Thông tin về đồng bộ hóa hồ sơ người dùng trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả công việc người dùng hồ sơ Active Directory nhập bộ hẹn giờ được gọi là AD nhập. Việc bấm giờ Active Directory nhập là một phần của một hệ thống người dùng đồng bộ hóa lớn hơn trong Office 365.

Quy trình

Hệ thống đồng bộ hóa người dùng Office 365

SharePoint Online sử dụng Active Directory nhập bộ hẹn giờ việc (AD nhập) để nhập người dùng và nhóm vào ứng dụng hồ sơ người dùng. Quảng cáo nhập đồng bộ các thay đổi từ SharePoint Online (SPO) Directory Store ứng dụng hồ sơ người dùng. Bộ hẹn giờ việc yêu cầu thay đổi từ cửa hàng SPO thư mục và sau đó sao chép các giá trị thuộc tính hồ sơ người dùng được cấu hình để đồng bộ hóa. Quảng cáo nhập đồng bộ một tập con các thuộc tính Azure Active Directory được đồng bộ bằng Azure AD kết nối. Các thuộc tính hồ sơ được đồng bộ bằng AD nhập không cấu hình.

Mô tả đồ họa của đường ống dẫn đồng bộ hóa người dùng Office 365

Chi tiết những quy trình trong hệ thống

Có bốn quy trình trong hệ thống đồng bộ hóa người dùng trong Office 365:

Đồng bộ hóa quy trình

Mô tả

Kết nối Azure AD

Kết nối Azure AD đồng bộ hóa dữ liệu từ thư mục hoạt động của bạn tại cơ sở với Azure Active Directory. Để biết thêm thông tin, hãy xem: tích hợp căn cước tại cơ sở của bạn với Azure Active Directory.

AAD cần đồng bộ hóa SPO

Azure Active Directory đồng bộ hóa dữ liệu từ Azure Active Directory để lưu trữ thư mục SPO.

Quảng cáo nhập

Nhập thư mục hoạt động đồng bộ hóa dữ liệu từ thư mục SPO Store ứng dụng hồ sơ người dùng.

Đồng bộ hóa WSS

Đồng bộ hóa WSS đồng bộ hóa dữ liệu từ ứng dụng hồ sơ người dùng vào tuyển tập trang SharePoint Online.

Thuộc tính hồ sơ được đồng bộ với AD nhập

Quảng cáo nhập đồng bộ các thuộc tính sau của Azure Active Directory vào ứng dụng hồ sơ người dùng: 

Thuộc tính Azure Active Directory

Thuộc tính hồ sơ người dùng SPO

Ghi chú

UserPrincipalName

DisplayName: Tên người dùng
Tên: tên người dùng

Giá trị trong thuộc tính này được dùng để tạo đường dẫn của người dùng OneDrive for Business tuyển tập trang.

Ví dụ:
gherrera@contoso.com và /gherrera_contoso_com/

Thuộc tính này nhân rộng vào tuyển tập trang bằng cách đồng bộ hóa WSS.

UserPrincipalName

DisplayName: Tên tài khoản
Tên: AccountName

Thuộc tính này lưu tên tài khoản người dùng mã yêu cầu cho người dùng.

Ví dụ: i:0 # .f | tư cách thành viên | gherrera@contoso.com

Thuộc tính này được dùng để tra cứu hồ sơ người dùng.

UserPrincipalName

DisplayName: Yêu cầu mã định danh người dùng

Tên: SPS-ClaimID

Thuộc tính này lưu trữ của người dùng yêu cầu mã định danh. Mã định danh là tên tài khoản.

Ví dụ: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

DisplayName: Tên tài khoản

Tên: SPS-UserPrincipalName

Thuộc tính này lưu tên tài khoản người dùng.

Ví dụ: gherrera@contoso.com

DisplayName

DisplayName: Đặt tên cho

Tên: PreferredName

Thuộc tính này nhân rộng vào tuyển tập trang bằng cách đồng bộ hóa WSS.

Ví dụ: Gabriela Herrara

telephoneNumber

DisplayName: Điện thoại cơ quan

Tên: WorkPhone

Thuộc tính này nhân rộng vào tuyển tập trang bằng cách đồng bộ hóa WSS.

Ví dụ: (123) 456-7890

ProxyAddresses

DisplayName: Làm việc email

Tên: WorkEmail

Xử lý theo thứ tự này khi nó được thêm vào hồ sơ: 

WorkEmail nếu giá trị trong địa chỉ proxy mục SMTP: (phải in hoa)

WorkEmail nếu giá trị trong địa chỉ proxy mục smtp: (phải là chữ thường)


Thuộc tính này nhân rộng vào tuyển tập trang bằng cách đồng bộ hóa WSS.

Ví dụ: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: Địa chỉ SIP

Tên: SPS-SIPAddress

SPS-SIPAddress nếu giá trị trong địa chỉ proxy mục sip:.

Thuộc tính này nhân rộng vào tuyển tập trang bằng cách đồng bộ hóa WSS.

PhysicalDeliveryOfficeName

DisplayName: Office

Tên: Office

Thuộc tính này nhân rộng vào tuyển tập trang bằng cách đồng bộ hóa WSS.

