Thêm và sửa thuộc tính hồ sơ người dùng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

SharePoint Online hồ sơ người dùng bao gồm một tập hợp mặc định của thuộc tính người dùng được cung cấp dịch vụ thư mục Office 365. Sử dụng trung tâm quản trị SharePoint để thêm và sửa thuộc tính hồ sơ người dùng xác định chính sách hồ sơ để theo dõi thông tin then chốt mà không sẵn dùng nếu không.

Những nhu cầu kinh doanh chính có thể khuyến khích bạn tạo thuộc tính mới kết hợp người dùng với quy trình kinh doanh quan trọng. Ví dụ, bộ phận bán hàng có thể tạo thuộc tính cho một vai trò bán hàng cụ thể dùng để chia sẻ thông tin với một đối tượng cụ thể hoặc nhiều đối tượng. Bạn có thể sửa thuộc tính hồ sơ tùy chính để phù hợp hơn với nhu cầu kinh doanh hoặc có thể xóa bỏ thuộc tính nếu bạn không cần nữa.

Quan trọng:  Bạn chỉ có thể đồng bộ hóa thông tin tài khoản theo một hướng - từ dịch vụ thư mục Office 365 tới SharePoint Online. Nếu bạn tạo thuộc tính hồ sơ người dùng SharePoint, chúng được giới hạn ở hồ sơ người dùng SharePoint và sẽ không có sẵn cho bất kỳ dịch vụ Office 365 nào khác.

Thêm thuộc tính cho hồ sơ người dùng

Hãy làm theo các bước sau để tạo thuộc tính cho hồ sơ người dùng.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Bấm vào hồ sơ người dùng trong ngăn bên trái.

 5. Bên dưới Người, chọn Quản lý Thuộc tính Người dùng.

  Quản lý người dùng thuộc tính nối kết bên dưới hồ sơ người dùng quản trị.

 6. Chọn thuộc tính mới.

 7. Trong phần Thiết đặt thuộc tính , trong hộp tên , nhập tên để được sử dụng ứng dụng dịch vụ hồ sơ người dùng cho thuộc tính hồ sơ. Tên phải là duy nhất. (Tên hiển thị không phải là duy nhất.)

  Thiết đặt thuộc tính bên dưới hồ sơ người dùng trong quản trị
 8. Trong hộp Tên hiển thị , hãy nhập tên thuộc tính hồ sơ sẽ được hiển thị cho tất cả người dùng.

  Ghi chú: Nếu bạn dùng nhiều ngôn ngữ trên trang của mình, bạn có thể cung cấp tên hiển thị thay thế cho từng ngôn ngữ bằng cách chọn Sửa Ngôn ngữ. Trong hộp thoại, hãy chọn Thêm Ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ từ menu, rồi nhập tên hiển thị theo ngôn ngữ mới. Bạn có thể thêm tên hiển thị cho bất kỳ ngôn ngữ nào sẵn dùng. Tên hiển thị xuất hiện tùy thuộc vào thiết đặt ngôn ngữ của người dùng sẽ xem thuộc tính.

 9. Trong danh sách Type , chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính.

  Ghi chú: Nếu bạn chọn chuỗi (Đa Giá trị), thuộc tính sẽ được đặt vĩnh viễn là thuộc tính đa giá trị. Bạn không thể thay đổi thiết đặt này sau khi chọn OK. Bạn chỉ có thể xóa bỏ thuộc tính và thêm thuộc tính đó lần nữa ở dạng thuộc tính đơn giá trị.

 10. Trong hộp Độ dài, hãy nhập số ký tự tối đa cho phép cho giá trị của thuộc tính này.

 11. Để kết hợp thuộc tính hồ sơ với một tập hợp thuật ngữ siêu dữ liệu được quản lý, chọn cấu hình một tập hợp thuật ngữ được sử dụng cho thuộc tính này, sau đó chọn thuật ngữ thiết từ danh sách. Tùy chọn này sẵn dùng chỉ cho một giá trị thuộc tính.

 12. Nếu bạn đang tạo một thuộc tính hồ sơ người dùng, trong phần Kiểu con của hồ sơ , hãy chọn Loại con hồ sơ người dùng mặc định để liên kết loại con hồ sơ người dùng mặc định với thuộc tính hồ sơ người dùng này (trừ khi bạn đang sử dụng kiểu con và bạn muốn giới hạn phạm vi này để tùy chỉnh loại con của bạn).

 13. Trong phần Mô tả người dùng , trong hộp mô tả , nhập các hướng dẫn hoặc thông tin được hiển thị cho người dùng về thuộc tính hồ sơ này.

