Thay đổi chiều rộng của cột và chiều cao của hàng

Thay đổi chiều rộng của cột và chiều cao của hàng

Trên một trang tính, bạn có thể chỉ định độ rộng của cột từ 0 (không) đến 255. Giá trị này đại diện cho số ký tự có thể được hiển thị trong một ô được định dạng với phông chữ chuẩn. Độ rộng cột mặc định là 8,43 ký tự. Nếu cột có độ rộng là 0 (không), cột đó sẽ bị ẩn.

Bạn có thể chỉ định chiều cao của hàng từ 0 (không) đến 409. Giá trị này đại diện cho số đo chiều cao tính bằng điểm (1 điểm tương đương khoảng 1/72 inch hoặc 0,035 cm). Chiều cao hàng mặc định là 12,75 điểm (khoảng 1/6 inch hoặc 0,4 cm). Nếu hàng có chiều cao là 0 (không), hàng đó sẽ bị ẩn.

Nếu bạn đang làm việc ở chế độ xem Bố trí Trang (tab Xem, nhóm Dạng xem Sổ làm việc, nút Bố trí Trang), bạn có thể chỉ định độ rộng cột hoặc chiều cao hàng theo inch. Ở chế độ xem này, inch là đơn vị đo mặc định nhưng bạn có thể thay đổi đơn vị đo sang centimet hoặc milimet. Trên tab Tệp, bấm vào Tùy chọn, bấm vào danh mục Nâng cao và dưới mục Hiển thị, chọn một tùy chọn từ danh sách Đơn vị Thước đo.

Thiết đặt chiều rộng cụ thể cho một cột

 1. Hãy chọn cột mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Trên tab Trang chủ, bấm Định dạng

 3. Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng Cột.

 4. Trong hộp Chiều rộng Cột, hãy nhập giá trị bạn muốn.

 5. Bấm OK.

  Mẹo: Để nhanh chóng thiết đặt chiều rộng của một cột, bấm chuột phải lên cột được chọn, bấm Chiều rộng Cột, nhập giá trị mà bạn muốn, rồi bấm OK.

Thay đổi chiều rộng cột để tự động khớp với nội dung (Tự động Khớp)

 1. Hãy chọn cột mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Trên tab Trang chủ, bấm Định dạng

 3. Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Tự động Khớp Chiều rộng Cột.

  Lưu ý: Để nhanh chóng tự động khớp tất cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả và sau đó bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào giữa hai tiêu đề cột.

Nút Chọn Tất cả

Khớp chiều rộng cột với cột khác

 1. Chọn một ô trong cột có chiều rộng mà bạn muốn sử dụng.

 2. Nhấn Ctrl+C hoặc trên thẻ Trang chủ, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

  Trên tab Trang đầu, bấm Sao chép

 3. Bấm chuột phải lên ô trong cột đích, trỏ tới Dán Đặc biệt rồi bấm nút Giữ Chiều rộng Cột Nguồn Ảnh nút .

Thay đổi chiều rộng mặc định cho tất cả các cột trên trang tính hoặc sổ làm việc

Giá trị cho cột mặc định chỉ rõ số ký tự trung bình của phông chữ chuẩn vừa khớp một ô. Bạn có thể chỉ định một số khác cho chiều rộng cột mặc định đối với trang tính hoặc sổ làm việc.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay đổi chiều rộng cột mặc định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

  • Để thay đổi chiều rộng cột mặc định cho toàn bộ sổ làm việc, bấm chuột phải lên tab trang, rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

   Bấm tab Trang tính

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Trên tab Trang chủ, bấm Định dạng

 3. Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng Mặc định.

 4. Trong hộp Chiều rộng cột chuẩn, nhập số đo mới, rồi bấm OK.

  Mẹo: Nếu bạn muốn xác định chiều rộng cột mặc định cho tất cả các sổ làm việc và trang tính mới, bạn có thể tạo một mẫu sổ làm việc hoặc mẫu trang tính rồi dựa vào các mẫu này cho các sổ làm việc hoặc trang tính mới.

Thay đổi chiều rộng của cột bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để thay đổi chiều rộng của một cột, kéo ranh giới phía bên phải của tiêu đề cột cho đến khi cột đạt chiều rộng mà bạn muốn.

  Ranh giới cột đang bị kéo

 • Để thay đổi chiều rộng của nhiều cột, chọn cột mà bạn muốn thay đổi rồi kéo ranh giới sang phía bên phải của tiêu đề cột được chọn.

 • Để thay đổi chiều rộng của nhiều cột để vừa khớp với nội dung, chọn cột hoặc các cột mà bạn muốn thay đổi rồi bấm đúp vào ranh giới ở phía bên phải của tiêu đề cột được chọn.

 • Để thay đổi chiều rộng của tất cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh giới của bất kỳ tiêu đề cột nào.

  Nút Chọn Tất cả

Thiết đặt chiều cao cụ thể cho một hàng

 1. Hãy chọn hàng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Trên tab Trang chủ, bấm Định dạng

 3. Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

 4. Trong hộp Chiều cao hàng, nhập giá trị bạn muốn, rồi bấm OK.

Thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp với nội dung

 1. Hãy chọn hàng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Trên tab Trang chủ, bấm Định dạng

 3. Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Tự động Khớp Chiều cao Hàng.

  Mẹo: Để nhanh chóng tự động khớp với tất cả các hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó bấm đúp vào ranh giới phía dưới một trong các tiêu đề hàng.

Nút Chọn Tất cả

Thay đổi chiều cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để thay đổi chiều cao của một hàng, kéo ranh giới phía dưới tiêu đề hàng cho đến khi hàng đạt chiều cao mà bạn muốn.

