Thêm trường vào một biểu mẫu hoặc báo cáo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhanh chóng thêm trường vào một biểu mẫu hoặc báo cáo bằng cách dùng danh sách trường. Khi bạn bấm đúp vào một trường trong danh sách trường (hoặc nếu bạn kéo một trường từ danh sách vào biểu mẫu hoặc báo cáo của bạn), Microsoft Access 2010 tự động tạo điều khiển thích hợp để hiển thị trường — ví dụ, một hộp văn bản hoặc hộp kiểm — và sau đó kết ghép điều khiển vào trường đó.

Nếu bạn không có một biểu mẫu hoặc báo cáo để thêm một trường để hiện có, hãy xem giới thiệu về biểu mẫu hoặc giới thiệu về báo cáo để giúp bạn bắt đầu.

Bạn muốn làm gì?

Thêm trường vào một biểu mẫu hoặc báo cáo bằng cách dùng danh sách trường

Tìm hiểu thêm về danh sách trường

Thêm trường vào một biểu mẫu hoặc báo cáo mà không dùng danh sách trường

Thêm trường vào một biểu mẫu hoặc báo cáo bằng cách dùng danh sách trường

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu mẫu hoặc báo cáo mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Dạng xem bố trí hoặc Dạng xem thiết kế.

  Nếu danh sách trường không được hiển thị, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trên tab thiết kế , trong nhóm công cụ , hãy bấm Thêm trường hiện có.
   -OR-

  • Nhấn phím ALT+F8.

 2. Trong danh sách trường, hãy tìm bảng có chứa trường mà bạn muốn thêm. Để hiện hoặc ẩn danh sách trường trong mỗi bảng, hãy bấm nút dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) bên cạnh tên bảng.

  Lưu ý: Nếu cơ sở dữ liệu không chứa bất kỳ bảng, danh sách trường sẽ trống.

 3. Khi bạn tìm thấy trường bạn muốn thêm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau để thêm nó vào biểu mẫu hoặc báo cáo:

  • Bấm đúp vào trường.

  • Kéo trường từ danh sách trường vào biểu mẫu hoặc báo cáo.

  • Nhấn giữ phím CTRL và bấm vào một số trường, sau đó kéo chúng tất cả cho biểu mẫu hoặc báo cáo cùng một lúc.

   Lưu ý: Phương pháp này có thể được sử dụng chỉ trên các trường trong phần trường sẵn dùng cho dạng xem này của danh sách trường.

  • Bạn có thể thêm một phạm vi của các trường từ danh sách trường vào biểu mẫu hoặc báo cáo bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Bấm vào trường đầu tiên trong phạm vi.

  • Nhấn và giữ phím SHIFT, sau đó bấm vào trường cuối cùng trong phạm vi.

   Access sẽ chọn trường mà bạn đã bấm, cũng như tất cả các trường ở giữa.

  • Kéo tất cả các trường đã chọn biểu mẫu hoặc báo cáo.

   Lưu ý: Phương pháp này chỉ có thể được dùng trong các trường trong phần trường sẵn dùng cho dạng xem này của danh sách trường.

 4. Access sẽ tạo điều khiển thích hợp để hiển thị mỗi trường và cũng kết ghép điều khiển với trường. Ngoài ra, Access sẽ tạo ra một nhãn đính kèm cho điều khiển. Bạn có thể chỉnh sửa nhãn bằng cách bấm vào nó lần để chọn nó, rồi bấm một lần nữa để đặt điểm chèn lên nhãn. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa nhãn trong giống như cách bạn muốn sửa văn bản trong tài liệu.

 5. Nếu bạn muốn một trường Hiển thị trong một kiểu khác nhau của các điều khiển khác mà Access tạo tự động, bạn có thể thay đổi điều khiển thành loại khác. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể thay đổi nó thành một loại điều khiển phù hợp cho trường đó. Ví dụ, bạn có thể thay đổi hộp tổ hợp thành một hộp văn bản hoặc hộp danh sách, nhưng bạn không thể thay đổi hộp tổ hợp thành một nút lệnh.