  Ghi chú: 

  • Nếu bạn dùng nhiều ngôn ngữ trên trang của mình, bạn có thể cung cấp tên hiển thị thay thế cho từng ngôn ngữ bằng cách chọn Sửa Ngôn ngữ. Trong hộp thoại, hãy chọn Thêm Ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ từ menu, rồi nhập tên hiển thị theo ngôn ngữ mới. Bạn có thể thêm tên hiển thị cho bất kỳ ngôn ngữ nào sẵn dùng. Tên hiển thị xuất hiện tùy thuộc vào thiết đặt ngôn ngữ của người dùng sẽ xem thuộc tính.

  • Bạn sẽ không thể đặt này, trừ khi bạn thiết lập một ngôn ngữ mặc định trong phần Tùy chọn ngôn ngữ trong trang thuộc tính chính.

 14. Trong phần Thiết đặt Chính sách, bạn chọn thiết đặt chính sách và thiết đặt quyền riêng tư mặc định mà bạn muốn cho thuộc tính này. Hãy bấm vào hộp Người dùng có thể ghi đè để cho phép người dùng ghi đè các thiết đặt này.

 15. Trong phần Thiết đặt Sửa, bạn chọn người dùng có thể sửa giá trị cho thuộc tính này không.

 16. Trong phần Thiết đặt Hiển thị, bạn xác định người dùng có được xem thuộc tính hay không và bằng cách nào.

 17. Trong phần Thiết đặt tìm kiếm , bấm hộp kiểm bí danh , hộp kiểm chỉ mục , hoặc cả hai, tùy thuộc vào loại kết quả tìm kiếm mà bạn muốn được liên kết với thuộc tính hồ sơ người dùng này.

  Ghi chú:  Hộp kiểm Biệt danh không sẵn dùng trừ khi Thiết đặt Quyền riêng tư Mặc định được đặt là “Mọi người”. Nếu bạn đánh dấu thuộc tính là chỉ mục, thao tác tìm kiếm giá trị cho thuộc tính đó sẽ trả về hồ sơ đó. Ví dụ, nếu thuộc tính số điện thoại là chỉ mục, thao tác tìm kiếm số điện thoại sẽ tìm thấy nhân viên có số điện thoại đó. Nếu bạn đánh dấu thuộc tính là biệt danh, thuộc tính sẽ là biệt danh thích hợp cho người dùng này. Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm tất cả các tài liệu của John Kane, kết quả trả về tài liệu do johnkane@contoso.com và Jonathan Kaneall documents by John Kane biên soạn nếu thuộc tính hồ sơ được đánh dấu bằng các giá trị đó dưới dạng biệt danh.

 18. Bấm OK.

Hãy làm theo các bước này để sửa thuộc tính cho hồ sơ người dùng.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Bấm vào hồ sơ người dùng trong ngăn bên trái.

 5. Bên dưới Người, chọn Quản lý Thuộc tính Người dùng.

  Quản lý người dùng thuộc tính nối kết bên dưới hồ sơ người dùng quản trị.

 6. Trên trang quản lý thuộc tính hồ sơ, trong cột Tên thuộc tính , bấm thuộc tính hồ sơ mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm sửa.

 7. Sửa các thành phần bạn muốn thay đổi.

  Ghi chú: Một số thành phần của thuộc tính hồ sơ, chẳng hạn như kiểu thành phần, sẽ không sẵn dùng vì không thể sửa chúng. Để xác định các thành phần, hãy tạo một thuộc tính mới. Ngoại lệ là thuộc tính kết nối nguồn dữ liệu. Nó được xác định trước trong SharePoint Online và không thể thay đổi.

 8. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm OK.

Hãy làm theo các bước sau để xóa bỏ thuộc tính cho hồ sơ người dùng.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Bấm vào hồ sơ người dùng trong ngăn bên trái.

 5. Bên dưới Người, chọn Quản lý Thuộc tính Người dùng.

  Quản lý người dùng thuộc tính nối kết bên dưới hồ sơ người dùng quản trị.

 6. Trong cột Tên thuộc tính , bấm thuộc tính hồ sơ mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm xóa.

  Ghi chú: Nếu lệnh xóa không sẵn dùng, thuộc tính mà bạn đang tìm cách xóa bỏ là thuộc tính mặc định trong SharePoint Online và không thể xóa bỏ.

 7. Trong hộp thoại đó, hãy xác nhận rằng bạn đã chọn đúng thuộc tính hồ sơ, rồi bấm OK.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×