  Ranh giới hàng đang bị kéo

 • Để thay đổi chiều cao của nhiều hàng, chọn hàng mà bạn muốn thay đổi rồi kéo ranh giới phía dưới một trong các tiêu đề hàng được chọn.

 • Để thay đổi chiều cao của tất cả các hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh giới phía dưới bất kỳ tiêu đề hàng nào.

  Nút Chọn Tất cả

 • Để thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp với nội dung, hãy bấm đúp vào ranh giới phía dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang

Nếu bạn thích sử dụng đơn vị inch cho độ rộng cột và chiều cao hàng, bạn nên thao tác trong chế độ xem Bố trí Trang (tab Xem, nhóm Dạng xem Sổ làm việc, nút Bố trí Trang). Trong chế độ xem Bố trí Trang, bạn có thể chỉ định độ rộng cột hoặc chiều cao hàng bằng inch. Trong chế độ xem này, inch là đơn vị đo theo mặc định nhưng bạn có thể thay đổi đơn vị đo thành centimet hoặc milimet (Trong Excel 2007, bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút > Tùy chọn Excel> Nâng cao. Trong Excel 2010, Tệp > Tùy chọn > danh mục Nâng cao).

Thiết đặt chiều rộng cụ thể cho một cột

 1. Hãy chọn cột mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

 3. Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng Cột.

 4. Trong hộp Chiều rộng Cột, hãy nhập giá trị bạn muốn.

Thay đổi chiều rộng cột để tự động khớp với nội dung (tự động khớp)

 1. Hãy chọn cột mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

 3. Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Tự động Khớp Chiều rộng Cột.

Mẹo    Để nhanh chóng tự động khớp tất cả các cột trong trang tính, bấm vào nút Chọn Tất cả, rồi bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào giữa hai đầu đề cột.

Nút Chọn Tất cả

Khớp chiều rộng cột với cột khác

 1. Chọn một ô trong cột có chiều rộng mà bạn muốn sử dụng.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Sao chép, rồi chọn cột đích.

  Nhóm Bảng tạm trên tab Nhà

 3. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 4. Bên dưới Dán, chọn Độ rộng cột.

Thay đổi chiều rộng mặc định cho tất cả các cột trên trang tính hoặc sổ làm việc

Giá trị cho cột mặc định chỉ rõ số ký tự trung bình của phông chữ chuẩn vừa khớp một ô. Bạn có thể chỉ định một số khác cho chiều rộng cột mặc định đối với trang tính hoặc sổ làm việc.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay đổi chiều rộng cột mặc định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

  • Để thay đổi chiều rộng cột mặc định cho toàn bộ sổ làm việc, bấm chuột phải lên tab trang, rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

   Tab trang tính trong Excel

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

 3. Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng Mặc định.

 4. Trong hộp Độ rộng cột mặc định, nhập số đo mới.

Mẹo    Nếu bạn muốn xác định độ rộng cột mặc định cho tất cả các sổ làm việc và trang tính mới, bạn có thể tạo một mẫu sổ làm việc hoặc mẫu trang tính, rồi tạo các sổ làm việc hoặc trang tính mới dựa trên các mẫu đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Lưu sổ làm việc hoặc trang tính làm mẫu.

Thay đổi chiều rộng của cột bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để thay đổi chiều rộng của một cột, kéo ranh giới phía bên phải của tiêu đề cột cho đến khi cột đạt chiều rộng mà bạn muốn.

  Ranh giới cột đang bị kéo

 • Để thay đổi chiều rộng của nhiều cột, chọn cột mà bạn muốn thay đổi rồi kéo ranh giới sang phía bên phải của tiêu đề cột được chọn.

 • Để thay đổi chiều rộng của nhiều cột để vừa khớp với nội dung, chọn cột hoặc các cột mà bạn muốn thay đổi rồi bấm đúp vào ranh giới ở phía bên phải của tiêu đề cột được chọn.

 • Để thay đổi chiều rộng của tất cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh giới của bất kỳ tiêu đề cột nào.

  Nút Chọn Tất cả

Thiết đặt chiều cao cụ thể cho một hàng

 1. Hãy chọn hàng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

 3. Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

 4. Trong hộp Chiều cao Hàng, hãy bấm giá trị mà bạn muốn.

Thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp với nội dung

 1. Hãy chọn hàng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

 3. Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Tự động Khớp Chiều cao Hàng.

Mẹo    Để nhanh chóng tự động khớp tất cả các hàng trong trang tính, bấm vào nút Chọn Tất cả, rồi bấm đúp vào ranh giới phía dưới một trong các tiêu đề hàng.

Nút Chọn Tất cả

Thay đổi chiều cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để thay đổi chiều cao của một hàng, kéo ranh giới phía dưới tiêu đề hàng cho đến khi hàng đạt chiều cao mà bạn muốn.

  Ranh giới hàng đang bị kéo

 • Để thay đổi chiều cao của nhiều hàng, chọn hàng mà bạn muốn thay đổi rồi kéo ranh giới phía dưới một trong các tiêu đề hàng được chọn.

 • Để thay đổi chiều cao của tất cả các hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh giới phía dưới bất kỳ tiêu đề hàng nào.

  Nút Chọn Tất cả

 • Để thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp với nội dung, hãy bấm đúp vào ranh giới phía dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang

Bạn có biết?

Nếu bạn không có đăng ký Office 365 hoặc phiên bản Office mới nhất, bạn có thể dùng thử ngay:

Hãy dùng thử Office 365 hoặc phiên bản mới nhất của Excel

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể nào không?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel

Xem Thêm

Thay đổi độ rộng cột và chiều cao hàng trong Excel for Mac

Thay đổi độ rộng cột và chiều cao hàng trong Excel Online

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong các công thức

Các phím tắt và phím chức năng của Excel

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×