Thêm một kết nối dữ liệu vào một dịch vụ Web

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều kết nối dữ liệu thứ cấp mẫu biểu mẫu của bạn mà có thể truy vấn hoặc gửi dữ liệu đến một dịch vụ Web.

Trong bài viết này

Tổng quan

Cân nhắc tính tương thích

Trước khi bạn bắt đầu

Thêm một kết nối dữ liệu truy vấn

Thêm một kết nối dữ liệu gửi

Tổng quan

Kết nối dữ liệu thứ cấp là bất kỳ dữ liệu kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài mà bạn thêm vào mẫu biểu mẫu. Kết nối dữ liệu này là khác nhau từ kết nối dữ liệu chính đã được tạo khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên cơ sở dữ liệu, Dịch vụ Web hoặc thiết đặt trong thư viện kết nối. Bạn thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp chỉ nếu bạn không thể truy vấn hoặc gửi dữ liệu thông qua kết nối dữ liệu chính.

Khi bạn thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp của mẫu biểu mẫu dữ liệu truy vấn, Microsoft Office InfoPath tạo một phụ nguồn dữ liệu với trường dữ liệu và nhóm tương ứng với Sơ đồ XML của dịch vụ Web. Vì cấu trúc dữ liệu trong nguồn dữ liệu thứ cấp phải khớp với lược đồ XML, bạn không thể sửa đổi trường hiện có hay nhóm trong nguồn dữ liệu thứ cấp. Khi bạn thêm một kết nối dữ liệu gửi vào mẫu biểu mẫu của bạn, bạn cấu hình mẫu biểu mẫu cho phép người dùng để gửi dữ liệu biểu mẫu của họ, và bạn cấu hình các tùy chọn gửi cho biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn.

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Bạn không thể cấu hình kết nối dữ liệu gửi trong một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt để cho phép người dùng để gửi thay đổi thông tin cùng với dữ liệu biểu mẫu của họ vào một dịch vụ Web chấp nhận một DataSet ADO.NET Microsoft. Thay đổi thông tin bao gồm các sửa đổi một người dùng thực hiện với dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sử dụng dịch vụ Web để kết nối người dùng cơ sở dữ liệu. ADO.NET có thể sử dụng thay đổi thông tin để xác định cách thức cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Yêu cầu người quản trị dịch vụ Web của bạn nếu dịch vụ Web yêu cầu thay đổi thông tin Cập Nhật một cơ sở dữ liệu. Nếu tính năng của chúng, bạn nên thiết kế mẫu biểu mẫu có biểu mẫu có thể điền chỉ bằng cách sử dụng InfoPath.

Đầu trang

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp vào mẫu biểu mẫu của bạn, bạn cần thông tin sau đây từ người quản trị dịch vụ Web:

 • Vị trí của dịch vụ Web.

 • Xác nhận rằng dịch vụ Web sử dụng tài liệu/ký kiểu mã hóa. InfoPath có thể sử dụng chỉ liệu/ký kiểu dịch vụ Web.

 • Tên hoạt động dịch vụ Web sẽ dữ liệu để gửi hoặc nhận dữ liệu khỏi biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này.

Đầu trang

Thêm một kết nối dữ liệu truy vấn

Để cho phép người dùng truy vấn dữ liệu từ một dịch vụ Web bằng cách sử dụng mẫu biểu mẫu của bạn, bạn cần phải thực hiện các thao tác sau trong mẫu biểu mẫu:

