Thêm nội dung vào vụ việc và đặt giữ nguồn trong Trung tâm khám phá điện tử

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Bạn sẽ không còn có thể tạo các trường hợp Khám phá Điện tử trong SharePoint Online (ở các gói độc lập Office 365 và SharePoint Online). Để tạo các trường hợp Khám phá Điện tử, vui lòng sử dụng Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ của Office 365. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Quản lý các trường hợp Khám phá Điện tử trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ. Hãy lưu ý rằng bạn sẽ có thể chỉnh sửa các trường hợp Khám phá Điện tử hiện có trong SharePoint Online.

Nội dung là một phần của trường hợp Khám phá Điện tử – chẳng hạn như bằng chứng có thể phục vụ cho các vụ kiện, kiểm toán và điều tra –có thể được quản lý trong Bộ Khám phá Điện tử. Mỗi trường hợp có thể có nhiều Bộ Khám phá Điện tử. Bạn cũng có thể lọc nội dung nguồn đưa vào, chẳng hạn như theo tác giả hoặc người gửi, theo phạm vi ngày hoặc theo từ khóa tìm kiếm.

Khi một nguồn nội dung là một phần của một trường hợp, bạn có thể đặt nó ở chế độ giữ sao cho một bản sao được giữ nguyên. Bao gồm các site SharePoint, tài liệu, hoặc trang và hộp thư Exchange. Trong Máy chủ SharePoint, bạn cũng có thể giữ nội dung trên chia sẻ các tệp. Khi mục được đặt ở chế độ giữ, mọi người có thể tiếp tục làm việc với chúng mà không có sự hư hỏng. Nội dung được quản lý bởi chính sách không sẽ hết hạn khi nó sẽ được đặt ở chế độ giữ.

Sau khi bạn đã xác định nguồn nội dung, bạn có thể chạy truy vấn và xuất nội dung để cung cấp cho cơ quan. Nội dung đã xuất bao gồm tải tệp dựa trên các điện tử khám phá tham chiếu mô hình chuẩn.

Ghi chú:  Sau khi bạn thêm nguồn nội dung hoặc truy vấn vào trường hợp Khám phá Điện tử, việc thay đổi thiết đặt vùng cho trang không được hỗ trợ.

Tạo Bộ Khám phá Điện tử để quản lý nguồn nội dung

Quy trình này sẽ tạo ra một khám phá điện tử và thêm nguồn nội dung cho nó. Để đặt cũng nội dung ở chế độ giữ, hãy làm theo thủ tục tiếp theo, nguồn nội dung ở chế độ giữ.

Thêm và quản lý Nguồn Khám phá Điện tử

Ghi chú: Để bao gồm các nguồn trong một trường hợp, họ trước tiên phải được chỉ mục Dịch vụ tìm kiếm SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem người quản lý trang và hộp thư mà bạn muốn bao gồm.

 1. Nếu trường hợp của bạn chưa mở sẵn, trong Trung tâm Khám phá Điện tử, hãy bấm Trường hợp, rồi bấm trường hợp bạn muốn thêm nguồn nội dung vào.

 2. Bên dưới các bộ khám phá điện tử, hãy bấm Mục mới.

 3. Nhập tên cho khám phá điện tử, chẳng hạn như Thư từ nhà điều hành.

 4. Bên cạnh Nguồn, hãy bấm Thêm & Quản lý Nguồn.

 5. Trong hộp thoại xuất hiện, dưới Hộp thư, hãy nhập tên tài khoản hoặc địa chỉ email cho hộp thư Exchange bạn muốn bao gồm trong trường hợp đó.

 6. Bên dưới vị trí, hãy nhập URL cho nội dung mà bạn muốn dùng làm nguồn. Máy chủ SharePoint, bạn cũng có thể nhập một địa chỉ chia sẻ tệp. Bất kỳ nội dung nào bạn bao gồm phải được lập chỉ mục bằng cách tìm kiếm.

 7. Bấm Lưu.

 8. Trong hộp dưới Bộ lọc, hãy nhập bất kỳ từ khóa nào bạn muốn dùng để thu hẹp nguồn.

 9. Để thu hẹp nội dung theo phạm vi ngày, hãy nhập Ngày Bắt đầu và Ngày Kết thúc.

 10. Để giới hạn kết quả ở tác giả của tài liệu hoặc mục danh sách hoặc ở người gửi cụ thể của email, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email trong hộp Tác giả/Người gửi.

 11. Để giới hạn kết quả ở một miền Exchange cụ thể, hãy nhập tên miền trong hộp Miền.

 12. Hãy bấm vào nút Áp dụng Bộ lọc.

 13. Để kiểm tra xem bạn đã chọn nội dung phù hợp hay chưa, hãy bấm Xem trước Kết quả.

 14. Bấm Lưu.

Ghi chú: Bạn có thể thêm và loại bỏ nguồn nội dung sau khi tạo Bộ Khám phá Điện tử. Để xem danh sách nguồn nội dung trong Bộ Khám phá Điện tử, hãy bấm Nguồn.