Tiêu đề

DisplayName: Tiêu đề

Tên: tiêu đề

Thuộc tính này nhân rộng vào tuyển tập trang bằng cách đồng bộ hóa WSS

Tiêu đề

DisplayName: Công việc tiêu đề

Tên: SPS-JobTitle

SPS JobTitle chứa giá trị giống như tiêu đề. SPS JobTitle được kết nối với một tập hợp thuật ngữ.

Thuộc tính này không phải là nhân rộng vào tuyển tập trang.

Phòng ban

DisplayName: Bộ phận

Tên: bộ phận

Thuộc tính này nhân rộng vào tuyển tập trang bằng cách đồng bộ hóa WSS.

Phòng ban

DisplayName: Bộ phận

Tên: SPS-bộ phận

Bộ phận SPS chứa giá trị giống như bộ phận. Bộ phận SPS được kết nối với một tập hợp thuật ngữ.

Thuộc tính này không phải là nhân rộng để các tuyển tập trang.

WWWHomePage

DisplayName: Chuyển hướng trang web công cộng

Tên: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: Tùy chọn ngôn ngữ

Tên: SPS-MUILanguages

SPS-MUILangauges được dùng để xác định ngôn ngữ mà một site được hiển thị trong cho người dùng khi MUI được bật theo SPO. 

msExchHideFromAddressList

DisplayName: SPS-HideFromAddressLists

Tên: SPS-HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

DisplayName: SPS-RecipientTypeDetails

Tên: SPS-RecipientTypeDetails

ObjectGuid

DisplayName: Active Directory Id

Tên: ADGuid

Nội bộ

DistinguishedName

DisplayName: Phân biệt tên

Tên: SPS-DistinguishedName

Nội bộ

ObjectId

DisplayName: msonline-ObjectId

Tên: msOnline-ObjectId

Nội bộ

UserType

DisplayName: SPS-UserType

Tên: SPS-UserType

Nội bộ

Câu hỏi thường gặp (câu hỏi thường gặp)

Q1. Khi tôi nên mong đợi để xem các thay đổi của tôi trong ứng dụng hồ sơ người dùng?

A1. Quảng cáo nhập đồng bộ các thay đổi từ danh bạ SPO. Những thay đổi được xử lý theo lô và hẹn giờ việc sẽ chạy cho đến khi các thay đổi từ danh bạ SPO được đồng bộ hóa với ứng dụng hồ sơ người dùng. Thời gian có yêu cầu tùy thuộc vào số thay đổi (cơ quan) việc nhập AD phải quy trình. Nếu có nhiều thay đổi, việc bộ hẹn giờ có rất nhiều việc cần làm, và sẽ mất nhiều thời gian để các thay đổi được phản ánh trong ứng dụng hồ sơ người dùng. Nếu việc bộ hẹn giờ có một số lượng lớn nhỏ việc cần làm, những thay đổi sẽ được phản ánh trong ứng dụng hồ sơ người dùng nhiều nhanh hơn.

Quảng cáo nhập là một trong các đồng bộ hóa giúp khoảng thời gian tổng thể dành cho người dùng sẽ được đồng bộ hóa đầy đủ. Quảng cáo nhập bộ hẹn giờ việc xử lý thay đổi từ danh bạ SPO liên tục. Quảng cáo nhập xử lý thay đổi cho mỗi người thuê trong cụm máy chủ máy chủ SharePoint Online.

Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) cho biết rằng một thay đổi cho người dùng trong thư mục SPO sẽ được phản ánh trong ứng dụng hồ sơ người dùng trong 24 giờ. Đây là khoảng thời gian bên dưới các bình thường điều kiện mà chúng tôi mong muốn thay đổi để thực hiện để đồng bộ với ứng dụng hồ sơ người dùng, tối đa. Để biết thêm thông tin, hãy xem hồ sơ người dùng quản lý SharePoint Online từ Trung tâm quản trị SharePoint.

Lưu ý đối tượng thuê có một mã sản phẩm Office 365 Education không phải tất cả người dùng của họ được nhập theo mặc định. Hồ sơ đuôi cho người dùng sẽ được tạo khi đầu tiên truy nhập vào SharePoint Online. Khi tạo hồ sơ đuôi hồ sơ sẽ được nhập như là một phần của việc nhập AD tiếp theo.

Q2. Sẽ đồng bộ hóa quảng cáo nhập luôn ghi đè lên các thuộc tính hồ sơ người dùng SharePoint Online không?

A2. Đối với các thuộc tính được đồng bộ bằng AD nhập, mong muốn họ có thể ghi đè với các giá trị từ Azure Active Directory.

Q3. Quảng cáo nhập có Cập Nhật thuộc tính chỉ đã thay đổi?

A3. Quảng cáo nhập được điều chỉnh theo chủ yếu bằng cách thay đổi đã xảy ra ngược dòng. Nhưng nó có thể chạy nhập đầy đủ theo nhu cầu. Bạn có thể tất cả các thuộc tính cho một người thuê hoặc người dùng có thể được đồng bộ.

QUÝ 4. Tại sao không được ánh xạ các thuộc tính bổ sung cho AD nhập đồng bộ hóa từ Azure Active Directory vào ứng dụng hồ sơ người dùng?

A4. Quảng cáo nhập được giới hạn để cấu hình sẵn bộ thuộc tính để đảm bảo những hiệu suất nhất quán của việc bộ hẹn giờ.
 


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×