 1. Thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp.

 2. Cấu hình mẫu biểu mẫu để dùng kết nối dữ liệu thứ cấp.

Bước 1: Thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp

 1. Trên menu công cụ , hãy bấm Kết nối dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , bấm Thêm.

 3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm tạo kết nối mới đến, bấm nhận dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Bên dưới từ vị trí bạn muốn nhận dữ liệu của bạn, bấm dịch vụ Web , sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập vị trí của dịch vụ Web, sau đó bấm tiếp theo.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn tìm kiếm một dịch vụ Web bằng cách sử dụng một máy chủ khám phá mô tả phổ biến và tích hợp (UDDI), hãy bấm Tìm kiếm UDDI, nhập URL của máy chủ UDDI mà bạn muốn tìm kiếm, hãy xác định xem bạn muốn tìm kiếm bằng nhà cung cấp hoặc một dịch vụ cung cấp, nhập từ khóa tìm kiếm, sau đó bấm Tìm kiếm. Dịch vụ web khớp với các từ khóa tìm kiếm của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm . Chọn dịch vụ Web mà bạn muốn dùng, sau đó bấm OK.

 6. Trong danh sách chọn một hoạt động trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bấm quá trình dịch vụ Web, trả về dữ liệu vào biểu mẫu, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Nếu trình hướng dẫn kết nối dữ liệu gặp một phần tử không xác định trong sơ đồ của dịch vụ Web, trang tiếp theo của trình hướng dẫn có thể yêu cầu bạn xác định mẫu giá trị cho mỗi tham số để xác định những trường hoặc nhóm để thêm nguồn dữ liệu chính.

  Cách thực hiện?

  1. Chọn tham số trong bảng tham số , sau đó bấm Đặt giá trị mẫu.

  2. Trong hộp giá trị mẫu , hãy nhập một giá trị mà người dùng của bạn có thể dùng cho trường này, sau đó bấm OK.

  3. Lặp lại các bước này cho mỗi tham số trong bảng tham số , sau đó bấm tiếp theo.

  Chi tiết kỹ thuật

  Khi bạn cấu hình kết nối dữ liệu vào một dịch vụ Web trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, Microsoft Office InfoPath kết nối với dịch vụ Web và yêu cầu tệp ngôn ngữ mô tả Dịch vụ Web (WSDL). Tệp WSDL chứa lược đồ sử dụng dịch vụ Web. Dịch vụ Web đáp ứng yêu cầu đó bằng cách gửi tệp này để InfoPath. InfoPath sử dụng thông tin trong tệp này để thêm trường thích hợp và nhóm vào nguồn dữ liệu thứ cấp trong mẫu biểu mẫu. Nếu InfoPath tìm thấy một kiểu thành phần không xác định trong tệp WSDL, InfoPath sử dụng dữ liệu mẫu để xác định nghĩa kiểu thành phần không xác định và sau đó cộng thêm trường thích hợp và nhóm với nguồn dữ liệu thứ cấp.

 8. Nếu bạn muốn kết quả của truy vấn thành sẵn dùng khi biểu mẫu không được kết nối mạng, chọn hộp kiểm lưu trữ một bản sao của dữ liệu trong mẫu biểu mẫu .

  Ghi chú Bảo mật: Chọn hộp kiểm này lưu kết quả truy vấn trong mẫu biểu mẫu. Vì dữ liệu được lưu trữ trong mẫu biểu mẫu, nó sẵn dùng trong các biểu mẫu người dùng điền, ngay cả khi máy tính của họ không được kết nối mạng. Nếu bạn nhận dữ liệu nhạy cảm khỏi kết nối dữ liệu này, bạn có thể muốn tắt tính năng này để giúp bảo vệ dữ liệu trong trường hợp máy tính bị mất hoặc bị đánh cắp.

 9. Bấm Tiếp.

 10. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy nhập tên mô tả cho kết nối dữ liệu truy vấn.

 11. Để bật biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này để tự động nhận dữ liệu khi chúng được mở, hãy chọn hộp kiểm tự động truy xuất dữ liệu khi mở biểu mẫu .

