Thêm và loại bỏ thành viên nhóm trong Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cập Nhật: Tháng 10 2017

Khi dự án đến và đi, như vậy cũng sẽ thành viên nhóm của bạn. Chắc chắn, bạn sẽ cần phải thêm và loại bỏ thành viên qua vòng đời của nhóm; bạn thậm chí có thể cần thêm hoặc loại bỏ nhóm người sở hữu.

Bất kỳ thành viên của nhóm có thể mời người khác vào nhóm, nhưng chỉ chủ sở hữu nhóm có thể loại bỏ chúng. Chủ sở hữu nhóm thường là người tạo nhóm, nhưng những người khác có thể được phân công vai trò này cũng.

Chọn tab tương ứng với phiên bản Outlook để được hướng dẫn trên thêm và loại bỏ thành viên, bao gồm các thành viên dành cho khách.

Quy trình mời mọi người gia nhập nhóm là hơi khác nhau cho nhóm công cộng hơn cho nhóm riêng tư. Nhóm riêng tư yêu cầu chủ sở hữu phê duyệt trước khi khách mời được phép để gia nhập. Xác định các kiểu Nhóm bạn đang mời thành viên để —công cộng hoặc riêng tư— và sau đó làm theo các bước dưới đây.

Bạn muốn mời khách để nhóm của bạn? Hãy làm theo các hướng dẫn trong Thêm khách đến một nhóm.

Nhóm công cộng

 1. Mở Outlook trên web.

 2. Trong ngăn thư mục, dưới nhóm, hãy chọn Nhóm của bạn.

  Dẫn hướng bên trái từ Outlook trong Office 365

 3. Trong đầu mục nhóm, chọn Thiết đặt cho cụ SPO di chuyển > mời người khác.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn sao chép để dán nối kết để gia nhập nhóm vào email mà bạn đã bắt đầu soạn thảo.

  • Chọn Email để bắt đầu một thư mới với một nối kết Bấm vào đây để gia nhập nhóm được nhúng trong đó. Người nhận sẽ phải bấm vào nối kết đó để gia nhập nhóm.

   Bấm sao chép hoặc Email để nhúng nối kết trong email
 5. Hoàn tất việc soạn thư và bấm gửi.

Nhóm riêng tư

Bất kỳ thành viên nhóm có thể mời ai đó vào nhóm riêng tư, nhưng người sở hữu nhóm phải phê duyệt yêu cầu trước khi thành viên mới có thể gia nhập.

 1. Mở Outlook trên web.

 2. Trong ngăn thư mục, dưới nhóm, hãy chọn Nhóm của bạn.

  Dẫn hướng bên trái từ Outlook trong Office 365

 3. Trong đầu mục nhóm, chọn Thiết đặt cho cụ SPO di chuyển > mời người khác.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn sao chép để dán nối kết để gia nhập nhóm vào email mà bạn đã bắt đầu soạn thảo.

  • Chọn Email để bắt đầu một thư mới với gửi yêu cầu nối kết được nhúng trong đó. Người nhận sẽ phải bấm vào nối kết đó để gửi yêu cầu tham gia vào nhóm người sở hữu.

   Bấm sao chép hoặc Email để nhúng nối kết trong email
 5. Hoàn tất việc soạn thư và bấm gửi.

Khi bạn thêm khách, người dùng bên ngoài cũng được gọi là, một nhóm, bạn đang cấp quyền cho họ quyền truy nhập vào tất cả thông tin trong nhóm. Bao gồm email, lịch, ghi chú dự án, dự án tệp và kế hoạch dự án. Khách không nhìn thấy một nút nhóm trong ngăn dẫn hướng của họ trong Outlook, nhưng nhận được email nhóm và nối kết tới tệp qua hộp thư đến của họ.

Đầu trang nhóm cho biết khi người dùng dành cho khách được bao gồm trong Nhóm:

Chỉ báo trực quan khách được bao gồm trong nhóm

Thành viên trang cũng bao gồm các chỉ báo trực quan để phân biệt các thành viên dành cho khách.

