Thêm chữ ký vào thư

Bạn có thể tạo các chữ ký cá nhân hóa cho email của bạn bao gồm văn bản, hình ảnh, danh thiếp điện tử của bạn, logo, hoặc thậm chí chữ ký viết tay của bạn. Bạn có thể thiết lập để các chữ ký có thể tự động được thêm vào tất cả các thư gửi đi, hoặc bạn có thể chọn thư nào sẽ có chữ ký của bạn.

Ghi chú  

Thiết lập chữ ký để hiển thị tự động trong tất cả các thư bạn gửi đi

  1. Trên tab Trang chủ, hãy bấm Email Mới.

  2. Bấm tab Thư.

  3. Trong nhóm Bao gồm, hãy bấm Chữ ký, rồi bấm Chữ ký.

  4. Dưới Chọn chữ ký mặc định, trong danh sách tài khoản Email, bấm tài khoản thư để liên kết với chữ ký.

  5. Trong danh sách Thư mới, hãy chọn chữ ký bạn muốn bao gồm.

  6. Nếu bạn muốn bao gồm chữ ký khi bạn trả lời hay chuyển tiếp thư, trong danh sách Trả lời/chuyển tiếp, bạn chọn chữ ký. Nếu không thì bấm (không).

Chèn chữ ký theo cách thủ công

  1. Trong email mới, bấm tab Thư.

  2. Trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký, rồi bấm chữ ký bạn muốn.

    Mẹo   Để loại bỏ chữ ký khỏi thư đang mở, hãy chọn chữ ký trong phần nội dung thư rồi nhấn Xóa.

Áp dụng Cho: Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