Thay đổi điều khiển một kiểu khác

Lưu ý: Quy trình này không áp dụng cho các điều khiển trên web đối tượng (đối tượng được thiết kế để tương thích với bản phát hành lên dịch vụ Access tính năng).

 1. Mở biểu mẫu hoặc báo cáo trong dạng xem thiết kế bằng cách bấm chuột phải trong ngăn dẫn hướng, rồi bấm Dạng xem thiết kế Ảnh Nút .

 2. Bấm chuột phải vào điều khiển bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Thay đổi để.

  Nếu mục menu Thay đổi để không sẵn dùng, không có các điều khiển loại được phù hợp cho trường này. Nếu không, Access sẽ hiển thị danh sách các loại điều khiển.

 3. Bấm vào một trong các loại điều khiển sẵn dùng để thay đổi điều khiển thành loại đó.

  Điều khiển vẫn gắn kết vào trường, nhưng bạn có thể phải thiết lập một số thuộc tính cho điều khiển kiểu mới làm việc theo cách bạn muốn. Để hiển thị bảng thuộc tính cho điều khiển, bấm điều khiển để chọn nó, sau đó nhấn F4.

Đầu Trang

Tìm hiểu thêm về danh sách trường

Danh sách sau đây chứa các mẹo về cách làm việc với danh sách trường có thể hữu ích cho bạn khi bạn thêm trường vào biểu mẫu hoặc báo cáo của bạn. Để hiển thị danh sách trường, mở một biểu mẫu hoặc báo cáo trong dạng xem bố trí hoặc dạng xem thiết kế, sau đó nhấn ALT + F8.

 • Nếu biểu mẫu hoặc thuộc tính Nguồn bản ghi của báo cáo trống, và bạn kéo một trường từ danh sách trường vào biểu mẫu hoặc báo cáo, Access sẽ tự động điền trong biểu mẫu hoặc thuộc tính Nguồn bản ghi của báo cáo cho bạn.

 • Nếu biểu mẫu hoặc thuộc tính Nguồn bản ghi của báo cáo câu lệnh Select hoặc tên bảng, bạn có thể bật/tắt hiển thị danh sách trường vào giữa hai kỳ sau đây:

  • Tất cả các trường cơ sở dữ liệu    Hiển thị phần trường sẵn dùng cho dạng xem này , phần trường sẵn dùng trong bảng liên quan (nếu bảng như vậy tồn tại) và phần trường sẵn dùng trong các bảng khác (nếu bảng như vậy tồn tại).

  • Trường nguồn bản ghi chỉ    Hiển thị chỉ có phần trường sẵn dùng cho dạng xem này .

   Để chuyển đổi giữa các chế độ hai, bấm Hiển thị chỉ các trường trong nguồn bản ghi hiện thời hoặc hiện tất cả các bảng ở trên cùng của danh sách trường.

   Lưu ý: Nếu bạn đã đặt biểu mẫu hoặc thuộc tính Nguồn bản ghi của báo cáo một truy vấn đã lưu, danh sách trường Hiển thị chỉ sẵn dùng cho dạng xem này phần trường (không có tùy chọn không Hiển thị tất cả các bảng ở trên cùng của danh sách trường). Để sửa nguồn bản ghi, bấm chuột phải vào bất kỳ một trong các trường, sau đó bấm Sửa nguồn bản ghi.

 • Nếu bạn đã đặt biểu mẫu hoặc báo cáo của thuộc tính Nguồn bản ghi vào bảng, và bạn sau đó kéo trường từ phần trường sẵn dùng trong bảng liên quan của danh sách trường vào biểu mẫu hoặc báo cáo, thay đổi quyền truy nhập Nguồn bản ghi của biểu mẫu hoặc báo cáo vào một câu lệnh Select có chứa trường mà bạn muốn thêm. Nếu Access không thể xác định cách liên kết các bảng, nó sẽ hiển thị hộp thoại Chọn mối quan hệ để bạn có thể chọn mối quan hệ phù hợp.