Các chỉ báo trực quan trên dành cho khách thành viên

Khi bạn mời khách để gia nhập một nhóm, họ sẽ được thông báo bằng email mà họ đã được thêm vào. Họ sẽ bắt đầu nhận các cuộc hội thoại nhóm và sự kiện lịch trong hộp thư đến của họ. Nhưng dành cho khách thành viên có các hạn chế như những gì họ có thể xem và thực hiện trong một nhóm. Ví dụ, khách không thể:

 • Là người sở hữu nhóm

 • Dạng xem danh sách địa chỉ toàn cầu

 • Xem tất cả thông tin trên thẻ liên hệ thành viên nhóm

 • Dạng xem thành viên của nhóm

Chủ sở hữu nhóm có thể thu hồi quyền truy nhập dành cho khách tại bất kỳ lúc nào.

Để Thêm khách vào một nhóm

 1. Mở Outlook trên web.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, dưới nhóm, hãy chọn Nhóm của bạn.

 3. Trong đầu mục nhóm, chọn thành viên đếm.

  Chọn đếm thành viên để đi đến trang thành viên
 4. Chọn Thêm thành viên.

 5. Nhập địa chỉ email của khách. Bạn sẽ thấy một thông báo cho bạn biết rằng dành cho khách sẽ giới hạn quyền truy nhập vào nhóm tài nguyên.

  Thông báo cảnh báo về việc thêm khách vào nhóm

 6. Chọn Save.

Bạn phải là người sở hữu nhóm để loại bỏ thành viên. Làm thế nào để tôi biết nếu tôi là người sở hữu nhóm?

 1. Trong đầu mục nhóm, chọn thành viên đếm.

  Chọn đếm thành viên để đi đến trang thành viên
 2. Chọn tất cả để xem tất cả thành viên của nhóm.

  Chọn tất cả để xem các thành viên của nhóm này
 3. Bên cạnh tên của thành viên mà bạn muốn loại bỏ và bấm Biểu tượng Hành động Khác > loại bỏ khỏi nhóm.

 1. Trong đầu mục nhóm, chọn thành viên đếm.

  Chọn đếm thành viên để đi đến trang thành viên
 2. Chọn người sở hữu để xem tất cả các nhóm người sở hữu.

  Đầu trang nhóm với người sở hữu nối kết được tô sáng

Bạn phải là người sở hữu nhóm để tăng cấp một trong các thành viên nhóm.

 1. Trong đầu mục nhóm, chọn thành viên đếm.

  Chọn đếm thành viên để đi đến trang thành viên
 2. Chọn tất cả để xem tất cả thành viên của nhóm.

  Chọn tất cả để xem các thành viên của nhóm này
 3. Di chuột lên tên thành viên mà bạn muốn tăng cấp và chọn Biểu tượng Hành động Khác >đảm chủ sở hữu.

Khi demoting một chủ sở hữu vào trạng thái thành viên, hãy nhớ rằng nhóm phải có ít nhất một chủ sở hữu. Chỉ chủ sở hữu nhóm có thể giáng cấp.

 1. Trong đầu mục nhóm, chọn thành viên đếm.

  Chọn đếm thành viên để đi đến trang thành viên
 2. Chọn người sở hữu.

  Đầu trang nhóm với người sở hữu nối kết được tô sáng

 3. Di chuột lên tên thành viên mà bạn muốn tăng cấp và chọn Biểu tượng Hành động Khác > loại bỏ trạng thái chủ sở hữu.

 1. Mở Outlook 2016.

 2. Bên dưới các nhóm trong ngăn thư mục bên trái, hãy chọn Nhóm của bạn.

  Chọn một nhóm trên thanh dẫn hướng bên trái

 3. Trên ruy-băng của nhóm, chọn Thêm thành viên.

 4. Trong hộp Thêm thành viên , tìm kiếm người trong tổ chức của bạn theo tên đầy đủ hoặc địa chỉ email của họ, sau đó chọn tên để thêm.

 5. Bấm vào OK.

Khi bạn thêm khách, người dùng bên ngoài cũng được gọi là, một nhóm, bạn đang cấp quyền cho họ quyền truy nhập vào tất cả thông tin trong nhóm. Bao gồm email, lịch, ghi chú dự án, dự án tệp và kế hoạch dự án. Khách không nhìn thấy một nút nhóm trong ngăn dẫn hướng của họ trong Outlook, nhưng nhận được email nhóm và nối kết tới tệp qua hộp thư đến của họ.

