Thêm nội dung động vào một trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo các dạng xem động nội dung của bạn bằng cách sử dụng truy vấn Nội dung Phần Web. Bạn có thể tùy chỉnh truy vấn xác định những nội dung được hiển thị, và có thể tùy chỉnh các thiết đặt dạng xem để xác định cách nội dung đó được hiển thị trên trang.

Trong bài viết này

Truy vấn Nội dung là gì?

Xây dựng một truy vấn

Tùy chỉnh bản trình bày dữ liệu

Truy vấn Nội dung là gì?

Truy vấn Nội dung là một phần Web Hiển thị một bộ động mục dựa trên truy vấn mà bạn tạo bằng cách sử dụng một trình duyệt Web. Bạn sử dụng truy vấn để chỉ rõ những mục nào được hiển thị, và bạn có thể đặt tùy chọn bản trình bày để xác định cách hiển thị các mục trên trang hoàn tất.

Mục được hiển thị theo phần Web truy vấn Nội dung luôn phản ánh tối đa các tập hợp hiện tại của các mục được truy xuất truy vấn trình xem trang ủy quyền để xem. Truy vấn sẽ chạy bất cứ khi nào trang có chứa phần Web truy vấn Nội dung xem. Nếu nội dung mới được thêm vào và nó có đáp ứng các tiêu chí truy vấn, nó sẽ tự động được hiển thị theo phần Web truy vấn Nội dung.

Lưu ý: Có thể có một sự chậm trễ giữa thời gian nội dung mới được thêm vào một vài phút và khi nó được hiển thị theo phần Web truy vấn Nội dung.

Sau khi bạn thêm phần Web truy vấn Nội dung vào một trang, bạn có thể chỉnh sửa phần Web để thay đổi những mục này hiển thị và cách nó hiển thị chúng. Để sửa phần Web truy vấn Nội dung, hãy bấm nút sửa ở góc trên bên phải của phần Web, sau đó bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ. Một mới ngăn công cụ mở và hiển thị các thiết đặt phần Web truy vấn Nội dung.

Có là năm các thể loại thiết đặt:

 • Truy vấn      Sử dụng các thiết đặt này để xây dựng truy vấn. Để biết thêm thông tin về các thiết đặt, hãy xem phần tạo truy vấn.

 • Bản trình bày      Sử dụng các thiết đặt này để tùy chỉnh bản trình bày các mục được truy xuất truy vấn. Để biết thêm thông tin về các thiết đặt, hãy xem phần tùy chỉnh bản trình bày dữ liệu.

 • Hình thức      Sử dụng các thiết đặt này để điều chỉnh hình thức của phần Web đó. Bạn có thể thay đổi tiêu đề, chiều cao, chiều rộng và chrome (các thiết kế và dẫn hướng yếu tố mà khung phần Web) của phần Web bằng cách thay đổi các thiết đặt này. Để biết thêm thông tin về các thiết đặt, hãy xem bài viết Tùy chỉnh phần Web.

 • Bố trí      Sử dụng các thiết đặt này để điều chỉnh bố trí của phần Web. Bạn có thể thay đổi hay không có phần Web Hiển thị, cho dù đó là hướng (trái sang phải, bên phải-qua-trái, hoặc không), vốn vùng phần Web xuất hiện trong (trên cùng, cột bên trái hoặc cột bên phải), và chỉ số vùng phần Web. Để biết thêm thông tin về các thiết đặt, hãy xem bài viết Tùy chỉnh phần Web.

 • Nâng cao      Sử dụng các thiết đặt này để điều chỉnh một loạt các tùy chọn phần Web nâng cao hơn. Để biết thêm thông tin về các thiết đặt, hãy xem bài viết Tùy chỉnh phần Web.

Đầu trang

Xây dựng một truy vấn

Bạn có thể xác định nội dung nào truy vấn truy xuất bằng cách sử dụng các thiết đặt truy vấn sau đây.

 • Nguồn      Thiết đặt này xác định phạm vi truy vấn của bạn. Thiết lập này là cần thiết. Có ba tùy chọn:

  • Hiển thị các mục từ tất cả các site trong tuyển tập trang này      Chọn tùy chọn này để truy vấn tuyển tập trang. Đây là thiết đặt mặc định.

  • Hiển thị các mục từ trang sau đây và tất cả các trang con      Chọn tùy chọn này để hạn chế truy vấn đến một trang cụ thể trong tuyển tập trang. Bạn có thể nhập địa chỉ cho site, nhưng chúng tôi khuyên bạn sử dụng nút duyệt để chọn một site. Khi bạn bấm duyệt, Chọn trang phần Web hộp thoại mở và hiển thị một dạng xem hình cây của tuyển tập trang. Hãy bấm vào trang mà bạn muốn truy vấn, sau đó bấm OK.

  • Hiển thị các mục từ danh sách sau đây:      Chọn tùy chọn này để hạn chế truy vấn cụ thể danh sách hoặc thư viện trong tuyển tập trang. Bạn có thể nhập địa chỉ cho danh sách, nhưng chúng tôi khuyên bạn sử dụng nút duyệt để chọn một danh sách hoặc thư viện. Khi bạn bấm duyệt, chọn danh sách hoặc thư viện phần Web hộp thoại mở và hiển thị một dạng xem hình cây của tuyển tập trang. Nếu danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn truy vấn được đặt trong một trang cụ thể, hãy bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh tên của trang đó. Khi bạn nhìn thấy danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn truy vấn, bấm vào nó, sau đó bấm OK.

 • Kiểu danh sách      Thiết lập này là cần thiết. Bạn có thể chọn bất kỳ kiểu danh sách nằm trong tuyển tập trang của bạn. Thiết đặt mặc định là Thư viện trang. Loại danh sách mà bạn chọn xác định trong danh sách hoặc thư viện trong phạm vi truy vấn được xử lý truy vấn.