 • Nếu bạn kéo một trường từ phần trường sẵn dùng trong các bảng khác của danh sách trường vào biểu mẫu hoặc báo cáo, Access sẽ hiển thị hộp thoại Xác định mối quan hệ . Bạn phải sử dụng hộp thoại này để xác định mối quan hệ giữa các bảng khác và biểu mẫu hoặc nguồn bản ghi của báo cáo. Nếu bạn không đảm bảo rằng các trường để nhập trong hộp thoại này, bạn có thể muốn bấm hủy bỏ và sau đó kiểm tra mối quan hệ bảng của bạn.

  Để biết thêm thông tin về mối quan hệ, hãy xem hướng dẫn về mối quan hệ bảng hoặc tạo, sửa hoặc xóa bỏ mối quan hệ.

  Bạn có thể là một trường trong phần trường sẵn dùng trong các bảng khác của danh sách trường gián tiếp liên quan đến nguồn bản ghi của biểu mẫu hoặc báo cáo thông qua một trong các bảng trong phần trường sẵn dùng trong bảng liên quan . Nếu đây là trường hợp, kéo một trường từ một trong các bảng liên quan vào biểu mẫu hoặc báo cáo có thể làm một hoặc nhiều bảng để di chuyển từ phần trường sẵn dùng trong các bảng khác với phần trường sẵn dùng trong bảng liên quan .

 • Nếu nguồn bản ghi của biểu mẫu hoặc báo cáo câu lệnh Select hoặc truy vấn đã lưu, bạn có thể xem và sửa nguồn bản ghi trong bộ dựng truy vấn bằng cách bấm chuột phải bất kỳ trường nào trong danh sách trường, rồi bấm Sửa nguồn bản ghi. Nếu nguồn bản ghi là một bảng, lệnh này invokes bộ dựng truy vấn trên bảng. Truy nhập yêu cầu bạn nếu bạn muốn tạo một truy vấn dựa trên bảng; bấm để thay đổi nguồn bản ghi vào truy vấn, hoặc không để rời khỏi nguồn bản ghi không thay đổi.

 • Bạn có thể mở một bảng trong dạng xem biểu dữ liệu bằng cách bấm vào Sửa bảng bên cạnh tên bảng, hoặc bằng cách bấm chuột phải vào tên bảng trong danh sách trường, rồi bấm Mở bảng trong dạng xem biểu dữ liệu.

 • Trong một cơ sở dữ liệu khách hàng, bạn có thể sử dụng danh sách trường để thêm một Trường tra cứu vào một bảng bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  Lưu ý: Quy trình này không áp dụng cho bảng trong cơ sở dữ liệu web (cơ sở dữ liệu được thiết kế để tương thích với bản phát hành lên dịch vụ Access tính năng).

 • Bấm vào Sửa bảng bên cạnh bảng mà bạn muốn thêm trường tra cứu.

  Bảng được hiển thị trong dạng xem biểu dữ liệu.

 • Kéo một trường từ danh sách trường vào biểu dữ liệu.

 • Trình hướng dẫn tra cứu khởi động. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn. Trên trang cuối cùng, hãy bấm kết thúc.

 • Bạn có thể bỏ cố định ngăn tác vụ danh sách trường từ bên trong khu vực làm việc truy nhập bằng định vị con trỏ trên thanh tiêu đề của danh sách trường cho đến khi nó chuyển thành một di chuyển con trỏ Di chuyển con trỏ , rồi kéo danh sách trường ở bên trái. Bạn có thể đặt danh sách bất kỳ đâu trong khu vực làm việc, hoặc bạn có thể cố định vào bên trái của vùng làm việc bằng cách kéo nó sang trái.