Đầu trang

Giữ nguồn nội dung

Ghi chú: Để bao gồm các nguồn trong một trường hợp, họ trước tiên phải được chỉ mục Dịch vụ tìm kiếm SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem người quản lý trang và hộp thư mà bạn muốn bao gồm.

 1. Nếu trường hợp của bạn chưa mở sẵn, trong Trung tâm Khám phá Điện tử, hãy bấm Trường hợp, rồi bấm vào trường hợp bạn muốn giữ.

 2. Bên dưới các bộ khám phá điện tử, hãy bấm Mục mới.

 3. Nhập tên cho khám phá điện tử, chẳng hạn như Thư từ nhà điều hành.

 4. Bên cạnh Nguồn, hãy bấm Thêm & Quản lý Nguồn.

 5. Trong hộp thoại xuất hiện, dưới Hộp thư, hãy nhập tên tài khoản hoặc địa chỉ email cho hộp thư Exchange bạn muốn bao gồm trong trường hợp đó.

 6. Bên dưới vị trí, hãy nhập URL cho nội dung mà bạn muốn dùng làm nguồn. Máy chủ SharePoint, bạn cũng có thể nhập một địa chỉ chia sẻ tệp. Bất kỳ nội dung nào bạn bao gồm phải được lập chỉ mục bằng cách tìm kiếm.

 7. Bấm Lưu.

 8. Trong hộp dưới Bộ lọc, hãy nhập bất kỳ từ khóa nào bạn muốn dùng để thu hẹp nguồn.

 9. Để thu hẹp nội dung theo phạm vi ngày, hãy nhập Ngày Bắt đầu và Ngày Kết thúc.

 10. Để giới hạn kết quả ở tác giả của tài liệu hoặc mục danh sách hoặc ở người gửi cụ thể của email, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email trong hộp Tác giả/Người gửi.

 11. Để giới hạn kết quả ở một miền Exchange cụ thể, hãy nhập tên miền trong hộp Miền.

 12. Hãy bấm vào nút Áp dụng Bộ lọc.

 13. Bấm Bật Giữ Tại chỗ.

 14. Để kiểm tra xem bạn đã chọn nội dung phù hợp hay chưa, hãy bấm Xem trước Kết quả.

 15. Bấm Lưu.

Ghi chú:  Sau khi bạn đã giữ nội dung, nếu bạn muốn xem danh sách nguồn nội dung cho một trường hợp, hãy bấm Nguồn.

Loại bỏ chế độ giữ ra khỏi nguồn nội dung

 1. Nếu trường hợp của bạn chưa mở sẵn, trong Trung tâm Khám phá Điện tử, hãy bấm Trường hợp rồi bấm trường hợp bạn muốn loại bỏ chế độ giữ.

 2. Hãy bấm vào Bộ Khám phá Điện tử.

 3. Dưới Nguồn, hãy bấm tên nguồn mà bạn muốn loại bỏ chế độ giữ các nguồn đó. Địa chỉ vị trí của tên hoặc các tên hộp thư Exchange sẽ được liệt kê.

 4. Bấm Tắt Giữ Tại chỗ.

Đầu trang

Loại bỏ một khám phá điện tử khỏi trường hợp

 1. Nếu trường hợp của bạn chưa mở sẵn, trong Trung tâm Khám phá Điện tử, hãy bấm Trường hợp rồi bấm vào trường hợp bạn muốn loại bỏ Bộ Khám phá Điện tử.

 2. Bấm vào bên trái của Bộ Khám phá Điện tử để chọn nó, sao cho dấu kiểm xuất hiện bên cạnh tên của nó.

 3. Bấm ba chấm để hiển thị Mở Menu.

 4. Bấm Xóa bỏ Mục.

 5. Khi được nhắc có chuyển mục đó vào Thùng rác hay không, hãy bấm OK.

Đầu trang

Tìm hiểu thêm về nội dung tạm giữ

 • Các kiểu nội dung này có thể được giữ như là một phần của trường hợp:

  • Tài liệu

  • Danh sách (bao gồm blog và nội dung wiki)

  • Trang (bao gồm các trang chứa blog và wiki)

  • Các đối tượng Exchange chẳng hạn như tác vụ, mục nhập lịch, liên hệ, email và phần đính kèm. Nếu hội thoại Microsoft Lync được lưu trữ trong Microsoft Exchange, chúng sẽ được bao gồm.

  • Trong Máy chủ SharePoint, nội dung trên chia sẻ tệp đã được tìm kéo theo tìm kiếm. khám phá điện tử trong SharePoint Online không hỗ trợ chia sẻ tệp.

 • Khi bạn đặt chế độ giữ nguồn nội dung trong một bộ khám phá điện tử, Giữ trạng thái cho mỗi nguồn được hiển thị trong cột Trạng thái giữ tại chỗ trong danh sách nguồn nội dung. Danh sách sau đây mô tả mỗi giá trị giữ trạng thái.

  • Giữ lại   Cho biết toàn bộ nội dung nguồn giữ lại. Giá trị này được hiển thị khi hộp dưới bộ lọc được để trống, và giữ tại chỗ được bật cho các nguồn trong bộ khám phá điện tử. Kết quả là tất cả nội dung trong nguồn đã xác định sẽ được đặt ở chế độ giữ.

