Thêm siêu kết nối vào bản chiếu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm siêu kết nối đến bản trình bày để thực hiện nhiều điều. Bạn có thể sử dụng nối kết để nhanh chóng đến một nơi khác trong bản trình bày của bạn, mở bản trình bày khác, đi tới trang web, mở một tệp mới hoặc bắt đầu thư đến một địa chỉ email.

Nối kết đến một trang chiếu trong cùng bản trình bày

 1. Trong dạng xem Thường, hãy chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu nối kết.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

  một dạng xem của ribbon hiển thị tab chèn và nút siêu kết nối
 3. Trong hộp thoại Chèn siêu kết nối , dưới nối kết đến, bấm vị trí trong tài liệu này.

  Hiển thị hộp thoại với phần chèn nối kết trong cùng một tài liệu được chọn
 4. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để nối kết đến một trang chiếu trong bản trình bày hiện tại, bên dưới chọn một vị trí trong tài liệu này, hãy bấm vào trang chiếu là đích của siêu kết nối.

  • Để nối kết đến một chiếu hình tùy chỉnh (một nhóm được chọn của trang chiếu) trong bản trình bày hiện tại, bên dưới chọn một vị trí trong tài liệu này, bên dưới Hiển thị tùy chỉnh, bấm chiếu chuyên biệt đại diện cho đích đến của siêu kết nối. Sau đó, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị và trả về .

Để biết thông tin liên quan, hãy xem thay đổi màu của văn bản siêu kết nốiloại bỏ gạch chân từ văn bản siêu kết nối.

Nối kết đến một trang chiếu trong bản trình bày khác

Tiếp tục làm việc liên kết của bạn:    Nếu bạn thêm một nối kết từ bản trình bày vào bản trình bày khác, và sau đó sao chép bản trình bày của bạn tới một PC khác, hãy đảm bảo cũng có thể sao chép bản trình bày khác vào cùng thư mục. Nếu bạn không thể sao chép bản trình bày bạn nối kết với — hoặc nếu bạn đổi tên, di chuyển hoặc xóa nó — nối kết sẽ không hoạt động.

 1. Trong dạng xem Thường, hãy chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu nối kết.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Tệp hay Trang Web hiện có.

 4. Định vị và chọn tệp bản trình bày chứa trang chiếu bạn muốn nối kết đến đó.

 5. Bấm thẻ đánh dấu, sau đó bấm vào tiêu đề của bản chiếu mà bạn muốn nối kết đến.

  Hiển thị hộp thoại với phần chèn nối kết đến tệp khác được chọn

Nối kết đến một địa chỉ email

 1. Trong dạng xem Thường, hãy chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu nối kết.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Địa chỉ E-mail.

 4. Trong hộp địa chỉ email , hãy nhập địa chỉ email mà bạn muốn nối kết đến, hoặc trong hộp địa chỉ email sử dụng gần đây , hãy bấm một địa chỉ email.

 5. Trong hộp Chủ đề hãy nhập chủ đề cho email.

  Hiển thị hộp thoại với phần chèn nối kết đến email được chọn

Nối kết đến một trang web hoặc tệp từ web

 1. Trong dạng xem Thường, hãy chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu nối kết.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

 3. Dưới nối kết đến, bấm trang Web hoặc tệp hiện có, sau đó bấm duyệt Web Ảnh nút .

  Hiển thị hộp thoại với tùy chọn chèn nối kết đến website được chọn
 4. Định vị và chọn trang, trang web hoặc tệp mà bạn muốn nối kết đến, sau đó bấm OK.

Nối kết đến tệp mới

 1. Trong dạng xem Thường, hãy chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu nối kết.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Tạo Tài liệu Mới.

 4. Trong hộp tên của tài liệu mới , hãy nhập tên của tệp mà bạn muốn tạo và nối kết đến.

  Nếu bạn muốn tạo một tài liệu ở vị trí khác, bên dưới đường dẫn đầy đủ, hãy bấm thay đổi, hãy duyệt đến vị trí mà bạn muốn tạo tệp, sau đó bấm OK.

 5. Bên dưới khi sửa, bấm xem bạn muốn sửa tài liệu mới sau hoặc sửa tài liệu mới ngay.

  hộp thoại nơi bạn có thể nối kết đến tài liệu mới

Xem Thêm

Loại bỏ dấu gạch chân từ văn bản siêu kết nối

Thay đổi màu của văn bản siêu kết nối

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×