 12. Xác thực rằng thông tin trong phần tóm tắt là đúng và sau đó bấm kết thúc.

 13. Bấm Đóng.

Bước 2: Cấu hình mẫu biểu mẫu để dùng kết nối dữ liệu thứ cấp

Khi bạn thêm một kết nối dữ liệu truy vấn vào mẫu biểu mẫu, theo mặc định biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này sử dụng kết nối dữ liệu khi chúng được mở bởi một người dùng. Bạn cũng có thể cấu hình mẫu biểu mẫu của bạn để dùng kết nối dữ liệu truy vấn trong một trong những cách sau đây:

 • Thêm quy tắc    Bạn có thể cấu hình các quy tắc để dùng kết nối dữ liệu truy vấn bất cứ khi nào xảy ra điều kiện trong quy tắc.

 • Nút Thêm    Bạn có thể thêm nút vào mẫu biểu mẫu người dùng có thể bấm vào nhận dữ liệu bằng cách dùng kết nối dữ liệu truy vấn.

 • Sử dụng mã tùy chỉnh    Nếu bạn không thể thêm một quy tắc hoặc nút, bạn có thể sử dụng mã tùy chỉnh để lấy dữ liệu bằng cách dùng kết nối dữ liệu truy vấn. Dùng mã tùy chỉnh có yêu cầu người phát triển để tạo mã tùy chỉnh.

Thêm quy tắc

Bạn có thể thêm quy tắc cho mẫu biểu mẫu để lấy dữ liệu từ kết nối dữ liệu truy vấn bất cứ khi nào đáp ứng điều kiện cho quy tắc. Quy trình sau đây giả định rằng bạn đã tạo một kết nối dữ liệu truy vấn cho mẫu biểu mẫu của bạn, và bạn đã cấu hình các điều khiển trên mẫu biểu mẫu của bạn để hiển thị dữ liệu từ kết nối dữ liệu đó.

 1. Nếu mẫu biểu mẫu có nhiều dạng xem, bấm vào tên dạng xem trên menu dạng xem để đi đến dạng xem với điều khiển mà bạn muốn hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu thứ cấp.

 2. Bấm đúp vào điều khiển mà bạn muốn thêm quy tắc.

 3. Bấm vào tab Dữ liệu.

 4. Bên dưới quy tắc hợp lệ và, hãy bấm quy tắc.

 5. Trong hộp thoại quy tắc , bấm Thêm.

 6. Trong hộp tên , nhập tên cho quy tắc.

 7. Để xác định một điều kiện khi quy tắc sẽ chạy, bấm Thiết đặt điều kiện, sau đó nhập điều kiện. Quy tắc sẽ chạy khi điều kiện xảy ra. Nếu bạn không đặt một điều kiện, quy tắc sẽ chạy bất cứ khi nào người dùng thay đổi giá trị trong điều khiển, và sau đó di chuyển con trỏ của người đó ra khỏi điều khiển đó.

 8. Bấm Thêm hành động.

 9. Trong danh sách hành động , bấm truy vấn bằng cách dùng kết nối dữ liệu.

 10. Trong danh sách kết nối dữ liệu , bấm kết nối dữ liệu truy vấn mà bạn muốn dùng, sau đó bấm OK để đóng từng hộp thoại mở.

 11. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Thêm nút

Bạn có thể thêm một nút điều khiển của mẫu biểu mẫu người dùng của bạn có thể bấm vào nhận dữ liệu từ kết nối dữ liệu truy vấn. Quy trình sau đây giả định rằng bạn đã tạo một kết nối dữ liệu truy vấn cho mẫu biểu mẫu của bạn.

 1. Nếu mẫu biểu mẫu có nhiều dạng xem, bấm vào tên dạng xem trên menu dạng xem để đi đến dạng xem với điều khiển mà bạn muốn hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu thứ cấp.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Kéo điều khiển nút lên trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 4. Bấm đúp vào nút mà bạn vừa thêm vào mẫu biểu mẫu của bạn.

 5. Bấm tab chung .

 6. Trong danh sách hành động , bấm làm mới.

 7. Trong hộp nhãn , hãy nhập tên mà bạn muốn xuất hiện trên nút trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 8. Bấm vào Cài đặt.