Đầu Trang

Thêm trường vào một biểu mẫu hoặc báo cáo mà không dùng danh sách trường

Nói chung, sử dụng danh sách trường là cách dễ nhất để thêm một trường vào một biểu mẫu hoặc báo cáo. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thêm một trường bằng cách trước tiên tạo một điều khiển, và sau đó gắn kết nó với một trường. Thủ tục sau đây cho thấy bạn như thế nào.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu mẫu hoặc báo cáo và sau đó bấm Dạng xem bố trí hoặc Dạng xem thiết kế.

  Trình hướng dẫn điều khiển    Bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn điều khiển để giúp bạn tạo các nút lệnh, hộp danh sách, biểu mẫu con, hộp tổ hợp và các tùy chọn Nhóm. Trình hướng dẫn điều khiển yêu cầu bạn một chuỗi các câu hỏi về cách bạn muốn điều khiển để tìm và hoạt động, và sau đó nó sẽ tạo điều khiển và đặt thuộc tính của điều khiển dựa trên câu trả lời của bạn. Trên tab thiết kế , trong nhóm điều khiển , hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh bộ sưu tập điều khiển. Nếu Dùng trình hướng dẫn điều khiển không được tô sáng, hãy bấm để chọn nó.

  Ảnh nút

  Nếu bạn muốn tạo điều khiển mà không cần trợ giúp của bản trình hướng dẫn, bấm Dùng điều khiển trình hướng dẫn để nó không được chọn.

  Ảnh nút

 2. Trên tab thiết kế , trong thư viện điều khiển , bấm công cụ cho loại điều khiển bạn muốn thêm.

  Để xác định tên của một công cụ, hãy đặt con trỏ lên đó. Access Hiển thị tên của công cụ.

 3. Bấm vào biểu mẫu hoặc báo cáo mà bạn muốn đặt điều khiển.

 4. Nếu bạn đã chọn Dùng trình hướng dẫn điều khiển và điều khiển mà bạn đặt có trình hướng dẫn đi kèm với nó, trình hướng dẫn bắt đầu và hướng dẫn bạn qua các thiết đặt cho điều khiển.

 5. Nếu bạn không đặt điều khiển hoàn toàn trước tiên hãy thử, bạn có thể di chuyển nó bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Bấm vào điều khiển để chọn nó. Nếu có một nhãn liên kết với điều khiển, nhấn giữ phím CTRL và sau đó bấm vào nhãn để chọn nó cũng.

  2. Đặt con trỏ lên điều khiển cho đến khi nó chuyển thành một di chuyển con trỏ Di chuyển con trỏ .

  3. Bấm và kéo điều khiển đến vị trí mà bạn muốn.

Nếu bạn sử dụng trình hướng dẫn điều khiển, trình hướng dẫn có thể chứa các bước sau để giúp bạn gắn kết điều khiển vào trường. Nếu trình hướng dẫn không gắn kết điều khiển vào trường và điều khiển của kiểu có thể hiển thị dữ liệu (một hộp văn bản hoặc hộp tổ hợp, ví dụ), bạn phải nhập một tên trường hoặc biểu thức trong thuộc tính Nguồn điều khiển cho điều khiển trước khi nó sẽ hiển thị bất kỳ dữ liệu. Dùng quy trình sau để gắn kết một điều khiển với một trường.

 1. Hiển thị bảng thuộc tính cho điều khiển bằng cách bấm điều khiển, và sau đó nhấn F4.

 2. Trên tab dữ liệu của trang thuộc tính, hãy bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh thuộc tính Nguồn điều khiển và chọn trường bạn muốn hiển thị trong điều khiển. Bạn cũng có thể nhập một biểu thức trong hộp Nguồn điều khiển .

  Để biết thêm thông tin về biểu thức, mời bạn xem bài viết Tạo biểu thức.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×