ

   Tính toán (giá trị cho mục) / (giá trị mục mẹ trong cột).

   % của Tổng Mẹ

   Tính toán (giá trị cho mục) / (giá trị với mục mẹ trong trường cơ sở đã chọn).

   Chênh lệch

   Hiển thị một giá trị như sự chênh lệnh giá trị của cơ sở cho mục trong trường cơ sở.

   % Chênh lệch

   Hiển thị một giá trị như sự chênh lệnh tỷ lệ phần trăm của giá trị của cơ sở cho mục trong trường cơ sở.

   Tổng Lũy kế theo

   Hiển thị giá trị cho các mục liên tiếp trong trường cơ sở dưới dạng một tổng lũy kế.

   % Tổng Lũy kế theo

   Hiển thị giá trị như tỷ lệ phần trăm cho các mục liên tiếp trong trường cơ sở dưới dạng một tổng lũy kế.

   Sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất

   Hiển thị thứ hạng của giá trị đã chọn trong một trường cụ thể, liệt kê mục nhỏ nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị lớn hơn với một giá trị xếp hạng cao hơn.

   Thứ hạng lớn nhất đến nhỏ nhất

   Hiển thị thứ hạng của giá trị đã chọn trong một trường cụ thể, liệt kê mục lớn nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị nhỏ hơn với một giá trị xếp hạng cao hơn.

   Chỉ mục

   Tính một giá trị như sau:

   ((value in cell) x (tổng cuối tổng của tổng chính)) / ((Grand Row Total) x (Tổng cột))

  3. Chọn một cơ sở cho trườngcơ sở cho mục, nếu các tùy chọn sẵn có cho phép tính mà bạn đã chọn.

   Ghi chú: Trường cơ sở sẽ không có cùng một trường mà bạn đã chọn trong bước 1.

 6. Để thay đổi cách số được định dạng, bấm Định dạng số, trong tab số của hộp thoại Định dạng ô , hãy chọn định dạng số, và sau đó bấm OK.

 7. Nếu báo cáo có nhiều giá trị trường, hãy lặp lại các bước trước đó cho từng mà bạn muốn thay đổi.

Ghi chú: Để sử dụng nhiều hơn một hàm tổng hợp cho cùng một trường, thêm trường vào một lần nữa từ danh sách trường PivotTable, và sau đó lặp lại các bước bằng cách chọn hàm khác mà bạn muốn.

 1. Chọn một trường trong khu vực giá trị mà bạn muốn thay đổi hàm tổng hợp của báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm Trường hiện hoạt , bấm Trường hiện hoạt, sau đó bấm Thiết đặt trường.

  Hộp thoại Thiết đặt trường giá trị được hiển thị.

  Tên nguồn là tên trường trong nguồn dữ liệu.

  Tùy chỉnh tên Hiển thị tên hiện tại trong báo cáo PivotTable hoặc tên nguồn nếu không có không có tên tùy chỉnh. Để thay đổi Tên tùy chỉnh, bấm vào văn bản trong hộp sửa tên.

 3. Bấm vào tab tóm tắt theo .

 4. Trong hộp Summarize trường giá trị bằng , hãy bấm vào hàm tổng hợp mà bạn muốn dùng.

  Bạn có thể sử dụng hàm tổng hợp

  Hàm

  Tóm tắt

  Sum

  Tổng các giá trị. Đây là hàm mặc định cho giá trị số.

  Count

  Số lượng giá trị. Hàm Count tóm tắt hoạt động giống như hàm COUNTA trang tính. Đếm là hàm mặc định cho các giá trị không phải là số.

  Average

  Tính trung bình của các giá trị.

  Max

  Giá trị lớn nhất.

  Min

  Giá trị nhỏ nhất.

  Product

  Tích của các giá trị.

  Đếm Nums

  Số lượng giá trị số. Hàm tổng hợp đếm Nums hoạt động giống như hàm COUNT trang tính.

  StDev

  Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  StDevp

  Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả các giá trị cần được tóm tắt.

  Var

  Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  Varp

  Phương sai của tập hợp, khi tập hợp là tất cả các giá trị cần được tóm tắt.

  Ghi chú: Đối với một số loại dữ liệu nguồn, chẳng hạn như dữ liệu OLAP và các trường được tính toán và trường với các mục được tính toán, bạn không thể thay đổi hàm tổng hợp.

 5. Hoặc bạn có thể, bạn có thể sử dụng một phép tính tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Bấm tab Hiển thị các giá trị như .

  2. Bấm tính toán mà bạn muốn trong hộp Hiển thị các giá trị như .

   Dùng hàm này

   Để

   Thông thường

   Tắt tính năng tính toán tùy chỉnh.

   Chênh lệch

   Hiển thị một giá trị như sự chênh lệnh giá trị của cơ sở cho mục trong trường cơ sở.

   % Của

   Hiển thị một giá trị như tỷ lệ phần trăm của giá trị của cơ sở cho mục trong trường cơ sở.

   % Chênh lệch

   Hiển thị một giá trị như sự chênh lệnh tỷ lệ phần trăm của giá trị của cơ sở cho mục trong trường cơ sở.

   Tổng Lũy kế theo

   Hiển thị giá trị cho các mục liên tiếp trong trường cơ sở dưới dạng một tổng lũy kế.

   % Của hàng

   Hiển thị giá trị trong mỗi hàng hoặc thể loại dưới dạng tỉ lệ phần trăm của tổng hàng hoặc thể loại.

   % Của cột

   Hiển thị tất cả các giá trị trong từng cột hoặc từng chuỗi như tỷ lệ phần trăm của Tổng cột hoặc chuỗi.

   % Của tổng

   Hiển thị một giá trị như tỷ lệ phần trăm của tổng cộng của tất cả các giá trị hay dữ liệu điểm trong báo cáo.

   Chỉ mục

   Tính một giá trị như sau:

   ((value in cell) x (tổng cuối tổng của tổng chính)) / ((Grand Row Total) x (Tổng cột))

  3. Chọn một cơ sở cho trườngcơ sở cho mục, nếu các tùy chọn sẵn có cho phép tính mà bạn đã chọn.

   Ghi chú: Trường cơ sở sẽ không có cùng một trường mà bạn đã chọn trong bước 1.

 6. Để thay đổi cách số được định dạng, bấm Định dạng số, trong tab số của hộp thoại Định dạng ô , hãy chọn định dạng số, và sau đó bấm OK.

 7. Nếu báo cáo có nhiều giá trị trường, hãy lặp lại các bước trước đó cho từng mà bạn muốn thay đổi.

Ghi chú: Để sử dụng nhiều hơn một hàm tổng hợp cho cùng một trường, thêm lại trường từ danh sách trường PivotTable và sau đó lặp lại các bước bằng cách chọn hàm khác mà bạn muốn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tóm tắt chức năng có sẵn trong báo cáo PivotTable

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×