 9. Trong hộp thoại làm mới , hãy bấm một nguồn dữ liệu thứ cấp.

 10. Trong danh sách chọn nguồn dữ liệu thứ cấp , bấm nguồn dữ liệu thứ cấp được liên kết với kết nối dữ liệu truy vấn, sau đó bấm OK để đóng từng hộp thoại mở.

 11. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Đầu trang

Thêm một kết nối dữ liệu gửi

Để cho phép người dùng để nộp biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn lên một dịch vụ Web, trước tiên bạn thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp vào mẫu biểu mẫu của bạn gửi dữ liệu, và sau đó bạn cấu hình mẫu biểu mẫu để cho phép người dùng của bạn để gửi dữ liệu biểu mẫu của họ.

Bước 1: Thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp

 1. Trên menu công cụ , hãy bấm Kết nối dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , bấm Thêm.

 3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm tạo kết nối mới đến, bấm gửi dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Bên dưới làm thế nào bạn muốn gửi dữ liệu của bạn, bấm dịch vụ đến một trang Web và sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy nhập vị trí của dịch vụ Web nơi người dùng của bạn sẽ gửi dữ liệu của họ, sau đó bấm tiếp theo.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn tìm kiếm một dịch vụ Web bằng cách sử dụng một máy chủ khám phá mô tả phổ biến và tích hợp (UDDI), hãy bấm Tìm kiếm UDDI, nhập URL của máy chủ UDDI mà bạn muốn tìm kiếm, hãy xác định xem bạn muốn tìm kiếm bằng nhà cung cấp hoặc một dịch vụ cung cấp, nhập từ khóa tìm kiếm, sau đó bấm Tìm kiếm. Dịch vụ web khớp với các từ khóa tìm kiếm của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm . Chọn dịch vụ Web mà bạn muốn dùng, sau đó bấm OK.

 6. Trong danh sách chọn một hoạt động , hãy bấm thao tác dịch vụ Web sẽ nhận dữ liệu biểu mẫu, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, để chọn dữ liệu nào trong biểu mẫu để gửi cho mỗi tham số trong dịch vụ Web, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Gửi dữ liệu trong một trường hoặc nhóm

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số dịch vụ Web sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Bên dưới tùy chọn tham số, bấm trường hoặc nhóm.

  3. Bấm sửa đổi Nút Nguồn Dữ liệu .

  4. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường hoặc nhóm có dữ liệu bạn muốn gửi, sau đó bấm OK.

  5. Trong hộp bao gồm , bấm thành phần con và văn bản chỉ để gửi chỉ dữ liệu trong trường này và các thành phần con của trường hoặc nhóm, hoặc bấm XML subtree, bao gồm các thành phần đã chọn để gửi tên trường, dữ liệu trong trường, và Các thành phần con trong trường hoặc nhóm đã chọn.

  Gửi tất cả dữ liệu trong biểu mẫu

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số dịch vụ Web sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Bên dưới tùy chọn tham số, hãy bấm toàn bộ biểu mẫu (tài liệu XML, bao gồm các hướng dẫn xử lý).

  Gửi dữ liệu dưới dạng một chuỗi

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số dịch vụ Web sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Bên dưới tùy chọn tham số, hãy bấm toàn bộ biểu mẫu (tài liệu XML, bao gồm các hướng dẫn xử lý).

  3. Chọn hộp kiểm gửi dữ liệu dưới dạng một chuỗi .

   Lưu ý: Thông thường, bạn chọn hộp kiểm này để gửi dữ liệu chữ ký điện tử. Trong hầu hết các trường hợp, hãy xóa hộp kiểm này.

  Kỹ thuật ghi chú về đối tượng ADO.NET tập dữ liệu

  Nếu dịch vụ Web yêu cầu một đối tượng ADO.NET tập dữ liệu, chọn một nút tập dữ liệu khi bạn cấu hình kết nối dữ liệu này. Nếu bạn dùng bất kỳ loại nào khác của nút cho kết nối dữ liệu vào một dịch vụ Web đòi hỏi phải có một đối tượng ADO.NET tập dữ liệu, hành động gửi sẽ không thành công.