 • Kiểu nội dung      Có hai thiết đặt cho kiểu nội dung: Nhóm loại nội dungKiểu nội dung. Các thiết đặt này là tùy chọn. Bạn có thể sử dụng các thiết đặt này để giới hạn truy vấn cho các mục của loại nội dung cụ thể được xác định cho tuyển tập trang của bạn.

 • Hướng tới khán giả      Thiết đặt này là tùy chọn. Nếu bạn chọn Hướng tới khán giả, truy vấn lọc nội dung mà nó truy xuất hiện nội dung chỉ là mục tiêu để khán giả của trình xem trang. Thông tin người xem được xác định toàn hệ thống và không thể thay đổi bằng cách sử dụng phần Web truy vấn Nội dung. Thiết đặt này chỉ sẽ quyết định xem phần Web theo các hướng tới khán giả.

  Khi bạn chọn Hướng tới khán giả, thiết đặt thứ hai trở nên sẵn sàng: luôn luôn hiển thị mục mà không rõ ràng được kinh. Khi bạn chọn thiết đặt này, bất kỳ nội dung nào không phải là một cách rõ ràng mục tiêu để người xem được truy xuất truy vấn, bất kể người đang xem trang. Nếu bạn chọn Hướng tới khán giả , nhưng không chọn thiết đặt này, nội dung được không rõ ràng kinh trước khán giả không được truy xuất truy vấn.

 • Bộ lọc bổ sung      Thiết đặt này là tùy chọn. Bạn có thể sử dụng thiết đặt này để thêm giới hạn nội dung truy vấn truy xuất. Chọn một trường bộ lọc, toán tử so sánh, rồi nhập tiêu chí của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng bộ lọc trường tác giả, toán tử so sánh Bằng đểvà tiêu chí Toni Poe, giới hạn kết quả của truy vấn mục mà đã được biên soạn bởi Toni Poe.

  Bạn có thể xác định tối đa ba bộ lọc bằng cách sử dụng thiết đặt Bộ lọc bổ sung . Nếu bạn dùng nhiều hơn một bộ lọc, bạn phải xác định cách các bộ lọc chung được áp dụng bằng cách sử dụng các tùy chọn HOẶC đặt trước bộ lọc thứ hai và thứ ba.

Đầu trang

Tùy chỉnh bản trình bày dữ liệu

Bạn có thể tùy chỉnh bản trình bày nội dung truy vấn truy xuất bằng cách sử dụng các thiết đặt bản trình bày sau. Tất cả các thiết đặt này là tùy chọn.

 • Nhóm và sắp xếp      Sử dụng các thiết đặt này để sắp xếp các mục được truy xuất truy vấn.

  • Nhóm mục theo      Chọn một trường để dùng để tách riêng các mục theo nhóm. Ví dụ, nếu bạn muốn nhóm mục dựa trên người biên soạn chúng, hãy chọn tác giả.

   Khi bạn chọn một trường để nhóm theo, bạn có thể xác định xem các mục được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng cách sử dụng các tùy chọn Hiển thị nhóm trong thứ tự tăng dầnHiển thị nhóm trong thứ tự giảm dần .

  • Số cột      Xác định số lượng các cột mà bạn muốn dùng để sắp xếp các mục. Các mục có thể được sắp xếp trong tối đa năm cột.

  • Sắp xếp các mục theo      Chọn một trường để sử dụng để sắp xếp các mục. Nếu bạn đã xác định mục được gộp nhóm, các mục được sắp xếp trong phạm vi các nhóm.

   Khi bạn chọn một trường để sắp xếp theo, bạn có thể xác định xem các mục được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng cách sử dụng các tùy chọn Hiển thị mục theo thứ tự tăng dầnHiển thị mục theo thứ tự giảm dần .

  • Giới hạn số lượng các mục để hiển thị      Bạn có thể giới hạn số mục được hiển thị bằng cách đặt các tùy chọn này. Nếu bạn không chỉ định giới hạn, tất cả các mục được truy xuất truy vấn được hiển thị. Nếu có một số lượng mục lớn, trang bung rộng phù hợp với chúng.

 • Kiểu      Sử dụng các thiết đặt này để áp dụng kiểu trực quan cho nhóm và mục.

  • Nhóm kiểu      Chọn một kiểu để áp dụng cho tiêu đề nhóm. Ví dụ, nếu bạn nhóm theo tác giả, mỗi nhóm mục hướng theo tên tác giả và tên tác giả xuất hiện trong kiểu mà bạn xác định bằng cách sử dụng thiết đặt này.

  • Kiểu mục      Chọn một kiểu để áp dụng cho các mục.

 • Nguồn cấp dữ liệu      Bạn có thể chọn có nội dung của bạn bằng phần Web truy vấn phục vụ dưới dạng nguồn cấp RSS. Điều này cung cấp cho người xem trang tùy chọn đăng ký cho các kết quả truy vấn của phần Web, sao cho họ nhận được các mục mới khi chúng xuất hiện, mà không cần phải xem lại trang. Sử dụng các thiết đặt này để xác định tiêu đề và mô tả cho nguồn cấp RSS.

  • Nguồn cấp tiêu đề      Nhập tên mà bạn muốn sử dụng cho nguồn cấp RSS. Tên này giúp người đăng ký để xác định nguồn cấp RSS đọc của họ.

  • Nguồn cấp mô tả      Nhập mô tả mà bạn muốn sử dụng cho nguồn cấp RSS. Mô tả này giúp người đăng ký để xác định nguồn cấp RSS đọc của họ.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×