Đầu trang nhóm cho biết khi người dùng dành cho khách được đưa vào nhóm, như minh họa trong ví dụ này.

Tư cách thành viên dành cho khách được thể hiện trong đầu mục nhóm của bạn

Khi bạn mời khách để gia nhập một nhóm, họ sẽ được thông báo bằng email mà họ đã được thêm vào. Họ sẽ bắt đầu nhận các cuộc hội thoại nhóm và sự kiện lịch trong hộp thư đến của họ. Nhưng dành cho khách thành viên có các hạn chế như những gì họ có thể xem và thực hiện trong một nhóm. Ví dụ, khách không thể:

 • Là người sở hữu nhóm

 • Dạng xem danh sách địa chỉ toàn cầu

 • Xem tất cả thông tin trên thẻ liên hệ thành viên nhóm

 • Dạng xem thành viên của nhóm

Chủ sở hữu nhóm có thể thu hồi quyền truy nhập dành cho khách tại bất kỳ lúc nào.

Để Thêm khách vào một nhóm

 1. Mở Outlook 2016.

 2. Bên dưới các nhóm trong ngăn thư mục bên trái, hãy chọn Nhóm của bạn.

  Chọn một nhóm trên thanh dẫn hướng bên trái

 3. Trên ruy-băng của nhóm, chọn Thêm thành viên.

 4. Trong hộp Thêm thành viên , nhập địa chỉ email của khách và nhấn Enter.

 5. Chọn OK.

Chỉ chủ sở hữu nhóm có thể loại bỏ thành viên.

 1. Bên dưới các nhóm trong ngăn thư mục bên trái, hãy chọn Nhóm của bạn.

  Chọn một nhóm trên thanh dẫn hướng bên trái

 2. Trên ruy-băng, hãy chọn Sửa nhóm.

 3. Trong hộp Sửa nhóm , trỏ đến tên của thành viên mà bạn muốn loại bỏ và bấm dấu X.

  Loại bỏ thành viên

Thêm thành viên vào nhóm của bạn

 1. Mở ứng dụng di động của Outlook.

 2. Chọn nhóm từ ngăn thư mục.

  Thư mục nhóm trong ngăn dẫn hướng

 3. Gõ nhẹ vào tên của nhóm mà bạn sẽ thêm thành viên.

  Màn hình Trang chủ của ứng dụng di động của nhóm
 4. Gõ nhẹ vào tên nhóm để đi đến trang chi tiết nhóm.

  Gõ nhẹ vào nút thành viên để xem thành viên trang
 5. Bên dưới danh sách thành viên, hãy gõ nhẹ vào nối kết Xem tất cả .

  Chọn dạng xem tất cả thành viên nối kết để xem thành viên nhóm
 6. Trên trang thành viên, gõ nhẹ vào Thêm.

 7. Nhập một hoặc nhiều tên hoặc địa chỉ email, hoặc chọn thành viên từ danh sách. Thành viên từ bên ngoài của bạn sẽ trường học hoặc tổ chức có "Khách" bên dưới tên của họ.

 8. Gõ nhẹ Ký hiệu dấu kiểm . Bạn sẽ thấy danh sách thành viên Cập Nhật.

Loại bỏ thành viên khỏi nhóm

Chỉ chủ sở hữu nhóm có thể loại bỏ thành viên.

 1. Mở ứng dụng di động của Outlook.

 2. Chọn nhóm từ ngăn thư mục.

  Thư mục nhóm trong ngăn dẫn hướng

 3. Gõ nhẹ vào tên của nhóm mà bạn sẽ loại bỏ thành viên.

  Màn hình Trang chủ của ứng dụng di động của nhóm
 4. Gõ nhẹ vào tên nhóm để đi đến trang chi tiết nhóm.

  Gõ nhẹ vào nút thành viên để xem thành viên trang
 5. Trên trang chi tiết nhóm, gõ nhẹ ... bên cạnh tên của người mà bạn muốn loại bỏ khỏi nhóm.

 6. Gõ nhẹ vào loại bỏ khỏi nhóm.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Khách truy nhập trong nhóm Office 365

Tạo một nhóm

Gia nhập nhóm

Xóa nhóm

Rời khỏi nhóm

So sánh nhóm trong Outlook Mobile với ứng dụng di động của nhóm Outlook

Tìm hiểu về các nhóm Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×