 8. Bấm Tiếp.

 9. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy nhập tên cho kết nối dữ liệu gửi.

 10. Xác thực rằng thông tin trong phần tóm tắt là đúng và sau đó bấm kết thúc.

 11. Bấm Đóng.

Sau khi bạn thêm vào phụ nộp kết nối dữ liệu, bạn cần phải cấu hình mẫu biểu mẫu của bạn cho phép người dùng để gửi dữ liệu biểu mẫu của họ bằng cách sử dụng điều này nộp kết nối dữ liệu.

Bước 2: Bật gửi trên mẫu biểu mẫu

Khi bạn cấu hình mẫu biểu mẫu cho phép người dùng để gửi dữ liệu biểu mẫu của họ, InfoPath thêm một nút gửi vào thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi đến menu tệp trong biểu mẫu. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn gửi cho mẫu biểu mẫu của bạn theo những cách sau đây:

 • Thay đổi văn bản xuất hiện trên nút gửi và lệnh gửi .

 • Thay đổi lối tắt bàn phím cho nút gửi và lệnh gửi .

 • Tạo thư tùy chỉnh để hiển thị cho người dùng của bạn khi họ gửi các biểu mẫu của họ.

 • Rõ bạn muốn rời khỏi biểu mẫu mở, đóng biểu mẫu, hoặc mở một biểu mẫu trống khác sau khi gửi đi biểu mẫu.

 • Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn gửi.

 • Trong hộp thoại Tùy chọn gửi , hãy chọn hộp kiểm cho phép người dùng để nộp biểu mẫu này , bấm gửi biểu mẫu dữ liệu đến một địa điểm duy nhất, và sau đó trong danh sách, bấm Dịch vụ Web.

 • Trong danh sách chọn một kết nối dữ liệu để gửi , bấm vào tên của kết nối dữ liệu gửi đến dịch vụ Web mà bạn đã tạo trong bước trước đó.

  1. Để thay đổi tên của nút gửi xuất hiện trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi xuất hiện trên menu tệp khi người dùng điền vào biểu mẫu, nhập tên mới trong hộp chú thích trong gửi Tùy chọn hộp thoại.

   Mẹo: Nếu bạn muốn gán lối tắt bàn phím cho nút này và lệnh, hãy nhập dấu và (&) trước khi ký tự mà bạn muốn dùng làm một lối tắt bàn phím. Ví dụ, để gán ALT + B là lối tắt bàn phím cho nút gửi và lệnh, hãy nhập Su & bmit.

 • Nếu bạn không muốn mọi người sử dụng lệnh gửi hoặc nút gửi trên thanh công cụ chuẩn khi họ điền biểu mẫu của bạn, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị mục menu gửi và nút thanh công cụ gửi .

  1. Theo mặc định, sau khi người dùng gửi biểu mẫu InfoPath giữ biểu mẫu mở và hiển thị một thông báo để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công. Để thay đổi hành vi mặc định này, hãy bấm nâng cao, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để đóng biểu mẫu hoặc tạo một biểu mẫu trống mới sau khi người dùng gửi biểu mẫu đã hoàn thành, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn trong danh sách sau khi gửi .

   • Để tạo một thông báo tùy chỉnh để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công, hãy chọn hộp kiểm sử dụng tùy chỉnh thư , sau đó nhập thư của bạn trong các hộp trên thành côngtrên thất bại .

    Mẹo: Sử dụng thư trong hộp trên thất bại để thông báo cho người dùng cần phải làm gì nếu họ không thể gửi biểu mẫu của họ. Ví dụ, bạn có thể gợi ý người dùng lưu biểu mẫu của họ và liên hệ với ai đó để có thêm chỉ dẫn.

   • Nếu bạn không muốn hiển thị một thông báo sau khi người dùng gửi biểu mẫu, hãy xóa hộp kiểm hiện thư thành công và thất bại .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×