  • Giữ lại với bộ lọc   Cho biết rằng mục đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm được xác định trong hộp dưới bộ lọc trong nguồn nội dung giữ lại và giữ tại chỗ được bật cho các nguồn trong bộ khám phá điện tử. Kết quả là nội dung đó đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm trong nguồn đã xác định sẽ được đặt trên giữ.

  • Không ở chế độ giữ   Cho biết rằng nguồn nội dung không giữ lại.

  • Không thể giữ   Cho biết rằng nguồn nội dung không được đặt ở chế độ giữ.

  • Không thành công   Cho biết rằng yêu cầu để đặt giữ nguồn nội dung không thành công.

  • Xử lý   Cho biết yêu cầu giữ hiện đang tiến hành. Trạng thái này được hiển thị sau khi bạn bấm Bật giữ tại chỗ và sau đó bấm lưu vào bộ khám phá điện tử. Sau khi một vài phút, làm mới trang đặt khám phá điện tử và giá trị này được thay thế bằng một trong các giá trị trước đó.

 • Khi chế độ giữ sẽ được đặt trên SharePoint site, bạn không thể loại bỏ một ứng dụng từ trang web.

 • Khi chế độ giữ sẽ được đặt trên SharePoint site, thư viện giữ bảo toàn được tạo ra, nếu một không tồn tại. Người dùng vẫn có thể làm việc với nội dung, nhưng một bản sao của nội dung như đó tại thời điểm mà bạn đã khởi tạo giữ được giữ nguyên khi người dùng thay đổi nội dung. Thông thường người dùng có quyền điển hình không thể nhìn thấy thư viện giữ bảo toàn. Chỉ người dùng có quyền ở mức ứng dụng Web hoặc người dùng được cấp quyền cụ thể, có thể xem thư viện giữ bảo toàn.

 • Nếu người dùng cố gắng thay đổi hoặc xóa bỏ nội dung trong trang đang được lưu giữ, thì trước hết SharePoint sẽ kiểm tra xem nội dung đó có bị thay đổi kể từ khi áp dụng việc lưu giữ hay không. Nếu đây là lần sửa đổi đầu tiên kể từ khi áp dụng việc lưu giữ, SharePoint sẽ sao chép nội dung đó vào thư viện lưu giữ tài liệu rồi cho phép người dùng thay đổi hoặc xóa bỏ nội dung gốc.

 • Người dùng sẽ nhận được lỗi nếu tìm cách xóa bỏ một thư viện, danh sách, hoặc tuyển tập trang giữ lại. Người dùng cũng sẽ nhận được lỗi nếu tìm cách xóa thư mục có chứa một tệp giữ lại. Nếu người dùng muốn xóa bỏ một thư mục có chứa một hoặc nhiều tệp trên giữ, họ có để xóa những tệp trước khi họ có thể xóa bỏ thư mục.

 • Để lưu trữ tất cả phiên bản của nội dung trong một trang web, bạn phải bật lập phiên bản tài liệu cho các thư viện tài liệu trong site. Nếu tài liệu sẽ bị xóa khỏi một trang giữ lại và lập phiên bản tài liệu được bật, tất cả phiên bản của tài liệu đã bị xóa bỏ sẽ được giữ nguyên. Nếu lập phiên bản tài liệu chưa được bật, phiên bản của nội dung được hiện tại tại thời điểm đã giữ được áp dụng là phiên bản chỉ được giữ nguyên. Nếu nội dung được thay đổi nhiều lần sau khi giữ được áp dụng, các phiên bản trung gian của nội dung không được giữ lại, sao cho dung lượng lưu trữ được dùng hiệu quả hơn. Hầu hết các nội dung trong một trang web thường không thay đổi, và nội dung không được thay đổi không được sao chép vào thư viện giữ bảo toàn.

 • Nếu bạn loại bỏ chế độ giữ từ một trang web, tất cả các tệp trong bảo toàn giữ thư viện sẽ bị xóa (chuyển đến thùng rác giai đoạn đầu tiên) trong vòng 7 bảy ngày của loại bỏ giữ. Đó là do một công việc bộ hẹn giờ cho thư viện giữ bảo toàn chạy cùng 7 ngày và xác định các mục để xóa bỏ. Tệp sẽ bị xóa buổi hẹn giờ việc sẽ chạy sau khi giữ được loại bỏ khỏi trang.

Tìm thêm thông tin về Khám phá Điện tử

Để biết thêm thông tin về trường hợp Khám phá Điện tử, hãy xem các bài viết sau:

Kịch bản: khám phá điện tử trong SharePoint Server 2013 và Exchange Server 2013

Thiết lập Trung tâm khám phá điện tử trong SharePoint Online

Lập kế hoạch và quản lý vụ việc Khám phá Điện tử

Tạo và chạy truy vấn Khám phá Điện tử

Tìm kiếm và dùng từ khóa trong Khám phá Điện tử

Xuất nội dung Khám phá Điện tử và tạo báo cáo

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×